Basic vocabulary — page 13 — Series B, pictures 05-07: leg, foot, knee


5
นี้คืออี่หยัง นี้คือขา ขาของคน
ขาของคนมีสองข้าง ขาแต่ละข้างกะสิมีส่วนปะกอบหลายจุดหลือหลายอย่าง ขาข้างหนึ่งกะสิมีหัวเข่าพ้อม มีตีนพ้อม มีตุ้มม้องพ้อม แล้วกะสิมีนิ้วตีนพ้อม
นิ้วตีนแต่ละข้างสิมีห้านิ้ว หนึ่งขากะสิมีห้านิ้ว อีกหนึ่งขากะสิมีห้านิ้ว
แล้วกะสิมีเล็บตีนพ้อม เล็บตีนสิมีอยู่ซู่นิ้ว
แล้วใต้สุดของขากะคือตีน แล้วกะสิมีฝ่าตีนพ้อม
ขาของคนเอาไว้เฮ็ดหญัง ขาเอาไว้ถ้าญ่าง ซู่คนสิมีขาเอาไว้ถ้าญ่าง
ขั้นบ่มีขากะญ่างบ่ได้ สัดกะคือกัน ขั้นสัดบ่มีขากะญ่างบ่ได้
ขั้นมีขากะสิญ่างได้ แต่สัดบางโตกะบ่มีขา แต่กะสามาดคานไปข้างหน้าได้

6
นี้คืออี่หยัง นี้คือตีน ตีนของคน
มีวงเล็บสีแดงวงอยู่ตีนของคน
นิ้วตีนกะสิมีนิ้วพ้อม มีนิ้วห้านิ้ว มีเล็บพ้อม
เขาใส่เกิบบ่ บ่ เขาบ่ได้ใส่เกิบ เขามาตีนเปิ่ม บ่มีเกิบเลย บ่ได้ใส่เกิบมาจ้อย

7
นี้คืออี่หยัง นี้คือขา
มีลูกสอนสีแดงซี้ไปใส่หัวเข่าของเขา อันนี้กะสิเป็นหัวเข่า อันที่ลูกสอนซี้เข้าไปกะสิเป็นหัวเข่า
หัวเข่ากะสิสามาดพับได้ เป็นข้อต่อที่สามาดนั่งได้ เฮาสินั่งพับเพียบ หลือนั่งอี่หยังกะได้ เพาะว่าหัวเข่านี้มันงอได้ หลือพับได้

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
ขา kha: M ขา leg {ขาหน้า = front leg} {ขาหลัง = hind leg} {ส้งขาญาว = long trousers}
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
คน khon HR คน person, people
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
สอง sɔ:ŋ M สอง two
ข้าง kha:ŋ LF ข้าง 1. side {มีหูจับสองข้าง = there are handles on both sides}
2. next to {วางอยู่ข้างๆ ก่องใบใหญ่ = it's placed next to the large box} {เขายืนอยู่ข้างๆ อีกพุหนึ่ง = he's standing next to another person}
3. clf. for body parts which come in pairs (eyes, ears, legs etc.) {เขามีตาสองข้าง = she has two eyes}
แต่ละ tɛ:-la H-H แต่ละ each {มือแต่ละข้างกะสิมีห้านิ้ว = each hand has five fingers} {แต่ละมื้อๆ = each day}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ส่วนปะกอบ su:an-pa-gɔ:p H-M-LF ส่วนประกอบ component, element
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
จุด jut M จุด 1. to light sth. {จุดธูป = to light an incense stick} {จุดเทียน = to light a candle}
2. point, place {จุดเป้าหมาย = destination (e.g., of a trip)}
หลือ lʉ: M หรือ or
อย่าง ya:ŋ H อย่าง type, kind, sort, category
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
หัวเข่า hu:a-khao M-H หัวเข่า knee
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
ตีน ti:n M ตีน foot
ตุ้มม้อง tum-mɔŋ HF-HF ตาตุ่ม ankle
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
นิ้วตีน niu-ti:n HF-M นิ้วเท้า toe
ห้า ha: LF ห้า five
นิ้ว niu HF นิ้ว 1. finger
2. toe
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
เล็บตีน lep-ti:n H-M เล็บเท้า toenail
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ซู่ su: H 1. all, entire
2. every, any {ซู่พุซู่คน = everybody} {ซู่สิ่งซู่อย่าง = everything} {ไก่ต้องกินเข้าซู่มื้อ = chicken need to eat every day} {ซู่คนสิมีขาเอาไว้ถ้าญ่าง = everybody has legs to walk}
ใต้ tai HF ใต้ under, beneath, below
สุด sut M สุด last, extreme, most
ฝ่าตีน fa:-ti:n H-M ฝ่าเท้า foot: sole
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
ไว้ถ้า wai-tha: HF-LF usually in a positive statement or answer: is for, is used for, has the purpose of {กะทะมีไว้ถ้าทอด = a pan is for frying} {น้ำบักนาวมีไว้ถ้าปุงอาหาน = lime juice is used to season food} {ปากกามีไว้ถ้าเขียน = a pen is for writing} {กะเทียมเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน = garlic is used to make food} {ขาเอาไว้ถ้าญ่าง = legs are for walking} {เกิบเอาไว้ถ้าใส่ = shoes are for wearing}
Notes: see also ไว้
ญ่าง ɲa:ŋ H เดิน to walk {เขากำลังญ่างเว้ากัน = they are walking and talking} {ลูกเป็ดญ่างไปนำแม่เป็ด = the ducklings are [walking] following their mother} {เขากำลังญ่างข้ามสะพาน = she's walking over the bridge} {เขาสิญ่างไปใส = Where is he going?}
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
สัด sat M สัตว์ animal
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
แต่ tɛ: H แต่ 1. but {แต่บ่ต่างกันหลาย = but not very different} {แต่บ่ลู้ว่าเขาญ่างมาแต่ใส = but [I] don't know where he's coming from, see also: แต่ว่า}
2. only {ตอนนี้มีแต่ขี้ฝ้า = now there are only clouds}
บาง ba:ŋ M บาง 1. some {สัดบางโตบ่มีขา = some animals don't have legs} {บางคนสิมักกินกวยเตียวแทนเข้า = some people like to eat noodle soup instead of rice (dishes)} {บางสิ่งบางอย่าง = something, anything}
2. thin
โต to: M ตัว 1. body, self
2. clf. for animals, characters/letters/consonants, appliances, clothes (e.g., pairs of trousers, shirts)
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
คาน kha:n HR คลาน to crawl, to creep
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ข้างหน้า kha:ŋ-na: LF-LF ข้างหน้า in front, forward
วงเล็บ woŋ-lep HR-H วงเล็บ brackets, oval shape
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
แดง dɛ:ŋ M แดง red
วง woŋ HR วง to circle, to encircle, to mark with a circle
เล็บ lep H เล็บ nail, claw, hoof
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
เกิบ gə:p LF รองเท้า 1. shoe
2. general term for footwear
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
ตีนเปิ่ม ti:n-pə:m M-H เท้าเปล่า barefoot
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
จ้อย jɔ:i HF เลย at all
Notes: translation to be confirmed
ลูกสอน lu:k-sɔ:n HF-M ลูกศร arrow
ซี้ si: HF ชี้ to point, to indicate, to show
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
เข้า khao LF เข้า to enter, to go inside, to come/go in/on {เข้าห้องน้ำ = to go to the bathroom} {เข้านอน = to go to bed} {ขี่เลียเข้าไปเกาะ = to take a boat to go on an island}
พับ phap H พับ to fold
ข้อต่อ khɔ:-tɔ: LF-H ข้อต่อ joint
นั่ง naŋ H นั่ง to sit
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
พับเพียบ phap-phi:ap H-HF พับเพียบ to sit on the floor with legs folded to the side
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
งอ ŋɔ: HR งอ 1. to bend, to flex
2. curved, bent