Rice (Sakanan) — 14


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៤ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៤ យើងឃើញ បន្ទាប់ពីយើងវាល់អង្ករចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរួចរាល់ហើយ គឺគេចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងឆ្នាំងផងដែរ អញ្ចឹងដើម្បីដាំបាយ ឬក៏ដាំបបរ គឺយើងត្រូវការអង្ករ និងត្រូវការទឹក អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគេដាក់អង្ករចូលក្នុងឆ្នាំ គេត្រូវចាក់ទឹកល្មមចូលទៅក្នុងឆ្នាំងបាយនោះផងដែរ ដើម្បីដាំ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី ១៤ នេះ គឺយើងឃើញ យើងឃើញគេកំពុងតែចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងឆ្នាំង ក្នុងកម្រិតបរិមាណមួយល្មមដើម្បីដាំបាយ បន្ទាប់មកទៀតគឺគេយកគម្របឆ្នាំងដើម្បីគ្រប ហើយគេយកឆ្នាំងនោះទៅដាក់នៅលើភ្លើង ឬក៏ដាក់នៅលើចង្ក្រាន អញ្ចឹងដើម្បីដាំបាយ គឺគេត្រូវការប្រើប្រាស់ភ្លើងចង្ក្រាន ដើម្បីដាំឲ្យក្ដៅផងដែរ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ទឹកលាយជាមួយអង្ករទៅក្នុងឆ្នាំង ហើយយកទៅដាក់នៅលើចង្ក្រានដែលមានភ្លើង នោះទឹកនឹងចាប់ផ្ដើមពុះ នៅពេលដែលទឹកចាប់ផ្ដើមពុះ អង្ករដែលនៅក្នុងឆ្នាំងនឹងចាប់ផ្ដើមរីក អញ្ចឹងយើងឃើញមានផ្សែងហុយចេញពីគម្របឆ្នាំងផងដែរ អញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្សែងហុយ គឺមានន័យថាទឹកពុះ ឬក៏បាយពុះ អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថាតើអង្ករនោះរីកហើយឬនៅ នៅពេលដែលអង្កររីក គឺបានន័យថាវាក្លាយទៅជាបាយ អញ្ចឹងមុនពេលដែលដាំគឺយើងហៅថាអង្ករ នៅពេលដែលយើងយកទៅដាំជាមួយនឹងទឹក ហើយវារីកហើយ គឺយើងហៅថាបាយ ដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពទី ១៤ គឺគេកំពុងតែដាំបាយ ដោយយើងឃើញមានឆ្នាំងបាយកំពុងតែពុះ ហុយផ្សែងចេញទៅលើ បានន័យថាឆ្នាំងនោះកំពុងតែក្ដៅ ហើយបាយកំពុងតែពុះ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
វាល់ voal 1. to measure, to fill a measuring container properly (liquids, grains)
2. all, the whole of (the)
3. all of the way up to, until
អង្ករ ʔɑŋkɑɑ uncooked, dehusked rice
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ឆ្នាំង cnaŋ cooking pot, kettle, pan, casserole
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ដាំបាយ dam baay to cook rice
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ដាំ dam 1. to plant (seeds), to sow
2. to grow (crops)
3. to erect, set up, install (e.g., a post or column)
4. to boil (water), to cook (rice)
បបរ bɑbɑɑ porridge
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
និង nɨŋ and
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ឆ្នាំ cnam year
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ល្មម lmɔɔm 1. to be (just) enough, adequate, sufficient, just right, moderate
2. worthy
3. quite, rather, sufficiently
4. at the same time, just in time
5. coincidentally, about time
បាយ baay 1. cooked rice
2. food, meal
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
កម្រិត kɑmrɨt 1. limit, limitation
2. standard (of comparison)
3. dose (of medicine)
4. level, degree
5. to fix, decree, (set a) limit, prescribe
Notes: root: ក្រិត; also written កំរិត
បរិមាណ paʔreʔmaan quantity, amount, magnitude, number
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
គម្រប kumrɔɔp lid, cover
Notes: root: គ្រប; also written គំរប
គ្រប krɔɔp 1. to close with a lid or cover, cover
2. lid, cover
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ភ្លើង pləəŋ 1. fire (and, by extension, any substance which has a burning taste or effect)
2. flame
3. light, flare
4. electricity
ចង្ក្រាន cɑŋkraan 1. oven, stove, furnace, hearth(stone)
2. kitchen
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ក្ដៅ kdav hot, warm
Notes: ជើង ដ
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
លាយ liey 1. to mix, blend, stir together, combine
2. to mix up, confuse
3. to scatter
4. to melt, dissolve
5. to be blended, mixed
6. to be liquid
7. track, trace, mark, line
8. pattern of lines on the palm of the hand
9. kind of fishing trap made of bamboo
ជាមួយ cie muəy with
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
ពុះ puh 1. to chop, hack, cut, split wood
2. break open
3. to divide
4. to be boiling (of water), to seethe, bubble, fizz, foam, froth
រីក riik 1. to open (out), bloom, grow, flourish
2. to expand, swell, increase (in size), dilate
3. to spread
4. to develop
5. to become overgrown
6. to be cooked with too much water (especially of rice)
7. to enjoy oneself
ផ្សែង psaeŋ 1. smoke, steam
2. to be smoky
ហុយ hoy 1. to whirl/swirl/rise up (in a cloud, like dust or smoke) {ហុយក៏ហុយ ក្ដៅក៏ក្ដៅ = it’s dusty and hot}
2. to spread (e.g., of smoke or a smell)
3. to fume
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
មានន័យ mien ney to mean
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
ឬនៅ rɨɨ nɨv phrase-final interrogative particle: yet
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ក្លាយ klaay 1. to change (into), become, transform (into)
2. to alter/transform something
3. to be changed
4. to be false, fake, counterfeit
5. impure, adulterated
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because