Basic vocabulary — page 18 — Series B, pictures 18-20: hand, thumb, index finger


18
นี้คืออี่หยัง นี้คือมือ อันนี้เป็นมือ เป็นมือของคน
ทุกคนต้องมีมือ ต้องมีมือสองข้าง แต่ละคนต้องมีมือสองข้าง
มือเอาไว้เฮ็ดหญัง เอาไว้ใซ้งานจั่งใด มือมีปะโยดบ่ ปะโยดของมือมันมีบ่ กะมีอยู่ มือมีปะโยดหลาย มือมันสำคันคัก สำคันอี่หลี
ขั้นคนบ่มีมือ กะบ่สามาดจับสิ่งของได้ บ่สามาดจับอันนี้ บ่สามาดจับอันนั้นได้
เพาะสะนั้นแล้ว มือสำคันหลาย มือเฮาสามาดจับสิ่งของได้ จับอันนั้น จับอันนี้ หลือใซ้เฮ็ดงาน หลือใซ้เฮ็ดหญังกะได้
แต่ละคนกะสิมีมือสองข้าง มือแต่ละข้างกะสิมีห้านิ้ว
มือหนึ่งข้างกะสิมีห้านิ้ว มีนิ้วโป้ มีนิ้วซี้ มีนิ้วกาง มีนิ้วนาง แล้วกะมีนิ้วก้อย
มือของคนเฮามีสองข้าง กะสิมีนิ้วห้านิ้วคือกัน

19
นี้คืออี่หยัง นี้คือนิ้ว
อันนี้เป็นนิ้วอี่หยัง อันนี้เป็นนิ้วโป้ เป็นนิ้วโป้

20
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นนิ้วคือกัน อันนี้กะเป็นนิ้ว เป็นนิ้วซี้ คนเฮาเอิ้นนิ้วนี้ว่านิ้วซี้

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
มือ mʉ: HR มือ 1. hand
2. front leg/paw (e.g., of a cat)
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
คน khon HR คน person, people
ทุก thuk H ทุก every
Notes: also pronounced ทุ as in ทุมื้อๆ = everyday, always
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
สอง sɔ:ŋ M สอง two
ข้าง kha:ŋ LF ข้าง 1. side {มีหูจับสองข้าง = there are handles on both sides}
2. next to {วางอยู่ข้างๆ ก่องใบใหญ่ = it's placed next to the large box} {เขายืนอยู่ข้างๆ อีกพุหนึ่ง = he's standing next to another person}
3. clf. for body parts which come in pairs (eyes, ears, legs etc.) {เขามีตาสองข้าง = she has two eyes}
แต่ละ tɛ:-la H-H แต่ละ each {มือแต่ละข้างกะสิมีห้านิ้ว = each hand has five fingers} {แต่ละมื้อๆ = each day}
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
ใซ้งาน sai-ŋa:n HF-HR ใช้งาน to use, to put to use
จั่งใด jaŋ-dai H-M ยังไง, แบบไหน how, in what manner {บักนาวมันมีลดซาดจั่งใด = Lime fruits have what kind of taste?} {เขาปิดแอจั่งใด = How is he switching off the A/C?} {เทียนใซ้จั่งใด = How's a candle used?} {สิใซ้จั่งใด = how is [it] used?}
ปะโยด pa-yo:t M-LF ประโยชน์ 1. benefit
2. useful
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
สำคัน sam-khan M-HR สำคัญ important
คัก khak H intensifier: very, very much
อี่หลี i:-li: H-M จริง intensifier: really
Notes: pronunciation: also realized as อี่หลิ
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
จับ jap M จับ 1. to grasp, to hold {เขาจับมือกัน = they're holding hands} {เขายืนจับไอติมอยู่ = she's standing, holding an ice cream}
2. to catch, to arrest {จับพุล้าย = to arrest a criminal}
สิ่งของ siŋ-khɔ:ŋ H-M สิ่งของ thing, object
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
นั้น nan HF นั้น that, there
เพาะสะนั้นแล้ว phɔ-sa-nan-lɛ:o H-M-HF-HF เพราะฉะนั้นแล้ว therefore, for that reason, consequently
Notes: pronunciation: also realized as เพาะฉะนั้น
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
หลือ lʉ: M หรือ or
ใซ้ sai HF ใช้ to use
เฮ็ดงาน het-ŋa:n H-HR ทำงาน to work
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ห้า ha: LF ห้า five
นิ้ว niu HF นิ้ว 1. finger
2. toe
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
นิ้วโป้ niu-po: HF-HF นิ้วโป้ง thumb
นิ้วซี้ niu-si: HF-HF นิ้วชี้ index finger
นิ้วกาง niu-ga:ŋ HF-M นิ้วกลาง middle finger
นิ้วนาง niu-na:ŋ HF-HR นิ้วนาง ring finger
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
นิ้วก้อย niu-gɔ:i HF-HF นิ้วก้อย little finger
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
เอิ้น ə:n HF พูด, เรียก to call, to say {เอิ้นง่ายๆ ว่า = in other words} {คนอี่สานเอิ้นว่า เป็นลูกคนกก = Isaan people call her ลูกคนกก}
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say