Rainy Season (Sakanan) — 13


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៣ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៣ យើងឃើញមានមូសមួយ អញ្ចឹងសត្វមូសគឺជាសត្វមួយ ដែលជាសត្វល្អិតមួយ ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ ដោយវាអាចចម្លងជំងឺផ្សេងមកដល់មនុស្សបាន ដូចជាមូសយើងឃើញមានពីរប្រភេទ គឺជាមូសខ្លា និងមូសដែកគោលអញ្ចឹងមូស ភាគច្រើនដែលមកខាំមនុស្ស គឺជាមូសញីអញ្ចឹងមូសខ្លាញី ឬក៏មូសដែកគោលញី ដោយមូសឈ្មោលគឺវាអត់ខាំមនុស្សទេ មូសឈ្មោលគឺវាបឺតលំអងផ្កា ក៏ប៉ុន្តែមូសញី គឺវាខាំមនុស្សបឺតយកឈាមអញ្ចឹងជាទូទៅមូសគឺតែងតែបង្កឲ្យមានជំងឺផ្សេងដូចជាជំងឺគ្រុនឈាម និងជំងឺគ្រុនចាញ់ជាដើម ដោយមូសខ្លា គឺបង្កឲ្យមានជំងឺគ្រុនឈាម ដែលមូសដែកគោល គឺមាន បង្កឲ្យមានជំងឺគ្រុនចាញ់អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី ១៣ យើងឃើញមានមូសមួយ ដែលមូសនោះគឺយើងឃើញមានជើងវាវែងជើងវែងចំនួនបួន ចំនួនប្រាំបី អញ្ចឹងជើងមូសគឺមានចំនួនប្រាំបី ហើយវែងហើយនៅលើខ្នងរបស់វាគឺមានស្លាបពីរ អញ្ចឹងវាមានស្លាបចំនួនពីរនៅលើខ្នងសម្រាប់ហោះហើរ ហើយមាត់របស់វាគឺមានចំពុះមួយ ចំពុះ ឬក៏ម្ជុលមួយសម្រាប់បឺតឈាមមនុស្ស នៅពេលដែលវាខាំអញ្ចឹងមូសគឺមានខ្លួនបង្កង់ហើយមូសខ្លា គឺវាតែងតែខាំមនុស្សនៅពេលថ្ងៃអញ្ចឹងពេលថ្ងៃ ប្រសិនបើយើងគេង នៅកន្លែងណាដែលអត់មានពន្លឺចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ នោះមូសនឹងខាំយើងបាន ដោយនៅពេលដែលយើងគេងនៅកន្លែងអត់មានពន្លឺ ហើយយើងអត់បានពាក់អាវដៃវែង ខោជើងវែងនោះទេ អញ្ចឹងមូសខ្លាអាចខាំយើង ហើយអាចចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមបានអញ្ចឹងជំងឺគ្រុនឈាម នៅពេលដែលយើងព្យាបាលអត់ទាន់ វាអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត ដែលយើងអាចស្លាប់បាន ដោយសារតែយើងអត់បានព្យាបាលអត់ទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងនៅពេលថ្ងៃយើងត្រូវពាក់អាវដៃវែង ខោជើងវែង ហើយត្រូវនៅកន្លែងដែលមានបន្លឺចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ ព្រោះប្រសិនបើអត់មានពន្លឺទេ មូសខ្លាអាចខាំយើងបានហើយមូសខ្លា គឺភាគច្រើនគឺខាំតែពេលថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ ចំណែកឯពេលយប់ គឺមានមូសដែកគោល អញ្ចឹងមូសដែកគោលចូលចិត្តខាំមនុស្សនៅពេលយប់ហើយនៅពេលដែលមូសដែកគោលខាំ គឺយើងអាចឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់បានអញ្ចឹងគ្រុនចាញ់វាអាចធ្វើឲ្យយើងរងា និងក្ដៅខ្លួន ហើយអាចធ្វើឲ្យយើងស្លាប់បាន ប្រសិនបើយើងព្យាបាលអត់ទាន់ពេលវេលានោះទេអញ្ចឹងជាទូទៅ ទាំងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ យើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងខែវស្សា ព្រោះខែវស្សា គឺជាខែដែលមានទឹកដក់ច្រើន អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានទឹកដក់ មូសអាចពងនៅក្នុងទឹកដក់នោះ ដែលទៅជាដង្កូវទឹក អញ្ចឹងនៅពេលដែលដង្កូវទឹកនៅក្នុងទឹកបានមួយសប្តាហ៍ ឬក៏រយៈពេលថ្ងៃ នោះដង្កូវទឹកនឹងញាស់ទៅជាមូស ដូច្នេះមូសអាចនឹងខាំយើងបានគ្រប់ពេលដូច្នេះនៅក្នុងរដូវវស្សា យើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ន យើងត្រូវពាក់អាវវែង អាវដៃវែង ខោជើងវែង ហើយនៅកន្លែងដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីចៀសវាងកុំឲ្យមូសខាំ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
មូស muuh mosquito
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
សត្វ sat 1. animal, living being (human or animal)
2. life, soul
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
សត្វល្អិត sat lʔǝt general term for insects, arachnids and other small insect-like animals
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ចម្លង cɑmlɑɑŋ 1. to copy
2. to rewrite, recopy
3. to transcribe
4. to help someone
5. to ferry/carry (across), help someone to cross an area
6. to transport, convey
7. to transmit (a disease)
8. to communicate, transit
9. pass through, survive (e.g., a disaster)
Notes: root: ឆ្លង; also written ចំឡង
ជំងឺ cumŋɨɨ 1. disease, illness
2. pain
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ពីរ pii, pɨl two
ប្រភេទ prɑpʰeet category, variety, class, kind, type, species, aspect, nature, characteristic
មូសខ្លា muuh klaa tiger mosquito (aedes albopictus)
និង nɨŋ and
មូសដែកគោល muuh daek kool nail mosquito (anopheles)
ភាគច្រើន pʰiek craən 1. mostly
2. majority
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ខាំ kʰam to bite, to sting (of an insect such as a mosquito)
ញី ɲii 1. to knead
2. to massage, rub in
3. to rub, scrub
4. to crumple, crush, mash, mix
5. animals: to be female
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ឈ្មោល cmool to be male (of animals)
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
បឺត bəɨt to absorb, breathe in, inhale, suck in, sip (with a straw)
លំអងផ្កា lumʔɑɑŋ pkaa pollen
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ឈាម cʰiem blood
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
បង្ក bɑŋkɑɑ to create, to cause (something) to happen, to foment
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ជំងឺគ្រុនឈាម cumŋɨɨ krun cʰiem hemorrhagic fever
ជំងឺគ្រុនចាញ់ cumŋɨɨ krun caɲ malaria
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
វែង vɛɛŋ long, tall
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
បួន buən four
ប្រាំបី prambəy eight
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ខ្នង knɑɑŋ 1. the back, back of something
2. clf. for houses
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ស្លាប slaap 1. wing, feather, plumage (of a bird)
2. blade (e.g., of an oar or ventilating fan)
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ហោះ hɑh 1. to fly (of a plane or other machine)
2. to float in the sky
3. to soar
ហើរ haǝ 1. to fly (by flapping the wings, as birds, bats, and insects)
2. to soar
3. of news, gossip: to spread, circulate
4. to be blown about (as dead leaves)
5. of colors: to fade, to be faded
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
ចំពុះ cɑmpuh beak, bill
ម្ជុល mcul needle (for sewing, knitting, or giving injections), pin
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
បង្កង់ bɑŋkɑŋ 1. to be ringed/striped (describes certain animals, such as zebras or tigers, having dark rings around the body)
2. ring, hoop
3. laths placed on top of the purlins and beneath the battens of a house roof
ពេលថ្ងៃ peel tŋay daytime, in the daytime
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
គេង keeŋ to lie down, to sleep
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ពន្លឺ pʊənlɨɨ light, ray/flash of light, illumination, brightness
ចេញចូល cəɲ coul 1. to go in and out
2. to shuttle
គ្រប់គ្រាន់ krup kroan sufficient, enough, adequate
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ខោ kʰao pants, trousers
ព្យាបាល pyiebaal 1. to take care of, look after
2. to treat (medically)
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ជីវិត ciivɨt life, living, existence
ស្លាប់ slap 1. to die
2. dead
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ពេលវេលា peel veelie time
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
បន្លឺ bɑnləɨ, bɑnlɨɨ to shout, make a noise, make oneself heard, project one's voice
Notes: root: ឮ
ព្រោះ prʊəh because (of), since
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
ពេលយប់ peel yup night, at night
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
ឆ្លង clɑɑŋ 1. to cross, move across/through (by land, water, or air)
2. to spread (of a disease)
3. to communicate, transmit
4. to copy
5. to intersect
6. to be contaminated, contagious, infected
7. to contract (a disease)
8. to adopt, pick up (e.g., a bad habit)
9. to celebrate
10. to dedicate, inaugurate
11. to survive (an accident or disaster)
គ្រុនចាញ់ krun caɲ malaria
រងា rɔŋie 1. to be chilly, cold
2. to feel cold
ក្ដៅខ្លួន kdav kluən 1. to have a fever
2. to burn, to be hot
Notes: ជើង ដ
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ប្រុងប្រយ័ត្ន proŋ prɑyat to be careful, be on the alert, be vigilant, be aware of
ខែ kʰae 1. month
2. moon
វស្សា voahsaa 1. rainy season
2. rain
3. annual three month period when Buddhist monks are required to retire to their temples
ទឹកដក់ tɨk dɑk puddle (of water)
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ពង pɔɔŋ 1. egg
2. ovum
3. to lay an egg
4. to get blisters
5. to come to a head (of a boil or abscess)
6. to swell up
7. to be swollen
8. blister, abscess, boil
9. tumor
10. (colloquial) testicle
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ដង្កូវទឹក dɑŋkəv tɨk mosquito larvae
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
សប្តាហ៍ sappdaa week
Notes: ជើង ត; also written with ជើង ដ
រយៈពេល reaʔyeaʔ peel 1. interval/period of time
2. duration
3. allotted time
ថ្ងៃ tŋay 1. day, daytime
2. sun
ញាស់ ɲoah to hatch (out of an egg), be hatched
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
គ្រប់ krup 1. all of, every
2. to be enough, complete, whole, entire
3. to rule, administer, govern
4. to manage
5. to take care of
6. to regulate
រដូវវស្សា rɔdəv voahsaa rainy season
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ចៀសវាង ciəh vieŋ to avoid, evade
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...