Tuk Tuk (Sakanan) — 14


បន្ទាប់មកនៅក្នុងរូបភាពទី ១៤ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៤ បន្ទាប់ពីពួកគេយល់ព្រមនូវតម្លៃដុល្លារ ដែលសម្រាប់ជិះរ៉ឺម៉កកង់បីនោះហើយ ម្ចាស់រ៉ឺម៉កកង់បីក៏បានចូលទៅក្នុងរ៉ឺម៉កដើម្បីបញ្ឆេះរ៉ឺម៉ក ហើយបន្ទាប់មកពួកគេទាំងបីនាក់ក៏បានឡើងទៅលើរ៉ឺម៉ក អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរូបភាពនេះ បុរសដែលពាក់អាវពណ៌ប្រផេះជាមួយនឹងនារីដែលពាក់អាវវៀលនេះ បានឡើងទៅមុន បាទ ដោយបុរសពាក់អាវពណ៌ប្រផេះ គាត់បានជិះនូវចំហៀង ឬក៏ជិះនៅខាង ហើយនារីនោះ គាត់ជិះនៅកណ្ដាល ហើយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ បុរសដែលពាក់អាវ គាត់បានយកដៃតោងបង្កាន់ដៃរ៉ឺម៉ក អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ជិះនៅខាង ដូច្នេះ ដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ គាត់ត្រូវតោងបង្កាន់ដៃរបស់រ៉ឺម៉ក ដែលនៅខាងលើ ព្រោះថារ៉ឺម៉កកង់បីគឺអត់មានទ្វារនោះទេ អញ្ចឹងហើយប្រសិនបើយើងមិនតោងនោះទេ វាអាច វាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់បាន អញ្ចឹងដើម្បីសុវត្ថិភាពយើងត្រូវតែតោង ហើយនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថាបុរសពាក់អាវបៃតង បាទ គាត់ឡើងលើរ៉ឺម៉កក្រោយគេ បន្ទាប់ពីរ៉ឺម៉កឆេះហើយ អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់បញ្ឆេះម៉ាស៊ីន ម្ចាស់រ៉ឺម៉កគាត់បានបញ្ឆេះម៉ាស៊ីន ដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺរ៉ឺម៉កកំពុងតែ ម៉ាស៊ីនរ៉ឺម៉កកំពុងតែបញ្ឆេះ ហើយរ៉ឺម៉កកំពុងតែរង្គើ បានន័យថានៅពេលដែលម៉ាស៊ីនបញ្ឆេះរួចរាល់ហើយ គឺរ៉ឺម៉ក ឬក៏ឡាន ឬក៏ម៉ូតូ នឹងមានការរង្គើបន្តិច ព្រោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនធ្វើឲ្យរ៉ឺម៉កនោះរង្គើ អញ្ចឹងបុរសដែលពាក់អាវបៃតង គាត់កំពុងតែយកជើងម្ខាងជាន់លើរ៉ឺម៉ក ជើងម្ខាងទៀតនៅលើដី គាត់ធ្វើបែបនេះដើម្បីឡើងទៅលើរ៉ឺម៉ក ហើយដៃរបស់គាត់គឺតោងបង្កាន់ដៃរ៉ឺម៉កដែលនៅលើដំបូល ដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ អញ្ចឹងគាត់តោងដើម្បីឡើងលើរ៉ឺម៉ក ហើយអង្គុយ ដើម្បីជិះត្រលប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ពួកគេ puək kee they
យល់ព្រម yʊəl prɔɔm to approve, to agree
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
តម្លៃ tɑmlay 1. price
2. value
ដុល្លារ dollaa dollar
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
រ៉ឺម៉ក rəɨmɑɑk remorque, trailer, rickshaw, tuk tuk
កង់ kɑŋ 1. wheel, tire
2. bicycle
3. piece, slice, circle, something round
4. chop (of meat), piece (of fish), slice (of fish)
5. clf. for pipes, logs, slices
បី bəy three
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ម្ចាស់ mcah boss, owner, master
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
បញ្ឆេះ bɑɲcʰeh 1. to start a fire, set on fire
2. to kindle, ignite
3. to switch on (a car's) ignition, start a car's motor
4. to bring to a white heat
5. to weld (metal)
6. to follow closely
7. to make trouble
8. to pick a fight
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
នាក់ neak clf. for people
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
បុរស boʔrɑh man, male person
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ពណ៌ poa color, complexion
ប្រផេះ prɑpʰeh color: grey
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
នារី nierii girl, young woman
វៀល viəl 1. to cut some off from all sides, plane, whittle
2. to scoop out
3. to cut meat out of a fruit along the contours of the fruit
4. to be open-necked (as a blouse)
kɑɑ 1. neck
2. collar {កអាវ = collar of a shirt}
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ចំហៀង cɑmhiəŋ 1. half, side, flank, part
2. on the side, on one's side
3. to be incomplete, not full, partial, in profile
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
កណ្ដាល kɑndaal 1. center, middle
2. mean, medium
3. to be medium, average, intermediate
4. central
5. between, in the middle of
Notes: ជើង ដ
sɑɑ color: white
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
តោង taoŋ 1. to hang on to, catch hold of, to cling to/stick to
2. should, ought to, must, have to
បង្កាន់ដៃ bɑŋkan day handrail
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ខាងលើ kʰaaŋ lǝǝ above, on, on top, upstairs
ព្រោះ prʊəh because (of), since
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទ្វារ tvie 1. door, entrance, opening, gate
2. mountain pass
3. bay, gulf
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
សុវត្ថិភាព soʔvattʰeʔpʰiep 1. goodness, prosperity, happiness, success
2. good health
3. safety
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
បៃតង baytɑɑŋ color: green (e.g., as banana leaves)
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ឆេះ cʰeh 1. to burn (up), consume (of a fire)
2. to catch fire, to burst into flames, to blaze
3. to be enraged
4. to start up (of a car)
5. to be highly inflammable, on fire, burning
6. to be on (e.g., of a light)
ម៉ាស៊ីន maasin machine, motor, engine, device
Notes: also pronounced maasɨn
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
រង្គើ rʊəŋkəə 1. to quake, shake, tremble, vibrate
2. to be loose, unsteady
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ឡាន laan car, motor vehicle
ម៉ូតូ moutou motorbike, motorcycle
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
កម្លាំង kɑmlaŋ force, power, strength, energy, vigor, authority, influence
Notes: root: ខ្លាំង; also written កំឡាំង
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
ជាន់ coan 1. floor, story, level, stage, class, status
2. to step on, trample on, walk on
3. of events: to overlap
4. to dominate, to control, administer, be in charge of
5. to pound (grain in a mortar using a foot-powered pestle)
6. to strike repeatedly
7. (of animals) to mount/mate with
8. surrounding wall, fortification
9. period of time
10. (especially of an evil spirit or bad influence) to possess, take possession of
ម្ខាងទៀត mkʰaaŋ tiət the other side, the other one (of a pair)
ដី dəy 1. earth, land, ground, soil
2. territory
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
បែប baep kind, sort, model, type, style, form, shape, method, way
ដំបូល dɑmboul 1. roof
2. top, cover
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
ត្រលប់ trɑlɑp 1. to return
2. to turn around
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
វិញ vɨɲ again, back, instead