Basic vocabulary — page 11 — Series B, pictures 04-05: incense stick, to light, match


4
นี้คืออี่หยัง นี้คือทูบ ทูบสามดอก เสียบเฮียงกันอยู่
ทูบเอาไว้เฮ็ดหญัง ทูบเอาไว้จุด ทูบเอาไว้บูชา เอาไว้ไหว้พะ
คนสาสะนาพุด สิใซ้ทูบไหว้พะ หลือขอพอนสิ่งต่างๆ
ทูบมันหอมบ่ แล้วแต่ยี้ฮ้อทูบ ยี้ฮ้อทูบใดหอม มันกะหอม ยี้ฮ้อทูบใดบ่หอม มันกะบ่หอม

5
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังจุดทูบ เขาใซ้ไม้ขีดจุดทูบ
จุดทูบสามดอก ตอนนี้เขาจุดไปแล้วสองดอก เขากำลังจุดดอกที่สาม
ทูบมันหอมบ่ กะหน้าสิหอมอยู่ แต่ว่าบางยี้ฮ้อกะบ่หอม บางยี้ฮ้อกะหอม
ตอนนี้มันมีควนบ่ มีอยู่ มีควนพ้อม เพาะว่าเขากำลังจุด มันกะเลยมีควนพ้อม
แล้วตอนนี้กำลังจุดดอกที่สาม ดอกที่สามกะกำลังมีเปวไฟพ้อม

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
ทูบ thu:p HF ธูป incense stick
สาม sa:m M สาม three
ดอก dɔ:k LF ดอก clf. for keys, nails, incense sticks {ธูปสามดอก = three incense sticks}
เสียบ si:ap LF เสียบ to insert, to put in {เสียบปั่ก = to plug in} {ใซ้ซ้อนส้อมเสียบลูกซิ้น = to pick up meat balls with a fork}
เฮียง hi:aŋ HR เรียง 1. to line up, to stand in a row {มีพุซายสามคนยืนเฮียงกันอยู่ = three men are standing in a row}
2. to arrange
Notes: see also เลียง
กัน gan M กัน mutual, each other, with another, together {เขากำลังนั่งเว้ากัน = they're sitting and talking} {เขาสองคนฮักกัน = they love each other} {ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ = These two fish here, are they very different in size (from each other)?} {ต่างกัน = to be different (from each other)} {ก่องอันไหนหนักกว่ากัน = Which box is heavier (than the other(s))?}
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
จุด jut M จุด 1. to light sth. {จุดธูป = to light an incense stick} {จุดเทียน = to light a candle}
2. point, place {จุดเป้าหมาย = destination (e.g., of a trip)}
บูชา bu:-cha: M-HR บูชา to worship, to revere
ไหว้พะ wai-pha LF-H ไหว้พระ to pay respect to the Buddha (or a Buddha image)
คน khon HR คน person, people
สาสะนาพุด sa:-sa-na:-phut M-M-HR-H ศาสนาพุทธ Buddhism
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ใซ้ sai HF ใช้ to use
หลือ lʉ: M หรือ or
ขอ khɔ: M ขอ 1. to ask for, to request
2. please
พอน phɔ:n HR พร blessing, good wishes
สิ่ง siŋ H สิ่ง thing, object
ต่างๆ ta:ŋ-ta:ŋ H-H ต่างๆ different, various
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
หอม hɔ:m M หอม to smell good, to be fragrant
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
แล้วแต่ lɛ:o-tɛ: HF-H แล้วแต่ up to, depending on
ยี้ฮ้อ yi:-hɔ: HF-HF ยี่ห้อ brand, brand name
ใด dai M ใด 1. which, that one which, what, how {เขานั่งแบบใด เขานั่งขดตะหมาดอยู่ = How is he sitting? He's sitting cross-legged.} {ตอนใด = when?}
2. whichever, whoever {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place, somewhere} {ขั้นเฮาอยากตื่นญามใด เฮากะตั้งเวลาปุกญามนั้น = If we want to get up at a certain time, we set the alarm to that time}
Notes: sentence-final often with a marked rising tone
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
ไม้ขีด mai-khi:t HF-LF ไม้ขีด match
ตอนนี้ tɔ:n-ni: M-HF ตอนนี้ now
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
สอง sɔ:ŋ M สอง two
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุพาบ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
หน้า na: LF หน้า 1. front {ปะตูหน้า = front door}
2. face {เขากำลังล้างหน้า = he's washing his face}
3. auxiliary: conditional tense {เขาหน้าสิเป็นพุบ่าวพุสาวกัน = they are probably groom and bride} {กะหน้าสิส้มอยู่ = it's likely to be sour}
4. season {หน้าฮ้อน = hot season}
5. page
6. clf. for pages {เฮาอ่านฮอดหน้านั้นแล้ว = we've read until this page}
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
บาง ba:ŋ M บาง 1. some {สัดบางโตบ่มีขา = some animals don't have legs} {บางคนสิมักกินกวยเตียวแทนเข้า = some people like to eat noodle soup instead of rice (dishes)} {บางสิ่งบางอย่าง = something, anything}
2. thin
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ควน khu:an HR ควัน 1. smoke
2. steam
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
เปวไฟ pe:o-fai M เปลวไฟ flame