Rice (Sakanan) — 01


អញ្ចឹងយើងមកមើលនៅក្នុងរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីគឺកសិករម្នាក់ គាត់កំពុងតែភ្ជួរស្រែ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ យើងឃើញគាត់ភ្ជួរស្រែដោយប្រើសត្វក្របី អញ្ចឹងសត្វក្របីគឺមានពណ៌ខ្មៅ សត្វក្របីមានពណ៌ខ្មៅ ហើយមានជើងនិងមានកន្ទុយផងដែរ កន្ទុយគឺនៅខាងក្រោយ ហើយវាមានស្នែងស្រួចអញ្ចឹងស្នែងរបស់សត្វក្របីគឺនៅលើក្បាល ហើយស្នែងរបស់សត្វក្របីគឺកោងនិងស្រួច អញ្ចឹងមានកសិករម្នាក់ គាត់កំពុងតែភ្ជួរស្រែ ដោយគាត់ពាក់អាវដៃវែង ហើយស្លៀកខោពណ៌ផ្កាឈូកជើងវែង គាត់មានពាក់មួកស្លឹកត្នោតផងដែរ អញ្ចឹងដោយសារតែការធ្វើស្រែ គេធ្វើនៅពេលព្រឹក ព្រោះថាប្រសិនបើធ្វើនៅពេលថ្ងៃគឺវាក្ដៅ គឺពិបាកធ្វើការ ដូច្នេះគឺគេភ្ជួរស្រែ ឬក៏រាស់ស្រែនៅពេលព្រឹក អញ្ចឹងគាត់ពាក់អាវដៃវែង ខោជើងវែង និងមានពាក់មួក ដើម្បីការពារកម្ដៅផងដែរ ព្រោះថានៅពេលដែលធ្វើស្រែគឺក្ដៅ ដូច្នេះហើយ គាត់ត្រូវការពារកម្ដៅផងដែរ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺយើងឃើញសត្វក្របីកំពុងតែដើរអូសនង្គ័ល អូសរនាស់ អញ្ចឹងឧបករណ៍សម្រាប់ភ្ជួរស្រែ យើងហៅថានង្គ័ល ហើយឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើឲ្យដីរាប ងាយស្រួលធ្វើស្រែ យើងហៅថារនាស់ អញ្ចឹងសត្វក្របីកំពុងតែដើរអូសរនាស់ ដោយមានកសិករឈរពីក្រោយ ឬក៏ដើរតាមក្រោយ ដើម្បីបញ្ជា អញ្ចឹងគេធ្វើស្រែនៅក្នុងដីល្បាប់ ដោយសារតែមានភ្លៀង ឬក៏មានទឹកនៅក្នុងស្រែ ទើបគេអាចភ្ជួររាស់បាន ដូច្នេះគឺគេធ្វើស្រែនៅក្នុងដីល្បាប់ ដោយយើងឃើញនៅខាងក្រោយ គឺមានដើមឈើពណ៌បៃតង ដូចជាដើមត្នោត និងដើមស្មៅផងដែរ អញ្ចឹងវាលស្រែគឺអត់សូវមានដើមឈើច្រើនប៉ុន្មានទេ គឺវាលស្រែសម្បូរតែដើមត្នោត អញ្ចឹងនៅខាងលើ យើងឃើញមានពពកកំពុងតែហោះផងដែរ អញ្ចឹងបានន័យថាមេឃស្រឡះ អញ្ចឹងគឺមេឃអត់ភ្លៀងនោះទេ បានន័យថាអាចភ្លៀងពីយប់ផងដែរ អញ្ចឹងពេលព្រឹកឡើង គឺមេឃអត់ភ្លៀង គឺងាយស្រួលក្នុងការភ្ជួរស្រែ អញ្ចឹងរូបភាពទីគឺកសិករ គាត់កំពុងតែភ្ជួរស្រែ ដោយប្រើសត្វក្របី

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
កសិករ kaʔseʔkɑɑ farmer, peasant
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ភ្ជួរស្រែ pcuə srae to plow
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ប្រើ praə to use
សត្វ sat 1. animal, living being (human or animal)
2. life, soul
ក្របី krɑbəy 1. water buffalo
2. monkey (in folk tales, especially the Ramayana)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ពណ៌ poa color, complexion
ខ្មៅ kmav black, dark (colored)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
និង nɨŋ and
កន្ទុយ kɑntuy 1. tail
2. end, tip
3. clf. for fish
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ស្នែង snaeŋ 1. horn, antlers
2. horn-like musical instrument (usually made of water buffalo horn)
3. pole used to carry a load between the shoulders of two or more persons
4. load carried on such a pole
5. litter, palanquin
6. clf. for loads
ស្រួច sruəc 1. to be pointed, sharp and pointed, sharpened to a point, tapering
2. to be keen, acute
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
កោង kaoŋ 1. to be bent, curved
2. to be insolent, impudent, rude, inconsiderate, overbearing, arrogant
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
sɑɑ color: white
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
វែង vɛɛŋ long, tall
ស្លៀក sliək to put on or wear clothing (below the waist only: skirts, trousers)
ខោ kʰao pants, trousers
ផ្កាឈូក pkaa cʰuuk 1. color: pink
2. lotus flower
3. shower head
មួក muək hat, cap
ស្លឹក slək 1. leaf
2. sheet (e.g., of paper)
ត្នោត tnaot sugar palm
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ស្រែ srae 1. wet/irrigated rice field
2. to be rural
3. (of the eyes) to be very tired
4. to be bleary-eyed (e.g., from a lack of sleep)
5. to be glazed/unseeing/blank (as the eyes of a very ill person)
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ពេលព្រឹក peel prɨk morning, in the morning
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ពេលថ្ងៃ peel tŋay daytime, in the daytime
ក្ដៅ kdav hot, warm
Notes: ជើង ដ
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
ធ្វើការ tvəə kaa to work
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
រាស់ roah 1. to rake, harrow
2. to weed (with a rake)
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ការពារ kaapie to protect, defend
កម្ដៅ kɑmdav heat
Notes: ជើង ដ; root: ក្ដៅ
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
អូស ʔouh to pull, tow, drag
នង្គ័ល ʔɑŋkoal, lʊəŋkoal, neaŋkoal plow
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
រនាស់ rɔnoah harrow, rake
ឧបករណ៍ ʔuʔpaʔkɑɑ 1. instrument, tool, implement, device
2. supplies, equipment
3. in general any instrument or means for achieving a purpose
4. part (of a mechanism)
5. assistance, aid, help, service, support, means of existence
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ដី dəy 1. earth, land, ground, soil
2. territory
រាប riep 1. to be flat, level, even, smooth
2. to be obedient, submissive, pacified
3. tame
4. gentle
5. calm, quiet
6. polite
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
ពីក្រោយ pii kraoy behind, from behind
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
បញ្ជា bɑɲcie 1. to command, order, give instructions
2. to operate (machinery)
3. to produce, cause, give rise to
4. order, command
ដីល្បាប់ dəy lbap silt, alluvial soil
ភ្លៀង pliəŋ 1. to rain
2. rain
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ភ្ជួរ pcuə to plow
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដើមឈើ daəm cʰəə tree
បៃតង baytɑɑŋ color: green (e.g., as banana leaves)
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ដើម daəm 1. trunk (of a tree or the body), stock
2. stalk
3. tree, plant
4. source, origin
5. base, foundation, beginning
6. cause
7. originator
8. substance, matter, topic
9. case, facts
10. role, condition
11. initial investment, capital, principal
12. to be original, first
13. clf. for long, thin, stick-like objects such as trees, poles, pencils, and guns
ស្មៅ smav grass, generic term for grasses and grass-like plants
វាល viel large open space, plain, field, clearing, courtyard, plaza, threshing floor
អត់សូវ ʔɑt səv 1. not so much
2. rather not
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ប៉ុន្មាន ponmaan 1. how much, how many
2. (in an affirmative context) some, several, a few, a certain number
3. (in a negative or indefinite context) (not) many, to any (great) extent
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
សម្បូរ sɑmbou abundant, plentiful
Notes: also written សំបូរ
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ខាងលើ kʰaaŋ lǝǝ above, on, on top, upstairs
ពពក pɔpɔɔk cloud
ហោះ hɑh 1. to fly (of a plane or other machine)
2. to float in the sky
3. to soar
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
មេឃ meek 1. sky
2. cloud
3. weather {នៅពេលដែលមេឃក្ដៅ = when it's hot}
ស្រឡះ srɑlah 1. (of the sky) to be clear, spacious
2. (of space) open
3. (of a house) tidy, (of a field or plain) empty
4. completely, absolutely
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ពី pii from, since, of, about, at
យប់ yup night, evening
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings