Basic vocabulary — page 16 — Series B, pictures 09-10: coffee, sugar


9
นี้คืออี่หยัง นี้คือกาแฟ
กาแฟอยู่ในถ้วย กาแฟอยู่ในถ้วยกาแฟ
กาแฟเป็นน้ำสีดำ เป็นน้ำสีดำอยู่ในถ้วยกาแฟ ตั้งอยู่เทิงโต่ะ หลือตั้งอยู่ใสบุ
ถ้วยกาแฟมีสีขาว ออกสีฟ้านี้หละ แต่บ่ขาวหลาย ถ้วยกาแฟกะอันบ่ใหญ่ อันบ่ใหญ่หลาย อันพอน้อย
กาแฟมีถ้วยฮองพ้อม หลือจานฮองนั้นหละ เป็นจานฮองกาแฟ
อยู่ข้างกาแฟมีซองน้ำตานพ้อม ซองน้ำตานเป็นซองสี่เหลี่ยม เป็นซองสีส้มส้มออกแดงนี้หละ ซองบ่ใหญ่หลาย ซองน้อยวางอยู่ข้างถ้วยกาแฟ
ถ้วยกาแฟมีหูจับบ่ ถ้วยกาแฟมีหูจับพ้อมแม่นบ่ แม่น ถ้วยกาแฟมีหูจับพ้อม
หูจับติดอยู่ข้างถ้วยกาแฟนั้นหละ หูจับบ่ใหญ่หลาย หูจับน้อยพอเอาไว้ให้มือจับได้

10
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังปุงกาแฟ
เป็นหญังเขาคือปุงกาแฟ บ่ลู้คือกัน กาแฟอันนี้อาดสิลดซาดบ่แซบ เขากะเลยปุง เพื่อที่สิให้มันแซบ หลือถืกปากของเขากะได้ เพื่อที่เขาสิได้กินแซบ
เขาปุงกาแฟจั่งใด เขาใส่น้ำตานเข้าไปในกาแฟอีก บ่ลู้ว่าเขาใส่อี่หยังแน่ แต่ที่เห็นเขากำลังใส่น้ำตานอยู่ เขาจับซองน้ำตานเทลงไปในกาแฟ เขาอาดสิอยากกินหวาน อาดสิอยากกินลดซาดหวานกะได้
น้ำตานมีลดซาดจั่งใด น้ำตานมีลดซาดหวาน มีลดซาดหวานคัก ขั้นใส่หลายกะหวานหลาย ขั้นใส่น้อยกะหวานน้อย
น้ำตานมันแข็งบ่ บ่ น้ำตานมันบ่แข็ง น้ำตานมันอ่อนขั้นมันถืกน้ำแล้วมันกะสิละลาย มันสามาดละลายได้เอง

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
กาแฟ ga:-fɛ: M-HR กาแฟ coffee
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ใน nai HR ใน in, within
ถ้วย thu:ai LF ถ้วย small bowl
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
น้ำ na:m HF น้ำ 1. water
2. drink, soft drink, juice
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
ดำ dam M ดำ 1. black
2. to transplant rice seedlings {ดำนา = to transplant rice seedlings}
ตั้ง taŋ HF ตั้ง to set/put up, to install, to establish, to erect {เขาตั้งนาลิกาปุกตอนสองโมงเซ้า = he sets the alarm clock to eight o'clock in the morning} {พัดลมตั้งโต่ะ = table fan} {ทะนาคานมันสิไปตั้งไว้อยู่ซู่หม้องเอาโลด = banks are [established/can be found] everywhere!} {ตั้งไฟ = to set up a fire}
เทิง thə:ŋ HR บน 1. on, on top of, at, in {เทิงโต่ะ = at/on the table} {กบมันนั่งอยู่เทิงใบบัว = the frog is sitting on the lotus leaf} {เทิงท้องฟ้า = in the sky} {มันแล่นอยู่เทิงลาง = [the train] runs on rails} {มีคนนั่งอยู่เทิงลดสามล้อสามคน = there are three people sitting in the tuk tuk}
2. up, upward
Notes: pronunciation: also realized as ทัง
โต่ะ to H โต๊ะ, เก้าอี้ 1. table
2. chair
หลือ lʉ: M หรือ or
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
บุ bu M particle: used to convey a sense of uncertainty, or to ask oneself {ตั้งอยู่เทิงโต่ะ หลือตั้งอยู่ใสบุ = [placed] on the table, or somewhere else} {คือใดบุ = who knows?, maybe}
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ขาว kha:o M ขาว white
ออก ɔ:k LF ออก 1. to go out, to leave
2. out
ฟ้า fa: HF ฟ้า 1. sky {เคี่ยงบินมันกำลังบินขึ้นฟ้า = the airplane is taking off into the sky}
2. color: blue
นี้หละ ni:-la HF-M นี่แหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
แต่ tɛ: H แต่ 1. but {แต่บ่ต่างกันหลาย = but not very different} {แต่บ่ลู้ว่าเขาญ่างมาแต่ใส = but [I] don't know where he's coming from, see also: แต่ว่า}
2. only {ตอนนี้มีแต่ขี้ฝ้า = now there are only clouds}
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
พอ phɔ: HR พอ 1. just when, just after, as soon as
2. enough, adequate
น้อย nɔ:i HF น้อย 1. few, little
2. small
ฮอง hɔ:ŋ HR รอง 1. to support, to bear {ถ้วยฮอง, จานฮอง = saucer}
2. to bolster
3. collect rain water {โอ่งเอาไว้ฮองน้ำ = a water jar is used to collect water (from the rain)}
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
จาน ja:n M จาน plate
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
จานฮองกาแฟ ja:n-hɔ:ŋ-ga:-fɛ: M-HR-M-HR จานรองกาแฟ saucer
ข้าง kha:ŋ LF ข้าง 1. side {มีหูจับสองข้าง = there are handles on both sides}
2. next to {วางอยู่ข้างๆ ก่องใบใหญ่ = it's placed next to the large box} {เขายืนอยู่ข้างๆ อีกพุหนึ่ง = he's standing next to another person}
3. clf. for body parts which come in pairs (eyes, ears, legs etc.) {เขามีตาสองข้าง = she has two eyes}
ซอง sɔ:ŋ HR ซอง envelope, packet {ซองน้ำตาน = sugar packet}
น้ำตาน na:m-ta:n HF-M น้ำตาล sugar
สี่เหลี่ยม si:-li:am H-H สี่เหลี่ยม rectangle, square
ส้ม som LF ส้ม 1. fruit: orange
2. color: orange
แดง dɛ:ŋ M แดง red
วาง wa:ŋ HR วาง to place, to set/put down {โทละสับ/phone: วางสาย = to hang up} {มีเกิบวางอยู่ในก่อง = there are shoes in the box} {มือข้างหนึ่งเขาวางอยู่เทิงโต่ะ = he's put one of his hands on the table}
หูจับ hu:-jap M-M หูจับ 1. handle which has a hole, e.g., of a cup or pot
2. handle, knob, holder
แม่นบ่ mɛ:n-bɔ: H-H ใช่ไหม question particle: ..., right? ..., isn't it? ..., don't you? etc. {เจ้าได้เห็นสิ่งนั้นแม่นบ่ = You've seen that, haven't you?} {ฝนกำลังตกแม่นบ่ = It's raining, isn't it?} {นี้คือกะคุแม่นบ่ = This is a bucket, isn't it?}
แม่น mɛ:n H ใช่ 1. yes
2. affirmative particle
ติด tit M ติด 1. to be attached to, to be on/at {สะวิดเปิดไฟติดอยู่ข้างฝาบ้าน = the light switch is on the wall} {มันสิมีน้ำติดอยู่โตของเขา = there is water on his body}
2. to stick (to), to attach (to)
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
มือ mʉ: HR มือ 1. hand
2. front leg/paw (e.g., of a cat)
จับ jap M จับ 1. to grasp, to hold {เขาจับมือกัน = they're holding hands} {เขายืนจับไอติมอยู่ = she's standing, holding an ice cream}
2. to catch, to arrest {จับพุล้าย = to arrest a criminal}
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
ปุง puŋ M ปรุง to season, to flavor, to cook, to mix, to combine {ปุงกาแฟ = to season coffee, i.e., to add sugar} {ปุงกวยเตียว = to season noodle soup (e.g., with chili, fish sauce, vinegar, sugar etc.)}
ลู้ lu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ฮู้
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ลดซาด lot-sa:t H-HF รสชาติ taste
Notes: pronunciation: also realized as ลดชาด
แซบ sɛ:p HF อร่อย 1. food: tasty {กวยเตียวมันแซบบ่ = Is the noodle soup tasty?}
2. sleep: well {เป็นตานอนแซบคัก = it looks as if she's sleeping very well}
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
ถืกปาก thʉ:k-pa:k LF-LF ถูกปาก tasty, to one's taste
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
กิน gin M กิน to eat, to consume, to use
จั่งใด jaŋ-dai H-M ยังไง, แบบไหน how, in what manner {บักนาวมันมีลดซาดจั่งใด = Lime fruits have what kind of taste?} {เขาปิดแอจั่งใด = How is he switching off the A/C?} {เทียนใซ้จั่งใด = How's a candle used?} {สิใซ้จั่งใด = how is [it] used?}
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
เข้า khao LF เข้า to enter, to go inside, to come/go in/on {เข้าห้องน้ำ = to go to the bathroom} {เข้านอน = to go to bed} {ขี่เลียเข้าไปเกาะ = to take a boat to go on an island}
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
แน่ nɛ: H แน่, บ้าง 1. some, somewhat
2. final particle, used to ask for examples (similar to Thai บ้าง at the end of a question) {หม้อใซ้เฮ็ดอี่หยังได้แน่ = What (different things) can a pot be used for?} {น้ำอัดลมซื้อได้อยู่ใสแน่ = Where/in which places can one buy soft drinks?}
3. final particle, when giving examples {มีเทิงส้งแน่ มีเสี้ยแน่ มีเกิบแน่ = there are trousers, shirts, shoes etc.}
4. final particle, used to give a command {ไปปิดหน้าต่างให้แน่ = Close the window!}
5. final particle, acting as an intensifier, especially in the pattern ... คัก ... แน่ {สูงคักสูงแน่ = very high} {ญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ = [he's] praising me a lot}
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
เห็น hen M เห็น to see
เท the: HR เท to pour {เทน้ำลงไปในแก้ว = to pour water into a glass}
ลง loŋ HR ลง 1. to descend, to lower, to go down
2. down
3. bus/train etc.: to get off, to disembark {คนกำลังลงลดบั่ด = people are getting off the bus}
4. boat/ship etc.: to get on, to board {เขากำลังญ่างลงเลีย = he's boarding/getting on the boat}
อยาก ya:k LF อยาก to want, to wish
หวาน wa:n M หวาน sweet
คัก khak H intensifier: very, very much
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
แข็ง khɛŋ M แข็ง hard, strong
อ่อน ɔ:n H อ่อน 1. soft
2. young
ถืก thʉ:k LF ถูก marker for passive {ขั้นมันถืกความฮ้อนมันกะละลาย = when it is exposed to heat, it melts} {เฮ็ดในสิ่งที่บ่ดี เขากะเลยต้องถืกจับ = [he's] done something bad, so he gets arrested} {กะดาดมันกำลังถืกไฟไหม้ = the paper is burning}
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
ละลาย la-la:i H-HR ละลาย to melt
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
เอง e:ŋ M เอง alone, by oneself