Basic vocabulary — Page 01 — Series B, pictures 18-20: flip flop, to put on, to take off


18
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือเกิบ เป็นเกิบคีบ หลือว่าเกิบแตะนั้นหละ
เกิบคีบหลือเกิบแตะอันนี้เอาไว้เฮ็ดหญัง กะเอาไว้ถ้าใส่ เอาไว้ถ้าใส่ไปทางนั้นทางนี้ เอาไว้ถ้าใส่ไป เพื่อที่สิบ่ให้มันเหยียบน้ำ หลือเหยียบแก้ว หลือว่าเหยียบสิ่งสกกะปก
พุน้อยพุใหญ่สามาดใส่ได้เบิด หลือว่าสามาดใส่เกิบคู่นี้ไปได้ซู่หม้อง
แล้วเกิบมันเฮ็ดมาจากอี่หยัง มันเฮ็ดได้มาจากหลายอย่าง เฮ็ดมาจากพะสะติกกะได้ เฮ็ดมาจากฟองน้ำกะได้ เฮ็ดมาจากผ้ากะได้ เฮ็ดได้จากหลายสิ่งหลายอย่าง
แล้วส่วนมากทุกคนกะต้องใส่เกิบพ้อม ขั้นบ่ใส่เกิบกะบ่ดี ญ่างไปทางนั้นทางนี้กะสิเหยียบเซี้ยโลกเข้ามาสู่ล้างกายของเฮา

19
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังใส่เกิบ เขากำลังสิใส่เกิบ
เขาใส่ตีนของเขาสองข้างนั้นหละ กำลังใส่เข้าไปในเกิบ เพื่อที่เขาสิญ่างไปทางนั้นทางนี้ หลือว่าเขาสิไปทางนั้นทางนี้ แล้วเขากะต้องใส่เกิบ
เขาใส่เกิบสองข้างแล้ว เทิงฝั่งซ้ายฝั่งขวา เขาใส่เทิงสองข้างเอาโลด
เกิบอันนี้คู่ใหญ่บ่ บ่ กะบ่คู่ใหญ่หลาย เกิบอันนี้กะพอดีกับตีนเขานั้นหละ บ่ใหญ่คัก บ่ใหญ่หน้อย บ่ใหญ่หลาย

20
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังถอดเกิบ
เป็นหญังเขาคือถอดเกิบ เขากะอาดสิเซาใส่เกิบแล้ว เขากะเลยถอดเกิบ เขาอาดสิไปทุละ หลือว่าไปหม้องหนั้นหม้องหนี้มาแล้ว เขาเลยบ่อยากใส่เกิบ
แล้วเกิบนี้ใส่เข้าไปในเฮียนได้บ่ บ่ ใส่ไปบ่ได้ เกิบอันนี้มันสกกะปก ใส่เข้าไปในเฮียนบ่ได้ ขั้นเฮาใส่เกิบอันนี้เข้าไปในเฮียนแล้ว เซี้ยโลกหลือว่าสิ่งสกกะปก[อยู่]ในเกิบเฮานั้น มันกะสิเข้าไปในเฮียนเฮาพ้อม สิเฮ็ดให้เฮียนเฮาสกกะปก หลือว่ามีเซี้ยโลกนั้นหละ

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
เกิบ gə:p LF รองเท้า 1. shoe
2. general term for footwear
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist
2. to be able to
3. to suffer, sth. happens to
4. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
เกิบคีบ gə:p-khi:p LF-HF รองเท้าแตะ flip-flop, sandal
หลือ lʉ: M หรือ or
ว่า wa: H ว่า 1. that, as {คำว่า X = the word X}
2. to say
เกิบแตะ gə:p-tɛ LF-M รองเท้าแตะ flip-flop, sandal
นั้นหละ nan-la HF-M นั่นแหละ auxiliary for emphasis at the end of a phrase
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. something, anything, (nothing)
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
ไว้ถ้า wai-tha: HF-LF usually in a positive statement or answer: is for, is used for, has the purpose of {กะทะมีไว้ถ้าทอด = a pan is for frying} {น้ำบักนาวมีไว้ถ้าปุงอาหาน = lime juice is used to season food} {ปากกามีไว้ถ้าเขียน = a pen is for writing} {กะเทียมเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน = garlic is used to make food} {ขาเอาไว้ถ้าญ่าง = legs are for walking} {เกิบเอาไว้ถ้าใส่ = shoes are for wearing}
Notes: see also ไว้
ใส่ sai H ใส่ 1. to put something in/on {เขาใส่บักพิกในกวยเตียวหลาย = he's putting a lot of chili in his noodle soup} {เขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน = he squeezes toothpaste on the toothbrush} {ก่องเอาไว้ใส่ของ = boxes are there to put stuff in}
2. to wear (clothes) {เขาใส่เสี้ยแขนญาว = he's wearing a long-sleeve}
3. directed at {เอิ้นใส่กัน = to call each other/to say to each other} {หมามันเห่าใส่แมว = the dog barks at the cat} {ล้องเพงใส่ไม = to sing into the microphone} {เขากำลังซี้มือไปใส่พุซาย = she's pointing at the man}
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ทาง tha:ŋ HR ทาง 1. way, direction {พุหญิงกะสิไปทางหนึ่ง พุซายกะสิไปอีกทางหนึ่ง = the woman goes one way, the man another way} {ตะเว็นไปทางใด = Where has the sun gone?} {เขาถีบจักกะย๊านไปทางหน้า = he's biking on/onward/forward} {มาเว้า มาว่าเฮาในทางที่บ่ดี = he's scolding [me], he's talking to me improperly}
2. by, through, via etc. {เว้าทางโทละสับ = to talk on the phone}
นั้น nan HF นั้น that, there
เพื่อที่ phʉ:a-thi: H-H เพื่อที่ in order to, so that
Notes: the vowel เอือ is likely to be a Thai loan
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
3. to allow, to be allowed
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
เหยียบ yi:ap LF เหยียบ to step on, to tread on, to run over
น้ำ na:m HF น้ำ 1. water
2. drink, soft drink, juice
แก้ว gɛ:o HF แก้ว glass {ขวดแก้ว = glass bottle}
สิ่ง siŋ H สิ่ง thing, object
สกกะปก sok-ga-pok M-M-M สกปรก dirty
พุ phu H ผู้ 1. person
2. clf. for people {พุหญิงพุหนึ่ง พุซายพุหนึ่ง = a woman, a man} {ซู่พุซู่คน = everybody} {พุหนึ่งโตจ่อยๆ พุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง = one person is slim, the other is fat}
Notes: pronunciation: also realized as พู่-
น้อย nɔ:i HF น้อย 1. few, little
2. small
พุใหญ่ phu-ɲai H-H ผู้ใหญ่ adult, elder
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
เบิด bə:t/bət LF/M หมด 1. completely, totally, entirely {เทิงเบิด = all of them} {เบิดมื้อเบิดค่ำ = [all] day and night} {ขั้นพุโดยสานลงลดไฟเบิดแล้ว [...] = when all passengers have disembarked […]} {เขากินเบิดบ่ = Has he eaten all of it?}
2. to be finished, to be exhausted, to come to an end, to have no more {โน่ดบุ่กแบ็ดเบิด = the notebook is out of battery/the notebook needs recharging}
คู่ khu: H คู่ 1. pair, couple
2. to be paired with
ซู่ su: H 1. all, entire
2. every, any {ซู่พุซู่คน = everybody} {ซู่สิ่งซู่อย่าง = everything} {ไก่ต้องกินเข้าซู่มื้อ = chicken need to eat every day} {ซู่คนสิมีขาเอาไว้ถ้าญ่าง = everybody has legs to walk}
หม้อง mɔŋ LF ที่, แห่ง, บริเวณ 1. place, area {หลายที่หลายหม้อง = in many places} {หม้องใดหม้องหนึ่ง = some place}
2. clf. for places
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
มา ma: HR มา 1. to come
2. auxiliary expressing action towards the present or focal time {กะคุเฮ็ดมาจากอี่หยัง = What is the bucket made of?} {แล้วเขากะเก็บเงินจากพุนั้นมา = and then she takes the money of that person}
จาก ja:k LF จาก 1. from {... เฮ็ดมาจากอี่หยัง = ... is made from what?}
2. to depart
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
อย่าง ya:ŋ H อย่าง type, kind, sort, category
พะสะติก pha-sa-tik H-M-M พลาสติก plastic
ฟองน้ำ fɔ:ŋ-na:m HR-HF ฟองน้ำ sponge {เขาใซ้ฟองน้ำสีเหลียงล้างซ้อนส้อม = he cleans the fork with a yellow sponge}
ผ้า pha: LF ผ้า 1. clothes
2. cloth
หลายสิ่งหลายอย่าง la:i-siŋ-la:i-ya:ŋ M-H-M-H หลากหลาย, มากมาย, หลายอย่าง varied, various, several (kinds etc.)
ส่วนมาก su:an-ma:k H-HF ส่วนมาก mostly, usually, generally
ทุก thuk H ทุก every
Notes: also pronounced ทุ as in ทุมื้อๆ = everyday, always
คน khon HR คน person, people
ต้อง tɔŋ HF ต้อง to have to, must
พ้อม phɔ:m HF พร้อม at the same time, also, too {มีตะเว็นพ้อม = the sun's out, too} {กะทะมีด้ามพ้อม = the pan has also a handle}
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
ดี di: M ดี good
ญ่าง ɲa:ŋ H เดิน to walk {เขากำลังญ่างเว้ากัน = they are walking and talking} {ลูกเป็ดญ่างไปนำแม่เป็ด = the ducklings are [walking] following their mother} {เขากำลังญ่างข้ามสะพาน = she's walking over the bridge} {เขาสิญ่างไปใส = Where is he going?}
เซี้ยโลก si:a-lo:k HF-HF เชื้อโรค bacteria, germ
เข้า khao LF เข้า to enter, to go inside, to come/go in/on {เข้าห้องน้ำ = to go to the bathroom} {เข้านอน = to go to bed} {ขี่เลียเข้าไปเกาะ = to take a boat to go on an island}
สู่ su: H สู่ to, towards {เคี่ยงบินมันกำลังสิตกสู่พื้น = the plane is falling down} {เซี้ยโลกเข้ามาสู่ล้างกาย = germs are getting into the body}
ล้างกาย la:ŋ-ga:i HF-M ร่างกาย body
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
เฮา hao HR เรา 1. personal pronoun: we
2. personal pronoun: I
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
ตีน ti:n M ตีน foot
สอง sɔ:ŋ M สอง two
ข้าง kha:ŋ LF ข้าง 1. side {มีหูจับสองข้าง = there are handles on both sides}
2. next to {วางอยู่ข้างๆ ก่องใบใหญ่ = it's placed next to the large box} {เขายืนอยู่ข้างๆ อีกพุหนึ่ง = he's standing next to another person}
3. clf. for body parts which come in pairs (eyes, ears, legs etc.) {เขามีตาสองข้าง = she has two eyes}
ใน nai HR ใน in, within
เทิง thə:ŋ HR ทั้ง 1. up to, all, all of, the whole of, altogether {เขาใส่กางเกงขาสั้นเทิงสองคน = both are wearing short trousers} {เขาเป็นพ่อของลูกเทิงสามคนนี้ = he's the father of these three [children] here}
2. เทิง ... เทิง ...: both ... and ..., ... as well as ... {เทิงมีใบพ้อม เทิงมีเหลียนพ้อม = there are notes as well as coins}
Notes: pronunciation: also realized as ทัง
ฝั่ง faŋ H ฝั่ง 1. side
2. river/canal bank, shore
ซ้าย sa:i HF ซ้าย left
ขวา khwa: M ขวา right
เอาโลด ao-lo:t M-HF เอาเลย, ทำเลย, จริงๆ in final position: intensifier {โตส่ำกะทะเอาโลด = [a fish] as large as the pan!} {เกียบเต็มถ้วยเอาโลด = the bowl is almost full!} {ทะนาคานมันสิไปตั้งไว้อยู่ซู่หม้องเอาโลด = banks are everywhere!}
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
พอดี phɔ:-di: HR-M พอดี 1. to fit well
2. appropriate, just enough, just right {กะจกบานบ่ใหญ่ กะจกบานพอดี = not a large window, just right} {พอดีมือของเฮา = just right for his hand}
3. just in time, at the right moment, just this moment {แล้วพุซายคนนี้กะญ่างมาพอดี = and the man has come just now}
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
คัก khak H intensifier: very, very much
หน้อย nɔ:i LF น้อย 1. a little/some
2. not long
ถอด thɔ:t LF ถอด to take off, to remove
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
เซา sao HR จบ 1. to stop, to be finished {น้ำมันเซาไหลแล้ว = the water has stopped flowing} {ฝนเซาตกแล้ว = it has stopped raining} {มันสิเซาเสียงดัง = (phone) it stops ringing loudly}
2. to prevent, to hinder
3. to rest {เซาเมี่ยย = to rest}
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
ทุละ thu-la H-H ธุระ business, affairs, work
หนั้น nan LF นั้น that, there
Notes: possibly a variant of นั้น or หั้น
หนี้ ni: LF นี่ here
อยาก ya:k LF อยาก to want, to wish
เฮียน hi:an HR เรือน house, home
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is