Basic vocabulary — page 14 — Series B, pictures 01-04: paper, pen, to write, scissors, to cut


1
นี้คืออี่หยัง นี้คือกะดาด กะดาดหลายแผ่น กะดาดแผ่นสีขาว ขาวจุ่นพู่นอยู่ แผ่นบักใหญ่หนึ่ง
กะดาดมันเป็นลูบสี่เหลี่ยม มันเป็นซงสี่เหลี่ยม ตงดี
กะดาดมันเอาไว้เฮ็ดหญัง กะดาดเอาไว้เขียน เอาไว้วาดลูบ เอาไว้ใซ้งาน สามาดเฮ็ดได้หลายอย่าง
กะดาดมันเฮ็ดมาจากอี่หยัง กะดาดเฮ็ดมาจากไม้ เฮ็ดมาจากพืด คนเฮาสิตัดไม้ หลือเอาไม้นั้นมาลีไซเคินเฮ็ดเป็นกะดาด
ขั้นเอากะดาดหลายแผ่นมาลวมกันหลายมันกะสิกายเป็นสะหมุด หลือเฮ็ดเป็นสะหมุดได้
ขั้นมีกะดาดอยู่แผ่นเดียว เขากะสิเอิ้นว่ากะดาด ขั้นเอากะดาดหลายแผ่นมาลวมกันเฮ็ดเป็นปึกเขากะสิเอิ้นว่าสะหมุด
ตอนนี้กะดาดมีฮอยเขียนบ่ บ่ ตอนนี้กะดาดมันยังว้างเป่าอยู่ บ่มีฮอยเขียนอี่หยังเลย

2
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะกะดาดคือกัน เป็นกะดาดหลายแผ่นคือกัน ตอนนี้เขากำลังเขียนกะดาดอยู่
เขากำลังเขียนอี่หยังบุอยู่ในกะดาด เขาใซ้ปากกาเขียนอยู่ในกะดาดนั้น อาดสิเขียนเป็นโตหนังสือ ปากกาแท่งสีแดง แล้วเขากะเขียนลงไปเป็นโตหนังสือสีแดงคือกัน
เขาใซ้มือของเขาข้างขวาจับปากกา แล้วกะเขียนอยู่ในกะดาดนั้น
ฮู้บ่ว่าเขาเขียนเป็นโตอี่หยัง หลืออักสนอี่หยัง อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน จักว่าเขาเขียนอี่หยัง อาดสิเป็นโตหนังสือ จักว่าเป็นโตหนังสือปะเทดอี่หยัง อันนี้กะบ่ฮู้นำคือกัน

3
นี้คืออี่หยัง นี้คือกันไก กันไกอันบักญาวหนึ่ง
กันไกเป็นเหล็ก ด้ามมันสีดำ อาดสิเป็นพะสะติกกะได้
กันไกเอาไว้เฮ็ดหญัง กันไกเอาไว้ตัด เอาไว้ตัดหลายสิ่งหลายอย่าง เอาไว้ตัดกะดาดกะได้ เอาไว้ตัดเซียกกะได้ ตัดเสี้ยผ้ากะได้ สามาดตัดได้หลายอย่าง
กันไกมันตาย้านบ่ กะตาย้านอยู่ อันตะลายพ้อม กันไกมันตาย้านแล้วกะอันตะลาย เพาะว่ากันไกมันคม มันแหลม มันสามาดปาดได้ หลือเฮ็ดให้เฮามีแผได้คือกัน

4
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังตัดกะดาด
จักพุใดบุ ตอนนี้เขากำลังตัดกะดาดอยู่ เขาใซ้กันไกอันหนึ่ง กำลังตัดกะดาดอยู่ ตัดกะดาดแผ่นสีขาว แผ่นสี่เหลี่ยม ใซ้กันไกตัดลงไปหม้องกางกะดาด อาดสิตัดเป็นลูบสี่เหลี่ยมกะได้ จักเขาสิตัดไปเฮ็ดอี่หยัง
เขาใซ้มือของเขาข้างหนึ่งจับกะดาดอยู่ มือของเขาอีกข้างหนึ่งกำลังจับกันไกอยู่ แล้วกะตัดกะดาดลงไป
เป็นหญังเขาคือตัดกะดาด อันนี้กะบ่ลู้คือกัน จักว่าเขาสิตัดกะดาดเฮ็ดหญัง อาดสิตัดไปใซ้งาน หลือเฮ็ดอี่หยังบางสิ่งบางอย่างกะได้

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
กะดาด ga-da:t M-LF กระดาษ paper
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
แผ่น phɛn H แผ่น clf. for pieces/pages of paper {สะหมุดมีหลายแผ่นบ่ = Does the notebook have many pages?} {กะดาดแผ่นนี้ = this piece of paper}
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
ขาว kha:o M ขาว white
จุ่นพู่น jun-phu:n H-H color: very white {(สี)ขาวจุ่นพู่น = very white}
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
บัก bak M 1. intensifier before adjectives {ปาโตบักใหญ่ = a (very) large fish}
2. prefix in front of fruits and vegetables {บักแตงโม = watermelon}
3. can be used as a reference for a male person of the same or younger age {บักอันนี้ = this lad}
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ลูบ lu:p HF รูป 1. picture, image, photo
2. form, shape
3. clf. for pictures, images, photos
สี่เหลี่ยม si:-li:am H-H สี่เหลี่ยม rectangle, square
ซง soŋ HR ทรง 1. shape, form
2. as if, like
Notes: translation to be confirmed
ตง toŋ M ตรง 1. at
2. to be precise at, to be exact {ห้าโมงตง = exactly five o'clock}
3. straight
ดี di: M ดี good
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
เขียน khi:an M เขียน to write
วาด wa:t HF วาด to draw, to paint, to sketch
ใซ้งาน sai-ŋa:n HF-HR ใช้งาน to use, to put to use
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
อย่าง ya:ŋ H อย่าง type, kind, sort, category
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
จาก ja:k LF จาก 1. from {... เฮ็ดมาจากอี่หยัง = ... is made from what?}
2. to depart
ไม้ mai HF ไม้ wood, tree
พืด phʉ:t HF พืด plant
คน khon HR คน person, people
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ตัด tat M ตัด to cut {ตัดผม = to cut hair}
หลือ lʉ: M หรือ or
นั้น nan HF นั้น that, there
ลีไซเคิน li:-sai-kən HR-HR-HR รีไซเคิล to recycle
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
ลวม lu:am HR รวม 1. total {ลวมแล้วเป็นแปดขาพอดี = in total, these are eight legs}
2. to assemble, to combine, to join {เอากะดาดหลายแผ่นมาลวมกัน = to put many pieces of paper together}
Notes: see also ฮวม(กัน)
กัน gan M กัน mutual, each other, with another, together {เขากำลังนั่งเว้ากัน = they're sitting and talking} {เขาสองคนฮักกัน = they love each other} {ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ = These two fish here, are they very different in size (from each other)?} {ต่างกัน = to be different (from each other)} {ก่องอันไหนหนักกว่ากัน = Which box is heavier (than the other(s))?}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
กาย ga:i M กลาย to become, to turn into, to change to
สะหมุด sa-mut M-M สมุด notebook
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
เดียว di:ao M เดียว only, alone, single
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
เอิ้น ə:n HF พูด, เรียก to call, to say {เอิ้นง่ายๆ ว่า = in other words} {คนอี่สานเอิ้นว่า เป็นลูกคนกก = Isaan people call her ลูกคนกก}
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
ปึก pʉk M ปึก 1. bundle of paper etc.
2. stupid
ตอนนี้ tɔ:n-ni: M-HF ตอนนี้ now
ฮอย hɔ:i HR รอย mark, trace
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ยัง yaŋ M ยัง still
ว้าง wa:ŋ HF ว่าง empty {เวลาว้าง = leisure/idle time}
เป่า pao H เปล่า empty
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
บุ bu M particle: used to convey a sense of uncertainty, or to ask oneself {ตั้งอยู่เทิงโต่ะ หลือตั้งอยู่ใสบุ = [placed] on the table, or somewhere else} {คือใดบุ = who knows?, maybe}
ใน nai HR ใน in, within
ใซ้ sai HF ใช้ to use
ปากกา pa:k-ga: LF-M ปากกา pen
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
โตหนังสือ to:-naŋ-sʉ: M-M-M ตัวหนังสือ script: character, letter
แท่ง thɛŋ H แท่ง clf. for candles, pens
แดง dɛ:ŋ M แดง red
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
ลง loŋ HR ลง 1. to descend, to lower, to go down
2. down
3. bus/train etc.: to get off, to disembark {คนกำลังลงลดบั่ด = people are getting off the bus}
4. boat/ship etc.: to get on, to board {เขากำลังญ่างลงเลีย = he's boarding/getting on the boat}
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
มือ mʉ: HR มือ 1. hand
2. front leg/paw (e.g., of a cat)
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
ข้างขวา kha:ŋ-kwa: LF-M ข้างขวา right, (on the) right side
จับ jap M จับ 1. to grasp, to hold {เขาจับมือกัน = they're holding hands} {เขายืนจับไอติมอยู่ = she's standing, holding an ice cream}
2. to catch, to arrest {จับพุล้าย = to arrest a criminal}
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
โต to: M ตัว 1. body, self
2. clf. for animals, characters/letters/consonants, appliances, clothes (e.g., pairs of trousers, shirts)
อักสน ak-sɔ:n M-M อักษร script: character, letter
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
ปะเทด pa-thet M-HF ประเทศ country {ปะเทดไทย = Thailand}
นำ nam HR 1. at, in
2. with, together with {บ่สามาดถือไปนำได้ = [you] can't carry it around} {กินบักแตงโมนำเฮาบ่ = Will you eat watermelon with me?}
3. to lead, to accompany, to go with {เด็กน้อยญ่างไปนำแม่ = the daughter follows her mother}
กันไก gan-gai M-M กรรไกร scissors
ญาว ɲa:o HR ยาว long
เหล็ก lek M เหล็ก iron, steel, metal
ด้าม da:m HF ด้าม handle
ดำ dam M ดำ 1. black
2. to transplant rice seedlings {ดำนา = to transplant rice seedlings}
พะสะติก pha-sa-tik H-M-M พลาสติก plastic
หลายสิ่งหลายอย่าง la:i-siŋ-la:i-ya:ŋ M-H-M-H หลากหลาย, มากมาย, หลายอย่าง varied, various, several (kinds etc.)
เซียก si:ak HF เชือก 1. rope, string
2. shoelace
เสี้ยผ้า si:a-pha: LF-LF เสื้อผ้า clothes, clothing
ตาย้าน ta:-ya:n M-HF น่ากลัว scary, not safe
อันตะลาย an-ta-la:i M-M-HR อันตราย 1. danger
2. dangerous
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
คม khom HR คม 1. sharp {กันไกมันคม = the pair of scissors is sharp} {แข้วหมามันคม = dog's teeth are sharp} {ขวนมันคมบ่ = Is the axe sharp?}
2. blade, sharp edge of a knife etc. {เกี่ยวมีคมคือกันกับมีด = a scythe has a blade like a knife}
แหลม lɛ:m M แหลม sharp
ปาด pa:t LF หั่น, ผ่า to cut, to slice
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
แผ phɛ: M แผล wound
พุใด phu-dai H-M ใคร 1. who {มีพุใดโทมากะบ่ลู้ = I don't know who has called} {ห้องนอนของพุใด = whose bedroom (is this)? }
2. someone, somebody, anybody, in negative context: nobody {บ่มีพุใดอยู่กับเขาเลย = there's nobody with him}
หม้อง mɔŋ LF ที่, แห่ง, บริเวณ 1. place, area {หลายที่หลายหม้อง = in many places} {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place}
2. clf. for places
กาง ga:ŋ M กลาง middle, center
ข้าง kha:ŋ LF ข้าง 1. side {มีหูจับสองข้าง = there are handles on both sides}
2. next to {วางอยู่ข้างๆ ก่องใบใหญ่ = it's placed next to the large box} {เขายืนอยู่ข้างๆ อีกพุหนึ่ง = he's standing next to another person}
3. clf. for body parts which come in pairs (eyes, ears, legs etc.) {เขามีตาสองข้าง = she has two eyes}
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
ลู้ lu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ฮู้
บางสิ่งบางอย่าง ba:ŋ-siŋ-ba:ŋ-ya:ŋ M-H-M-H บางสิ่งบางอย่าง something, anything