Basic vocabulary — page 11 — Series B, pictures 06-09: egg, duck, chicken, to knock open, to fry


6
นี้คืออี่หยัง นี้คือไข่ มันเป็นไข่เป็ด ไข่เป็ดน่วยสีขาว เปียกมันสีขาว
เปียกมันแข็งบ่ กะแข็งอยู่ แต่บ่แข็งหลาย แต่เฮากะสามาดปอกได้ หลือเอามากินได้
ไข่เป็ดมันกินได้บ่ กินได้อยู่ เอามาเฮ็ดแนวกิน คนส่วนมากสิกินไข่ เอาไข่มาต้มกิน หลือทอดกินกะได้ หลือสามาดเฮ็ดแนวกินได้อีกหลายอย่าง

7
นี้คืออี่หยัง นี้คือไข่ไก่ ไข่ไก่น่วยสีส้ม บ่ได้น่วยสีขาวคือไข่เป็ด
แต่ว่าไข่ไก่กับไข่เป็ดสิน่วยค้ายกัน แต่ว่าไข่ไก่สิน้อยกว่าไข่เป็ด เปียกกะสิแข็งคือกัน แต่บ่แข็งหลาย เฮากะสามาดแกะได้คือกัน
ไข่ไก่กะกินได้คือกัน เฮ็ดแนวกินได้หลายอย่าง ต้มกะได้ ทอดกะได้ หลือเฮ็ดแนวกินอย่างอื่นกะได้
ไข่ไก่สิมีลาคาถืกกว่าไข่เป็ดแม่นบ่ แม่น ไข่ไก่สิถืกกว่า ถืกกว่าไข่เป็ด

8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังแกะไข่ หลือตอกไข่
เขากำลังตอกไข่อี่หยัง เขากำลังตอกไข่ไก่ เพาะว่าน่วยมันน่วยสีส้ม
เขาตอกไข่ใส่อี่หยัง เขาตอกไข่ใส่ถ้วย ถ้วยใบสีแดง
ขั้นเขาตอกไข่แล้ว เขาสิเอาเปียกมันไปใส เขากะสิเอาเปียกมันไปถิ้ม เปียกมันกินบ่ได้
เปียกไข่ไก่ หลือเปียกไข่เป็ด มันกินบ่ได้ บ่สามาดกินเปียกได้
ในไข่น่วยหนึ่งมีอี่หยังแน่ ในไข่น่วยหนึ่งกะสิมีไข่ขาวกับไข่แดง
ไข่ขาวกะสิเป็นสีขาว ไข่แดงกะสิเป็นก้อนวงกมที่อยู่ในไข่ขาว เป็นสีแดง
เขาตอกไข่เฮ็ดหญัง เขาอาดสิเฮ็ดแนวกิน เขากะเลยตอกไข่กะได้ เพื่อที่สิเอาไปเฮ็ดแนวกิน

9
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังทอดไข่ เขาทอดไข่อยู่ในกะทะ เขาค้างกะทะอยู่เทิงเตาเก่ดหลือเตาไฟ ตอนนี้ไฟกำลังฮุ่ง กำลังติดอยู่
ตอนนี้ไฟมันแฮงบ่ กะแฮงอยู่ ขั้นไฟบ่แฮงกะเฮ็ดแนวกินบ่ได้
ตอนนี้เขาทอดไข่อี่หยัง เขาทอดไข่ดาว บ่แม่นไข่เจียว

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
ไข่ khai H ไข่ egg
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
เป็ด pet M เป็ด duck
น่วย nu:ai H ลูก, ผล clf. for the fruits (e.g., banana, coconut, lime, papaya, watermelon), vegetables (e.g., chilis), eggs, mountains, the sun
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
ขาว kha:o M ขาว white
เปียก pi:ak LF เปลือก shell, peel, outer skin
Notes: pronunciation: also realized as เปือก
แข็ง khɛŋ M แข็ง hard, strong
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
แต่ tɛ: H แต่ 1. but {แต่บ่ต่างกันหลาย = but not very different} {แต่บ่ลู้ว่าเขาญ่างมาแต่ใส = but [I] don't know where he's coming from, see also: แต่ว่า}
2. only {ตอนนี้มีแต่ขี้ฝ้า = now there are only clouds}
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
ปอก pɔ:k LF ปอก 1. to peel
2. to knock an egg open
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
หลือ lʉ: M หรือ or
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
กิน gin M กิน to eat, to consume, to use
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
แนวกิน nɛ:o-gin HR-M อาหาร food {เฮ็ดแนวกิน = to prepare food} {ตำบักหุ่งเนี้ยกะสิเป็นแนวกิน = papaya salad is (a kind of) food}
คน khon HR คน person, people
ส่วนมาก su:an-ma:k H-HF ส่วนมาก mostly, usually, generally
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ต้ม tɔm HF ต้ม to boil
ทอด thɔ:t HF ทอด to fry
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
อย่าง ya:ŋ H อย่าง type, kind, sort, category
ไก่ gai H ไก่ chicken
ส้ม som LF ส้ม 1. fruit: orange
2. color: orange
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
ค้าย kha:i HF คล้าย to resemble, to be similar, to be alike {ทัพพีเป็นค้ายๆ กับซ้อน = a ladle is similar to a spoon}
กัน gan M กัน mutual, each other, with another, together {เขากำลังนั่งเว้ากัน = they're sitting and talking} {เขาสองคนฮักกัน = they love each other} {ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ = These two fish here, are they very different in size (from each other)?} {ต่างกัน = to be different (from each other)} {ก่องอันไหนหนักกว่ากัน = Which box is heavier (than the other(s))?}
น้อย nɔ:i HF น้อย 1. few, little
2. small
กว่า gwa: H กว่า more, more than, comparative: as, than
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
แกะ M แกะ 1. to unpack, to unwrap
2. to remove, to take out
3. to peel
อื่น ʉ:n H อื่น other
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ลาคา la:-kha: HR-HR ราคา price
ถืก thʉ:k LF ถูก cheap, inexpensive
แม่นบ่ mɛ:n-bɔ: H-H ใช่ไหม question particle: ..., right? ..., isn't it? ..., don't you? etc. {เจ้าได้เห็นสิ่งนั้นแม่นบ่ = You've seen that, haven't you?} {ฝนกำลังตกแม่นบ่ = It's raining, isn't it?} {นี้คือกะคุแม่นบ่ = This is a bucket, isn't it?}
แม่น mɛ:n H ใช่ 1. yes
2. affirmative particle
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
ตอก tɔ:k LF ตอก 1. to hammer, to hit
2. egg: to knock open
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
ถ้วย thu:ai LF ถ้วย small bowl
ใบ bai M ใบ 1. leaf {ต้นไม้มีใบสีเขียว = the tree has green leaves}
2. banknote {เทิงมีใบพ้อม เทิงมีเหลียนพ้อม = there are notes as well as coins}
3. clf. for leaves, bank notes, helmets, bowls, jars, pots, boxes {ใบบัว = lotus leaf} {ก่องใบน้อย = a small box} {หม้อใบนี้มีฝาพ้อม = the pot here has a lid, too} {ถ้วยใบสีแดง = a red bowl}
แดง dɛ:ŋ M แดง red
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
ถิ้ม thim LF ทิ้ง 1. to leave, to abandon
2. to throw away, to discard
3. to drop, to let drop
ใน nai HR ใน in, within
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
แน่ nɛ: H แน่, บ้าง 1. some, somewhat
2. final particle, used to ask for examples (similar to Thai บ้าง at the end of a question) {หม้อใซ้เฮ็ดอี่หยังได้แน่ = What (different things) can a pot be used for?} {น้ำอัดลมซื้อได้อยู่ใสแน่ = Where/in which places can one buy soft drinks?}
3. final particle, when giving examples {มีเทิงส้งแน่ มีเสี้ยแน่ มีเกิบแน่ = there are trousers, shirts, shoes etc.}
4. final particle, used to give a command {ไปปิดหน้าต่างให้แน่ = Close the window!}
5. final particle, acting as an intensifier, especially in the pattern ... คัก ... แน่ {สูงคักสูงแน่ = very high} {ญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ = [he's] praising me a lot}
ไข่ขาว khai-kha:o H-M ไข่ขาว egg white
ไข่แดง khai-dɛ:ŋ H-M ไข่แดง egg yolk
ก้อน gɔ:n HF ก้อน 1. piece, lump, mass, chunk
2. clf. for bars of soap, stones, clouds, ice cubes
วงกม woŋ-gom HR-M วงกลม 1. circle, ring, sphere
2. round
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
กะทะ ga-tha M-H กะทะ frying pan
ค้าง kha:ŋ HF ค้าง to be positioned on {กะทะค้างอยู่เทิงไฟ = the frying pan is on the fire/oven}
เทิง thə:ŋ HR บน 1. on, on top of, at, in {เทิงโต่ะ = at/on the table} {กบมันนั่งอยู่เทิงใบบัว = the frog is sitting on the lotus leaf} {เทิงท้องฟ้า = in the sky} {มันแล่นอยู่เทิงลาง = [the train] runs on rails} {มีคนนั่งอยู่เทิงลดสามล้อสามคน = there are three people sitting in the tuk tuk}
2. up, upward
Notes: pronunciation: also realized as ทัง
เตา tao M เตา stove, oven
เก่ด get H แก๊ส gas
ไฟ fai HR ไฟ 1. fire, flame
2. electricity, power
3. light
ตอนนี้ tɔ:n-ni: M-HF ตอนนี้ now
ฮุ่ง huŋ H 1. light (adj), bright
2. to have light, to be not dark
ติด tit M ติด to light, to ignite {ขั้นบ่กดปุ่ม มันกะบ่ติด = [of a device or appliance] if you don't press the button, it won't start}
แฮง hɛ:ŋ HR แรง 1. strong {ลมกำลังพัดแฮงอยู่ = to wind is blowing strongly}
2. loud {เสียงแฮง = loud}
3. strength, power
ไข่ดาว khai-da:o H-M ไข่ดาว fried egg
บ่แม่น bɔ:-mɛ:n H-H ไม่ใช่ 1. not {เขาเป็นพุหญิง เขาบ่แม่นพุซาย = she's a woman, she's not a man}
2. no
ไข่เจียว khai-ji:ao H-M ไข่เจียว omelet