Basic vocabulary — page 07 — Series B, pictures 18-20: toothbrush, toothpaste, to brush one's teeth


18
นี้คืออี่หยัง นี้คือแปงสีฟัน
แปงสีฟันมีไว้เฮ็ดหญัง แปงสีฟันมีไว้ถ้าทำความสะอาดฟัน
ด้ามแปงสีฟันสีหญัง ด้ามแปงสีฟันสีแดง
ขนแปงสีฟันสีหญัง ขนแปงสีฟันสีขาว
แปงสีฟันอันใหญ่บ่ บ่ แปงสีฟันอันบ่ใหญ่ แปงสีฟันอันน้อยพอดี
แปงสีฟันมีจักอัน แปงสีฟันมีอันเดียว
แปงสีฟันอันหนึ่งใซ้ได้จักคน แปงสีฟันอันหนึ่งใซ้ได้พุเดียว แปงสีฟันมันสิใซ้ของใผใซ้ของมัน บ่สามาดใซ้นำกันได้

19
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน
ยาสีฟันหลอดใหญ่บ่ บ่ ยาสีฟันหลอดบ่ใหญ่ ยาสีฟันหลอดพอดี
เป็นหญังคือต้องใซ้ยาสีฟัน เพาะว่าขั้นใซ้ยาสีฟัน สิเฮ็ดให้แข้วเฮาสะอาด ขั้นบ่ใซ้ยาสีฟัน แข้วเฮากะสิบ่สะอาด
เขาใซ้อี่หยังบีบยาสีฟัน เขาใซ้มือของเขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน
เขาบีบใส่หลายบ่ บ่ ใส่บ่หลาย ใส่พอดี ใส่พอปะมาน

20
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังแปงฟัน
เขาใซ้อี่หยังแปงฟัน เขาใซ้แปงฟันกับยาสีฟันแปงฟัน
คือลู้ว่าเขาใซ้ยาสีฟัน กะเห็นฟองในปากของเขา กะเลยฮู้ว่าเขาแปงฟันญ้อนยาสีฟัน
เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน บ่ลู้คือกัน เขาอาดสิอยากให้แข้วเขาสะอาด เขากะเลยแปงฟันกะได้
เขาแปงฟันอยู่ใส บ่ลู้คือกันว่าเขาแปงฟันอยู่ใส เขาอาดสิแปงฟันอยู่ในห้องน้ำกะได้

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
แปงสีฟัน pɛ:ŋ-si:-fan M-M-HR แปรงสีฟัน toothbrush
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
ไว้ถ้า wai-tha: HF-LF usually in a positive statement or answer: is for, is used for, has the purpose of {กะทะมีไว้ถ้าทอด = a pan is for frying} {น้ำบักนาวมีไว้ถ้าปุงอาหาน = lime juice is used to season food} {ปากกามีไว้ถ้าเขียน = a pen is for writing} {กะเทียมเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน = garlic is used to make food} {ขาเอาไว้ถ้าญ่าง = legs are for walking} {เกิบเอาไว้ถ้าใส่ = shoes are for wearing}
Notes: see also ไว้
ทำความสะอาด tham-khwa:m-sa-a:t HR-HR-M-LF ทำความสะอาด to clean, to clean up, to do the cleaning
ฟัน fan HR ฟัน tooth
Notes: see also แข้ว
ด้าม da:m HF ด้าม handle
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
แดง dɛ:ŋ M แดง red
ขน khon M ขน 1. hair (especially body hair)
2. bristles
3. to carry, to transport {ลดขนของ = transport vehicle}
ขาว kha:o M ขาว white
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
น้อย nɔ:i HF น้อย 1. few, little
2. small
พอดี phɔ:-di: HR-M พอดี 1. to fit well
2. appropriate, just enough, just right {กะจกบานบ่ใหญ่ กะจกบานพอดี = not a large window, just right} {พอดีมือของเฮา = just right for his hand}
3. just in time, at the right moment, just this moment {แล้วพุซายคนนี้กะญ่างมาพอดี = and the man has come just now}
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
เดียว di:ao M เดียว only, alone, single
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
ใซ้ sai HF ใช้ to use
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
คน khon HR คน person, people
พุเดียว phu-di:ao H-M คนเดียว 1. alone, by oneself {เขากำลังยืนอยู่พุเดียว = she's standing by herself} {เขานั่งอยู่พุเดียว = he's sitting by himself}
2. one person
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
ใผ phai M ใคร 1. who {พุซายคนนี้เป็นใผ = Who's this boy?}
2. somebody, someone, anybody, with negative: nobody {บ่มีใผอยู่หนี้จักคนเลย = there's not a single person here}
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
นำกัน nam-gan HR-M together, jointly, with one another {บ่สามาดใซ้นำกันได้ = can't be used together} {เขากำลังญ่างนำกัน = they are walking together} {เหล้นบ่าดนำกันบ่ = Shall we play basketball?}
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
บีบ bi:p LF บีบ to squeeze, to press
ยาสีฟัน ya:-si:-fan M-M-HR ยาสีฟัน toothpaste
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
หลอด lɔ:t LF หลอด 1. tube
2. drinking straw
3. clf. for tubes (e.g., toothpaste, neon tube), drinking straws
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
แข้ว khɛ:o LF ฟัน tooth {หมามันมีแข้ว = the dog has teeth}
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
สะอาด sa-a:t M-LF สะอาด clean
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
มือ mʉ: HR มือ 1. hand
2. front leg/paw (e.g., of a cat)
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
พอปะมาน phɔ:-pa-ma:n HR-M-HR พอประมาณ moderately
แปง pɛ:ŋ M แปรง 1. brush
2. to brush
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
ลู้ lu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ฮู้
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
เห็น hen M เห็น to see
ฟอง fɔ:ŋ HR ฟอง 1. bubble
2. foam (soap, beer)
ใน nai HR ใน in, within
ปาก pa:k LF ปาก mouth
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
ฮู้ hu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ลู้
ญ้อน ɲɔ:n HF เพราะ 1. with the aid of {เขาปิดโทละทัดญ้อนลีโหมด = he uses the remote to switch off the TV} {เขาแปงฟันญ้อนยาสีฟัน = he brushes his teeth with/using toothpaste}
2. because, because of {เป็นหญังมันคือสิละลาย กะญ้อนว่ามันฮ้อน = Why is [the ice cream] melting? Because it's hot!}
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
อยาก ya:k LF อยาก to want, to wish
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
ห้องน้ำ hɔŋ-na:m LF-HF ห้องน้ำ bathroom