Basic vocabulary — page 11 — Series B, pictures 10-13: mosquito, to bite, blood, to slap


10
นี้คืออี่หยัง นี้คือญุง
ญุงมันเป็นสัดมีปีก ญุงมันบ่มีกะดูก ญุงมันบินได้ เพาะว่ามันมีปีก
แต่ว่าญุงเป็นสัดน้อยบ่สามาดอยู่ได้โดน สามาดใซ้ซีวิดได้แค่เจ็ดมื้อ แล้วมันกะตาย
ญุงมันกินเลียดเป็นอาหาน มันสิกินเลียดคน หลือกินเลียดสัดอื่นขั้นมันบ่ได้กินเลียด มันกะสิตายเล็ว
มันกัดเจ็บบ่ เจ็บอยู่ ญุงมันกัดเจ็บหลาย ขั้นมันมากัดเฮา มันกะสิเจ็บบักคักหนึ่ง
ญุงมันตาย้านบ่ ตาย้านอยู่ ขั้นญุงมันกัดเฮา เฮากะอาดสิเป็นโลกไข้เลือดออกกะได้ โลกนี้มันตาย้านหลาย

11
ญุงมันกำลังเฮ็ดหญัง มันกำลังสิบินไปกัดคน มันสิบินไปกัดแขนคน
พุซายคนนี้ เขาใส่เสี้ยแขนสั้น กำลังนอนหลับอยู่
ญุงมันเห็น มันกะเลยสิไปกัดกินเลียด กัดกินเลียดของคน ตอนนี้มันกำลังสิบินไป เบิ่งซงแล้วมันคือสิอยากกินเลียดหลาย อยากกัดคนหลาย

12
ตอนนี้ญุงมันเฮ็ดอี่หยัง ตอนนี้ญุงมันกำลังกัดคน
มันบินลงไปกัดคนแล้ว ตอนนี้มันกัดคนอยู่ มันกำลังกินเลียด ตอนนี้คนบ่ทันได้ฮู้สึก คนกะกำลังนอนอยู่

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขาฮู้สึกโต เขาฮู้สึกเจ็บ เพาะว่าญุงกำลังกัดเขา เขากะเลยใซ้มือของเขาตบญุง
ขั้นเขาตบญุง ญุงสิตายบ่ กะตายอยู่ เพาะว่าเขาใซ้มือของเขาตบญุง ขั้นมันโดนคนตบ มันกะสิตาย

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
ญุง ɲuŋ HR ยุง mosquito
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
สัด sat M สัตว์ animal
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ปีก pi:k LF ปีก wing
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
กะดูก ga-du:k M-LF กระดูก bone
บิน bin M บิน to fly
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
น้อย nɔ:i HF น้อย 1. few, little
2. small
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
โดน do:n M นาน time: long
ใซ้ซีวิด sai-si:-wit HF-HR-H ใช้ชีวิต to live, to spend one's life
แค่ khɛ: H แค่ only
เจ็ด jet M เจ็ด seven
มื้อ mʉ: HF วัน day
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
ตาย ta:i M ตาย to die
กิน gin M กิน to eat, to consume, to use
เลียด li:at HF เลือด blood
Notes: pronunciation: also realized as เลือด
อาหาน a:-ha:n M-M อาหาร food {ญุงมันกินเลียดเป็นอาหาน = the mosquito feeds on blood}
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
คน khon HR คน person, people
หลือ lʉ: M หรือ or
อื่น ʉ:n H อื่น other
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
เล็ว leo HR เร็ว fast, quick
กัด gat M กัด to bite
เจ็บ jep M เจ็บ painful, to hurt
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
บักคักหนึ่ง bak-khak-nʉŋ M-H-H intensifier: very, very much (variant of คัก)
ตาย้าน ta:-ya:n M-HF น่ากลัว scary, not safe
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
โลก lo:k HF โรค disease, illness
ไข้เลือดออก khai-lʉ:at-ɔ:k LF-HF-LF ไข้เลือดออก dengue fever
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
แขน khɛ:n M แขน arm
พุซาย phu-sa:i H-HR ผู้ชาย man, male
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
เสี้ย si:a LF เสื้อ shirt
สั้น san LF สั้น short
นอนหลับ nɔ:n-lap HR-M นอนหลับ to sleep
เห็น hen M เห็น to see
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
ตอนนี้ tɔ:n-ni: M-HF ตอนนี้ now
เบิ่ง bəŋ H ดู 1. to look at, to see, to watch {เบิ่งโทละทัด = to watch TV} {เบิ่งหนัง = to watch a movie}
2. to guess {เบิ่งซงแล้ว ... = [I] guess / from what it looks like ...}
ซง soŋ HR ทรง 1. shape, form
2. as if, like
Notes: translation to be confirmed
อยาก ya:k LF อยาก to want, to wish
ลง loŋ HR ลง 1. to descend, to lower, to go down
2. down
3. bus/train etc.: to get off, to disembark {คนกำลังลงลดบั่ด = people are getting off the bus}
4. boat/ship etc.: to get on, to board {เขากำลังญ่างลงเลีย = he's boarding/getting on the boat}
บ่ทันได้ bɔ:-than-dai H-HR-HF ยังไม่ได้ not, not yet {บ่ทันได้กินเข้า = [I] haven't eaten yet} {อายุบ่ทันได้หลาย = not yet old} {เขาอาดสิบ่ทันได้เถ้ากะได้ = maybe he's not yet (that) old}
Notes: see also ทันได้ which is apparently equivalent
ฮู้สึก hu:-sʉk HF-M รู้สึก to feel, to sense
Notes: see also ลู้สึก
นอน nɔ:n HR นอน 1. to lie down
2. to sleep
ฮู้สึกโต hu:-sʉk-to: HF-M-M รู้สึกตัว to become aware of, to become conscious of
ใซ้ sai HF ใช้ to use
มือ mʉ: HR มือ 1. hand
2. front leg/paw (e.g., of a cat)
ตบ top M ตบ 1. to hit with the palm
2. to slap, to pat, to swat
โดน do:n M โดน marker for passive