Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
ยืน yʉ:n M ยืน to stand 72/25

Link to overview page
Link to dictionary

Basic vocabulary — Page 05 — Series A, pictures 19-20: to stand in a row


19 มีพุซายสามคนยืนเฮียงกันอยู่
20 มีพุหญิงสามคนยืนเฮียงกันอยู่

Basic vocabulary — Page 02 — Series A, pictures 01-05: to stand, shirt, to take off, to put on, trousers


1 เด็กน้อยกำลังยืนอยู่
2 เด็กน้อยกำลังถอดเสี้ย
3 เด็กน้อยกำลังใส่เสี้ย
4 เด็กน้อยกำลังถอดส้ง
5 เด็กน้อยกำลังใส่ส้ง

Basic vocabulary — Page 25 — Series A, pictures 08-10: to stand, sidewalk, car, dirt, trousers, to splash


8 เขากำลังยืนอยู่เทิงฟุดบาด
9 มีคนขับลดมาเหยียบน้ำฟ้งใส่ส้งของเขา
10 น้ำฟ้งใส่ส้งของเขา

Basic vocabulary — Page 27 — Series A, pictures 08-10: pond, water, shallow, deep


8 พุซายยืนอยู่ข้างสะน้ำ
9 พุซายลงไปในน้ำ บ่ลึกปานใด ตื้นหนึ่ง
10 พุซายลงไปในน้ำ บักลึกหนึ่ง

Basic vocabulary — Page 31 — Series B, pictures 03: skin color


3
อันนี้คือพุใด อันนี้กะเป็นคนคือกัน มีพุหญิงกับพุซายสองคน กำลังยืนเฮียงกันอยู่
มีคนดำพ้อม คนขาวพ้อม แล้วกะคนสีพอก่ำพ้อม
แล้วพุใดเป็นคนขาว กะมีคนขาวพุหนึ่ง เป็นพุซายเนาะ กะเป็นพุซาย อยู่ฝั่งซ้ายมือ
แล้วกะมีคนดำพ้อม กะเป็นพุซายคือกัน คนดำนั้นกะยืนอยู่ฝั่งขวา
แล้วกะมี เป็นพุหญิง อยู่ตงกางเนาะ เป็นพุหญิงผิวพอก่ำหนิหละ ผิวออกน้ำตานหนิหละ บ่ดำหลาย บ่ขาวหลาย

Basic vocabulary — page 11 — Series B, pictures 14-15: boy, girl, to stand, thin, fat


14
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังยืนอยู่
มีเด็กน้อยพุซายสองคน เขากำลังยืนอยู่ เขายืนเฮียงกันอยู่สองคน เขาใส่กางเกงขาสั้นเทิงสองคน ใส่เสี้ยแขนสั้นเทิงสองคน
คนยืนฝั่งซ้ายโตจ่อยคนยืนฝั่งขวา อ้วนบักคักหนึ่ง
คนอ้วนเขาใส่เสี้ยสีแดง คนจ่อยเขาใส่เสี้ยสีซมพู

15
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ มีเด็กน้อยพุหญิงสองคน เขากำลังยืนอยู่ เขากะยืนเฮียงกัน เขายืนเฮียงกันอยู่สองคน
พุหนึ่งโตจ่อยพุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง
คนใส่เสี้ยสีขาว เขาสิจ่อย จ่อยบักคักหนึ่ง คนใส่เสี้ยสีเหลียง เขาสิอ้วน อ้วนบักคักหนึ่ง
คนอ้วนเขาน้ำหนักหลายบ่ กะหลายอยู่ คนอ้วนสิน้ำหนักหลาย หลายบักคักหนึ่ง

Basic vocabulary — page 19 — Series B, pictures 06-07: skirt, short, long


6
นี้คือพุใด อันนี้เป็นคน อันนี้เป็นแม่หญิง เป็นพุหญิง บ่แม่นเป็นพุซาย
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ เขากำลังยืนอยู่ จักเขายืนเฮ็ดหญัง อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว
เขากำลังใส่เสี้ยสีขาว เสี้ยยื้ด แล้วกะใส่กะโปงสั้นสั้นเคียงเข่า บ่สั้นหลาย บ่ญาวหลาย
แล้วเขาใส่เกิบบ่ กะใส่อยู่ เขากำลังใส่เกิบอยู่ ใส่เกิบสีขาว เป็นเกิบโบก เป็นลองเท้าผ้าใบ เป็นเกิบโบกนั้นหละ

7
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ พุหญิงคนหนึ่งเขากำลังยืนอยู่ จักเขายืนเฮ็ดหญังกะบ่ฮู้ จักว่าเขายืนอยู่ใส
เขาแต่งโตแบบใด เขากำลังใส่เสี้ยยื้ดอยู่ แล้วเขากะใส่กะโปง เป็นกะโปงญาวหลือเป็นสิ้นนั้นหละ เป็นสิ้นญาวแล้วใส่เกิบพ้อม เป็นเกิบแตะ เป็นเกิบคีบนั้นหละ

Basic vocabulary — Page 28 — Series B, pictures 16-17: to exercise, strong/strength


16
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่งเนาะ กำลังออกกำลังกาย
เบิ่งซงแล้วคือสิเป็นตาเมี่ยย หลือว่าบ่มีแฮง หลือว่าเป็นคนบ่แข็งแลงปานใดที่สิมาออกกำลังกายเนาะ
เขาอาดสิบ่เคยออกกำลังกายจักเที่ย หลืออาดสิเป็นเที่ยแลกของเขาที่มาออกกำลังกาย กะเลยเฮ็ดให้ต้องใซ้แฮงหลาย หลือว่าบ่มีพะละกำลังที่สิญกเคี่ยงออกกำลังกายนี้
แล้วเขาญกอี่หยังตอนนี้ กะบ่แน่ใจคือกัน เขาอาดสิเอิ้นว่าแนวญกเนาะ แนวญก ขั้นสำหลับคนอี่สานเขาเอิ้นว่าแนวญกออกกำลังกายเนาะ
กะญกบ่ขึ้น ญกบ่ขึ้นญกบ่ไหวเนาะ กะเลยเฮ็ดให้เขาเฮ็ดสีหน้าที่สิใซ้พะลังหลายเนาะ

17
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่งเนาะ กำลังยืนออกกำลังกายอยู่
ใซ้มือสองข้างญกแนวญกพุ้นแหล้ว ญกบึ่ดๆๆๆๆ ขึ้นเนาะ
เบิ่งซงแล้วเขาอาดสิมีแฮงคัก หลือว่าอาดสิเป็นคนมีพะละกำลังหลาย หลือว่าแข็งแลงเติบเนาะ จั่งญกได้แบบนี้ ญกขึ้นญกลงได้สะบายพุ้นหนะ
ญกขึ้นสูงซ้ำแมะ คือสิมีแฮงคักเนาะ

Basic vocabulary — Page 25 — Series B, pictures 08-10: to stand, sidewalk, car, dirt, trousers, to splash


8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังยืนอยู่ เขายืนอยู่เทิงฟุดบาด
ฟุดบาดข้างถะหนนนั้นหละ เป็นหม้องทางญ่างเนาะ เป็นหม้องญ่าง อยู่ข้างหนทางนั้นหละ เขากำลังยืนอยู่หั้น ยืนอยู่พุเดียวข้อหล้อ จักว่าเขายืนเฮ็ดหญัง

9
เกิดอี่หยังขึ้นตอนนี้ กะคนวั่งหั้นหละ คนที่เฮาเว้าฮอดวั่งหั้นหละ ที่เขากำลังยืนอยู่เทิงฟุดบาด ยืนอยู่พุเดียวนั้นหละ เขากำลังยืนอยู่
แล้วกะมีลดคันหนึ่ง ขี่ผ่านมา เป็นลดเก็งดอก เหยียบน้ำบัดหนิ เหยียบน้ำฟ้งใส่เขา ฟ้งใส่พุซายคนนั้นหละ เปียกเบิด เปียกส้งเขาเบิดบัดหนิ
แล้วน้ำหม้องที่ลดคันนี้เหยียบหนะมาแต่ใส จักเลว จักว่าน้ำอันนี้มันมาแต่ใส ฝนอาดสิตก กะเลยน้ำมาข้อนอยู่หนี้กะได้ หลือว่าคนสิเอาน้ำมาเทไว้หนี้กะได้ เฮากะบ่ฮู้จักนำว่าน้ำอันนี้มันมาแต่ใส

10
เกิดอี่หยังขึ้นตอนนี้ กะลดคันวั่งหั้นหละมันขี่ผ่านไป เหยียบน้ำฟ้งใส่ส้งเขา ส้งเขากะเปียกเบิดนั้นตั๊วะบัดหนิ จักเขาสิเฮ็ดหญังต่อไปแล้วเด้อ ฮู้แต่ว่าเขากำลังยืนโจ่โล่อยู่พุเดียวคือเก่านั้นหละ
แล้วคือฮู้ว่าส้งของเขาเปียก กะฮู้ตั๊วะ ส้งมันเป็นสีเปียกเนาะ เบิ่งแล้วส้งกะเปียกคักแล้วนั้นหนะ น้ำกะเต็มส้งเขาอยู่ ญ้อยลงมาเต็มเกิบเต็มส้งเขาอยู่

Basic vocabulary — page 10 — Series B, pictures 09-11: to love, mother/child, ice cream


9
นี้พุซายกับพุหญิงแม่นบ่ แม่น นี้พุซายกับพุหญิง
เขาหน้าสิเป็นพุบ่าวพุสาวกัน หลือเป็นแฟนกันกะได้
เขายืนอยู่ใก้กัน เขาจับมือกันพ้อม เขาคือสิฮักกัน
เบิ่งซงแล้วคือสิฮักกันหลาย คือสิฮักกันกะด้อกะเดี้ย
อยู่ข้างเขามีลูบหัวใจพ้อม ลูบหัวใจดวงสีซมพู

10
สองคนนี้เป็นแม่ลูกกันแม่นบ่ แม่นอยู่
พุหญิงใส่เสี้ยแขนสั้นสีส้ม ผมญาวพ้อม เป็นแม่ของเด็กน้อยคนนี้
เด็กน้อยคนนี้กำลังนอนหลับ นอนหลับเป็นตามีแฮงหลาย
เด็กน้อยนอนห่มผ้าบ่ ห่มอยู่ เด็กน้อยนอนห่มผ้าอยู่
พุหญิงคนนี้ เขากะกำลังอุ้มลูกของเขา อุ้มอยู่ในมือของเขา
พุหญิงคนนี้ฮักลูกของเขาบ่ ฮักอยู่ คือสิฮักหลาย แม่ทุกคนกะต้องฮักลูกของเจ้าของ

11
นี้เป็นเด็กน้อยพุหญิงแม่นบ่ แม่นอยู่ นี้เป็นเด็กน้อยพุหญิง ใส่เสี้ยแขนญาว เสี้ยแขนญาวสีซมพู
เขากำลังยืนอยู่พุเดียว เขายืนจับไอติมอยู่ กำลังสิกินไอติม
ไอติมมันหวานบ่ กะหน้าสิหวานอยู่ เพาะว่าไอติมเฮ็ดมาจากน้ำตาน เบิ่งซงแล้วเป็นตาหวาน
ขั้นได้กินเข้าไปแล้ว คือสิเย็นสดซื้นดี เพาะว่าไอติมเฮ็ดมาจากน้ำแข็ง
เด็กน้อยพุหญิงคนนี้มักไอติมบ่ มักอยู่ คือสิมักหลาย คือสิมักบักคักหนึ่ง
เด็กน้อยคนนี้มัดผมสองข้าง ผมของเขากะญาว ญาวพอปะมาน บ่ญาวหลาย

Basic vocabulary — Page 27 — Series B, pictures 08-10: pond, water, shallow, deep


8
เขากำลังเฮ็ดหญัง มีพุซายพุหนึ่ง เขากำลังยืนอยู่ ถอดเสี้ยผ้าเบิด เหลียแต่ส้งโตเดียวข้อหล้อ
เหลียแต่อี่หยังเกาะ เหลียแต่ส้งโตเดียว เขาใส่ส้งโตเดียว ส้งขาสั้น ส้งสีเหลียงซ้ำแมะ
แล้วเขายืนเฮ็ดหญังอยู่หั้น เขาอาดสิอยากเหล้นน้ำ หลือว่าอยากลงไปในน้ำกะได้

9
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายคนหนึ่ง เขากำลังยืนอยู่ในน้ำ
ยืนอยู่ตื้นดอก บ่ลึกหลาย บ่ได้ลงไปลึก เพียงขาเขาหนิหละ
แล้วเขาลงไปเฮ็ดหญัง จักคือกัน เขาอาดสิอยากเหล้นน้ำ เขากะเลยสิลงไปเหล้นน้ำกะได้

10
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเหล้นน้ำ
ฮู้ได้จั่งใดว่าเขากำลังเหล้นน้ำ เขากะอยู่ในน้ำ กะเลยฮู้ว่าเขากำลังเหล้นน้ำ
แล้วเขาเหล้นน้ำอยู่กับใผ เขาเหล้นอยู่พุเดียว ตอนนี้เห็นเขาเหล้นอยู่พุเดียว
เขาเป็นพุหญิงหลือเป็นพุซาย เขาเป็นพุซาย กำลังหว้ายน้ำท่วนอยู่
แล้วเขาเหล้นน้ำอยู่ลึกบ่ กะอาดสิลึกอยู่ เพาะว่าเบิ่งแล้ว เพียงเอิกของเขาหลือว่าเพียงบ่าไหล่ของเขาเอาโลด น้ำกะคือสิลึกหลาย เขากะอาดสิลงไปลึกหลายหนั้นหละ
แล้วพุซายคนนี้เขาหว้ายน้ำเป็นบ่ กะอาดสิหว้ายเป็น ขึ้นหว้ายบ่เป็น เขากะบ่ก้าลงไปลึกปานนั้น ขั้นคนหว้ายน้ำบ่เป็น เขากะบ่ก้าลงไปลึกปานนั้น ขั้นเขาหว้ายเป็น เขาจั่งก้าลงไป หลือว่าก้าไปเหล้นน้ำหม้องลึกเนาะ

Basic vocabulary — page 12 — Series B, pictures 08-11: heavy, light, to weigh, stone, to lift


8
นี้คืออี่หยัง นี้คือกะลัง หลือก่อง
มีก่องใบใหญ่ กับก่องใบน้อย
ก่องใบใหญ่ใบสีเหลียง ก่องใบน้อยใบสีฟ้า วางอยู่ข้างก่องใบใหญ่

9
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังซั่งน้ำหนัก เขาซั่งน้ำหนักอยู่เทิงตาซั่ง
เขาเอาก่องสองใบไปซั่งน้ำหนัก มีก่องใบน้อย กับก่องใบใหญ่
ก่องอันไหนหนักกว่ากัน ก่องใบใหญ่กะสิหนักกว่า ก่องใบน้อยกะสิบ่หนัก
เพาะว่าก่องใบน้อยมันกะต้องเบาอยู่แล้ว ก่องใบใหญ่มันกะต้องหนักอยู่แล้ว
เพาะสะนั้นแล้ว ก่องอันไหนหนักกว่ากัน ก่องสีเหลียงหนักกว่าก่องสีฟ้า

10
เด็กน้อยพุซายกำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังยืนอยู่ เขากำลังยืนแนมก้อนหินอยู่
จักเขาสิเฮ็ดหญัง เขาอาดสิญกก้อนหินนี้ขึ้นกะได้
ก้อนหินนี้เป็นตาหนักบ่ กะสิหนักอยู่ เพาะว่ามันเป็นก้อนหิน ก้อนหินมันหนักบักคักหนึ่ง หนักหลายกะด้อกะเดี้ย

11
เด็กน้อยพุซายเขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังญกก้อนหินขึ้น
จักเขาญกก้อนหินขึ้นเฮ็ดหญัง เขาอาดสิเอาไปใซ้งานกะได้
ก้อนหินอันนี้หนักบ่ กะสิหนักอยู่ เบิ่งจากสีหน้าของเขาแล้ว เป็นตาหนักหลาย
เขาญกก้อนหินขึ้น เหงี่ยเขากะไหลออกพ้อม เทิงหน้าเขากะเค่งเคียดขึ้นพ้อม มันเป็นตาหนักหลาย เป็นตาหนักบักคักหนึ่ง
แล้วก้อนหินมันกะก้อนใหญ่พ้อม มันบ่ได้ก้อนน้อยขั้นก้อนน้อยมันกะสิบ่หนัก แต่อันนี้มันก้อนบักใหญ่ มันหน้าสิหนักบักคักหนึ่ง มันเป็นตาหนักกะด้อกะเดี้ย

Basic vocabulary — Page 02 — Series B, pictures 01-05: to stand, shirt, to take off, to put on, trousers


1
นี้คือพุใด อันนี้เด็กน้อย อันนี้เป็นเด็กน้อย
เด็กน้อยกำลังยืนอยู่ กำลังยืนอยู่พุเดียวข้อหล้อ บ่มีหมู่เลย
เด็กน้อยคนนี้ยืนเฮ็ดหญัง จัก จักคือกัน จักว่าเขายืนเฮ็ดหญัง จักว่าเขามายืนอี่หยังอยู่หม้องนี้

2
เขากำลังเฮ็ดอี่หยัง เขากำลังถอดเสี้ย เด็กน้อยคนนี้เขากำลังถอดเสี้ย
เป็นหญังเขาคือถอดเสี้ย จักคือกัน บ่ฮู้นำเด้อ บ่ฮู้นำคือกัน จักว่าเขาสิถอดเสี้ยเฮ็ดหญัง เขาอาดสิใส่เสี้ยโตใหม่ หลืออาดสิไปอาบน้ำกะได้ เขากะเลยถอดเสี้ย

3
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังใส่เสี้ย เด็กน้อยพุนี้เขากำลังใส่เสี้ยอยู่
ใส่เสี้ยกำลังสิแล้ว เอามือสุบซ้าย เอามือสุบขวา สุบไปในแขนเสี้ยนั้นหละ
เขาใส่เสี้ยโตสีหญัง เขาใส่เสี้ยโตสีเทา
แล้วในเสี้ยมีลวดลายอี่หยังบ่ บ่ เสี้ยของเขาบ่มีลวดลายอี่หยังเลย มีแต่สีเทา

4
เขากำลังเฮ็ดอี่หยัง เขากำลังถอดส้ง เด็กน้อยคนนี้เขากำลังถอดส้ง
แล้วเขาถอดส้งจั่งใด เขากะใซ้ขาของเขาถกออกจากขาส้ง ถกขาซ้าย ถกขาขวา ถกออกจากขาส้งนั้นหละ

5
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังใส่ส้ง เขากำลังใส่ส้งอยู่
ส้งกะส้งขาสั้น ขาสั้นบักคักหนึ่ง ส้งกะส้งสั้น
แล้วเขาใส่ส้งจั่งใด เขากะใซ้ขาของเขาสองข้าง ขาซ้ายกับขาขวา ป่อนเข้าไปในขาส้ง หลือว่าป่องขาส้งนั้นหละ แล้วเขากะเอาขาเด่ลงไป หลือว่าป่อนลงไป แล้วเขากะดึงขึ้นมา

Basic vocabulary — page 14 — Series B, pictures 09-10: young/old


9
นี้คืออี่หยัง นี้คือพุหญิง มีพุหญิงสองคน
มีพุหญิงพุหนึ่ง อายุบ่ทันได้หลาย แต่ว่ากะอาดสิเป็นวัยทองอยู่ ใส่เสี้ยแขนสั้นสีขาว ใส่ส้งขาญาวสีเทา เขากำลังยืนอยู่ ยืนอยู่ข้างอีกพุหนึ่ง
พุหนึ่งเบิ่งซงแล้วคือสิเถ้าหลาย อาดสิเป็นพุเถ้า เพาะว่าเบิ่งซงแล้วคือสิเถ้าบักคักหนึ่ง กำลังก้มหน้าก้มตาอยู่ ใส่เสี้ยแขนญาวสีฟ้า
พุหญิงสองคนนี้ พุใดเถ้ากว่ากัน กะสิมีคนหนึ่งเถ้ากว่า คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา แล้วคนยืนอยู่ฝั่งซ้าย กะสิอายุหน้อยกว่า

10
นี้คืออี่หยัง นี้คือคน คนสองคนยืนอยู่ เป็นพุซายสองคนยืนเฮียงกันอยู่
พุซายคนแลกอายุหน้อยหนึ่ง บ่ทันได้เถ้า อายุทันได้หลาย ใส่เสี้ยแขนสั้นสีเขียว ใส่ส้งขาญาวสีขาว กำลังยืนเฮียงกันอยู่
เบิ่งซงเบิ่งหุ่นแล้ว กะสูงเติบ กะเป็นคนสูงเติบ เบิ่งซงเบิ่งหุ่นแล้ว กะสูงเติบ กะพอสูงใคแน่ มีผมสีดำ ผมกะบ่ญาวหลาย
พุซายอีกพุหนึ่ง คือสิเถ้าแล้ว เบิ่งซงคือสิเถ้าคัก
เขามีผมหงอกพ้อม ผมหงอกสีขาว หัวเขากะล้านพ้อม ล้านบักคักหนึ่ง หัวล้านเหมิกเถิกอยู่
เขากะใส่เสี้ยสีซมพูแขนสั้น แล้วกะใส่ส้งขาญาวสีเทาคือกัน
สองคนนี้พุใดสูงกว่ากัน คนใส่เสี้ยสีเขียวสูงกว่า เขาเป็นวัยลุ้นอยู่ เขากะทันได้เถ้า เขาสูงกว่า
แล้วพุใดเถ้ากว่ากัน กะมีพุเถ้าพุหนึ่ง ยืนอยู่ฝั่งขวา เบิ่งซงแล้วกะเถ้าคัก คือสิเถ้ากว่าเด็กน้อยคนนี้อยู่

Basic vocabulary — page 20 — Series B, pictures 04-05: to sing, singer, microphone


4
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังล้องเพง เขากำลังล้องเพงอยู่
แล้วเขาเฮ็ดท่าทางจั่งใด เขากะเฮ็ดท่าทางคือจั่งล้องเพงนั้นหละ เฮ็ดมือ เฮ็ดมือเฮ็ดท่าทางพ้อม อ้าปากล้องเพงพ้อม เฮ็ดตาเฮ็ดเอ่ย เฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่าง ลักสะนะแล้วกะคือคนล้องเพงนั้นหละ
เขาล้องเพงอยู่หนี้ เขามีความสุขบ่ กะคือสิมีความสุขหลาย เบิ่งสีหน้าสีตาของเขาแล้ว เป็นตามีความสุขคัก
แล้วเขาเป็นตาม่วนบ่ กะซงคือสิเป็นตาม่วนอยู่ เบิ่งซงแล้วกะสิเป็นตาม่วนคัก
เบิ่งอยู่ตาของเขาแล้ว เขาหลับตาบ่ เขามืนตาบ่ บ่ เขาบ่มืนตา เขาหลับตาอยู่ แล้วกะล้องเพงเสย

5
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นคนล้องเพง เป็นพุหญิงล้องเพง อาดสิเป็นนักล้องกะได้ ที่เขามายืนล้องเพงอยู่หนี้
แล้วเขาใซ้อุปะกอนอี่หยังแน่ กะสิมีขาตั้งไม กับไมพ้อม แล้วกะล้องเพง
ไมหนี้กะเป็นหม้องเป่งเสียงออกไป หลือเป็นหม้องที่มีเสียง ขั้นเฮาเป่งเสียงออกไปใส่ไม กะสิมีสายไฟที่ต่อจากไม แล้วสิมีสายไฟที่ต่อจากไมไปหาลำโพง ขั้นเฮาเว้าใส่ไม หลือล้องเพงใส่ไม เสียงกะสิออกลำโพง กะสิเฮ็ดให้มันเสียงดัง
สีแดงอยู่หลังพุหญิงหนี้ เป็นอี่หยัง เป็นผ้าม้าน สีแดงอยู่หลังพุหญิงนั้น เป็นผ้าม้าน
เป็นผ้าม้านสีแดง มีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา มีสองฝั่ง
แล้วพุหญิงคนนี้เขาล้องม่วนบ่ จัก บ่ฮู้คือกัน จักว่าเขาล้องม่วนหลือล้องบ่ม่วน อันนี้เฮากะบ่ฮู้ เพาะว่าบ่ได้ฟังนำเขา

Basic vocabulary — Page 24 — Series B, pictures 05-08: shop/store, food stall, clothes, hairdresser


5
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือล้านขายของ หลือว่าล้านสะดวกซื้อเนาะ
ในล้านนี้กะสิมีหลายสิ่งหลายอย่าง หลือว่าขายหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในล้านอันนี้
ญามเฮาต้องกานอี่หยัง หลือว่าอยากซื้ออี่หยังที่มันเป็นสิ่งน้อยหลือว่าซิ้นน้อยแน่เนาะ เฮากะสามาดที่ไปซื้ออยู่ในล้านอันนี้ได้
แล้วล้านขายของอันนี้เปิดตะหลอดเวลาบ่ กะแล้วแต่ล้าน บางล้านกะเปิดยี้สิบสี่ซั่วโมง หลือว่าเปิดเบิดมื้อเบิดค่ำ แต่ว่าบางล้านกะเปิดซั่วคาว หลือว่าเปิดได้ญามมื้อเว็นส่ำนั้น

6
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือลด เป็นลดขายแนวกิน หลือว่าลดขายกับเข้าเนาะ
แล้วเป็นหญังเขาคือมาขายเทิงลด เป็นหญังเขาคือขายของอยู่เทิงลด กะจักคือกัน เขาอาดสิบ่มีเป็นล้านขาย เขากะเลยมาขายอยู่เทิงลด เพื่อที่ว่าเขาสิได้ขายแนวกินนั้นเอง
แล้วเขาขายอี่หยังแน่ กะขายเป็นแนวกิน ขายกับเข้าเนาะ อาดสิเป็นขายอาหานตามสั่งกะได้ ที่คนอยากกินอี่หยังกะไปสั่งเขา แล้วเขากะสิได้กินแนวอันนั้นเนาะ

7
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นล้านขายของ แต่ว่าเป็นล้านขายเสี้ยผ้าเนาะ กะขายหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับเสี้ยผ้า หลือว่าแนวใส่ หลือว่าแนวนุ่งห่มเนาะ
กะอย่างเซ้นมีเสี้ยผ้า มีเทิงส้งแน่ มีเสี้ยแน่ มีเกิบแน่ มีหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับแนวใส่ของคนเนาะ

8
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นล้านคือกัน ล้านตัดผม
อันนี้เป็นล้านตัดผมเนาะ เป็นล้านบอลิกาน เพื่อที่ว่าสิให้คนมาตัดผม
แล้วในล้านนั้นแนมเข้าไปหนะสิมีอี่หยังแน่ กะมีคน มีคนสามคน คนหนึ่งกะนั่งอยู่เทิงโต่ะ เพื่อที่ว่าสิให้สั่งตัดผม มาตัดผมให้เจ้าของ คนยืนอยู่หั้นกะเป็นซ่างตัดผม ยืนอยู่หั้นกะเพื่อว่าสิตัดผมให้ลูกค้าเนาะ แล้วกะอีกคนหนึ่งนั่งอยู่เคาเต้อ อาดสิเป็นพะนักงานเก็บเงิน หลือว่าพะนักงานคิดเงินนั้นเอง

Basic vocabulary — page 20 — Series B, pictures 16-20: school, student, teacher, to pay respect


16
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นโลงเลียน เบิ่งซงแล้วเป็นลักสะนะของโลงเลียน
แล้วเด็กน้อยมาเฮ็ดอี่หยังอยู่โลงเลียน เด็กน้อยนักเลียนมาเฮ็ดอี่หยังอยู่โลงเลียน กะมาเลียนหนังสือ
โลงเลียนเป็นหม้องให้ความฮู้ ขั้นเด็กน้อยมาโลงเลียน กะสิได้ความฮู้ ขั้นบ่มาโลงเลียน กะสิบ่ได้ความฮู้ กะสิปึก
โลงเลียนนี้มีจักซั้น โลงเลียนนี้มีสองซั้น มีซั้นหนึ่งกับซั้นสอง
เสาอยู่ข้างหน้าโลงเลียนนั้นเป็นเสาอี่หยัง เป็นเสาทงซาด ทุกโลงเลียนในปะเทดไทยสิมีเสาทงซาด เป็นเสาเคาลบทงซาดอยู่หน้าโลงเลียน แล้วกะมีทงซาดอยู่เทิงหลักเสานั้นพ้อม
เสาอันนี้กับทงซาดอันนี้เอาไว้เฮ็ดหญัง เอาไว้ยืนเคาลบทงซาด ทุกมื้อเวลาสองโมงเซ้าที่นักเลียนไปโลงเลียน เด็กน้อยต้องมายืนเคาลบทงซาดอยู่หนี้ แล้วกะล้องเพงซาดของปะเทดไทย

17
นี้คือพุใด เขาเป็นพุใด เขาเป็นใผ เขาเป็นเด็กน้อยนักเลียน เป็นนักเลียน
เขาใส่ซุดนักเลียนอยู่ ตอนนี้เขากำลังแต่งซุดนักเลียนอยู่
แล้วเขาถืออี่หยังอยู่ เขาถือกะเปา เป็นกะเปาถือ เป็นกะเปาถือของนักเลียน

18
นี้คือพุใด อันนี้เป็นเด็กน้อยนักเลียน เป็นเด็กน้อยนักเลียนพุหญิง
เขาใส่ซุดอี่หยังอยู่ เขาใส่ซุดนักเลียน พุหญิงสิใส่ซุดนักเลียน แล้วกะใส่สิ้นพ้อม เป็นสิ้นกะโปงนักเลียน
แล้วในมือของเขานั้นถืออี่หยังอยู่ ถือกะเปานักเลียน เป็นกะเปานักเลียน เขากำลังถืออยู่

19
นี้คือพุใด อันนี้เป็นคู เป็นอาจาน
คูมีหน้าที่เฮ็ดหญัง คูมีหน้าที่สอน สอนหนังสือเด็กน้อยนักเลียน ให้นักเลียนมีความฮู้ ให้เด็กน้อยเลียนหนังสือเก่งแล้วกะซ่อยบอกซ่อยสอนเด็กน้อยนักเลียน ให้เป็นคนดี แล้วกะตั้งใจเลียน
เห็นดำอยู่ข้างหลังอาจานนั้นเป็นอี่หยัง เป็นกะดานดำ เอาไว้เขียน หลือเอาไว้สอนนักเลียน
สีขาวที่เขียนอยู่นั้นคืออี่หยัง เป็นซ่อก เอาไว้เขียนลงไปในกะดานดำนั้น ให้มันเกิดโตหนังสือ หลือให้เกิดสิ่งที่เฮาสิสอนลงไปในนั้น

20
เด็กน้อยนักเลียนกำลังเฮ็ดอี่หยัง กำลังไหว้อาจาน กำลังทำความเคาลบอาจาน
เขาเฮ็ดเฮ็ดหญัง เขาไหว้อาจานเฮ็ดหญัง เขากะไหว้เพื่อที่สิทำความเคาลบอาจาน
เด็กน้อยนักเลียนทุกคนที่อยู่ในโลงเลียนนั้น ขั้นพ้ออาจานคนใด ต้องไหว้ หลือสะหวัดดีอาจาน เพื่อทำความเคาลบ

Basic vocabulary — Page 05 — Series B, pictures 19-20: tall, short


19
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังยืนเฮียงกันอยู่สามคน
เขายืนเฮียงกันเฮ็ดหญัง บ่ลู้คือกันว่าเขายืนเฮียงกันเฮ็ดหญัง
เขายืนอยู่จักคน เขายืนอยู่สามคน
มีพุซายบ่ มีอยู่
มีพุหญิงบ่ บ่มี
มีพุซายจักคน มีพุซายเทิงสามคน
เขาพากันใส่เสี้ยบ่ ใส่อยู่ เขาพากันใส่เสี้ยเทิงสามคน
เขาพากันใส่ส้งบ่ ใส่อยู่ เขาพากันใส่ส้ง ใส่ส้งขาสั้นสองคน ใส่ส้งขาญาวพุหนึ่ง
เขาพากันใส่เกิบบ่ ใส่อยู่ เขาใส่เกิบโบกเทิงสามคน เขาใส่เกิบโบกสีขาวสองคน เขาใส่เกิบโบกสีดำคนหนึ่ง
พุซายสามคนนี้ เขาพากันสูงบ่ สูงอยู่ มีคนสูงสองคน มีคนเตี้ยพุหนึ่ง
คนหนึ่งนั้นเขาเตี้ยกว่าหมู่ เขาใส่เสี้ยแขนสั้นสีเขียว
คนที่สูงสองคน เขาใส่เสี้ยแขนสั้นสีซมพู กับเขาใส่เสี้ยแขนสั้นสีฟ้า

20
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังยืนเฮียงกันอยู่สามคน
เขาเป็นพุหญิงหลือเป็นพุซาย เขาเป็นพุหญิงเทิงสามคน เขาเป็นพุหญิงเทิงเบิด
เขาผมญาวบ่ ญาวอยู่ เขาผมญาวเทิงสามคน
เขาได้มัดผมบ่ มัดอยู่ คนกาง เขามัดผมพุเดียว อีกสองคนเทิงขอบ เขาบ่ได้มัดผม เขาป่อยผมลงไป
เขาพากันใส่เสี้ยบ่ ใส่อยู่ เขาพากันใส่เสี้ยเทิงสามคน
เขาใส่เสี้ยสีหญัง คนแลกเขาใส่เสี้ยสีฟ้า คนที่สองเขาใส่เสี้ยสีซมพู คนที่สามเขาใส่เสี้ยสีขาว
แล้วเขาพากันใส่ส้งบ่ ใส่อยู่ คนกางเขาใส่ส้งขาสั้น คนขอบเทิงสองคน เขาพากันใส่สิ้น
เขาพากันใส่เกิบบ่ ใส่อยู่ เขาใส่เกิบเทิงสามคน เขาใส่เกิบโบกเทิงสามคน
เขาใส่เกิบโบกสีอี่หยัง สองคน เขาใส่เกิบโบกสีขาว อีกคนหนึ่ง เขาใส่เกิบโบกสีดำ
เขาพากันสูงบ่ หน้าจะบ่สูง เพาะว่าเบิ่งซงแล้วอาดสิเตี้ย
สามคนนี้เป็นเด็กน้อยหลือเป็นพุใหญ่ บ่ลู้คือกัน อาดสิเป็นเด็กน้อย เพาะว่าเบิ่งซงแล้ว เบิ่งบ่คือพุใหญ่ เบิ่งแล้วหน้าสิเป็นเด็กน้อยมากกว่า
เด็กน้อยสามคนนี้เป็นตาฮักบ่ บ่ลู้คือกัน หน้าสิเป็นตาฮัก แนมเบิ่งหน้าแล้วเป็นตาฮัก

Basic vocabulary — page 06 — Series B, pictures 10-13: daytime, sun, cloud, rain, lightning


10
นี้คืออี่หยัง นี้คืออากาดญามมื้อเว็น
อากาดญามมื้อเว็นเป็นแบบใด อากาดญามมื้อเว็นมันสิแก่งจ่างป่าง
มันสิมีตะเว็นบ่ มีอยู่ ท้องฟ้าญามมื้อเว็นมันสิมีตะเว็นพ้อม
ตะเว็นสีอี่หยัง ตะเว็นสีเหลียง
ตะเว็นน่วยใหญ่บ่ ใหญ่อยู่ ตะเว็นน่วยบักใหญ่
ท้องฟ้าสีอี่หยัง ท้องฟ้าสีฟ้า
ท้องฟ้ามันใหญ่บ่ ใหญ่อยู่ ท้องฟ้ามันสิใหญ่ มันสิกว้าง
มีบ้านคนบ่ มีอยู่
มีบ้านคนจักหลัง มีบ้านคนสามหลัง
บ้านหลังใหญ่บ่ ใหญ่อยู่ แต่บ่ใหญ่หลาย
มีพูเขาบ่ มีอยู่ มีพูเขาอยู่
มีต้นไม้บ่ มีต้นไม้อยู่
มีหญ้าบ่ มีหญ้าอยู่
หญ้ามันหลายบ่ หญ้ามันหลายอยู่ หญ้ามันหลายบักคัก
หญ้ามันเกิดอยู่ใส หญ้ามันเกิดอยู่นำพื้นดิน

11
นี้คืออี่หยัง นี้คือท้องฟ้าญามมื้อเว็น
ตอนนี้ท้องฟ้าญามมื้อเว็นมีอี่หยังแน่ ตอนนี้มีแต่ขี้ฝ้า
ขี้ฝ้ามีหลายบ่ ขี้ฝ้ามีหลายอยู่ ขี้ฝ้ามันมีเต็มท้องฟ้าอยู่
ขี้ฝ้าสีอี่หยัง ขี้ฝ้าสีขาว
ตอนนี้มีตะเว็นบ่ บ่ ตอนนี้บ่มีตะเว็น ตอนนี้แนมบ่เห็นตะเว็น จักตะเว็นไปทางใด

12
ตอนนี้ท้องฟ้ากำลังเป็นหญัง ตอนนี้ฝนมันกำลังตก
ฝนมันตกมาแต่ใส ฝนมันตกมาแต่เทิงท้องฟ้า
ตอนนี้ท้องฟ้าสีอี่หยัง ตอนนี้ท้องฟ้าสีคึ้มค้ายสีดำ
ฝนตกแฮงบ่ แฮงอยู่ ฝนตกแฮงหลาย
ฝนมันตกมาแต่ใส ฝนมันตกมาแต่เทิงฟ้า
ฝนตกมาแล้วมันสิไปใส มันสิลงไปหาขี้ดิน
มันไปขี้ดินแล้วมันสิไหลไปใส บ่ลู้คือกันว่ามันสิไปใส
หม้องใดค้อย น้ำมันกะสิไหลไปหม้องหั้น
ฝนตกลงมาแล้ว น้ำอยู่ขี้ดินมันสิมีหลายบ่ หลายอยู่ ขั้นฝนตกลงมาแล้ว น้ำอยู่ขี้ดินกะสิมีหลาย
ตอนนี้ขี้ฝ้าสีอี่หยัง ตอนนี้ขี้ฝ้าสีดำ ขี้ฝ้าบ่ได้สีขาว
ขั้นฝนเซาตกแล้ว ขี้ฝ้ากะสิเป็นสีขาวคือเก่า ขี้ฝ้ากะสิบ่สีดำ

13
ท้องฟ้ากำลังเป็นหญัง ตอนนี้ท้องฟ้ากำลังฝนตก
ฝนตกแฮงบ่ แฮงอยู่ ฝนตกแฮงหลาย
ตอนนี้มีฟ้าผ่าบ่