Basic vocabulary — page 13 — Series B, pictures 13-16: phone, to call, to talk


13
นี้คืออี่หยัง นี้คือโทละสับ
โทละสับเคี่ยงสี่เหลี่ยม เคี่ยงใหญ่หน่อยหนึ่ง บ่เคี่ยงใหญ่หลาย
มีหน้าจออันบักใหญ่หนึ่ง หน้าจอกะสีขาว หน้าจอกะเป็นสี่เหลี่ยม
โทละสับมีปุ่มกดพ้อม ปุ่มกดเป็นวงกมสีขาว เอาไว้ถ้ากด หลือเอาไว้ถ้าเฮ็ดอี่หยังกะบ่ลู้ เอาไว้ถ้าเฮ็ดหลายอย่าง
โทละสับใซ้จั่งใด เอาไว้เฮ็ดอี่หยัง โทละสับเอาไว้โทกะได้ เอาไว้เหล้นกะได้ เอาไว้เบิ่งหนังกะได้ เอาไว้ใซ้ได้หลายสิ่งหลายอย่าง เพาะว่าโทละสับมีปะโยดหลาย มีปะโยดบักคักหนึ่ง สามาดเฮ็ดได้หลายสิ่งหลายอย่าง
หลือเอาไว้โทกะได้ ขั้นเฮาอยู่ไกกัน หลืออยู่คนละปะเทด หลืออยู่คนละจังหวัด หลือสามาดโทหากันได้ โทเว้ากันได้

14
นี้คืออี่หยัง นี้คือโทละสับ
โทละสับมันเป็นหญัง โทละสับมันมีสายเข้า มีพุใดโทมากะบ่ลู้ ฮู้แต่ว่ามีคนโทเข้ามา
ขั้นญามมีคนโทมา มันสิเสียงดังบ่ กะเสียงดังอยู่ ขั้นคนโทมา มันสิเสียงดังขึ้น เสียงดังเลี้ยยๆ จนคนสิลับ มันจั่งสิเซาดัง
ขั้นเฮาอยากให้มันเซาดัง เฮาต้องเฮ็ดจั่งใด เฮากะกดลับ กดลับโทละสับ กดเว้ากับเขา หลือกดวางสายกะได้
ขั้นเฮากดวางสาย หลือกดลับแล้ว มันสิเซาเสียงดัง แล้วมันกะสิบ่เสียงดังอีกเลย

15
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเว้าโทละสับ
เขาเว้าโทละสับจั่งใด เขากำลังโทหาคนบางคน แล้วเขากะเว้ากัน เว้าทางโทละสับ
เขาเอาโทละสับวางไว้หู แล้วเขากะฟังเสียง หลือเว้าใส่โทละสับนั้น
แล้วคนที่อยู่ทางอื่น กะสิสามาดได้ญิน หลือเว้ากันได้ ทางโทละสับนี้

16
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเว้ากัน เขากำลังคุยโทละสับกัน สองคนนี้เขาโทหากัน
พุหญิงกับพุซาย เขาโทหากัน เขากำลังเว้ากันทางโทละสับ จักเขาเว้าอี่หยังกันกะบ่ลู้
สองคนนี้เขาอยู่ไกกันบ่ กะสิไกกันอยู่ กะสิอยู่ไกกันคัก เขากะเลยโทหากัน เขาอาดสิบ่ได้อยู่นำกัน เขากะเลยโทหากันกะได้

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
โทละสับ tho-la-sap HR-H-M โทรศัพท์ phone
Notes: pronunciation: also realized as โทระสับ
เคี่ยง khi:aŋ H เครื่อง 1. machine, engine
2. clf. for machines, airplanes, electronic devices etc.
Notes: pronunciation: also realized as เคื่อง
สี่เหลี่ยม si:-li:am H-H สี่เหลี่ยม rectangle, square
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
หน่อยหนึ่ง nɔ:i-nʉŋ H-H นิดหน่อย a bit, a little bit, not much
Notes: see also หน่อยเดียว
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
หน้าจอ na:-jɔ: LF-M หน้าจอ monitor, screen
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
บัก bak M 1. intensifier before adjectives {ปาโตบักใหญ่ = a (very) large fish}
2. prefix in front of fruits and vegetables {บักแตงโม = watermelon}
3. can be used as a reference for a male person of the same or younger age {บักอันนี้ = this lad}
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
ขาว kha:o M ขาว white
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ปุ่ม pum H ปุ่ม button
กด got M กด 1. to push, to press (down) {กดปุ่ม = to push a button}
2. to withdraw [money] {กดเงิน = to withdraw money}
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
วงกม woŋ-gom HR-M วงกลม 1. circle, ring, sphere
2. round
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ไว้ถ้า wai-tha: HF-LF usually in a positive statement or answer: is for, is used for, has the purpose of {กะทะมีไว้ถ้าทอด = a pan is for frying} {น้ำบักนาวมีไว้ถ้าปุงอาหาน = lime juice is used to season food} {ปากกามีไว้ถ้าเขียน = a pen is for writing} {กะเทียมเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน = garlic is used to make food} {ขาเอาไว้ถ้าญ่าง = legs are for walking} {เกิบเอาไว้ถ้าใส่ = shoes are for wearing}
Notes: see also ไว้
หลือ lʉ: M หรือ or
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
ลู้ lu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ฮู้
อย่าง ya:ŋ H อย่าง type, kind, sort, category
ใซ้ sai HF ใช้ to use
จั่งใด jaŋ-dai H-M ยังไง, แบบไหน how, in what manner {บักนาวมันมีลดซาดจั่งใด = Lime fruits have what kind of taste?} {เขาปิดแอจั่งใด = How is he switching off the A/C?} {เทียนใซ้จั่งใด = How's a candle used?} {สิใซ้จั่งใด = how is [it] used?}
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
โท tho: HR โทร phone: to call
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
เหล้น len LF เล่น 1. to play, to enjoy oneself with, to do something for pleasure {เหล้นลูกบอน = to play ball} {เหล้นเกม = to play a game/games} {เหล้นน้ำ = to play with/in the water} {นั่งเหล้น = to sit} {กินเหล้น = to eat (as a snack), to snack} {เหล้นโน่ดบุ่ก = to use a laptop (for entertainment or work)}
2. to drop by, to spend time with, to come to visit {บ่ได้มาเฮ็ดหญัง มาเหล้นซื่อๆ = I've not come to do anything in particular, I'm just dropping by}
เบิ่ง bəŋ H ดู 1. to look at, to see, to watch {เบิ่งโทละทัด = to watch TV} {เบิ่งหนัง = to watch a movie}
2. to guess {เบิ่งซงแล้ว ... = [I] guess / from what it looks like ...}
หนัง naŋ M หนัง 1. skin
2. movie, film {เบิ่งหนัง = to watch a movie}
หลายสิ่งหลายอย่าง la:i-siŋ-la:i-ya:ŋ M-H-M-H หลากหลาย, มากมาย, หลายอย่าง varied, various, several (kinds etc.)
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
ปะโยด pa-yo:t M-LF ประโยชน์ 1. benefit
2. useful
บักคักหนึ่ง bak-khak-nʉŋ M-H-H intensifier: very, very much (variant of คัก)
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ไก gai M ไกล far, distant
กัน gan M กัน mutual, each other, with another, together {เขากำลังนั่งเว้ากัน = they're sitting and talking} {เขาสองคนฮักกัน = they love each other} {ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ = These two fish here, are they very different in size (from each other)?} {ต่างกัน = to be different (from each other)} {ก่องอันไหนหนักกว่ากัน = Which box is heavier (than the other(s))?}
คนละ khon-la HR-H คนละ different, in a different manner {ไก่กับหมา เลี้ยงคนละแบบ = chicken and dogs are raised differently} {อยู่คนละปะเทด = [they] are in different countries} {คนละแบบ = different(ly), in a different manner}
ปะเทด pa-thet M-HF ประเทศ country {ปะเทดไทย = Thailand}
จังหวัด jaŋ-wat M-M จังหวัด province
หา ha: M หา to look for, to find
เว้า wao HF พูด to say, to speak, to talk
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
สาย sa:i M สาย 1. string, thread, wire, cord {หูฟังมีสาย = the headphones have a cord} {สายไฟ = power cord}
2. clf. for rivers, bus lines, phone calls {แม่น้ำสายนี้ข้ามบ่ได้ = you can't cross this river} {มีสายเข้า = there's an incoming call}
เข้า khao LF เข้า to enter, to go inside, to come/go in/on {เข้าห้องน้ำ = to go to the bathroom} {เข้านอน = to go to bed} {ขี่เลียเข้าไปเกาะ = to take a boat to go on an island}
พุใด phu-dai H-M ใคร 1. who {มีพุใดโทมากะบ่ลู้ = I don't know who has called} {ห้องนอนของพุใด = whose bedroom (is this)? }
2. someone, somebody, anybody, in negative context: nobody {บ่มีพุใดอยู่กับเขาเลย = there's nobody with him}
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
คน khon HR คน person, people
ญาม ɲa:m HR ยาม 1. period of time {ญามมื้อเซ้า = morning} {ญามเที่ยง = noon}
2. when, while {ญามทอด ต้องใซ้น้ำมันพ้อม = one needs to use oil when frying} {ญามสิออกไปข้างนอกกะต้องใส่เกิบ = when one goes out, ones has to wear shoes}
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
เสียงดัง si:aŋ-daŋ M-M เสียงดัง loud
ขึ้น khʉn LF ขึ้น 1. to go up, to increase
2. sun: to rise {ตะเว็นกำลังขึ้น = the sun is rising}
3. more
4. bus/train etc.: to get on, to board {พุโดยสานขึ้นลดไฟเบิดแล้ว = all passengers have boarded the train}
เลี้ยยๆ li:ai HF เรื่อยๆ continuously
Notes: pronunciation: also realized as เลื้อยๆ
จน jon M จน 1. poor {คนจน = a poor person}
2. until, such that {เสียงดังเลี้ยยๆ จนคนสิลับ = (phone) it's ringing until [he/someone] answers the call} {ถ้าจน [...] = to wait until [...]}
ลับ lap H รับ 1. phone: to answer a call
2. to receive, accept, pick up, take up
Notes: see also ฮับ
จั่ง jaŋ H ค่อย (?) then, afterwards {ต้องใซ้น้ำมันพ้อม มันจั่งสิทอดได้ = one needs to use oil as well, then one can fry [food]}
เซา sao HR จบ 1. to stop, to be finished {น้ำมันเซาไหลแล้ว = the water has stopped flowing} {ฝนเซาตกแล้ว = it has stopped raining} {มันสิเซาเสียงดัง = (phone) it stops ringing loudly}
2. to prevent, to hinder
3. to rest {เซาเมี่ยย = to rest}
ดัง daŋ M ดัง 1. noise/music etc.: loud
2. to make a noise, to ring, to go off etc. {นาลิกาปุกมันกะสิดังขึ้น = the alarm clock will go off}
อยาก ya:k LF อยาก to want, to wish
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
วาง wa:ŋ HR วาง to place, to set/put down {โทละสับ/phone: วางสาย = to hang up} {มีเกิบวางอยู่ในก่อง = there are shoes in the box} {มือข้างหนึ่งเขาวางอยู่เทิงโต่ะ = he's put one of his hands on the table}
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
บาง ba:ŋ M บาง 1. some {สัดบางโตบ่มีขา = some animals don't have legs} {บางคนสิมักกินกวยเตียวแทนเข้า = some people like to eat noodle soup instead of rice (dishes)} {บางสิ่งบางอย่าง = something, anything}
2. thin
ทาง tha:ŋ HR ทาง 1. way, direction {พุหญิงกะสิไปทางหนึ่ง พุซายกะสิไปอีกทางหนึ่ง = the woman goes one way, the man another way} {ตะเว็นไปทางใด = Where has the sun gone?} {เขาถีบจักกะย๊านไปทางหน้า = he's biking on/onward/forward} {มาเว้า มาว่าเฮาในทางที่บ่ดี = he's scolding [me], he's talking to me improperly}
2. by, through, via etc. {เว้าทางโทละสับ = to talk on the phone}
หู hu: M หู 1. ear
2. opening, hole, e.g., the hole a needle has to insert the thread
3. handle which has a hole, e.g., of a cup or pot
ฟัง faŋ HR ฟัง to listen, to hear
เสียง si:aŋ M เสียง 1. sound, noise
2. tone, voice
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
นั้น nan HF นั้น that, there
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
อื่น ʉ:n H อื่น other
ได้ญิน dai-ɲin HF-HR ได้ยิน to hear
คุย khui HR คุย to talk, to chat, to have a conversation
สอง sɔ:ŋ M สอง two
พุหญิง phu-ɲiŋ H-M ผู้หญิง woman, female
พุซาย phu-sa:i H-HR ผู้ชาย man, male
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
คัก khak H intensifier: very, very much
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
นำกัน nam-gan HR-M together, jointly, with one another {บ่สามาดใซ้นำกันได้ = can't be used together} {เขากำลังญ่างนำกัน = they are walking together} {เหล้นบ่าดนำกันบ่ = Shall we play basketball?}