Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
ขาว kha:o M ขาว white 74/40

Link to overview page
Link to dictionary

Basic vocabulary — Page 31 — Series A, pictures 03: skin color


3 มีคนผิวขาว ผิวดำ แล้วกะผิวบ่ดำปานใด

Basic vocabulary — Page 29 — Series A, pictures 13-15: to carry, bag


13 เด็กน้อยพุหญิงกำลังถือถุงอยู่ ถุงสีขาว
14 เด็กน้อยพุซาย พายกะเปาพ้อม
15 อันนี้เป็นพุซาย กำลังหอบถุงสีขาว ถุงสี่เหลี่ยม

Basic vocabulary — Page 31 — Series B, pictures 03: skin color


3
อันนี้คือพุใด อันนี้กะเป็นคนคือกัน มีพุหญิงกับพุซายสองคน กำลังยืนเฮียงกันอยู่
มีคนดำพ้อม คนขาวพ้อม แล้วกะคนสีพอก่ำพ้อม
แล้วพุใดเป็นคนขาว กะมีคนขาวพุหนึ่ง เป็นพุซายเนาะ กะเป็นพุซาย อยู่ฝั่งซ้ายมือ
แล้วกะมีคนดำพ้อม กะเป็นพุซายคือกัน คนดำนั้นกะยืนอยู่ฝั่งขวา
แล้วกะมี เป็นพุหญิง อยู่ตงกางเนาะ เป็นพุหญิงผิวพอก่ำหนิหละ ผิวออกน้ำตานหนิหละ บ่ดำหลาย บ่ขาวหลาย

Basic vocabulary — page 11 — Series B, pictures 14-15: boy, girl, to stand, thin, fat


14
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังยืนอยู่
มีเด็กน้อยพุซายสองคน เขากำลังยืนอยู่ เขายืนเฮียงกันอยู่สองคน เขาใส่กางเกงขาสั้นเทิงสองคน ใส่เสี้ยแขนสั้นเทิงสองคน
คนยืนฝั่งซ้ายโตจ่อยคนยืนฝั่งขวา อ้วนบักคักหนึ่ง
คนอ้วนเขาใส่เสี้ยสีแดง คนจ่อยเขาใส่เสี้ยสีซมพู

15
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ มีเด็กน้อยพุหญิงสองคน เขากำลังยืนอยู่ เขากะยืนเฮียงกัน เขายืนเฮียงกันอยู่สองคน
พุหนึ่งโตจ่อยพุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง
คนใส่เสี้ยสีขาว เขาสิจ่อย จ่อยบักคักหนึ่ง คนใส่เสี้ยสีเหลียง เขาสิอ้วน อ้วนบักคักหนึ่ง
คนอ้วนเขาน้ำหนักหลายบ่ กะหลายอยู่ คนอ้วนสิน้ำหนักหลาย หลายบักคักหนึ่ง

Basic vocabulary — page 19 — Series B, pictures 06-07: skirt, short, long


6
นี้คือพุใด อันนี้เป็นคน อันนี้เป็นแม่หญิง เป็นพุหญิง บ่แม่นเป็นพุซาย
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ เขากำลังยืนอยู่ จักเขายืนเฮ็ดหญัง อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว
เขากำลังใส่เสี้ยสีขาว เสี้ยยื้ด แล้วกะใส่กะโปงสั้นสั้นเคียงเข่า บ่สั้นหลาย บ่ญาวหลาย
แล้วเขาใส่เกิบบ่ กะใส่อยู่ เขากำลังใส่เกิบอยู่ ใส่เกิบสีขาว เป็นเกิบโบก เป็นลองเท้าผ้าใบ เป็นเกิบโบกนั้นหละ

7
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ พุหญิงคนหนึ่งเขากำลังยืนอยู่ จักเขายืนเฮ็ดหญังกะบ่ฮู้ จักว่าเขายืนอยู่ใส
เขาแต่งโตแบบใด เขากำลังใส่เสี้ยยื้ดอยู่ แล้วเขากะใส่กะโปง เป็นกะโปงญาวหลือเป็นสิ้นนั้นหละ เป็นสิ้นญาวแล้วใส่เกิบพ้อม เป็นเกิบแตะ เป็นเกิบคีบนั้นหละ

Basic vocabulary — page 06 — Series B, pictures 16-17: onion, garlic


16
นี้คืออี่หยัง นี้คือหอมหัวแดง
หอมหัวแดงมันเป็นอี่หยัง หอมหัวแดงมันเป็นพืด
หอมหัวแดงเอาไว้เฮ็ดหญัง หอมหัวแดงเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน
หอมหัวแดงมีจักหัว หอมหัวแดงมีสองหัว หัวหนึ่งทันได้ปาด อีกหัวหนึ่งปาดเคิ่งแล้ว
หอมหัวแดงมันสีอี่หยัง หอมหัวแดงมันสีแดง
หอมหัวแดงมันมีฮากบ่ มีอยู่ หอมหัวแดงมันมีฮากพ้อม
หอมหัวแดงมันหัวใหญ่บ่ บ่ หอมหัวแดงมันหัวบ่ใหญ่ หอมหัวแดงมันหัวน้อยหัวน้อยพอดี บ่ใหญ่หลาย

17
นี้คืออี่หยัง นี้คือกะเทียม
กะเทียมสีอี่หยัง กะเทียมสีขาว
กะเทียมเอาไว้เฮ็ดหญัง กะเทียมเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน
กะเทียมหัวใหญ่บ่ บ่ กะเทียมหัวบ่ใหญ่
กะเทียมมันสิเป็นแบบใด กะเทียมหัวหนึ่ง มันสิหัวบ่ใหญ่ แต่ว่ากะเทียมหัวหนึ่งนั้น มันสิแย้กออกได้หลายกีบ
กะเทียมหัวหนึ่งสิมีปะมานสิบกีบ แต่ละกีบมันสิกีบน้อยกีบบ่ใหญ่หลาย

Basic vocabulary — page 06 — Series B, pictures 14-15: large/small, fish, ball


14
นี้คืออี่หยัง นี้คือปา
ปาอี่หยัง บ่ลู้คือกันว่ามันเป็นปาอี่หยัง
ปามีจักโต ปามีสองโต
ปาโตใหญ่บ่ ปาโตใหญ่อยู่
แล้วมีปาโตน้อยบ่ มีอยู่ มีปาโตน้อยอยู่
ปาโตใหญ่สีอี่หยัง ปาโตใหญ่สีขาว
ปาโตน้อยสีอี่หยัง ปาโตน้อยสีฟ้า
ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ หลายอยู่ ปาโตใหญ่กะใหญ่บักคัก ปาโตน้อยกะน้อยบักคัก น้อยเฮ็ดเอ่าะเจ่าะอยู่
ปามันมีหางบ่ มีอยู่ ปามันมีหางพ้อม
ปามันมีคีบบ่ มีอยู่ ปามันมีคีบอยู่
ปามันอยู่ใส ปามันอยู่ในน้ำ ปามันอยู่เทิงขี้ดินบ่ได้

15
นี้คืออี่หยัง นี้คือลูกบอน
มีลูกบอนจักลูก มีลูกบอนหกลูก
มีลูกบอนลูกใหญ่บ่ มีอยู่ มีลูกบอนลูกใหญ่สามลูก
มีลูกบอนลูกน้อยบ่ มีอยู่ มีลูกบอนลูกน้อยสามลูก
มีลูกบอนสีอี่หยังแน่ มีลูกบอนสีแดง กับลูกบอนสีเขียว

Basic vocabulary — Page 05 — Series B, pictures 01-03: long/short, trousers, shirt


1
พุซายคนนี้เขาใส่กางเกงอี่หยัง พุซายคนนี้เขาใส่กางเกงขาสั้น
พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยอี่หยัง พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยแขนสั้น
พุซายคนนี้เขาขาญาวบ่ ญาว พุซายคนนี้เขาขาญาวอยู่
พุซายคนนี้เขาหล่อบ่ บ่ลู้คือกัน บ่ลู้ว่าเขาหล่อหลือบ่หล่อ

2
พุซายคนนี้เขาใส่กางเกงอี่หยัง พุซายคนนี้เขาใส่กางเกงขาญาว
พุซายคนนี้เขาใส่กางเกงโตใหญ่บ่ บ่ พุซายคนนี้เขาใส่กางเกงโตบ่ใหญ่ เขาใส่โตพอดีกับขาของเขา
พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยกับส้งสีหญัง พุซายคนนี้เขาใส่ส้งสีแดง เขาใส่เสี้ยสีขาว

3
พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยอี่หยัง พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยแขนญาว
พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยโตใหญ่บ่ บ่ พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยโตบ่ใหญ่ พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยส่ำหุ่นของเจ้าของ
พุซายคนนี้เขาแขนญาวบ่ ญาว พุซายคนนี้เขาแขนญาวอยู่

Basic vocabulary — Page 29 — Series B, pictures 11-12: star, moon, sky


11
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นลูบดาวเนาะ
กะสิมีห้าเหลี่ยมนำกันเนาะ ดาว ปกกะติแล้วกะสิมีห้าเหลี่ยมเนาะ กะมีห้ามุมห้าเหลี่ยมเนาะ เป็นลูบดาวเนาะ
แล้วลูบดาวหนิมันสีอี่หยัง ลูบดาวหนิเป็นสีขาวเนาะ เป็นสีขาว ขาวจุ่นพู่นอยู่ สีงามซ้ำแมะเนาะ สีบ่สดใส บ่ดำ บ่มืด บ่มัวเนาะ
แล้วลูบดาวหนิมีไว้เฮ็ดหญัง อาดสิมีไว้ถ้าปะดับตกแต่งในญามจัดบอดหลือว่าจัดห้องอี่หยัง เฮากะสามาดเฮ็ดเป็นลูบดาว เฮ็ดลูบต่างๆ หลือว่าลูบดาวแบบนี้กะได้

12
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นอี่เกิ้งเนาะ อี่เกิ้งสีเหลียง เหลียงเอ้อเฮ้ออยู่เนาะ
เป็นลูบอี่เกิ้งเคิ่งหนึ่ง เขาเอิ้นว่าอี่เกิ้งเคิ่งเสี้ยว หลือว่าดวงจันเคิ่งเสี้ยว
กะอยู่เทิงท้องฟ้าพุ้นหละวา แล้วกะอยู่ล้อมลอบด้วยดวงดาวเนาะ กะสิมีดาวหลายดวงล้อมอี่เกิ้งนี้ไว้อยู่ อาดสิอยู่เทิงฟ้า หลือว่าอาดสิติดไว้นำฝาผะหนังหม้องใดหม้องหนึ่งกะได้ เพื่อตกแต่งให้มันเบิ่งงามตา งามหูงามตา หลือว่าให้มันมีสิ่งที่ปะดับตกแต่งเนาะ

Basic vocabulary — page 12 — Series B, pictures 06-07: pot, to cook


6
นี้คืออี่หยัง นี้คือหม้อ หม้อสีขาว ใบบักใหญ่หนึ่ง
หม้อใบนี้มีฝาพ้อม มีหูจับพ้อม มีหูจับสองข้าง
หม้อเฮ็ดมาจากอี่หยัง หม้อเฮ็ดมาจากเหล็ก หม้อเฮ็ดมาจากพะสะติกบ่ได้
เฮ็ดมาจากเหล็กเพื่อว่าให้ทนความฮ้อน สามาดอยู่เทิงไฟได้
หม้อใซ้เฮ็ดอี่หยังได้แน่ หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน เอาไว้เฮ็ดได้หลายอย่าง ปะโยดมันกะมีหลายอย่าง เอาไว้ต้มกะได้ เอาไว้แกงกะได้ เฮ็ดได้หลายอย่างคัก

7
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเฮ็ดแนวกิน
หม้อใบนี้ค้างอยู่เทิงไฟ ไฟมันกำลังลุกบักแฮงหนึ่ง
เขาเอาฝาหม้อปิดอยู่เทิงหม้อพ้อม แล้วอยู่ในหม้อกะมีควนไฟลอยขึ้นมา ลอยขึ้นมาบักคักหนึ่ง ควนสีขาวลอยขึ้นไปเทิงหม้อ
แล้วเขากำลังเฮ็ดอี่หยังอยู่หนี้ เขากำลังต้มอยู่ เขาอาดสิต้มแนวกิน จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ อาดสิต้มไข่ ต้มปากะได้ บ่ลู้คือกันว่าเขาต้มอี่หยัง
แล้วมันฮ้อนบ่ กะฮ้อนอยู่ เพาะว่าเขาค้างหม้ออยู่เทิงไฟ
ขั้นมันบ่ฮ้อน กะเฮ็ดแนวกินบ่ได้ เพาะสะนั้นแล้ว มันต้องฮ้อน แนวกินมันจั่งสิสุก

Basic vocabulary — page 07 — Series B, pictures 18-20: toothbrush, toothpaste, to brush one's teeth


18
นี้คืออี่หยัง นี้คือแปงสีฟัน
แปงสีฟันมีไว้เฮ็ดหญัง แปงสีฟันมีไว้ถ้าทำความสะอาดฟัน
ด้ามแปงสีฟันสีหญัง ด้ามแปงสีฟันสีแดง
ขนแปงสีฟันสีหญัง ขนแปงสีฟันสีขาว
แปงสีฟันอันใหญ่บ่ บ่ แปงสีฟันอันบ่ใหญ่ แปงสีฟันอันน้อยพอดี
แปงสีฟันมีจักอัน แปงสีฟันมีอันเดียว
แปงสีฟันอันหนึ่งใซ้ได้จักคน แปงสีฟันอันหนึ่งใซ้ได้พุเดียว แปงสีฟันมันสิใซ้ของใผใซ้ของมัน บ่สามาดใซ้นำกันได้

19
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน
ยาสีฟันหลอดใหญ่บ่ บ่ ยาสีฟันหลอดบ่ใหญ่ ยาสีฟันหลอดพอดี
เป็นหญังคือต้องใซ้ยาสีฟัน เพาะว่าขั้นใซ้ยาสีฟัน สิเฮ็ดให้แข้วเฮาสะอาด ขั้นบ่ใซ้ยาสีฟัน แข้วเฮากะสิบ่สะอาด
เขาใซ้อี่หยังบีบยาสีฟัน เขาใซ้มือของเขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน
เขาบีบใส่หลายบ่ บ่ ใส่บ่หลาย ใส่พอดี ใส่พอปะมาน

20
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังแปงฟัน
เขาใซ้อี่หยังแปงฟัน เขาใซ้แปงฟันกับยาสีฟันแปงฟัน
คือลู้ว่าเขาใซ้ยาสีฟัน กะเห็นฟองในปากของเขา กะเลยฮู้ว่าเขาแปงฟันญ้อนยาสีฟัน
เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน บ่ลู้คือกัน เขาอาดสิอยากให้แข้วเขาสะอาด เขากะเลยแปงฟันกะได้
เขาแปงฟันอยู่ใส บ่ลู้คือกันว่าเขาแปงฟันอยู่ใส เขาอาดสิแปงฟันอยู่ในห้องน้ำกะได้

Basic vocabulary — page 22 — Series B, pictures 15-18: eye, to look, to close the eyes


15
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นตา อันนี้เป็นตาของคน
อยู่ในตากะสิมีน่วยตา น่วยตาสิเป็นสีดำ
ตาของคนสิเป็นสีขาว แต่ว่าน่วยตานั้นสิเป็นสีดำ
ตานี้ไว้ถ้าแนม ตาสามาดแนมได้ซู่อย่าง
ขั้นคนเฮาบ่มีตา กะบ่สามาดแนมได้ บ่สามาดเห็นฮุ่ง แนมอี่หยังกะบ่เห็น
ขั้นคนตาบอด กะบ่สามาดแนมเห็น บ่สามาดแนมได้จักอย่าง
แล้วพุซายคนนี้กำลังมืนตาอยู่ เขากำลังแนม กำลังแนมไปข้างหน้า

16
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังแนม กำลังแนมไปทางซ้าย
กำลังแนมไปทางซ้ายอยู่ แต่ว่าเขาแนมอี่หยัง เขาใซ้ตาสองข้างของเขานั้นหละ กำลังแนมไปทางซ้ายอยู่

17
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ เขากำลังหลับตา เขากำลังหลับตาอยู่
ขั้นคนหลับตาอยู่ หลือว่าหลับตาอยู่หนี้ สิบ่สามาดแนมอี่หยังเห็น หลือว่านอนหลับ
ขั้นคนนอนหลับกะสิหลับตา แล้วกะบ่สามาดแนมอี่หยังได้จักอย่าง กะคือหลับตาอยู่ ตาเฮากะสิปิด หลือว่าบ่ได้ใซ้งานตาแล้ว

18
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังมืนตา
พุซายคนนี้เขากำลังมืนตาอยู่
เขาอาดสินอนตื่นแล้ว หลือเซาหลับตาแล้ว เขากะเลยมืนตาขึ้น เพื่อที่สิสามาดแนมได้ซู่สิ่งซู่อย่าง หลือว่าแนมเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่าง

Basic vocabulary — page 06 — Series B, pictures 18-20: bed, to sleep, to dream, cat


18
นี้คืออี่หยัง นี้คือเตียงนอน
เตียงนอนมีไว้ถ้าเฮ็ดหญัง เตียงนอนมีไว้ถ้านอน
เตียงนอนสีอี่หยัง เตียงนอนสีเหลียง
เตียงนอนสูงบ่ บ่ เตียงนอนบ่สูง
เตียงนอนต่ำบ่ ต่ำอยู่ เตียงนอนมันต่ำ
เตียงนอนมันใหญ่บ่ ใหญ่อยู่ เตียงนอนมันใหญ่พอสมควน
อยู่เทิงเตียงนอนมีอี่หยังแน่ อยู่เทิงเตียงนอนสิมีหมอน สิมีผ้าห่ม
ผ้าห่มสีอี่หยัง ผ้าห่มสีฟ้า
ผ้าห่มผืนใหญ่บ่ ผ้าห่มผืนใหญ่อยู่
หมอนสีอี่หยัง หมอนสีขาว
หมอนอันใหญ่บ่ บ่ หมอนอันบ่ใหญ่หลาย
หมอนมันแข็งบ่ บ่ หมอนมันบ่แข็ง หมอนมันนุ้ม ขั้นหมอนมันแข็งเฮากะสินอนบ่ได้

19
พุหญิงคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังนอนหลับ
เขานอนหลับอยู่ใส เขานอนหลับอยู่เทิงเตียงนอน
เขาเอาหัวของเขาไว้ใส เขาเอาหัวของเขาหมุนหมอนอยู่ แล้วเขากะใซ้ผ้าห่มห่มโตของเขา
เขาใส่เสี้ยสีอี่หยัง เขาใส่เสี้ยสีเขียว
ตอนนี้เขากำลังนอนหลับบ่ นอนหลับอยู่
คือลู้ว่าเขานอนหลับอยู่ กะลู้ เพาะว่าเขากำลังนอนกนก้อกๆ อยู่

20
พุหญิงคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังนอนหลับ
เขานอนหลับซำบายบ่ ซำบายอยู่ เป็นตาซำบายคัก เป็นตานอนแซบคัก
เขากำลังฝันบ่ ฝันอยู่
เขาฝันว่าจั่งใด เขาฝันว่าเขากำลังเห็นแมวโตหนึ่ง
เขาฝันโดนบ่ บ่ลู้คือกันว่าเขาฝันโดนบ่ อาดจะบ่โดน เพาะว่าความฝันอาดสิสั้น อาดสิบ่ญาวหลาย

Basic vocabulary — Page 33 — Series B, pictures 11-13: to get in/on a car, bus, boat, to board


11
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายคนหนึ่ง เขากำลังขึ้นลด ขึ้นลดเก็ง
ลดเก็งคันนี้อาดสิเป็นลดส่วนโตของเขา หลือว่าเป็นลดของเขาเนาะ เขากำลังสิขึ้นไป แล้วกะอาดสิขับไปข้างนอก ขับไปนั้นไปนี้เนาะ

12
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายคนหนึ่งเนาะ พุซายเสี้ยสีส้ม กำลังญ่างขึ้น ญ่างขึ้นลดเมหลือว่าลดบั่ดเนาะ กำลังญ่างขึ้นไป
แล้วเขาสิขึ้นลดบั่ดไปใส เขาอาดสิไปตะหลาดตะลี หลือว่าไปในเมียง หลือว่าไปอำเพอนั้น ไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้กะได้เนาะ เขากำลังญ่างขึ้นไป เขากะอาดสิใซ้ลดโดยสาน ใซ้ลดเม ลดบั่ดนี้เป็นพาหะนะไปหม้องนั้นหม้องนี้ หม้องที่เขาอยากไปเนาะ

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง มีพุซายคนหนึ่งเนาะ พุซายเสี้ยสีขาว เขากำลังญ่าง ญ่างขึ้นเลีย เขากำลังก้าวขาขึ้นเลีย ก้าวขาลงเลียกะได้
เฮาสิเว้าคำว่า ขึ้น กะได้ หลือว่าสิเว้าคำว่า ลง กะได้ ลงเลีย หลือว่า ขึ้นเลีย กะได้
เขากำลังก้าวขาลงเลียอยู่ตอนนี้
แล้วเขาสิขึ้นเลียไปใส เขากะสิขึ้นเลียอาดสิไปจุดหมายปายทางที่เขาอยากไป อันนี้กะบ่ฮู้ว่าเขาสิไปใส
แล้วแต่เขาเนาะ เขาอยากไปหม้องนั้นหม้องนี้ กะแล้วแต่เขา
แล้วเลียนี้มันอยู่ใส เลียนี้ต้องขี่ในน้ำเนาะ เลียนี้มันต้องขี่ในแม่น้ำใหญ่หลือว่าแม่น้ำที่บ่ใหญ่ปานใดกะได้ แต่ว่าสามาดเลียขี่ได้เนาะ เลียลงลอยได้เนาะ

Basic vocabulary — page 14 — Series B, pictures 09-10: young/old


9
นี้คืออี่หยัง นี้คือพุหญิง มีพุหญิงสองคน
มีพุหญิงพุหนึ่ง อายุบ่ทันได้หลาย แต่ว่ากะอาดสิเป็นวัยทองอยู่ ใส่เสี้ยแขนสั้นสีขาว ใส่ส้งขาญาวสีเทา เขากำลังยืนอยู่ ยืนอยู่ข้างอีกพุหนึ่ง
พุหนึ่งเบิ่งซงแล้วคือสิเถ้าหลาย อาดสิเป็นพุเถ้า เพาะว่าเบิ่งซงแล้วคือสิเถ้าบักคักหนึ่ง กำลังก้มหน้าก้มตาอยู่ ใส่เสี้ยแขนญาวสีฟ้า
พุหญิงสองคนนี้ พุใดเถ้ากว่ากัน กะสิมีคนหนึ่งเถ้ากว่า คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา แล้วคนยืนอยู่ฝั่งซ้าย กะสิอายุหน้อยกว่า

10
นี้คืออี่หยัง นี้คือคน คนสองคนยืนอยู่ เป็นพุซายสองคนยืนเฮียงกันอยู่
พุซายคนแลกอายุหน้อยหนึ่ง บ่ทันได้เถ้า อายุทันได้หลาย ใส่เสี้ยแขนสั้นสีเขียว ใส่ส้งขาญาวสีขาว กำลังยืนเฮียงกันอยู่
เบิ่งซงเบิ่งหุ่นแล้ว กะสูงเติบ กะเป็นคนสูงเติบ เบิ่งซงเบิ่งหุ่นแล้ว กะสูงเติบ กะพอสูงใคแน่ มีผมสีดำ ผมกะบ่ญาวหลาย
พุซายอีกพุหนึ่ง คือสิเถ้าแล้ว เบิ่งซงคือสิเถ้าคัก
เขามีผมหงอกพ้อม ผมหงอกสีขาว หัวเขากะล้านพ้อม ล้านบักคักหนึ่ง หัวล้านเหมิกเถิกอยู่
เขากะใส่เสี้ยสีซมพูแขนสั้น แล้วกะใส่ส้งขาญาวสีเทาคือกัน
สองคนนี้พุใดสูงกว่ากัน คนใส่เสี้ยสีเขียวสูงกว่า เขาเป็นวัยลุ้นอยู่ เขากะทันได้เถ้า เขาสูงกว่า
แล้วพุใดเถ้ากว่ากัน กะมีพุเถ้าพุหนึ่ง ยืนอยู่ฝั่งขวา เบิ่งซงแล้วกะเถ้าคัก คือสิเถ้ากว่าเด็กน้อยคนนี้อยู่

Basic vocabulary — page 16 — Series B, pictures 09-10: coffee, sugar


9
นี้คืออี่หยัง นี้คือกาแฟ
กาแฟอยู่ในถ้วย กาแฟอยู่ในถ้วยกาแฟ
กาแฟเป็นน้ำสีดำ เป็นน้ำสีดำอยู่ในถ้วยกาแฟ ตั้งอยู่เทิงโต่ะ หลือตั้งอยู่ใสบุ
ถ้วยกาแฟมีสีขาว ออกสีฟ้านี้หละ แต่บ่ขาวหลาย ถ้วยกาแฟกะอันบ่ใหญ่ อันบ่ใหญ่หลาย อันพอน้อย
กาแฟมีถ้วยฮองพ้อม หลือจานฮองนั้นหละ เป็นจานฮองกาแฟ
อยู่ข้างกาแฟมีซองน้ำตานพ้อม ซองน้ำตานเป็นซองสี่เหลี่ยม เป็นซองสีส้มส้มออกแดงนี้หละ ซองบ่ใหญ่หลาย ซองน้อยวางอยู่ข้างถ้วยกาแฟ
ถ้วยกาแฟมีหูจับบ่ ถ้วยกาแฟมีหูจับพ้อมแม่นบ่ แม่น ถ้วยกาแฟมีหูจับพ้อม
หูจับติดอยู่ข้างถ้วยกาแฟนั้นหละ หูจับบ่ใหญ่หลาย หูจับน้อยพอเอาไว้ให้มือจับได้

10
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังปุงกาแฟ
เป็นหญังเขาคือปุงกาแฟ บ่ลู้คือกัน กาแฟอันนี้อาดสิลดซาดบ่แซบ เขากะเลยปุง เพื่อที่สิให้มันแซบ หลือถืกปากของเขากะได้ เพื่อที่เขาสิได้กินแซบ
เขาปุงกาแฟจั่งใด เขาใส่น้ำตานเข้าไปในกาแฟอีก บ่ลู้ว่าเขาใส่อี่หยังแน่ แต่ที่เห็นเขากำลังใส่น้ำตานอยู่ เขาจับซองน้ำตานเทลงไปในกาแฟ เขาอาดสิอยากกินหวาน อาดสิอยากกินลดซาดหวานกะได้
น้ำตานมีลดซาดจั่งใด น้ำตานมีลดซาดหวาน มีลดซาดหวานคัก ขั้นใส่หลายกะหวานหลาย ขั้นใส่น้อยกะหวานน้อย
น้ำตานมันแข็งบ่ บ่ น้ำตานมันบ่แข็ง น้ำตานมันอ่อนขั้นมันถืกน้ำแล้วมันกะสิละลาย มันสามาดละลายได้เอง

Basic vocabulary — page 14 — Series B, pictures 11-14: clock, hour, minute


11
นี้คืออี่หยัง นี้คือนาลิกา นาลิกาเป็นซงวงกม เป็นลูบวงกม
นาลิกาสีขาว ขาวจุ่นพู่นอยู่ ขอบนาลิกากะเป็นสีดำ เป็นวงกมคือกัน
นาลิกามีไว้เฮ็ดหญัง นาลิกามีไว้ถ้าเบิ่งเวลา ไว้ถ้าบอกเวลา
ขั้นมีนาลิกา เฮากะสิฮู้ว่า ตอนนี้จักโมงแล้ว ตอนนี้เวลาเท่าใดแล้ว เฮากะสิฮู้ เพาะว่าเฮาเบิ่งนาลิกา แล้วเฮากะสิลู้เวลา
ตอนนี้นาลิกาจักโมงแล้ว ตอนนี้นาลิกาห้าโมงตง หลือห้านาลิกาพอดี
ตอนนี้เข็มนาลิกาอ่วยไปทางใด ตอนนี้เข็มนาลิกาอ่วยไปใส่เลขห้า เข็มใหญ่อ่วยไปทางเลขห้า เข็มน้อยอ่วยไปหม้องเลขสิบสอง
สะหลุบแล้วว่า เฮากะสิฮู้เวลา เฮากะสิเบิ่งเวลาออก เพาะว่าเฮาเบิ่งจากเข็มนาลิกา มันอยู่หม้องใด มันอยู่เลขใด เฮากะสิเบิ่งเวลาถืก

12
นี้คืออี่หยัง นาลิกาคือกันแม่นบ่ แม่น อันนี้กะนาลิกาคือกัน อันนี้กะเป็นนาลิกา
ตอนนี้เวลาจักโมงแล้ว ตอนนี้เวลาห้าโมงสิบห้านาที เพาะว่าเข็มนาลิกา เข็มใหญ่มันอ่วยไปใส่เลขห้า เข็มน้อยนาลิกามันอ่วยไปใส่เลขสาม สะหลุบแล้วเวลากะห้าโมงสิบห้านาที

13
ตอนนี้เวลาจักโมงแล้ว ตอนนี้เวลาห้าโมงเคิ่ง หลือเวลาห้าโมงสามสิบนาทีนั้นหละ

14
ตอนนี้เวลาจักโมงแล้ว ตอนนี้เวลาห้าโมงสี่สิบห้านาที
เข็มนาลิกาเข็มใหญ่มันยังอยู่เลขห้าอยู่ แล้วเข็มน้อยมันกะอยู่ที่เลขเก้า สะหลุบแล้วเวลากะห้าโมงสี่สิบห้านาที
แล้วตอนนี้เวลามันฮอดหกโมงไป่ บ่ มันทันได้ฮอดหกโมงอยู่ ตอนนี้มันห้าโมงกว่าหนึ่ง บ่ทันได้ฮอดหกโมงเลย
ขั้นเข็มนาลิกาเข็มใหญ่อยู่เลขหก แล้วเข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป มันกะสิฮอดหกโมง ตอนนี้เหลียเวลาอีกสิบห้านาที มันจั่งสิฮอดหกโมง หลือหกนาลิกานั้นหละ

Basic vocabulary — page 06 — Series B, pictures 06-09: pen, noteblock, to write, to draw


6
นี้คืออี่หยัง นี้คือปากกา
ปากกาสีอี่หยัง ปากกาสีแดง
ปากกามีไว้เฮ็ดหญัง ปากกามีไว้ถ้าเขียน ปากกามีไว้ถ้าวาดลูบ
ปากกาอันใหญ่บ่ บ่ ปากกาอันบ่ใหญ่ ปากกาอันน้อยแต่กะบ่น้อยหลาย พอดีมือของเฮา
ปากกาเฮ็ดมาจากอี่หยัง ปากกาเฮ็ดมาจากพะสะติก หลือปากกาเฮ็ดมาจากเหล็ก

7
นี้คืออี่หยัง นี้คือสะหมุด
สะหมุดสีอี่หยัง สะหมุดสีขาว
สะหมุดเฮ็ดมาจากอี่หยัง สะหมุดเฮ็ดมาจากกะดาด
กะดาดเฮ็ดมาจากอี่หยัง กะดาดเฮ็ดมาจากไม้
สะหมุดเหล้มใหญ่บ่ บ่ สะหมุดเหล้มบ่ใหญ่ สะหมุดเหล้มน้อย
สะหมุดเหล้มหน้าบ่ บ่ สะหมุดเหล้มบ่หน้า สะหมุดเหล้มแป
สะหมุดมีหลายแผ่นบ่ หลายแผ่นอยู่
แล้วมีจักแผ่น บ่ลู้คือกันว่ามันมีจักแผ่น มันนับบ่ได้ มันหลายโพด
สะหมุดมีแนวค้องบ่ มีอยู่ สะหมุดมันมีแนวค้อง แนวค้องมันอยู่เทิงหัวสะหมุด

8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเขียนหนังสือ
เขาใซ้อี่หยังเขียนหนังสือ เขาใซ้ปากกาเขียนหนังสือ
เขาใซ้อี่หยังจับปากกา เขาใซ้มือของเขาจับปากกา
ปากกามีจักอัน ปากกามีอันเดียว
เขาเขียนหนังสืออยู่ใส เขาเขียนหนังสืออยู่ในสะหมุด
โตหนังสือสีอี่หยัง โตหนังสือสีแดง
เขาเขียนหนังสือหลายบ่ บ่ เขาเขียนหนังสือบ่หลาย เขาเขียนหนังสือสองบันทัด
ปายปากกามันแหลมบ่ แหลมอยู่ ปายปากกามันแหลม

9
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังวาดลูบ
เขาวาดลูบอยู่ใส เขาวาดลูบอยู่ในสะหมุด
เขาใซ้อี่หยังวาดลูบ เขาใซ้ปากกาวาดลูบ
เขาวาดลูบอี่หยัง เขาวาดลูบปา
เขาวาดลูบปาจักโต เขาวาดลูบปาโตเดียว
เขาวาดลูบปาสีอี่หยัง เขาวาดลูบปาสีแดง
เขาวาดลูบปาอี่หยัง บ่ลู้คือกันว่ามันเป็นปาอี่หยัง
เขาวาดลูบปาโตใหญ่บ่ บ่ เขาวาดลูบปาโตบ่ใหญ่ เขาวาดลูบปาโตน้อยโตน้อยเอ่าะเจ่าะอยู่

Basic vocabulary — page 11 — Series B, pictures 06-09: egg, duck, chicken, to knock open, to fry


6
นี้คืออี่หยัง นี้คือไข่ มันเป็นไข่เป็ด ไข่เป็ดน่วยสีขาว เปียกมันสีขาว
เปียกมันแข็งบ่ กะแข็งอยู่ แต่บ่แข็งหลาย แต่เฮากะสามาดปอกได้ หลือเอามากินได้
ไข่เป็ดมันกินได้บ่ กินได้อยู่ เอามาเฮ็ดแนวกิน คนส่วนมากสิกินไข่ เอาไข่มาต้มกิน หลือทอดกินกะได้ หลือสามาดเฮ็ดแนวกินได้อีกหลายอย่าง

7
นี้คืออี่หยัง นี้คือไข่ไก่ ไข่ไก่น่วยสีส้ม บ่ได้น่วยสีขาวคือไข่เป็ด
แต่ว่าไข่ไก่กับไข่เป็ดสิน่วยค้ายกัน แต่ว่าไข่ไก่สิน้อยกว่าไข่เป็ด เปียกกะสิแข็งคือกัน แต่บ่แข็งหลาย เฮากะสามาดแกะได้คือกัน
ไข่ไก่กะกินได้คือกัน เฮ็ดแนวกินได้หลายอย่าง ต้มกะได้ ทอดกะได้ หลือเฮ็ดแนวกินอย่างอื่นกะได้
ไข่ไก่สิมีลาคาถืกกว่าไข่เป็ดแม่นบ่ แม่น ไข่ไก่สิถืกกว่า ถืกกว่าไข่เป็ด

8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังแกะไข่ หลือตอกไข่
เขากำลังตอกไข่อี่หยัง เขากำลังตอกไข่ไก่ เพาะว่าน่วยมันน่วยสีส้ม
เขาตอกไข่ใส่อี่หยัง เขาตอกไข่ใส่ถ้วย ถ้วยใบสีแดง
ขั้นเขาตอกไข่แล้ว เขาสิเอาเปียกมันไปใส เขากะสิเอาเปียกมันไปถิ้ม เปียกมันกินบ่ได้
เปียกไข่ไก่ หลือเปียกไข่เป็ด มันกินบ่ได้ บ่สามาดกินเปียกได้
ในไข่น่วยหนึ่งมีอี่หยังแน่ ในไข่น่วยหนึ่งกะสิมีไข่ขาวกับไข่แดง
ไข่ขาวกะสิเป็นสีขาว ไข่แดงกะสิเป็นก้อนวงกมที่อยู่ในไข่ขาว เป็นสีแดง
เขาตอกไข่เฮ็ดหญัง เขาอาดสิเฮ็ดแนวกิน เขากะเลยตอกไข่กะได้ เพื่อที่สิเอาไปเฮ็ดแนวกิน

9
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังทอดไข่ เขาทอดไข่อยู่ในกะทะ เขาค้างกะทะอยู่เทิงเตาเก่ดหลือเตาไฟ ตอนนี้ไฟกำลังฮุ่ง กำลังติดอยู่
ตอนนี้ไฟมันแฮงบ่ กะแฮงอยู่ ขั้นไฟบ่แฮงกะเฮ็ดแนวกินบ่ได้
ตอนนี้เขาทอดไข่อี่หยัง เขาทอดไข่ดาว บ่แม่นไข่เจียว

Basic vocabulary — page 13 — Series B, pictures 13-16: phone, to call, to talk


13
นี้คืออี่หยัง นี้คือโทละสับ
โทละสับเคี่ยงสี่เหลี่ยม เคี่ยงใหญ่หน่อยหนึ่ง บ่เคี่ยงใหญ่หลาย
มีหน้าจออันบักใหญ่หนึ่ง หน้าจอกะสีขาว หน้าจอกะเป็นสี่เหลี่ยม
โทละสับมีปุ่มกดพ้อม ปุ่มกดเป็นวงกมสีขาว เอาไว้ถ้ากด หลือเอาไว้ถ้าเฮ็ดอี่หยังกะบ่ลู้ เอาไว้ถ้าเฮ็ดหลายอย่าง
โทละสับใซ้จั่งใด เอาไว้เฮ็ดอี่หยัง โทละสับเอาไว้โทกะได้ เอาไว้เหล้นกะได้ เอาไว้เบิ่งหนังกะได้ เอาไว้ใซ้ได้หลายสิ่งหลายอย่าง เพาะว่าโทละสับมีปะโยดหลาย มีปะโยดบักคักหนึ่ง สามาดเฮ็ดได้หลายสิ่งหลายอย่าง
หลือเอาไว้โทกะได้ ขั้นเฮาอยู่ไกกัน หลืออยู่คนละปะเทด หลืออยู่คนละจังหวัด หลือสามาดโทหากันได้ โทเว้ากันได้

14
นี้คืออี่หยัง นี้คือโทละสับ
โทละสับมันเป็นหญัง โทละสับมันมีสายเข้า มีพุใดโทมากะบ่ลู้ ฮู้แต่ว่ามีคนโทเข้ามา
ขั้นญามมีคนโทมา มันสิเสียงดังบ่ กะเสียงดังอยู่ ขั้นคนโทมา มันสิเสียงดังขึ้น เสียงดังเลี้ยยๆ จนคนสิลับ มันจั่งสิเซาดัง
ขั้นเฮาอยากให้มันเซาดัง เฮาต้องเฮ็ดจั่งใด เฮากะกดลับ กดลับโทละสับ กดเว้ากับเขา หลือกดวางสายกะได้
ขั้นเฮากดวางสาย หลือกดลับแล้ว มันสิเซาเสียงดัง แล้วมันกะสิบ่เสียงดังอีกเลย

15
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเว้าโทละสับ
เขาเว้าโทละสับจั่งใด เขากำลังโทหาคนบางคน แล้วเขากะเว้ากัน เว้าทางโทละสับ
เขาเอาโทละสับวางไว้หู แล้วเขากะฟังเสียง หลือเว้าใส่โทละสับนั้น
แล้วคนที่อยู่ทางอื่น กะสิสามาดได้ญิน หลือเว้ากันได้ ทางโทละสับนี้

16
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเว้ากัน เขากำลังคุยโทละสับกัน สองคนนี้เขาโทหากัน
พุหญิงกับพุซาย เขาโทหากัน เขากำลังเว้ากันทางโทละสับ จักเขาเว้าอี่หยังกันกะบ่ลู้
สองคนนี้เขาอยู่ไกกันบ่ กะสิไกกันอยู่ กะสิอยู่ไกกันคัก เขากะเลยโทหากัน เขาอาดสิบ่ได้อยู่นำกัน เขากะเลยโทหากันกะได้