Basic vocabulary — page 10 — Series B, pictures 12-15: box, ball, flip flops, pot


12
นี้คืออี่หยัง นี้คือก่อง
ก่องใบสี่เหลี่ยม ก่องใบสีเหลียง ก่องใบบักใหญ่หนึ่ง
มันเป็นก่องอี่หยัง ก่องกะดาดแข็ง
แล้วก่องมันมีอี่หยังอยู่ในนั้นบ่ บ่
ก่องมันเปิดอยู่ ก่องมันบ่ได้ปิด
ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ เอาไว้ใส่อี่หยังกะได้ สิใส่อี่หยังลงไปในก่องกะได้
มีอี่หยังอยู่ในก่องบ่ บ่ บ่มีอี่หยังอยู่ในก่อง มันเป็นก่องเป่า บ่มีอี่หยังอยู่ในก่องเลย

13
มีอี่หยังอยู่ในก่อง มีลูกบอนอยู่ในก่อง ลูกบอนลูกสีแดง มีลูกบอนลูกเดียวอยู่ในก่อง
ลูกบอนเอาไว้เฮ็ดหญัง ลูกบอนเอาไว้เหล้นกะได้ เอาไว้เตะกะได้ เอาไว้ให้เด็กน้อยเหล้นกะได้
ลูกบอนลูกวงกม มีขีดหลายขีดอยู่นำลูกบอนพ้อม

14
มีอี่หยังอยู่ในก่อง มีเกิบวางอยู่ในก่อง มีเกิบแตะคู่หนึ่ง หลือเกิบคีบ
เกิบคู่หนึ่งมีสองกิ่ง
เกิบคู่สีฟ้า คู่บ่ใหญ่หลาย
เกิบอยู่ในก่องหลือนอกก่อง เกิบวางอยู่ในก่อง เกิบบ่ได้วางอยู่นอกก่อง
จักพุใดมาลืมไว้ จักพุใดลืมใส่ไป
เกิบเอาไว้เฮ็ดหญัง เกิบเอาไว้ถ้าใส่
คนทุกคนต้องใส่เกิบ ญามสิออกไปข้างนอกกะต้องใส่เกิบ เพื่อที่สิบ่ได้เหยียบอี่หยัง หลือเหยียบสิ่งสกกะปก

15
หม้อวางอยู่ใส หม้อวางอยู่ในก่อง
หม้อใบบักใหญ่หนึ่ง แต่กะบ่ใหญ่หลาย วางอยู่ในก่องอันนี้
มีหม้อใบเดียว หม้อมีฝาพ้อม หม้อมีหูจับพ้อม
หม้อวางอยู่ในก่อง มีหม้อใบเดียว
หม้อเฮ็ดมาจากเหล็ก หม้อเฮ็ดมาจากพะสะติกบ่ได้ เพื่อที่เฮ็ดมาทนความฮ้อน สามาดเฮ็ดแนวกินกะได้ เฮ็ดกับเข้ากะได้ เฮ็ดได้หลายอย่าง

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
ก่อง gɔŋ H กล่อง box, case, package
ใบ bai M ใบ 1. leaf {ต้นไม้มีใบสีเขียว = the tree has green leaves}
2. banknote {เทิงมีใบพ้อม เทิงมีเหลียนพ้อม = there are notes as well as coins}
3. clf. for leaves, bank notes, helmets, bowls, jars, pots, boxes {ใบบัว = lotus leaf} {ก่องใบน้อย = a small box} {หม้อใบนี้มีฝาพ้อม = the pot here has a lid, too} {ถ้วยใบสีแดง = a red bowl}
สี่เหลี่ยม si:-li:am H-H สี่เหลี่ยม rectangle, square
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
เหลียง li:aŋ M เหลือง yellow
บัก bak M 1. intensifier before adjectives {ปาโตบักใหญ่ = a (very) large fish}
2. prefix in front of fruits and vegetables {บักแตงโม = watermelon}
3. can be used as a reference for a male person of the same or younger age {บักอันนี้ = this lad}
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
กะดาดแข็ง ga-da:t-khɛŋ M-LF-M กระดาษแข็ง cardboard
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ใน nai HR ใน in, within
นั้น nan HF นั้น that, there
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
เปิด pə:t M เปิด 1. to open {เปิดหน้าต่าง = to open the window} {เปิดปะตู = to open the door}
2. to start, to switch on {เปิดไฟ = to switch on the light} {เปิดแอ = to switch on the A/C}
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
ปิด pit M ปิด 1. to close {ปิดปะตู = to close the door} {ปิดก่อกน้ำ = to close the tap}
2. to finish, to switch off {ปิดไฟ = to switch off the light} {ปิดวิทะยุ = to switch off the radio}
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
ของ khɔ:ŋ M ของ thing, object
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ลง loŋ HR ลง 1. to descend, to lower, to go down
2. down
3. bus/train etc.: to get off, to disembark {คนกำลังลงลดบั่ด = people are getting off the bus}
4. boat/ship etc.: to get on, to board {เขากำลังญ่างลงเลีย = he's boarding/getting on the boat}
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
เป่า pao H เปล่า empty
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
ลูกบอน lu:k-bɔ:n HF-M ลูกบอล ball
ลูก lu:k HF ลูก 1. child
2. clf. for balls, fruits (lime), mountains
แดง dɛ:ŋ M แดง red
เดียว di:ao M เดียว only, alone, single
เหล้น len LF เล่น 1. to play, to enjoy oneself with, to do something for pleasure {เหล้นลูกบอน = to play ball} {เหล้นเกม = to play a game/games} {เหล้นน้ำ = to play with/in the water} {นั่งเหล้น = to sit} {กินเหล้น = to eat (as a snack), to snack} {เหล้นโน่ดบุ่ก = to use a laptop (for entertainment or work)}
2. to drop by, to spend time with, to come to visit {บ่ได้มาเฮ็ดหญัง มาเหล้นซื่อๆ = I've not come to do anything in particular, I'm just dropping by}
เตะ te M เตะ to kick with the foot
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
เด็กน้อย dek-nɔ:i M-HF เด็ก, เด็กน้อย child
วงกม woŋ-gom HR-M วงกลม 1. circle, ring, sphere
2. round
ขีด khi:t LF ขีด mark, line
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
นำ nam HR 1. at, in
2. with, together with {บ่สามาดถือไปนำได้ = [you] can't carry it around} {กินบักแตงโมนำเฮาบ่ = Will you eat watermelon with me?}
3. to lead, to accompany, to go with {เด็กน้อยญ่างไปนำแม่ = the daughter follows her mother}
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
เกิบ gə:p LF รองเท้า 1. shoe
2. general term for footwear
วาง wa:ŋ HR วาง to place, to set/put down {โทละสับ/phone: วางสาย = to hang up} {มีเกิบวางอยู่ในก่อง = there are shoes in the box} {มือข้างหนึ่งเขาวางอยู่เทิงโต่ะ = he's put one of his hands on the table}
เกิบแตะ gə:p-tɛ LF-M รองเท้าแตะ flip-flop, sandal
คู่ khu: H คู่ 1. pair, couple
2. to be paired with
หลือ lʉ: M หรือ or
เกิบคีบ gə:p-khi:p LF-HF รองเท้าแตะ flip-flop, sandal
สอง sɔ:ŋ M สอง two
กิ่ง giŋ H ข้าง clf. for articles which come in pairs {เกิบคู่หนึ่งมีสองกิ่ง = a pair of shoes [consists of] two shoes}
ฟ้า fa: HF ฟ้า 1. sky {เคี่ยงบินมันกำลังบินขึ้นฟ้า = the airplane is taking off into the sky}
2. color: blue
นอก nɔ:k HF นอก outside
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
พุใด phu-dai H-M ใคร 1. who {มีพุใดโทมากะบ่ลู้ = I don't know who has called} {ห้องนอนของพุใด = whose bedroom (is this)? }
2. someone, somebody, anybody, in negative context: nobody {บ่มีพุใดอยู่กับเขาเลย = there's nobody with him}
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
ลืม lʉ:m HR ลืม to forget
ไว้ถ้า wai-tha: HF-LF usually in a positive statement or answer: is for, is used for, has the purpose of {กะทะมีไว้ถ้าทอด = a pan is for frying} {น้ำบักนาวมีไว้ถ้าปุงอาหาน = lime juice is used to season food} {ปากกามีไว้ถ้าเขียน = a pen is for writing} {กะเทียมเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน = garlic is used to make food} {ขาเอาไว้ถ้าญ่าง = legs are for walking} {เกิบเอาไว้ถ้าใส่ = shoes are for wearing}
Notes: see also ไว้
คน khon HR คน person, people
ทุก thuk H ทุก every
Notes: also pronounced ทุ as in ทุมื้อๆ = everyday, always
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
ญาม ɲa:m HR ยาม 1. period of time {ญามมื้อเซ้า = morning} {ญามเที่ยง = noon}
2. when, while {ญามทอด ต้องใซ้น้ำมันพ้อม = one needs to use oil when frying} {ญามสิออกไปข้างนอกกะต้องใส่เกิบ = when one goes out, ones has to wear shoes}
ออก ɔ:k LF ออก 1. to go out, to leave
2. out
ข้างนอก kha:ŋ-nɔ:k LF-HF ข้างนอก outside
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
เหยียบ yi:ap LF เหยียบ to step on, to tread on, to run over
สิ่ง siŋ H สิ่ง thing, object
สกกะปก sok-ga-pok M-M-M สกปรก dirty
หม้อ mɔ: LF หม้อ pot
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
แต่ tɛ: H แต่ 1. but {แต่บ่ต่างกันหลาย = but not very different} {แต่บ่ลู้ว่าเขาญ่างมาแต่ใส = but [I] don't know where he's coming from, see also: แต่ว่า}
2. only {ตอนนี้มีแต่ขี้ฝ้า = now there are only clouds}
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
ฝา fa: M ฝา 1. lid {ฝากะปุก = lid of a jar/pot}
2. wall {ฝาบ้าน = wall (of a house) = กำแพงบ้าน}
หูจับ hu:-jap M-M หูจับ 1. handle which has a hole, e.g., of a cup or pot
2. handle, knob, holder
จาก ja:k LF จาก 1. from {... เฮ็ดมาจากอี่หยัง = ... is made from what?}
2. to depart
เหล็ก lek M เหล็ก iron, steel, metal
พะสะติก pha-sa-tik H-M-M พลาสติก plastic
ทน thon HR ทน to last, to resist, to withstand, to endure, to tolerate, to bear
ความฮ้อน khwa:m-hɔ:n HR-HF ความร้อน heat
Notes: pronunciation: also realized as ความล้อน
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
แนวกิน nɛ:o-gin HR-M อาหาร food {เฮ็ดแนวกิน = to prepare food} {ตำบักหุ่งเนี้ยกะสิเป็นแนวกิน = papaya salad is (a kind of) food}
กับเข้า gap-khao M-LF กับข้าว 1. course eaten with rice, things to eat with rice
2. dish
อย่าง ya:ŋ H อย่าง type, kind, sort, category