Tuk Tuk (Sakanan) — 01


អញ្ចឹងយើងមកមើលរូបភាពទីទាំងអស់គ្នាតែម្ដង នៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញមានមនុស្សប្រុសស្រីជាច្រើន អង្គុយនៅក្នុងកន្លែងមួយ អញ្ចឹងកន្លែងនោះ មើលទៅដូចជាកន្លែងផឹកស៊ី ឬក៏កន្លែងក្លឹបរាត្រីជាដើម ដែលយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើន កំពុងតែអង្គុយញ៉ាំស្រា និងអង្គុយស្ដាប់ភ្លេង ដោយនៅទីនោះគឺមានភ្លេងកំដរ អញ្ចឹងបានន័យថាពួកគេចេញមកក្រៅ ដើម្បីស្ដាប់ភ្លេងកំដរនាថ្ងៃសម្រាក ឬក៏បន្ទាប់ពីការបំពេញការងារនឿយហត់ អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺមានតុចំនួនបី បាទ ដែលមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងតុនោះ ដែលយើងឃើញតុនៅកណ្ដាល គឺមានមនុស្សប្រុសស្រីចំនួនបីនាក់ អញ្ចឹងប្រុសស្រីចំនួនបីនាក់នោះគឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នា ដែលយើងឃើញបុរសទីដែលគាត់អង្គុយនៅខាងឆ្វេងដៃ បាទ គាត់អង្គុយនៅលើកៅអីមួយ ដែលកៅអីនោះមានជើងកៅអីចំនួនបួន ហើយមានបង្អែកមួយផងដែរ អញ្ចឹងគាត់អង្គុយលើកៅអីដោយដាក់ដៃនៅលើតុ ហើយគាត់ផ្អែកទៅលើបង្អែក បុរសនោះពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌បៃតង ហើយគាត់ស្លៀកខោជើងវែងពណ៌ ដែលគាត់ពាក់ស្បែកជើងប៉ាតា បុរសនោះមានអាយុប្រហែលជា ២០ ឆ្នាំ ដែលគាត់មានសក់បះឡើងទៅលើ បាទ គាត់ធ្វើជាម៉ូត អញ្ចឹងម៉ូតសក់របស់គាត់គឺបះឡើងទៅលើ គាត់អង្គុយជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលអង្គុយនៅកណ្ដាល នារីម្នាក់នោះ គឺគាត់ពាក់អាវវៀលពណ៌ ដៃវែង ហើយគាត់ស្លៀកខោពណ៌ខ្មៅជើងវែង អញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះ គាត់បានចងសក់បួងឡើងទៅលើ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចងសក់បួងឡើងទៅលើ សម្រាប់នារី គេហៅថាបួង នៅពេលដែលយើងចងសក់ឡើងទៅលើ គេហៅថាបួងសក់ អញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះ គាត់ពាក់អាវដៃវែង ហើយវៀល ចំណែកបុរសម្នាក់ទៀតដែលជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែរនោះ គឺគាត់ពាក់អាវពណ៌ប្រផេះ ដៃខ្លី ហើយស្លៀកខោជើងវែង អ្នកទាំងបីកំពុងតែអង្គុយទល់មុខគ្នា ពួកគេកំពុងតែញ៉ាំស្រាបៀរម្នាក់មួយដបដើម្បីនិយាយគ្នាលេងអំពីការងារ ឬក៏អំពីការសិក្សា បន្ទាប់ពីគេសម្រាក ឬក៏ចេញពីធ្វើការ បានន័យថាគេមកទីនេះ ដើម្បីស្ដាប់ភ្លេងលំហែអារម្មណ៍ អញ្ចឹងគេមកដើម្បីស្ដាប់ភ្លេងនិងលំហែអារម្មណ៍ ដោយការញ៉ាំ ជួបជុំគ្នាញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នា និងញ៉ាំស្រាបៀរបន្តិចបន្តួច ដែលយើងឃើញនៅលើតុរបស់ពួកគេ គឺមានដបស្រា ក៏ដូចជាកែវស្រា ហើយនិងធុងដាក់ទឹកកកផងដែរអញ្ចឹងទឹកកកគេដាក់នៅក្នុងធុងមួយ ទឹកកក យើងដាក់នៅក្នុង យើងយកមកដាក់នៅក្នុងកែវ ហើយចាក់ស្រាចូលទៅក្នុងកែវ ដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់ ដូច្នេះហើយទើបគេដាក់ទឹកកកនៅក្នុងធុងមួយ នៅពេលដែលយើងត្រូវការទឹកកក យើងអាចយកទឹកកកនោះមកដាក់ក្នុងកែវស្រាយើងបាន

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
ទាំងអស់គ្នា teaŋ ʔɑh knie 1. everybody
2. all, all of
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ប្រុស proh man, male
ស្រី srəy woman, female
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
មើលទៅ məəl tɨv maybe, perhaps, probably, it seems that {គិតមើលទៅ = [after] thinking [for a while], it seems that/I can say that/maybe}
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ផឹក pʰək to drink, swallow a liquid
ស៊ី sii 1. to eat (with humans it is intimate in urban centers but may be used more generally in rural areas)
2. to consume (food, fuel)
3. ស៊ីប្រេន = to sell at a high price just because it’s a brand name
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ក្លឹប kləp 1. club
2. social club
3. group
4. to fit well
រាត្រី rietrəy 1. night, evening
2. kind of plant that blooms at night
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ស្រា sraa alcohol
និង nɨŋ and
ស្ដាប់ sdap 1. to listen (to)
2. to obey
3. to understand (a spoken language)
Notes: ជើង ដ
ភ្លេង pleeŋ 1. music, musical composition
2. orchestra, band, musical ensemble
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ទីនោះ tii nuh there, over there
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
កំដរ kɑmdɑɑ 1. to be together, keep company
2. to accompany, follow along
3. to assist (in doing something), contribute to
4. to be a follower
5. together, in company
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ពួកគេ puək kee they
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
នា nie 1. at, in, on, under (of time or place)
2. concerning, with regard to
Notes: formal
ថ្ងៃ tŋay 1. day, daytime
2. sun
សម្រាក sɑmraak 1. to rest, to relax, to cause to relieve
2. break {សម្រាកថ្ងៃត្រង់ = lunch break}
Notes: root: ស្រាក; also written សំរាក
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
បំពេញ bɑmpɨɲ 1. to complete, fill (up), fulfill
2. to accomplish
3. to satisfy
ការងារ kaaŋie job, work, profession, duty, task
នឿយ nɨəy to be tired, weary, exhausted, burdened
ហត់ hɑt 1. to be tired, weary
2. to be breathless, out of breath, to be panting, puffing
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
តុ tok 1. table, desk
2. small plate on legs for fruit or dessert
Notes: irregular pronunciation
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
បី bəy three
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
កណ្ដាល kɑndaal 1. center, middle
2. mean, medium
3. to be medium, average, intermediate
4. central
5. between, in the middle of
Notes: ជើង ដ
នាក់ neak clf. for people
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)
នឹងគ្នា nɨŋ knie with each other
បុរស boʔrɑh man, male person
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
កៅអី kav ʔəy chair, seat
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
បួន buən four
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បង្អែក bɑŋʔaek 1. back-rest
2. support, back (of a chair, sofa, etc.)
3. leaning, propping
4. reliance, dependence
Notes: root: ផ្អែក
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ផ្អែក pʔaek 1. to lean back/on/against, recline
2. to lean something against
3. to rely on
4. to be supported (by)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ពណ៌ poa color, complexion
បៃតង baytɑɑŋ color: green (e.g., as banana leaves)
ស្លៀក sliək to put on or wear clothing (below the waist only: skirts, trousers)
ខោ kʰao pants, trousers
វែង vɛɛŋ long, tall
sɑɑ color: white
ស្បែកជើងប៉ាតា sbaek cǝǝŋ baa taa sneakers
អាយុ ʔaayuʔ 1. to be ... years old
2. age
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ឆ្នាំ cnam year
សក់ sɑk hair
បះ bah 1. to stand up, rise, become erect (as a dog's tail)
2. to ride up on one side (and down on the other)
3. uneven, warped, having one side lower than the other
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ម៉ូត mout 1. style, fashion, mode
2. brand
3. to be stylish, fashionable
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
នារី nierii girl, young woman
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
វៀល viəl 1. to cut some off from all sides, plane, whittle
2. to scoop out
3. to cut meat out of a fruit along the contours of the fruit
4. to be open-necked (as a blouse)
kɑɑ 1. neck
2. collar {កអាវ = collar of a shirt}
ខ្មៅ kmav black, dark (colored)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ចង cɑɑŋ to tie, bind, fasten, link, attach, connect
បួង buəŋ 1. to make a knot/bun (of the hair), tie, lace up {បួងសក់ = to tie the hair up in a bun or chignon behind the head}
2. to squeeze, clench (the fist), roll up (of an elephant's trunk)
3. to seize, catch hold of
4. to eat greedily
5. to pray for/wish for (something), implore
6. to give an offering to the gods
7. to estimate the quantity of rice
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ចំណែក cɑmnaek 1. as for, as to, regarding
2. part, division, portion, fragment, quotient 
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ប្រផេះ prɑpʰeh color: grey
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ទល់មុខ tʊəl muk to be face to face, opposite (something)
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
បៀរ biǝ beer
Notes: also written ប៊ីយេរ, ប៊ីយែរ
ដប dɑɑp bottle, jar
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
ការសិក្សា kaa sǝksaa studies, training, education
ពី pii from, since, of, about, at
ធ្វើការ tvəə kaa to work
ទីនេះ tii nih here
លំហែ lumhae, rumhae 1. to rest, to take a break
2. to take a vacation
អារម្មណ៍ ʔaarɑm feelings, mood, attitude, impression
ជួបជុំ cuəp cum to meet, hold a meeting, to gather together, assemble, (re)unite
អាហារ ʔaahaa food, meal
ជាមួយគ្នា cie muəy knie 1. together, with one another, reciprocally
2. the same (as)
បន្តិចបន្តួច bɑntəc bɑntuəc 1. a little, a few
2. to a small extent, just barely, somewhat
Notes: ជើង ត (both times)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
កែវ kaev 1. glass
2. clf. for glassfuls
ហើយនិង haǝy nɨŋ and (followed by the last in a series), with
ធុង tʰuŋ 1. (large) barrel/can, bucket, tank
2. box
3. clf. for barrels, etc.
ទឹកកក tɨk kɑɑ ice, snow
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ត្រជាក់ trɑceak 1. to be cold/cool (to the touch, less intense than រងា​)
2. refreshing
3. to be subtle
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to