Rice (Sakanan) — 10


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១០ នៅក្នុងរូបភាពទី ១០ យើងឃើញ បន្ទាប់ពីកសិករ គាត់ប្រមូលផលស្រូវ ឬក៏គាត់ប្រឡេះគ្រាប់ស្រូវ បោកស្រូវចេញពីដើមស្រូវរួចរាល់ហើយ គាត់យកគ្រាប់ស្រូវនោះមកហាល អញ្ចឹងជាទូទៅគឺគ្រាប់ស្រូវ នៅពេលដែលយើងប្រមូលផលរួច គឺមានលក្ខណៈសើមបន្តិច អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្ងួតល្អ ដើម្បីឲ្យគ្រាប់ស្រូវនោះស្ងួតល្អ គឺយើងត្រូវយកវាមកហាលក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យ ដែលរូបភាពទី ១០ នេះ យើងឃើញមានផ្ទះមួយខ្នងពណ៌ប្រផេះ ហើយផ្ទះនោះគឺជាផ្ទះរបៀបដែល[អ្នក]នៅស្រុកស្រែ គឺគាត់ធ្វើផ្ទះខ្ពស់ផុតពីដី ដែលមានជើងសសរផងដែរ អញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទះនេះ យើងឃើញមានជើងសសរបួន ហើយមានកាំជណ្ដើរមួយដើម្បីឡើងទៅលើផ្ទះ អញ្ចឹងនៅខាងមុខផ្ទះគឺមានរានហាល ដោយឡើងពីកាំជណ្ដើរទៅ យើងឡើងទៅដល់រានហាល បន្ទាប់មកគឺយើងឃើញផ្ទះមានបង្អួច និងមានដំបូលមួយផងដែរ អញ្ចឹងផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះរបៀបស្រុកស្រែ ដែលគេធ្វើខ្ពស់ផុតពីដី ដែលនៅក្បែរផ្ទះនោះគឺយើងឃើញមានពាងមួយ ពាងសម្រាប់ដាក់ទឹក អញ្ចឹងជាទូទៅនៅស្រុកស្រែចំការ គឺអត់មានទឹកម៉ាស៊ីននោះទេ ដូច្នេះហើយគឺកសិករ គាត់ប្រើប្រាស់ពាង ដើម្បីត្រងទឹកភ្លៀង អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានភ្លៀងមក គឺកសិករត្រងទឹកភ្លៀងដាក់ចូលក្នុងពាងដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ ហើយយើងឃើញនៅខាងក្រោយផ្ទះគឺមានភ្នំមួយ អញ្ចឹងភ្នំមួយនោះ គឺនៅជិតផ្ទះរបស់គាត់ ហើយមានដើមឈើជាច្រើនផងដែរ ដែលយើងឃើញដើមខ្លះ គឺជាដើមត្នោត ហើយដើមឈើផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលដុះនៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់ ដោយយើងឃើញនៅខាងមុខផ្ទះគឺមានកន្ទេលមួយ ឬក៏តង់កៅស៊ូមួយពណ៌ខៀវ ហើយនៅលើតង់កៅស៊ូ ឬក៏នៅលើកន្ទេលពណ៌ខៀវនោះ គឺមានគ្រាប់ស្រូវពណ៌មាសជាច្រើន អញ្ចឹងគ្រាប់ស្រូវទុំគឺមានពណ៌មាស ឬក៏ពណ៌លឿង ហើយមានក្លិនក្រអូបផងដែរ គឺ អាចនៅពេលដែលយើងដើរក្បែរស្រូវទុំ គឺយើងមានក្រអូប ឬក៏ប្រហើរស្រូវទុំផងដែរ ការហាលស្រូវគឺយើងហាលនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យ អញ្ចឹងយើងឃើញព្រះអាទិត្យកំពុងតែរះ និងបញ្ចេញពន្លឺ និងបញ្ចេញកម្ដៅមកលើគ្រាប់ស្រូវដើម្បីឲ្យស្ងួត ដូច្នេះគ្រាប់ស្រូវដែលយើងទើបតែប្រមូលផលបានភ្លាមគឺមានសភាពសើមដូច្នេះហើយគឺយើងអត់អាចយកមកប្រើប្រាស់បានទេ អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រាប់ស្រូវស្ងួតជាមុនសិន មុននឹងយើងយកមកបោកឬក៏យកមកកិន ដើម្បីចេញជាអង្ករ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី ១០ គឺយើងឃើញកសិករ គាត់កំពុងតែហាលស្រូវរបស់គាត់នៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យ ដើម្បីឲ្យស្រូវរបស់គាត់ស្ងួត

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
កសិករ kaʔseʔkɑɑ farmer, peasant
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ប្រមូល prɑmoul to assemble, collect, gather, accumulate, concentrate
ផល pʰɑl 1. fruit
2. product, output, result, reaction, effect
3. benefit, interest, profit, progress, wealth
4. luck, (good or bad), consequences of one's actions, karma
ស្រូវ srəv rice (while still growing or prior to being husked), paddy rice, standing rice, unmilled/unhusked rice
Notes: after the ស្រូវ is milled and the husks are removed it is called អង្ករ, and after it is cooked it is called បាយ
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ប្រឡេះ prɑleh 1. to pick off carefully (as grapefruit or strawberries)
2. to shell (e.g., corn, beans)
3. to unbutton
4. to separate (e.g., two fighters)
គ្រាប់ kroap 1. grain, pit, seed
2. pill, tablet
3. bullet, projectile, bomb
4. clf. for small round objects such as seeds, pills, bullets
បោក baok 1. to beat (against a fixed object), smash, to slam, throw violently
2. to do the laundry, to wash clothes {បោកខោអាវ = to do the laundry, to wash clothes}
3. to launder, wash by beating
4. to overthrow
5. to throw oneself to the ground
6. to thresh
7. to cheat, dupe, swindle, trick
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
ដើមស្រូវ daəm srəv rice plant
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ហាល haal 1. to dry (something in the sun or wind), expose to the elements
2. to spread out, display
3. to be in the open air
4. to be (sun)dried
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
លក្ខណៈ leakkʰaʔnaʔ 1. attribute, (physical) characteristic, distinctive feature
2. character, nature, quality
3. appearance, shape, form
4. condition, criterion, qualification
5. meaning
6. section (of a law text)
សើម saəm damp, humid, wet, moist
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ស្ងួត sŋuət dry
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
ពន្លឺ pʊənlɨɨ light, ray/flash of light, illumination, brightness
ព្រះអាទិត្យ preah ʔaatɨt sun
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ខ្នង knɑɑŋ 1. the back, back of something
2. clf. for houses
ពណ៌ poa color, complexion
ប្រផេះ prɑpʰeh color: grey
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
របៀប rɔbiəp 1. method, system, order, arrangement, organization
2. style, way
3. rules
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ស្រុកស្រែ srok srae countryside
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ខ្ពស់ kpʊəh high, tall
ផុត pʰot 1. to come to an end, cease
2. to die
3. to come to the end of
4. to use up all of something
5. to be over, closed
6. to be free of/clear, out of the way
7. to escape, get free of
8. to avoid
9. to almost reach, barely miss
10. to place out of reach, be out of reach
11. to surpass
12. end, last of something
ដី dəy 1. earth, land, ground, soil
2. territory
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
សសរ sɑsɑɑ column, pillar, post, pile, shaft
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
បួន buən four
កាំជណ្ដើរ kam cʊəndaə rung (of a ladder), stair steps
Notes: ជើង ដ
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
រានហាល rien haal 1. porch, veranda, balcony, sun deck
2. drying platform
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
បង្អួច bɑŋʔuəc window
និង nɨŋ and
ដំបូល dɑmboul 1. roof
2. top, cover
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ក្បែរ kbae to be near, close to
ពាង pieŋ 1. large earthenware storage jar (especially for storing water)
2. kind of vulture
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ចំការ cɑmkaa 1. farm (where vegetables or fruit crops are grown), plantation, orchard
2. clearing, cleared field
Notes: also written ចម្ការ
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទឹកម៉ាស៊ីន tɨk maasin tap water
Notes: also pronounced maasɨn
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ត្រង trɑɑŋ 1. to filter, screen, strain, purify, decant
2. to collect, catch liquid (in a container)
ទឹកភ្លៀង tɨk pliəŋ rain, rainwater
ភ្លៀង pliəŋ 1. to rain
2. rain
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ភ្នំ pnum mountain, hill
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ដើមឈើ daəm cʰəə tree
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ដើម daəm 1. trunk (of a tree or the body), stock
2. stalk
3. tree, plant
4. source, origin
5. base, foundation, beginning
6. cause
7. originator
8. substance, matter, topic
9. case, facts
10. role, condition
11. initial investment, capital, principal
12. to be original, first
13. clf. for long, thin, stick-like objects such as trees, poles, pencils, and guns
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ត្នោត tnaot sugar palm
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ដុះ doh 1. to grow, germinate, sprout
2. to rise (referring to cliffs, mountains, etc.), to spring (up), to bud, put out shoots
3. to appear, emerge
4. to increase, improve
កន្ទេល kɑnteel mat
Notes: may be woven of many different grasses such as ជ្រេ, រំចេក, រុន, but it is commonly woven of កក់
តង់ tɑŋ 1. tent
2. tank (vehicle)
កៅស៊ូ kav suu 1. rubber, tire
2. asphalt
ខៀវ kʰiəv blue, green (generally covering the spectrum of colors which includes blues and greens)
មាស mieh 1. gold
2. to be gold (coloured), golden
3. made of gold
4. gold-plated
5. dearest one
6. to be dear, beloved, precious (used in many terms of endearment)
7. month
8. moon
9. to be monthly
10. kind of bean
11. kind of vine
ទុំ tum 1. to be ripe, mature
2. to ripen, to mature
3. to be old/decrepit
4. of colors: to be dark/deep
លឿង lɨəŋ color: yellow
ក្លិន klən odor, smell, scent
ក្រអូប krɑʔoup 1. to be sweet-smelling, fragrant, aromatic
2. nice, pleasant
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
ប្រហើរ prɑhaə 1. to be highly aromatic, have a strong spicy smell, spicy/minty smelling, musky
2. short for សម្លប្រហើរ = kind of soup (made with lemon grass, smoked fish, and vegetables such as squash)
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
រះ reah 1. to shine, become visible
2. to appear, rise (of heavenly bodies)
3. to make a sweeping motion
4. to fire in a fan or sheaf-shaped pattern
5. to spread out radially
6. to move or turn in all different directions
7. to cover all points
8. to please all sides (e.g., in an argument)
9. all, completely, in full
10. to go (while the dew is still on the ground)
11. to start out on a journey early in the morning
12. to scurry about in the morning
13. the period symbol
14. to write a period
15. to beat/play (a percussion instrument) with rapid short strokes
16. to play a trill (on a wind instrument)
17. to demolish an old house and build a new one
បញ្ចេញ bɑɲcəɲ 1. to send/drive out, expel
2. to release, let go out
3. to issue, emit (e.g., a sound, rays, beams of light)
4. to publish, to bring out
5. to express (an opinion)
6. to show off
7. to enlarge, develop, to increase
8. to exaggerate
កម្ដៅ kɑmdav heat
Notes: ជើង ដ; root: ក្ដៅ
ទើបតែ təəp tae just
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ភ្លាម pliem 1. immediately, at once, right away
2. suddenly
សភាព saʔpʰiep 1. state, condition
2. nature, aspect, appearance
3. disposition
4. form, shape
5. action, deed
6. behavior, character
7. position
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ជាមុនសិន cie mun sən first
មុននឹង mun nɨŋ before (doing something)
កិន kən 1. to grind, shell, hull, husk
2. to break, smash, crush, splinter
3. to collide (e.g., as vehicles)
4. to pave with crushed stone
5. to oppress, keep down
6. to scold, criticize, blame
7. to abuse
8. to roll (e.g., a road)
អង្ករ ʔɑŋkɑɑ uncooked, dehusked rice