Basic vocabulary — page 06 — Series B, pictures 14-15: large/small, fish, ball


14
นี้คืออี่หยัง นี้คือปา
ปาอี่หยัง บ่ลู้คือกันว่ามันเป็นปาอี่หยัง
ปามีจักโต ปามีสองโต
ปาโตใหญ่บ่ ปาโตใหญ่อยู่
แล้วมีปาโตน้อยบ่ มีอยู่ มีปาโตน้อยอยู่
ปาโตใหญ่สีอี่หยัง ปาโตใหญ่สีขาว
ปาโตน้อยสีอี่หยัง ปาโตน้อยสีฟ้า
ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ หลายอยู่ ปาโตใหญ่กะใหญ่บักคัก ปาโตน้อยกะน้อยบักคัก น้อยเฮ็ดเอ่าะเจ่าะอยู่
ปามันมีหางบ่ มีอยู่ ปามันมีหางพ้อม
ปามันมีคีบบ่ มีอยู่ ปามันมีคีบอยู่
ปามันอยู่ใส ปามันอยู่ในน้ำ ปามันอยู่เทิงขี้ดินบ่ได้

15
นี้คืออี่หยัง นี้คือลูกบอน
มีลูกบอนจักลูก มีลูกบอนหกลูก
มีลูกบอนลูกใหญ่บ่ มีอยู่ มีลูกบอนลูกใหญ่สามลูก
มีลูกบอนลูกน้อยบ่ มีอยู่ มีลูกบอนลูกน้อยสามลูก
มีลูกบอนสีอี่หยังแน่ มีลูกบอนสีแดง กับลูกบอนสีเขียว

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
ปา pa: M ปลา fish
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ลู้ lu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ฮู้
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
จัก jak M จัก 1. answer to a question: [I] don't know, don't know exactly, [I'm] not sure {พุซายคนนี้เขาเถ้าไป่ จัก จักเถ้าหลือบ่เถ้า เบิ่งบ่ค่อยออก = Is this man here already old? I don't know. I can't see clearly whether he's old or not.} {เขาเว้ากันอยู่ใส จักคือกัน = Where are they talking? I don't know either.}
2. exact(ly), what exactly {จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ = I don't know what (exactly) he is cooking} {บ่ลู้คือกันจักปาอี่หยัง = I don't know either what kind of fish this is}
3. how much/many? {ต้นไม้มีจักต้น = How many trees are there?} {ตอนนี้จักโมงแล้ว = What time is it now?} {มือของเฮานี้สิมีจักนิ้ว = How many fingers do our hands have?}
4. a bit, a little bit {จักหน่อย/จักหน่อยหนึ่ง = a bit, a little bit}
โต to: M ตัว 1. body, self
2. clf. for animals, characters/letters/consonants, appliances, clothes (e.g., pairs of trousers, shirts)
สอง sɔ:ŋ M สอง two
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
น้อย nɔ:i HF น้อย 1. few, little
2. small
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
ขาว kha:o M ขาว white
ฟ้า fa: HF ฟ้า 1. sky {เคี่ยงบินมันกำลังบินขึ้นฟ้า = the airplane is taking off into the sky}
2. color: blue
ห่าง ha:ŋ H ห่าง 1. far
2. to be apart, to be away
กัน gan M กัน mutual, each other, with another, together {เขากำลังนั่งเว้ากัน = they're sitting and talking} {เขาสองคนฮักกัน = they love each other} {ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ = These two fish here, are they very different in size (from each other)?} {ต่างกัน = to be different (from each other)} {ก่องอันไหนหนักกว่ากัน = Which box is heavier (than the other(s))?}
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
บักคัก bak-khak M-H intensifier: very, very much (variant of คัก)
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
เอ่าะเจ่าะ ɔ-jɔ H-H used with small or little things {โตน้อยๆ เอ่าะเจ่าะอยู่ = it is small, it has a small body}
หาง ha:ŋ M หาง tail
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
คีบ khi:p HF ครีบ fin (of a fish)
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
ใน nai HR ใน in, within
น้ำ na:m HF น้ำ 1. water
2. drink, soft drink, juice
เทิง thə:ŋ HR บน 1. on, on top of, at, in {เทิงโต่ะ = at/on the table} {กบมันนั่งอยู่เทิงใบบัว = the frog is sitting on the lotus leaf} {เทิงท้องฟ้า = in the sky} {มันแล่นอยู่เทิงลาง = [the train] runs on rails} {มีคนนั่งอยู่เทิงลดสามล้อสามคน = there are three people sitting in the tuk tuk}
2. up, upward
Notes: pronunciation: also realized as ทัง
ขี้ดิน khi:-din LF-M ดิน earth, soil
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
ลูกบอน lu:k-bɔ:n HF-M ลูกบอล ball
ลูก lu:k HF ลูก 1. child
2. clf. for balls, fruits (lime), mountains
หก hok M หก six
สาม sa:m M สาม three
แน่ nɛ: H แน่, บ้าง 1. some, somewhat
2. final particle, used to ask for examples (similar to Thai บ้าง at the end of a question) {หม้อใซ้เฮ็ดอี่หยังได้แน่ = What (different things) can a pot be used for?} {น้ำอัดลมซื้อได้อยู่ใสแน่ = Where/in which places can one buy soft drinks?}
3. final particle, when giving examples {มีเทิงส้งแน่ มีเสี้ยแน่ มีเกิบแน่ = there are trousers, shirts, shoes etc.}
4. final particle, used to give a command {ไปปิดหน้าต่างให้แน่ = Close the window!}
5. final particle, acting as an intensifier, especially in the pattern ... คัก ... แน่ {สูงคักสูงแน่ = very high} {ญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ = [he's] praising me a lot}
แดง dɛ:ŋ M แดง red
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
เขียว khi:ao M เขียว green