Basic vocabulary — page 06 — Series B, pictures 18-20: bed, to sleep, to dream, cat


18
นี้คืออี่หยัง นี้คือเตียงนอน
เตียงนอนมีไว้ถ้าเฮ็ดหญัง เตียงนอนมีไว้ถ้านอน
เตียงนอนสีอี่หยัง เตียงนอนสีเหลียง
เตียงนอนสูงบ่ บ่ เตียงนอนบ่สูง
เตียงนอนต่ำบ่ ต่ำอยู่ เตียงนอนมันต่ำ
เตียงนอนมันใหญ่บ่ ใหญ่อยู่ เตียงนอนมันใหญ่พอสมควน
อยู่เทิงเตียงนอนมีอี่หยังแน่ อยู่เทิงเตียงนอนสิมีหมอน สิมีผ้าห่ม
ผ้าห่มสีอี่หยัง ผ้าห่มสีฟ้า
ผ้าห่มผืนใหญ่บ่ ผ้าห่มผืนใหญ่อยู่
หมอนสีอี่หยัง หมอนสีขาว
หมอนอันใหญ่บ่ บ่ หมอนอันบ่ใหญ่หลาย
หมอนมันแข็งบ่ บ่ หมอนมันบ่แข็ง หมอนมันนุ้ม ขั้นหมอนมันแข็งเฮากะสินอนบ่ได้

19
พุหญิงคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังนอนหลับ
เขานอนหลับอยู่ใส เขานอนหลับอยู่เทิงเตียงนอน
เขาเอาหัวของเขาไว้ใส เขาเอาหัวของเขาหมุนหมอนอยู่ แล้วเขากะใซ้ผ้าห่มห่มโตของเขา
เขาใส่เสี้ยสีอี่หยัง เขาใส่เสี้ยสีเขียว
ตอนนี้เขากำลังนอนหลับบ่ นอนหลับอยู่
คือลู้ว่าเขานอนหลับอยู่ กะลู้ เพาะว่าเขากำลังนอนกนก้อกๆ อยู่

20
พุหญิงคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังนอนหลับ
เขานอนหลับซำบายบ่ ซำบายอยู่ เป็นตาซำบายคัก เป็นตานอนแซบคัก
เขากำลังฝันบ่ ฝันอยู่
เขาฝันว่าจั่งใด เขาฝันว่าเขากำลังเห็นแมวโตหนึ่ง
เขาฝันโดนบ่ บ่ลู้คือกันว่าเขาฝันโดนบ่ อาดจะบ่โดน เพาะว่าความฝันอาดสิสั้น อาดสิบ่ญาวหลาย

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
เตียง ti:aŋ M เตียง bed
นอน nɔ:n HR นอน 1. to lie down
2. to sleep
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ไว้ถ้า wai-tha: HF-LF usually in a positive statement or answer: is for, is used for, has the purpose of {กะทะมีไว้ถ้าทอด = a pan is for frying} {น้ำบักนาวมีไว้ถ้าปุงอาหาน = lime juice is used to season food} {ปากกามีไว้ถ้าเขียน = a pen is for writing} {กะเทียมเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน = garlic is used to make food} {ขาเอาไว้ถ้าญ่าง = legs are for walking} {เกิบเอาไว้ถ้าใส่ = shoes are for wearing}
Notes: see also ไว้
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
เหลียง li:aŋ M เหลือง yellow
สูง su:ŋ M สูง high, tall
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ต่ำ tam H ต่ำ low
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
พอสมควน phɔ:-som-khu:an HR-M-HR พอสมควร moderately, fairly, rather
เทิง thə:ŋ HR บน 1. on, on top of, at, in {เทิงโต่ะ = at/on the table} {กบมันนั่งอยู่เทิงใบบัว = the frog is sitting on the lotus leaf} {เทิงท้องฟ้า = in the sky} {มันแล่นอยู่เทิงลาง = [the train] runs on rails} {มีคนนั่งอยู่เทิงลดสามล้อสามคน = there are three people sitting in the tuk tuk}
2. up, upward
Notes: pronunciation: also realized as ทัง
แน่ nɛ: H แน่, บ้าง 1. some, somewhat
2. final particle, used to ask for examples (similar to Thai บ้าง at the end of a question) {หม้อใซ้เฮ็ดอี่หยังได้แน่ = What (different things) can a pot be used for?} {น้ำอัดลมซื้อได้อยู่ใสแน่ = Where/in which places can one buy soft drinks?}
3. final particle, when giving examples {มีเทิงส้งแน่ มีเสี้ยแน่ มีเกิบแน่ = there are trousers, shirts, shoes etc.}
4. final particle, used to give a command {ไปปิดหน้าต่างให้แน่ = Close the window!}
5. final particle, acting as an intensifier, especially in the pattern ... คัก ... แน่ {สูงคักสูงแน่ = very high} {ญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ = [he's] praising me a lot}
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
หมอน mɔ:n M หมอน pillow
ผ้าห่ม pha:-hom LF-H ผ้าห่ม blanket
ฟ้า fa: HF ฟ้า 1. sky {เคี่ยงบินมันกำลังบินขึ้นฟ้า = the airplane is taking off into the sky}
2. color: blue
ผืน phʉ:n M ผืน clf. for pieces of cloth
ขาว kha:o M ขาว white
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
แข็ง khɛŋ M แข็ง hard, strong
นุ้ม num HF นุ่ม soft {หมอนมันนุ้ม = the pillow is soft}
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
พุหญิง phu-ɲiŋ H-M ผู้หญิง woman, female
คน khon HR คน person, people
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
นอนหลับ nɔ:n-lap HR-M นอนหลับ to sleep
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
หัว hu:a M หัว 1. head
2. clf. for onions, bulbs of garlic
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
หมุน mun M to support, to prop up {เขาเอาหัวของเขาหมุนหมอนอยู่ = she's supporting her head with a pillow}
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
ใซ้ sai HF ใช้ to use
ห่ม hom H ห่ม to cover, to wrap
โต to: M ตัว 1. body, self
2. clf. for animals, characters/letters/consonants, appliances, clothes (e.g., pairs of trousers, shirts)
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
เสี้ย si:a LF เสื้อ shirt
เขียว khi:ao M เขียว green
ตอนนี้ tɔ:n-ni: M-HF ตอนนี้ now
ลู้ lu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ฮู้
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
กน gon M กรน to snore
ก้อกๆ gɔ:k HF onomatopoeic: sound of someone snoring
ซำบาย sam-ba:i HR-M สบาย comfortable, feel good
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
ตา ta: M ตา as a prefix: likely, worthy, fit for (like Thai น่า-) {ตาฮัก = lovely/cute} {ตาสะออน = praiseworthy} {ตาหวาน = (of ice cream) [likely to be] sweet} {ตาอยู่ = to be a good place to be}
Notes: see also various entries for ตา-, e.g., ตาแซบ, ตาพู่ฮ้าย, ตาย้าน, ตาอยากหัว, ตาฮัก, ตามีแฮง
คัก khak H intensifier: very, very much
แซบ sɛ:p HF อร่อย 1. food: tasty {กวยเตียวมันแซบบ่ = Is the noodle soup tasty?}
2. sleep: well {เป็นตานอนแซบคัก = it looks as if she's sleeping very well}
ฝัน fan M ฝัน to dream
จั่งใด jaŋ-dai H-M ยังไง, แบบไหน how, in what manner {บักนาวมันมีลดซาดจั่งใด = Lime fruits have what kind of taste?} {เขาปิดแอจั่งใด = How is he switching off the A/C?} {เทียนใซ้จั่งใด = How's a candle used?} {สิใซ้จั่งใด = how is [it] used?}
เห็น hen M เห็น to see
แมว mɛ:o HR แมว cat
หนึ่ง nʉŋ H หนึ่ง 1. one
2. after adjective: intensifier {บักคักหนึ่ง = very much} {อันบักใหญ่หนึ่ง = very large}, or attenuates the meaning {กะดาดมันแผ่นน้อยๆ หนึ่ง = the piece of paper is [relatively] small}
โดน do:n M นาน time: long
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
อาดจะ a:t-ja LF-M อาจจะ 1. may
2. might, maybe
Notes: equivalent to อาดสิ
ความฝัน khwa:m-fan HR-M ความฝัน dream
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
สั้น san LF สั้น short
ญาว ɲa:o HR ยาว long