Basic vocabulary — page 08 — Series B, pictures 06-08: airplane, to fly, to land, to fall/crash


6
นี้คืออี่หยัง นี้คือเคี่ยงบิน
เคี่ยงบินมันกำลังเป็นหญัง เคี่ยงบินมันกำลังบินขึ้นฟ้า
เป็นหญังเคี่ยงบินมันกำลังสิบินขึ้นฟ้า บ่ลู้คือกัน เคี่ยงบินลำนี้อาดสิบินไปต่างปะเทดกะได้
เคี่ยงบินลำใหญ่บ่ ใหญ่อยู่ เคี่ยงบินลำใหญ่บักคัก
เคี่ยงบินมันบินเล็วบ่ บินเล็วอยู่ เคี่ยงบินมันบินเล็วบักคัก
เคี่ยงบินมันบินสูงบ่ สูงอยู่ เคี่ยงบินมันบินสูงหลาย

7
เคี่ยงบินมันกำลังเป็นหญัง เคี่ยงบินมันกำลังสิบินลงสู่พื้น
เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิบินลงสู่พื้น มันอาดสิฮอดจุดหมายปายทางของมันแล้วกะได้ มันเลยบินลงสู่พื้น เพื่อที่สิจอดจุดหมายปายทางของมัน
เคี่ยงบินมันมาเล็วบ่ มาเล็วอยู่ เคี่ยงบินมันบินเล็ว มันกะเลยฮอดเล็ว
มันสิบ่คือลด ลดมันสิขี่ซ้า แล้วมันกะสิฮอดซ้า แต่อันนี้มันเป็นเคี่ยงบิน มันบินเล็ว มันกะสิฮอดเล็ว

8
เคี่ยงบินมันกำลังเป็นหญัง เคี่ยงบินมันกำลังสิตก มันสิตกสู่พื้น
เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก บ่ลู้คือกัน มันอาดสิเกิดอุบะติเหดบางอย่าง อย่างเซ้น มีขี้ฝ้าหลาย ฝนตก หลืออาดสิเกิดเหดกานบางอย่างอยู่เทิงท้องฟ้า อยู่ในอากาดนั้นกะได้
ขั้นเคี่ยงบินตกแล้ว คนอยู่ในเคี่ยงบินสิเป็นอี่หยังบ่ กะเป็นอยู่ คนอยู่ในเคี่ยงบินกะอาดสิตายได้ เพาะว่ามันอันตะลาย เพาะว่าเคี่ยงบินมันตกจากเทิงฟ้าลงสู่พื้น กะอาดสิเฮ็ดให้ทุกคนอยู่ในเคี่ยงบินนั้นตายแล้วกะได้

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
เคี่ยงบิน khi:aŋ-bin H-M เครื่องบิน airplane
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
บิน bin M บิน to fly
ขึ้น khʉn LF ขึ้น 1. to go up, to increase
2. sun: to rise {ตะเว็นกำลังขึ้น = the sun is rising}
3. more
4. bus/train etc.: to get on, to board {พุโดยสานขึ้นลดไฟเบิดแล้ว = all passengers have boarded the train}
ฟ้า fa: HF ฟ้า 1. sky {เคี่ยงบินมันกำลังบินขึ้นฟ้า = the airplane is taking off into the sky}
2. color: blue
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ลู้ lu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ฮู้
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
ลำ lam HR ลำ clf. for airplanes, boats, tree trunks
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ต่างปะเทด ta:ŋ-pa-thet H-M-HF ต่างประเทศ foreign country
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
บักคัก bak-khak M-H intensifier: very, very much (variant of คัก)
เล็ว leo HR เร็ว fast, quick
สูง su:ŋ M สูง high, tall
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
ลง loŋ HR ลง 1. to descend, to lower, to go down
2. down
3. bus/train etc.: to get off, to disembark {คนกำลังลงลดบั่ด = people are getting off the bus}
4. boat/ship etc.: to get on, to board {เขากำลังญ่างลงเลีย = he's boarding/getting on the boat}
สู่ su: H สู่ to, towards {เคี่ยงบินมันกำลังสิตกสู่พื้น = the plane is falling down} {เซี้ยโลกเข้ามาสู่ล้างกาย = germs are getting into the body}
พื้น phʉ:n HF พื้น 1. floor, ground
2. surface, area {หล่นลงไปลงพื้น = [it] falls to the ground} {เขานั่งอยู่เทิงพื้น = he's sitting on the floor}
ฮอด hɔ:t HF ถึง 1. to arrive, to attain {ฮอดจุดหมายปายทาง = (airplane, train etc.) to arrive at one's destination} {มันทันได้ฮอดหกโมงอยู่ = it's not yet 6 o'clock}
2. to, at {ผมญาวฮอดบ่าไหล่เอาโลด = long hair down to the shoulders}
3. about {บ่ได้เว้าฮอด = [I] haven't talked about [this]} {คนที่เฮาเว้าฮอดวั่งหั้นหละ = the person we've just talked about}
จุดหมาย jut-ma:i M-M จุดหมาย destination, goal, aim, objective
ปายทาง pa:i-tha:ŋ M-HR ปลายทาง destination, end of a journey
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
จอด jɔ:t LF จอด to park, to stop
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
ลด lot H รถ 1. car, motorized vehicle
2. vehicle, cart {ลดขายแนวกิน = food cart}
ขี่ khi: H ขี่ to ride, to drive {ขี่มอเตอไซ = to ride a motorbike} {ขี่ควย = to ride on a buffalo} {ขี่เลีย = to take or travel on a boat}
ซ้า sa: HF ช้า 1. slow
2. late, delayed
แต่ tɛ: H แต่ 1. but {แต่บ่ต่างกันหลาย = but not very different} {แต่บ่ลู้ว่าเขาญ่างมาแต่ใส = but [I] don't know where he's coming from, see also: แต่ว่า}
2. only {ตอนนี้มีแต่ขี้ฝ้า = now there are only clouds}
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
ตก tok M ตก 1. to fall, to drop
2. sun: to set {ตะเว็นตกดิน = the sun is setting}
เกิด gə:t LF เกิด 1. (often together with ขึ้น) to happen, to arise, to take place {เกิดอี่หยังขึ้น = what is happening?} {บ่มีหญังเกิดขึ้น = nothing's happening}
2. to be born
3. to grow {หนวดกะคือสิเกิดอยู่ใต้ดัง = a moustache grows below the nose}
อุบะติเหด u-ba-ti-he:t M-M-M-LF อุบัติเหตุ accident
บาง ba:ŋ M บาง 1. some {สัดบางโตบ่มีขา = some animals don't have legs} {บางคนสิมักกินกวยเตียวแทนเข้า = some people like to eat noodle soup instead of rice (dishes)} {บางสิ่งบางอย่าง = something, anything}
2. thin
อย่าง ya:ŋ H อย่าง type, kind, sort, category
อย่างเซ้น ya:ŋ-sen H-HF อย่างเช่น for example, such as, like
Notes: pronunciation: also realized as อย่างเช้น
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ขี้ฝ้า khi:-fa: LF-LF เมฆ cloud {ขี้ฝ้ามีหลายอยู่ ขี้ฝ้ามันมีเต็มท้องฟ้าอยู่ = there are many clouds, there are clouds all over the sky}
ฝน fon M ฝน rain
หลือ lʉ: M หรือ or
เหดกาน he:t-ga:n LF-M เหตุการณ์ event, incident
เทิง thə:ŋ HR บน 1. on, on top of, at, in {เทิงโต่ะ = at/on the table} {กบมันนั่งอยู่เทิงใบบัว = the frog is sitting on the lotus leaf} {เทิงท้องฟ้า = in the sky} {มันแล่นอยู่เทิงลาง = [the train] runs on rails} {มีคนนั่งอยู่เทิงลดสามล้อสามคน = there are three people sitting in the tuk tuk}
2. up, upward
Notes: pronunciation: also realized as ทัง
ท้องฟ้า thɔ:ŋ-fa: HF-HF ท้องฟ้า sky
ใน nai HR ใน in, within
อากาด a:-ga:t M-LF อากาศ 1. weather, climate
2. air
นั้น nan HF นั้น that, there
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
คน khon HR คน person, people
ตาย ta:i M ตาย to die
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
อันตะลาย an-ta-la:i M-M-HR อันตราย 1. danger
2. dangerous
จาก ja:k LF จาก 1. from {... เฮ็ดมาจากอี่หยัง = ... is made from what?}
2. to depart
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
ทุก thuk H ทุก every
Notes: also pronounced ทุ as in ทุมื้อๆ = everyday, always