Basic vocabulary — page 17 — Series B, pictures 09-12: road, car, pot hole, junction


9
นี้คืออี่หยัง นี้คือหนทาง เป็นหนทางถะหนนค็อนกีด หลือเป็นหนทางถะหนนลาดยางนี้หละ อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน
หนทางอันนี้เอาไว้เฮ็ดหญัง เอาไว้ถ้าให้ลดแล่น คนกะสามาดญ่างได้ อันนี้เป็นถะหนน หนทาง เอาไว้ถ้าให้ลดแล่น ลดใหญ่กะได้ ลดจักกะย๊านกะได้ ลดมอเตอไซกะได้ ลดสิบล้อกะได้
อันนี้เป็นหนทาง สามาดแล่นได้ทุกลด ลดอี่หยังกะสามาดแล่นได้
หนทางอันนี้มีปะโยดบ่ กะมีอยู่ มีปะโยดหลาย ลดทุกอย่างสามาดแล่นอยู่เทิงถะหนนหนทางนี้ได้
ขั้นหนทางนี้ดี ลดกะสามาดแล่นง่าย ขั้นหนทางนี้บ่ดี ลดกะแล่นญากขึ้น

10
ลดคันนี้กำลังเฮ็ดหญัง ลดคันนี้กำลังแล่นอยู่
ลดคันนี้กำลังแล่นอยู่เทิงหนทาง แล่นอยู่เทิงหนทางอันนี้หละ
แล้วลดคันนี้สิขับไปใส ลดคันนี้สิแล่นไปใส จักคือกัน อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน จักว่าเขาสิแล่นไปใส แต่ว่าลดคันนี้กะแล่นไวเติบ แล่นเล็วคัก ขับเล็วคัก
คือฮู้ว่าลดคันนี้แล่นเล็ว คือฮู้ว่าลดคันนี้ขับเล็ว กะฮู้ เพาะว่าเบิ่งจากล้อ จากความเล็วแล้ว คือสิขับเล็วหลายพุ้นหละ ล้อหมุนบักคักหนึ่ง หมุนเล็วคักขะหนาด แล้วกะลดแล่นไวคัก แล่นไวอี่หลี

11
นี้คืออี่หยัง นี้คือหลุม เป็นหลุมอยู่กางหนทาง หลุมบักใหญ่หนึ่ง ใหญ่บักคัก ใหญ่กะด้อกะเดี้ย ใหญ่อี่หลี
เป็นหญังมันคือมีหลุม อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน จักว่าหลุมมันเกิดมาจากอี่หยัง อาดสิลดแล่นเล็ว หลือลดมีความหนัก แล้วกะมาเหยียบหม้องนี้ แล้วเฮ็ดมันเป็นหลุมกะได้
หลุมอันนี้มันตาย้านบ่ กะตาย้านอยู่ เพาะว่าหลุมอันนี้มันอยู่กางหนทาง ขั้นลดขี่มาเล็วแล้วแนมบ่เห็นหลุมอันนี้ แล้วขี่ตกลงไป มันกะสิสะดุด เฮ็ดให้ลดเสียหลัก หลือเกิดอุบะติเหดกะได้
ขั้นฮู้แล้วว่ามันมีหลุม เฮาสิขับลดจั่งใด เฮากะหลบหลุมนี้ หลือขับหลบหลุมอันนี้ออกไป เพื่อที่สิบ่ให้มันตกหลุม
หลุมอันนี้มันลึกบ่ กะสิลึกอยู่ เบิ่งซงแล้วเป็นตาลึกหลาย ลึกบักคักหนึ่ง คือสิลึกอี่หลี

12
นี้คืออี่หยัง นี้คือสามแย้ก
แล้วกะมีลดคันหนึ่ง กำลังจอดอยู่ กำลังหยุดอยู่ หยุดอยู่ตงสามแย้กนั้นหละ หยุดอยู่ตงทางเลี้ยว
เป็นหญังลดคันนี้ต้องหยุด กะต้องหยุด เพาะว่าหยุดเพื่อที่สิเบิ่งลดอยู่ทางตง เพาะว่าเฮามาจากทางแย้ก เฮาสิไปทางตง เฮากะต้องหยุดเบิ่งลดก่อน
ขั้นมีลด เฮากะหยุด ขั้นบ่มีลด เฮากะขับต่อไป
อันนั้นเป็นป้ายอี่หยัง อันนี้เป็นป้ายหยุดลด เพื่อที่เป็นสันญานให้ลดหยุดก่อน ให้หยุดแนมเบิ่งลดดี
ขั้นบ่มีลด เฮากะจั่งขับไป ขั้นมีลด เฮากะต้องหยุดลดก่อน

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
หนทาง hon-tha:ŋ M-HR ถนน road, street, way
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ถะหนน tha-non M-M ถนน road, street
ค็อนกีด khɔn-gi:t HR-LF คอนกรีต concrete
หลือ lʉ: M หรือ or
ถะหนนลาดยาง tha-non-la:t-ya:ŋ M-M-HF-M ถนนราดยาง asphalt road, paved road
นี้หละ ni:-la HF-M นี่แหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
ไว้ถ้า wai-tha: HF-LF usually in a positive statement or answer: is for, is used for, has the purpose of {กะทะมีไว้ถ้าทอด = a pan is for frying} {น้ำบักนาวมีไว้ถ้าปุงอาหาน = lime juice is used to season food} {ปากกามีไว้ถ้าเขียน = a pen is for writing} {กะเทียมเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน = garlic is used to make food} {ขาเอาไว้ถ้าญ่าง = legs are for walking} {เกิบเอาไว้ถ้าใส่ = shoes are for wearing}
Notes: see also ไว้
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
ลด lot H รถ 1. car, motorized vehicle
2. vehicle, cart {ลดขายแนวกิน = food cart}
แล่น lɛ:n H วิ่ง to run {ไก่กำลังแล่น = the chicken is running} {เด็กน้อยกะแล่นเหล้น = the kids are running around} {ลดไฟกำลังแล่น มันแล่นอยู่เทิงลาง = the train is running, it's running on rails} {เลียแล่นไปแล่นมา = ships are going back and forth}
คน khon HR คน person, people
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
ญ่าง ɲa:ŋ H เดิน to walk {เขากำลังญ่างเว้ากัน = they are walking and talking} {ลูกเป็ดญ่างไปนำแม่เป็ด = the ducklings are [walking] following their mother} {เขากำลังญ่างข้ามสะพาน = she's walking over the bridge} {เขาสิญ่างไปใส = Where is he going?}
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
จักกะย๊าน jak-ga-ya:n M-M-HR จักรยาน bicycle
มอเตอไซ mɔ:-tə:-sai HR-M-HR มอเตอร์ไซค์ motorbike
ลดสิบล้อ lot-sip-lɔ: H-M-HF รถสิบล้อ ten-wheeler, truck
ทุก thuk H ทุก every
Notes: also pronounced ทุ as in ทุมื้อๆ = everyday, always
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ปะโยด pa-yo:t M-LF ประโยชน์ 1. benefit
2. useful
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
อย่าง ya:ŋ H อย่าง type, kind, sort, category
เทิง thə:ŋ HR บน 1. on, on top of, at, in {เทิงโต่ะ = at/on the table} {กบมันนั่งอยู่เทิงใบบัว = the frog is sitting on the lotus leaf} {เทิงท้องฟ้า = in the sky} {มันแล่นอยู่เทิงลาง = [the train] runs on rails} {มีคนนั่งอยู่เทิงลดสามล้อสามคน = there are three people sitting in the tuk tuk}
2. up, upward
Notes: pronunciation: also realized as ทัง
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
ดี di: M ดี good
ง่าย ŋa:i H ง่าย easy, simple, clear
ญาก ɲa:k HF ยาก difficult, hard
ขึ้น khʉn LF ขึ้น 1. to go up, to increase
2. sun: to rise {ตะเว็นกำลังขึ้น = the sun is rising}
3. more
4. bus/train etc.: to get on, to board {พุโดยสานขึ้นลดไฟเบิดแล้ว = all passengers have boarded the train}
คัน khan HR คัน clf. for cars, trains, motorbikes, boats {ลดไฟคันนี้ = this train} {ลดเก็งคันสีเขียวคันน้อย = a small green car}
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ขับ khap M ขับ to drive, to ride
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
ไว wai HR ไว quick, fast, speedy
เติบ tə:p LF intensifier: very, much {เว้ากันโดนเติบ = to talk a long time}
เล็ว leo HR เร็ว fast, quick
คัก khak H intensifier: very, very much
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
เบิ่ง bəŋ H ดู 1. to look at, to see, to watch {เบิ่งโทละทัด = to watch TV} {เบิ่งหนัง = to watch a movie}
2. to guess {เบิ่งซงแล้ว ... = [I] guess / from what it looks like ...}
จาก ja:k LF จาก 1. from {... เฮ็ดมาจากอี่หยัง = ... is made from what?}
2. to depart
ล้อ lɔ: HF ล้อ wheel
ความ khwa:m HR ความ 1. prefix: state, condition, quality
2. content, subject, matter, affair
พุ้นหละ phun-la HF-M นู่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
Notes: see also พุ้นหนะ
หมุน mun M หมุน to turn, to rotate {เขากำลังหมุนปิดก่อกน้ำ = he's turning off the tap} {พัดลมหมุน = the fan is running/rotating}
บักคักหนึ่ง bak-khak-nʉŋ M-H-H intensifier: very, very much (variant of คัก)
ขะหนาด kha-na:t M-LF ขนาด 1. size, dimension, magnitude
2. also used as an intensifier {หมุนเล็วคักขนาด = [is] turning very fast}
อี่หลี i:-li: H-M จริง intensifier: really
Notes: pronunciation: also realized as อี่หลิ
หลุม lum M หลุม hole, pit
กาง ga:ŋ M กลาง middle, center
บัก bak M 1. intensifier before adjectives {ปาโตบักใหญ่ = a (very) large fish}
2. prefix in front of fruits and vegetables {บักแตงโม = watermelon}
3. can be used as a reference for a male person of the same or younger age {บักอันนี้ = this lad}
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
บักคัก bak-khak M-H intensifier: very, very much (variant of คัก)
กะด้อกะเดี้ย ga-dɔ:k-ga-di:a M-HF-M-HF มากมาย, มากเกินไป intensifier: very, very much
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
เกิด gə:t LF เกิด 1. (often together with ขึ้น) to happen, to arise, to take place {เกิดอี่หยังขึ้น = what is happening?} {บ่มีหญังเกิดขึ้น = nothing's happening}
2. to be born
3. to grow {หนวดกะคือสิเกิดอยู่ใต้ดัง = a moustache grows below the nose}
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
หนัก nak M หนัก heavy
เหยียบ yi:ap LF เหยียบ to step on, to tread on, to run over
หม้อง mɔŋ LF ที่, แห่ง, บริเวณ 1. place, area {หลายที่หลายหม้อง = in many places} {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place}
2. clf. for places
ตาย้าน ta:-ya:n M-HF น่ากลัว scary, not safe
ขี่ khi: H ขี่ to ride, to drive {ขี่มอเตอไซ = to ride a motorbike} {ขี่ควย = to ride on a buffalo} {ขี่เลีย = to take or travel on a boat}
แนม nɛ:m HR มอง to look, to glance, to stare {เขากำลังยืนแนมก้อนหินอยู่ = he's standing and looking at the stone/rock} {ข้างหนึ่งแนมเห็น อีกข้างหนึ่งแนมบ่เห็น = [we] see one side, [we] can't/don't see the other side}
เห็น hen M เห็น to see
ตก tok M ตก 1. to fall, to drop
2. sun: to set {ตะเว็นตกดิน = the sun is setting}
ลง loŋ HR ลง 1. to descend, to lower, to go down
2. down
3. bus/train etc.: to get off, to disembark {คนกำลังลงลดบั่ด = people are getting off the bus}
4. boat/ship etc.: to get on, to board {เขากำลังญ่างลงเลีย = he's boarding/getting on the boat}
สะดุด sa-dut M-M สะดุด to stumble, to trip, to fall
เสียหลัก si:a-lak M-M เสียหลัก to lose one's balance
อุบะติเหด u-ba-ti-he:t M-M-M-LF อุบัติเหตุ accident
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
จั่งใด jaŋ-dai H-M ยังไง, แบบไหน how, in what manner {บักนาวมันมีลดซาดจั่งใด = Lime fruits have what kind of taste?} {เขาปิดแอจั่งใด = How is he switching off the A/C?} {เทียนใซ้จั่งใด = How's a candle used?} {สิใซ้จั่งใด = how is [it] used?}
หลบ lop M หลบ to avoid, to evade, to dodge {หลบทาง = to give way}
ออก ɔ:k LF ออก 1. to go out, to leave
2. out
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
ลึก lʉk H ลึก deep
ซง soŋ HR ทรง 1. shape, form
2. as if, like
Notes: translation to be confirmed
ตา ta: M ตา as a prefix: likely, worthy, fit for (like Thai น่า-) {ตาฮัก = lovely/cute} {ตาสะออน = praiseworthy} {ตาหวาน = (of ice cream) [likely to be] sweet} {ตาอยู่ = to be a good place to be}
Notes: see also various entries for ตา-, e.g., ตาแซบ, ตาพู่ฮ้าย, ตาย้าน, ตาอยากหัว, ตาฮัก, ตามีแฮง
สามแย้ก sa:m-yɛ:k M-HF สามแยก T junction
จอด jɔ:t LF จอด to park, to stop
หยุด yut M หยุด to stop
ตง toŋ M ตรง 1. at
2. to be precise at, to be exact {ห้าโมงตง = exactly five o'clock}
3. straight
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
ทางเลี้ยว tha:ŋ-li:ao HR-HF ทางเลี้ยว turnoff, junction
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
ทาง tha:ŋ HR ทาง 1. way, direction {พุหญิงกะสิไปทางหนึ่ง พุซายกะสิไปอีกทางหนึ่ง = the woman goes one way, the man another way} {ตะเว็นไปทางใด = Where has the sun gone?} {เขาถีบจักกะย๊านไปทางหน้า = he's biking on/onward/forward} {มาเว้า มาว่าเฮาในทางที่บ่ดี = he's scolding [me], he's talking to me improperly}
2. by, through, via etc. {เว้าทางโทละสับ = to talk on the phone}
ทางแย้ก tha:ŋ-yɛ:k HR-HF ทางแยก crossroad, junction
ก่อน gɔ:n H ก่อน 1. before
2. first, first of all
ต่อไป tɔ:-pai H-M ต่อไป next
นั้น nan HF นั้น that, there
ป้าย pa:i HF ป้าย 1. train/bus stop
2. sign, signboard
สันญาน san-ɲa:n M-HR สัญญาณ signal
แนมเบิ่ง nɛ:m-bəŋ HR-H มองดู 1. to look at
2. to watch
จั่ง jaŋ H ค่อย (?) then, afterwards {ต้องใซ้น้ำมันพ้อม มันจั่งสิทอดได้ = one needs to use oil as well, then one can fry [food]}