Basic vocabulary — page 20 — Series B, pictures 04-05: to sing, singer, microphone


4
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังล้องเพง เขากำลังล้องเพงอยู่
แล้วเขาเฮ็ดท่าทางจั่งใด เขากะเฮ็ดท่าทางคือจั่งล้องเพงนั้นหละ เฮ็ดมือ เฮ็ดมือเฮ็ดท่าทางพ้อม อ้าปากล้องเพงพ้อม เฮ็ดตาเฮ็ดเอ่ย เฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่าง ลักสะนะแล้วกะคือคนล้องเพงนั้นหละ
เขาล้องเพงอยู่หนี้ เขามีความสุขบ่ กะคือสิมีความสุขหลาย เบิ่งสีหน้าสีตาของเขาแล้ว เป็นตามีความสุขคัก
แล้วเขาเป็นตาม่วนบ่ กะซงคือสิเป็นตาม่วนอยู่ เบิ่งซงแล้วกะสิเป็นตาม่วนคัก
เบิ่งอยู่ตาของเขาแล้ว เขาหลับตาบ่ เขามืนตาบ่ บ่ เขาบ่มืนตา เขาหลับตาอยู่ แล้วกะล้องเพงเสย

5
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นคนล้องเพง เป็นพุหญิงล้องเพง อาดสิเป็นนักล้องกะได้ ที่เขามายืนล้องเพงอยู่หนี้
แล้วเขาใซ้อุปะกอนอี่หยังแน่ กะสิมีขาตั้งไม กับไมพ้อม แล้วกะล้องเพง
ไมหนี้กะเป็นหม้องเป่งเสียงออกไป หลือเป็นหม้องที่มีเสียง ขั้นเฮาเป่งเสียงออกไปใส่ไม กะสิมีสายไฟที่ต่อจากไม แล้วสิมีสายไฟที่ต่อจากไมไปหาลำโพง ขั้นเฮาเว้าใส่ไม หลือล้องเพงใส่ไม เสียงกะสิออกลำโพง กะสิเฮ็ดให้มันเสียงดัง
สีแดงอยู่หลังพุหญิงหนี้ เป็นอี่หยัง เป็นผ้าม้าน สีแดงอยู่หลังพุหญิงนั้น เป็นผ้าม้าน
เป็นผ้าม้านสีแดง มีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา มีสองฝั่ง
แล้วพุหญิงคนนี้เขาล้องม่วนบ่ จัก บ่ฮู้คือกัน จักว่าเขาล้องม่วนหลือล้องบ่ม่วน อันนี้เฮากะบ่ฮู้ เพาะว่าบ่ได้ฟังนำเขา

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
ล้อง lɔ:ŋ HF ร้อง 1. to sing
2. to cry
เพง phe:ŋ HR เพลง 1. song
2. music
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
ท่าทาง tha:-tha:ŋ H-HR ท่าทาง 1. expression, look, manner
2. gesture
3. posture, appearance
จั่งใด jaŋ-dai H-M ยังไง, แบบไหน how, in what manner {บักนาวมันมีลดซาดจั่งใด = Lime fruits have what kind of taste?} {เขาปิดแอจั่งใด = How is he switching off the A/C?} {เทียนใซ้จั่งใด = How's a candle used?} {สิใซ้จั่งใด = how is [it] used?}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
จั่ง jaŋ H ค่อย (?) then, afterwards {ต้องใซ้น้ำมันพ้อม มันจั่งสิทอดได้ = one needs to use oil as well, then one can fry [food]}
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
มือ mʉ: HR มือ 1. hand
2. front leg/paw (e.g., of a cat)
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
อ้า a: HF อ้า mouth, door, window: to open, to stand open {อ้าปาก = to open the mouth, to have the mouth open}
ปาก pa:k LF ปาก mouth
ตา ta: M ตา eye {เขามีตาสองข้าง = he's got two eyes} {หลับตา = to close one's eyes}
เอ่ย ə:i H generic term in reduplications, e.g., เด็กน้อยเด็กเอ่ย, เป็นแผเป็นเอ่ย, เฮ็ดตาเฮ็ดเอ่ย, มีหญ้ามีเอ่ย, เฮ็ดบ้านเฮ็ดเอ่ย
หลายสิ่งหลายอย่าง la:i-siŋ-la:i-ya:ŋ M-H-M-H หลากหลาย, มากมาย, หลายอย่าง varied, various, several (kinds etc.)
ลักสะนะ lak-sa-na H-M-H ลักษณะ feature, characteristic, quality
คน khon HR คน person, people
หนี้ ni: LF นี่ here
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ความสุข khwa:m-suk HR-M ความสุข happiness
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
เบิ่ง bəŋ H ดู 1. to look at, to see, to watch {เบิ่งโทละทัด = to watch TV} {เบิ่งหนัง = to watch a movie}
2. to guess {เบิ่งซงแล้ว ... = [I] guess / from what it looks like ...}
สีหน้าสีตา si:-na:-si:-ta: M-LF-M-M สีหน้าสีตา face, facial expression
Notes: see สีหน้า
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ตามีความสุข ta:-mi:-khwa:m-suk M-HR-HR-M happy, to look happy
คัก khak H intensifier: very, very much
ตาม่วน ta:-mu:an M-H น่าสนุก enjoyable, pleasurable, fun
ซง soŋ HR ทรง 1. shape, form
2. as if, like
Notes: translation to be confirmed
หลับ lap M หลับ 1. to sleep {นอนหลับ = to sleep (see separate entry)}
2. to close (the eyes) {หลับตา = to close one's eyes}
มืน mʉ:n HR ลืม, เปิด to open (the eyes)
เสย sə:i M เฉย to be indifferent, to pay no attention to {ล้องเพงเสย = to sing without caring about anything else}
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
พุหญิง phu-ɲiŋ H-M ผู้หญิง woman, female
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
นักล้อง nak-lɔ:ŋ H-HF นักร้อง singer
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
ยืน yʉ:n M ยืน to stand
ใซ้ sai HF ใช้ to use
อุปะกอน u-pa-gɔ:n M-M-M อุปกรณ์ tool
แน่ nɛ: H แน่, บ้าง 1. some, somewhat
2. final particle, used to ask for examples (similar to Thai บ้าง at the end of a question) {หม้อใซ้เฮ็ดอี่หยังได้แน่ = What (different things) can a pot be used for?} {น้ำอัดลมซื้อได้อยู่ใสแน่ = Where/in which places can one buy soft drinks?}
3. final particle, when giving examples {มีเทิงส้งแน่ มีเสี้ยแน่ มีเกิบแน่ = there are trousers, shirts, shoes etc.}
4. final particle, used to give a command {ไปปิดหน้าต่างให้แน่ = Close the window!}
5. final particle, acting as an intensifier, especially in the pattern ... คัก ... แน่ {สูงคักสูงแน่ = very high} {ญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ = [he's] praising me a lot}
ขาตั้ง kha:-taŋ M-HF ขาตั้ง tripod, stand {ขาตั้งไม = microphone stand}
ไม ma:i HR ไมค์ microphone
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
หม้อง mɔŋ LF ที่, แห่ง, บริเวณ 1. place, area {หลายที่หลายหม้อง = in many places} {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place}
2. clf. for places
เป่ง peŋ H เปล่ง to utter, to say, to emit, to sound
เสียง si:aŋ M เสียง 1. sound, noise
2. tone, voice
ออก ɔ:k LF ออก 1. to go out, to leave
2. out
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
หลือ lʉ: M หรือ or
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
สายไฟ sa:i-fai M-HR สายไฟ power cord, cable
ต่อ tɔ: H ต่อ 1. next
2. to join, to connect, to link
Notes: see also ต่อไป, ต่อไปนี้
จาก ja:k LF จาก 1. from {... เฮ็ดมาจากอี่หยัง = ... is made from what?}
2. to depart
หา ha: M หา to look for, to find
ลำโพง lam-pho:ŋ HR-HR ลำโพง loudspeaker
เว้า wao HF พูด to say, to speak, to talk
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
เสียงดัง si:aŋ-daŋ M-M เสียงดัง loud
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
แดง dɛ:ŋ M แดง red
หลัง laŋ M หลัง 1. back, after
2. back (of body) {ขี่หลังควย = to ride on a water buffalo}
3. clf. for houses {บ้านหลังใหญ่ = a large house} {เฮียนไม้หลังเก่า = an old wooden house}
ผ้าม้าน pha:-ma:n LF-HF ผ้าม่าน curtain
นั้น nan HF นั้น that, there
ฝั่ง faŋ H ฝั่ง 1. side
2. river/canal bank, shore
ซ้าย sa:i HF ซ้าย left
ขวา khwa: M ขวา right
สอง sɔ:ŋ M สอง two
ม่วน mu:an H เพราะ, ไพเราะ polite, harmonious, melodious {เว้าบ่ม่วน = เว้าบ่สุพาบ = to speak impolitely}
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
ฟัง faŋ HR ฟัง to listen, to hear
นำ nam HR 1. at, in
2. with, together with {บ่สามาดถือไปนำได้ = [you] can't carry it around} {กินบักแตงโมนำเฮาบ่ = Will you eat watermelon with me?}
3. to lead, to accompany, to go with {เด็กน้อยญ่างไปนำแม่ = the daughter follows her mother}