Basic vocabulary — Page 05 — Series B, pictures 04-07: to open/close, door, key


4
นี้คืออี่หยัง นี้คือปะตู
ปะตูอี่หยัง ปะตูบ้าน
ปะตูตั้งอยู่ใส ปะตูตั้งอยู่ข้างฝาผะหนังบ้าน
ปะตูสีอี่หยัง ปะตูสีเหลียง
ปะตูเฮ็ดมาจากอี่หยัง ปะตูเฮ็ดมาจากไม้ หลือปะตูเฮ็ดมาจากเหล็ก
ปะตูอันใหญ่บ่ ใหญ่ ปะตูอันใหญ่อยู่
ปะตูมีกอนบ่ มี ปะตูมีกอนปะตู
กอนปะตูเฮ็ดมาจากอี่หยัง กอนปะตูเฮ็ดมาจากเหล็ก
แล้วปะตูล็อกได้บ่ ได้อยู่ ปะตูล็อกได้
ปะตูใซ้อี่หยังล็อก ปะตูใซ้กุนแจล็อก
ขั้นปะตูล็อกแล้วสิเปิดได้บ่ เปิดได้อยู่ ขั้นปะตูล็อกแล้วสิเปิดได้อยู่ แต่ว่าต้องมีกุนแจ ขั้นบ่มีกุนแจกะเปิดปะตูบ่ได้

5
ตอนนี้ปะตูมันเป็นอี่หยัง ตอนนี้ปะตูมันกำลังเปิดอยู่
เป็นหญังปะตูมันคือเปิด บ่ลู้คือกันว่าเป็นหญังปะตูมันคือเปิด
พุใดมาเปิดปะตู บ่ลู้คือกันว่าพุใดมาเปิดปะตู
เป็นหญังเขาคือเปิดปะตู บ่ลู้คือกันว่าเป็นหญังเขาคือเปิดปะตู เขาอาดสิไปข้างนอก หลือสิเข้าไปในบ้านกะได้ เขาเลยเปิดปะตู
ปะตูมันเปิดญากบ่ บ่ ปะตูมันเปิดบ่ญาก ปะตูมันเปิดง่าย

6
ปะตูมันกำลังเป็นหญัง ปะตูมันกำลังสิปิด
เป็นหญังปะตูมันคือสิปิด บ่ลู้คือกันว่าเป็นหญังปะตูมันคือสิปิด
พุใดมาปิดปะตู บ่ลู้คือกันว่าพุใดมาปิดปะตู บ่ได้แนมเบิ่ง
ปะตูมันปิดมิดบ่ บ่ ปะตูมันปิดบ่มิด ปะตูมันอ้าซ่าว่าอยู่
คือลู้ว่าปะตูมันกำลังสิปิด กะลู้ เพาะว่าปะตูมันกำลังสิงับเข้าไป

7
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังสิเปิดปะตู
เขาใซ้อี่หยังเปิดปะตู เขาใซ้กุนแจเปิดปะตู
เขาเอาอี่หยังจับกุนแจ เขาใซ้มือของเขาจับกุนแจ
เขาเอากุนแจไว้ใส เขาเสียบกุนแจเข้าไปในกอนปะตู
กุนแจอันใหญ่บ่ บ่ กุนแจอันบ่ใหญ่ กุนแจดอกน้อย

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
ปะตู pa-tu: M-M ประตู door
บ้าน ba:n HF บ้าน 1. house, home
2. village (also used as a prefix before the name of a village)
3. home country, home region {บ้านเฮาเฮ็ดเข้าจั่งใด = How do we plant rice in Isaan/Thailand?}
ตั้ง taŋ HF ตั้ง to set/put up, to install, to establish, to erect {เขาตั้งนาลิกาปุกตอนสองโมงเซ้า = he sets the alarm clock to eight o'clock in the morning} {พัดลมตั้งโต่ะ = table fan} {ทะนาคานมันสิไปตั้งไว้อยู่ซู่หม้องเอาโลด = banks are [established/can be found] everywhere!} {ตั้งไฟ = to set up a fire}
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
ข้าง kha:ŋ LF ข้าง 1. side {มีหูจับสองข้าง = there are handles on both sides}
2. next to {วางอยู่ข้างๆ ก่องใบใหญ่ = it's placed next to the large box} {เขายืนอยู่ข้างๆ อีกพุหนึ่ง = he's standing next to another person}
3. clf. for body parts which come in pairs (eyes, ears, legs etc.) {เขามีตาสองข้าง = she has two eyes}
ฝาผะหนัง fa:-pha:-naŋ M-M-M ฝาผนัง wall
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
เหลียง li:aŋ M เหลือง yellow
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
จาก ja:k LF จาก 1. from {... เฮ็ดมาจากอี่หยัง = ... is made from what?}
2. to depart
ไม้ mai HF ไม้ wood, tree
หลือ lʉ: M หรือ or
เหล็ก lek M เหล็ก iron, steel, metal
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
กอน gɔ:n M กลอน bolt, lock
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
ล็อก lɔk H ล็อค 1. to lock
2. lock (noun)
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
ใซ้ sai HF ใช้ to use
กุนแจ gun-jɛ: M-M กุญแจ key
Notes: see also กุนแก
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
เปิด pə:t M เปิด 1. to open {เปิดหน้าต่าง = to open the window} {เปิดปะตู = to open the door}
2. to start, to switch on {เปิดไฟ = to switch on the light} {เปิดแอ = to switch on the A/C}
แต่ว่า tɛ:-wa: H-H แต่ว่า 1. but
2. only {ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว = I only know that he's standing there by himself}
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
ตอนนี้ tɔ:n-ni: M-HF ตอนนี้ now
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
ลู้ lu: HF รู้ 1. to know
2. to understand
Notes: equivalent to ฮู้
คือกัน khʉ:-gan HR-M เหมือนกัน 1. also, likewise, similarly {ยินดีที่ได้ฮู้จักคือกันคับ = Nice to meet you too!}
2. in negative sentences: either {บ่ลู้คือกัน = I don't know either} {จักคือกัน = I don't know (either)}
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
พุใด phu-dai H-M ใคร 1. who {มีพุใดโทมากะบ่ลู้ = I don't know who has called} {ห้องนอนของพุใด = whose bedroom (is this)? }
2. someone, somebody, anybody, in negative context: nobody {บ่มีพุใดอยู่กับเขาเลย = there's nobody with him}
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ข้างนอก kha:ŋ-nɔ:k LF-HF ข้างนอก outside
เข้า khao LF เข้า to enter, to go inside, to come/go in/on {เข้าห้องน้ำ = to go to the bathroom} {เข้านอน = to go to bed} {ขี่เลียเข้าไปเกาะ = to take a boat to go on an island}
ใน nai HR ใน in, within
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
ญาก ɲa:k HF ยาก difficult, hard
ง่าย ŋa:i H ง่าย easy, simple, clear
ปิด pit M ปิด 1. to close {ปิดปะตู = to close the door} {ปิดก่อกน้ำ = to close the tap}
2. to finish, to switch off {ปิดไฟ = to switch off the light} {ปิดวิทะยุ = to switch off the radio}
แนมเบิ่ง nɛ:m-bəŋ HR-H มองดู 1. to look at
2. to watch
มิด mit H มิด tight(ly), close(ly)
อ้า a: HF อ้า mouth, door, window: to open, to stand open {อ้าปาก = to open the mouth, to have the mouth open}
ซ่าว่า sa:-wa: H-H open {ปะตูอ้าซ่าว่า = the door is standing open}
เพาะว่า phɔ-wa: H-H เพราะว่า because
งับ ŋap H งับ to close, to shut
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
จับ jap M จับ 1. to grasp, to hold {เขาจับมือกัน = they're holding hands} {เขายืนจับไอติมอยู่ = she's standing, holding an ice cream}
2. to catch, to arrest {จับพุล้าย = to arrest a criminal}
มือ mʉ: HR มือ 1. hand
2. front leg/paw (e.g., of a cat)
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
เสียบ si:ap LF เสียบ to insert, to put in {เสียบปั่ก = to plug in} {ใซ้ซ้อนส้อมเสียบลูกซิ้น = to pick up meat balls with a fork}
ดอก dɔ:k LF ดอก clf. for keys, nails, incense sticks {ธูปสามดอก = three incense sticks}
น้อย nɔ:i HF น้อย 1. few, little
2. small