Basic vocabulary — page 09 — Series B, pictures 18-20: fork, to eat, to clean/wash


18
นี้คือซ้อนส้อมแม่นบ่ แม่น นี้คือซ้อนส้อม
ซ้อนส้อมเฮ็ดมาจากอี่หยัง ซ้อนส้อมเฮ็ดมาจากเหล็ก ซ้อนส้อมเฮ็ดมาจากพะสะติกกะได้ ซ้อนส้อมสามาดเฮ็ดได้มาจากหลายอย่าง
ซ้อนส้อมมันอันใหญ่บ่ บ่ ซ้อนส้อมมันอันบ่ใหญ่ ซ้อนส้อมมันอันพอดี
ซ้อนส้อมมันอันแหลมหลาย แหลมบักคัก แหลมบักคักหนึ่ง
ซ้อนส้อมเอาไว้เฮ็ดหญัง ซ้อนส้อมเอาไว้ถ้ากินเข้า เอาไว้ใซ้งานคู่กันกับซ้อน เอาไว้ถ้าตักกินแนวกิน

19
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังกินเข้าอยู่ เขากินเข้ากับลูกซิ้น เขาใซ้ซ้อนส้อมเสียบลูกซิ้นอยู่ในจาน
แนวกินอันนี้ฮ้อนบ่ ฮ้อนอยู่ เบิ่งแนวกินอยู่ในจานแล้วคือสิฮ้อนอยู่ หลือว่าอุ่นอยู่ เพาะว่ามันมีควนลอยขึ้นมา กะเลยฮู้ว่า แนวกินอันนี้มันฮ้อนอยู่ หลือว่าอุ่นอยู่
แนวกินอันนี้เป็นตาแซบบ่ บ่ลู้คือกัน เบิ่งซงแล้วบ่เป็นตาแซบเท่าใด

20
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังล้างซ้อนส้อม
เขาล้างซ้อนส้อมเฮ็ดหญัง บ่ลู้คือกัน มันอาดสิสกกะปกกะได้ เขากะเลยล้าง
ขั้นล้างแล้ว มันกะสิสะอาด มันกะสิเป็นตากิน มันกะเป็นตาเอามาใซ้งานอีกเที่ยหนึ่ง
เขาล้างซ้อนส้อมอยู่ใส เขาล้างซ้อนส้อมอยู่ในน้ำ เขาใซ้ฟองน้ำสีเหลียงล้างซ้อนส้อม
เขาล้างซ้อนส้อมอยู่ในกะละมังแม่นบ่ แม่นอยู่ เขาล้างซ้อนส้อมอยู่ในกะละมัง กะละมังใบบักใหญ่หนึ่ง กะละมังใบสีแดง

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
ซ้อนส้อม sɔ:n-sɔm HF-LF ส้อม fork
แม่นบ่ mɛ:n-bɔ: H-H ใช่ไหม question particle: ..., right? ..., isn't it? ..., don't you? etc. {เจ้าได้เห็นสิ่งนั้นแม่นบ่ = You've seen that, haven't you?} {ฝนกำลังตกแม่นบ่ = It's raining, isn't it?} {นี้คือกะคุแม่นบ่ = This is a bucket, isn't it?}
แม่น mɛ:n H ใช่ 1. yes
2. affirmative particle
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
จาก ja:k LF จาก 1. from {... เฮ็ดมาจากอี่หยัง = ... is made from what?}
2. to depart
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
เหล็ก lek M เหล็ก iron, steel, metal
พะสะติก pha-sa-tik H-M-M พลาสติก plastic
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
อย่าง ya:ŋ H อย่าง type, kind, sort, category
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
พอดี phɔ:-di: HR-M พอดี 1. to fit well
2. appropriate, just enough, just right {กะจกบานบ่ใหญ่ กะจกบานพอดี = not a large window, just right} {พอดีมือของเฮา = just right for his hand}
3. just in time, at the right moment, just this moment {แล้วพุซายคนนี้กะญ่างมาพอดี = and the man has come just now}
แหลม lɛ:m M แหลม sharp
บักคัก bak-khak M-H intensifier: very, very much (variant of คัก)
บักคักหนึ่ง bak-khak-nʉŋ M-H-H intensifier: very, very much (variant of คัก)
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
ไว้ถ้า wai-tha: HF-LF usually in a positive statement or answer: is for, is used for, has the purpose of {กะทะมีไว้ถ้าทอด = a pan is for frying} {น้ำบักนาวมีไว้ถ้าปุงอาหาน = lime juice is used to season food} {ปากกามีไว้ถ้าเขียน = a pen is for writing} {กะเทียมเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน = garlic is used to make food} {ขาเอาไว้ถ้าญ่าง = legs are for walking} {เกิบเอาไว้ถ้าใส่ = shoes are for wearing}
Notes: see also ไว้
กิน gin M กิน to eat, to consume, to use
เข้า khao LF ข้าว rice {กินเข้า = to eat} {ปูกเข้า, เฮ็ดเข้า = to grow/plant rice} {เกี่ยวเข้า = to harvest rice} {กับเข้า = courses eaten with rice}
ใซ้งาน sai-ŋa:n HF-HR ใช้งาน to use, to put to use
คู่ khu: H คู่ 1. pair, couple
2. to be paired with
กัน gan M กัน mutual, each other, with another, together {เขากำลังนั่งเว้ากัน = they're sitting and talking} {เขาสองคนฮักกัน = they love each other} {ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ = These two fish here, are they very different in size (from each other)?} {ต่างกัน = to be different (from each other)} {ก่องอันไหนหนักกว่ากัน = Which box is heavier (than the other(s))?}
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
ซ้อน sɔ:n HF ช้อน spoon {เขาใซ้ซ้อนคนกาแฟ = he's stirring the coffee with a spoon}
ตัก tak M ตัก 1. to scoop {ตักน้ำ = to scoop water}
2. to shovel/dig {เอาพั้วตักดิน = to dig with a spade}
แนวกิน nɛ:o-gin HR-M อาหาร food {เฮ็ดแนวกิน = to prepare food} {ตำบักหุ่งเนี้ยกะสิเป็นแนวกิน = papaya salad is (a kind of) food}
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ลูกซิ้น lu:k-sin HF-HF ลูกชิ้น meat ball
Notes: see also ซิ้นเนี้ย
ใซ้ sai HF ใช้ to use
เสียบ si:ap LF เสียบ to insert, to put in {เสียบปั่ก = to plug in} {ใซ้ซ้อนส้อมเสียบลูกซิ้น = to pick up meat balls with a fork}
ใน nai HR ใน in, within
จาน ja:n M จาน plate
ฮ้อน hɔ:n HF ร้อน hot
เบิ่ง bəŋ H ดู 1. to look at, to see, to watch {เบิ่งโทละทัด = to watch TV} {เบิ่งหนัง = to watch a movie}
2. to guess {เบิ่งซงแล้ว ... = [I] guess / from what it looks like ...}
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
อุ่น un H อุ่น warm
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ควน khu:an HR ควัน 1. smoke
2. steam
ลอย lɔ:i HR ลอย 1. to float, to swim
2. to soar
3. smoke/steam: to rise
ขึ้น khʉn LF ขึ้น 1. to go up, to increase
2. sun: to rise {ตะเว็นกำลังขึ้น = the sun is rising}
3. more
4. bus/train etc.: to get on, to board {พุโดยสานขึ้นลดไฟเบิดแล้ว = all passengers have boarded the train}
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ตาแซบ ta:-sɛ:p M-HF น่ากิน 1. tasty looking, to be appetizing
2. to be sleeping well {นอนเป็นตาแซบหลาย = [he's] sleeping well}
ลู้ lu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ฮู้
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
ซง soŋ HR ทรง 1. shape, form
2. as if, like
Notes: translation to be confirmed
เท่าใด thao-dai H-M เท่าใด, เท่าไหร่ 1. negative statement: not so much {เบิ่งซงแล้วบ่เป็นตาแซบเท่าใด = it doesn't look so appetizing...}
2. how much/many {ตอนนี้เวลาเท่าใดแล้ว = ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?}
ล้าง la:ŋ HF ล้าง to wash
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
สกกะปก sok-ga-pok M-M-M สกปรก dirty
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
สะอาด sa-a:t M-LF สะอาด clean
ตา ta: M ตา as a prefix: likely, worthy, fit for (like Thai น่า-) {ตาฮัก = lovely/cute} {ตาสะออน = praiseworthy} {ตาหวาน = (of ice cream) [likely to be] sweet} {ตาอยู่ = to be a good place to be}
Notes: see also various entries for ตา-, e.g., ตาแซบ, ตาพู่ฮ้าย, ตาย้าน, ตาอยากหัว, ตาฮัก, ตามีแฮง
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
เที่ย thi:a H ครั้ง, เที่ยว clf. for times, rounds {บางเที่ย = sometimes}
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
น้ำ na:m HF น้ำ 1. water
2. drink, soft drink, juice
ฟองน้ำ fɔ:ŋ-na:m HR-HF ฟองน้ำ sponge {เขาใซ้ฟองน้ำสีเหลียงล้างซ้อนส้อม = he cleans the fork with a yellow sponge}
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
เหลียง li:aŋ M เหลือง yellow
กะละมัง ga-la-maŋ M-H-HR กะละมัง bowl, basin
ใบ bai M ใบ 1. leaf {ต้นไม้มีใบสีเขียว = the tree has green leaves}
2. banknote {เทิงมีใบพ้อม เทิงมีเหลียนพ้อม = there are notes as well as coins}
3. clf. for leaves, bank notes, helmets, bowls, jars, pots, boxes {ใบบัว = lotus leaf} {ก่องใบน้อย = a small box} {หม้อใบนี้มีฝาพ้อม = the pot here has a lid, too} {ถ้วยใบสีแดง = a red bowl}
บัก bak M 1. intensifier before adjectives {ปาโตบักใหญ่ = a (very) large fish}
2. prefix in front of fruits and vegetables {บักแตงโม = watermelon}
3. can be used as a reference for a male person of the same or younger age {บักอันนี้ = this lad}
แดง dɛ:ŋ M แดง red