Rainy Season (Sakanan) — 09


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថាមេឃភ្លៀង យើងឃើញមានក្មេងប្រុសចំនួនពីរនាក់ កំពុងតែរត់លេងកាត់ភ្លៀងអញ្ចឹងជាទូទៅ ក្មេងគឺគាត់ចូលចិត្តលេងទឹកភ្លៀងគាត់រត់ ចូលចិត្តលេងងូតទឹកភ្លៀង ដោយគាត់ប្រលែងគ្នានៅក្រោមទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺមានក្មេងប្រុសពីរនាក់ កំពុងតែដេញចាប់គ្នានៅក្រោមទឹកភ្លៀង ដោយពួកគេទាំងពីរអ្នកគឺប្រលែងគ្នាលេង បានន័យថារត់ប្រលែងគ្នានៅក្រោមទឹកភ្លៀង ដោយពួកគេអត់មានពាក់អាវនោះទេអញ្ចឹងក្មេងប្រុសដែលនៅខាងមុខ គឺគាត់ស្លៀកខោជើងខ្លីពណ៌ អត់មានពាក់អាវនោះទេ ហើយគាត់រត់បណ្ដើរ គាត់ងាកក្រោយបណ្ដើរ ដោយយើងឃើញគាត់កំពុងតែរត់ ហើយដៃទាំងពីររបស់គាត់គឺបោះទៅមុខ ប៉ុន្តែមុខរបស់គាត់គឺងាកមកក្រោយ ដោយសម្លឹងមើលក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀត ដែលស្លៀកខោជើងខ្លីពណ៌ទឹកក្រូច ក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏អត់មានពាក់អាវដែរអញ្ចឹងក្មេងប្រុសដែលស្លៀកខោជើងខ្លីពណ៌ទឹកក្រូច កំពុងតែរត់ដេញចាប់ក្មេងប្រុសដែលស្លៀកខោពណ៌ គឺពួកគេកំពុងតែរត់ប្រលែងគ្នាលេងនៅតាម នៅក្រោមទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងជាទូទៅក្មេងគឺគាត់ ឲ្យតែមានមេឃភ្លៀង អញ្ចឹងពួកគាត់ឲ្យតែមានមេឃភ្លៀង គឺពួកគាត់ចូលចិត្តងូតទឹកភ្លៀងខ្លាំងណាស់ ដោយសារតែវាសប្បាយ គាត់គិតថាសប្បាយ អញ្ចឹងគាត់តែងតែរត់លេងនៅក្រោមទឹកភ្លៀង រត់ប្រលែងគ្នា ក៏ប៉ុន្តែមេឃភ្លៀង គឺអត់សូវល្អនោះទេ ប្រសិនបើយើងត្រូវទឹកភ្លៀងយូរ វាអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺបាន អញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងផ្ដាសាយ វាអាចធ្វើឲ្យយើងក្ដៅខ្លួន ឬក៏អាចធ្វើឲ្យយើងហៀរសំបោរបាន ប្រសិនបើយើងត្រូវទឹកភ្លៀងយូរដូច្នេះយើងអត់ត្រូវងូតទឹកភ្លៀងនោះទេ នៅពេលដែលមានមេឃភ្លៀង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
មេឃ meek 1. sky
2. cloud
3. weather {នៅពេលដែលមេឃក្ដៅ = when it's hot}
ភ្លៀង pliəŋ 1. to rain
2. rain
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ពីរ pii, pɨl two
នាក់ neak clf. for people
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
រត់ rʊət 1. to run (away), flee, escape
2. to run/function well
3. to coincide
4. to work out
5. to work as a runner/motorcycle taxi/rickshaw driver
6. to be fast
7. to be fluent
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
កាត់ kat 1. to cut, slice, slit
2. to divide, detach
3. to penetrate, pass through, cut through/across, take a short cut
4. to interrupt
5. to solve, untangle
6. to settle (a matter)
7. to decide (a legal case)
8. to ignite, catch/start (of a fire)
9. to be hybrid, of mixed blood or ethnic origin
10. across, through
11. briefly
12. to set, to fix, to judge
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ក្មេង kmeeŋ 1. child, young person
2. young
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
ទឹកភ្លៀង tɨk pliəŋ rain, rainwater
ងូតទឹក ŋuut tɨk to take a shower
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ប្រលែង prɑlaeŋ 1. to abandon, to separate
2. to play, to play together
3. to tease, to plague, to torment playfully
Notes: also written ប្រឡែង
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
ដេញ dəɲ 1. to chase, hunt, pursue
2. to expel, drive out/away, exorcise
3. to discharge/fire (an employee)
4. to drive
5. to herd (animals)
6. to urge on
7. to track down, pursue (a matter), enquire
8. to put to the test
9. to bid (at auction)
10. to extract
11. to play (a stringed musical instrument)
ចាប់ cap 1. to catch, capture, seize, grasp, get
2. to receive (e.g., a radio or television broadcast)
3. to select
4. clf. for handfuls
5. to begin to, undertake, start
6. to be painful
ពួកគេ puək kee they
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
ស្លៀក sliək to put on or wear clothing (below the waist only: skirts, trousers)
ខោ kʰao pants, trousers
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
ខ្លី kləy short (in length)
ពណ៌ poa color, complexion
sɑɑ color: white
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បណ្ដើរ bɑndaə 1. to accompany, escort (by walking), conduct, take for a walk
2. (bicycle, motorbike) to push
3. to go together, go out with
4. to be simultaneous with
5. to keep on doing, continue
6. a little at a time, gradually
7. simultaneously, at the same time
8. while
Notes: ជើង ដ
ងាក ŋiek 1. to turn (especially the head), change direction, turn aside, turn away
2. to move away
3. to turn one's attention (from/to), turn one's back on
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
បោះ bɑh 1. to throw (away), cast, fling
2. to cast (a vote) {ខ្ញុំបោះហើយ = I've voted already}
3. to scatter
4. to broadcast
5. to sow (seed)
6. to thrust (down) into, force in, insert, drive/fix (a stake in the ground)
7. to implant, set up
8. to locate, station, pitch a camp
9. to crush, grind, gin (cotton)
10. to imprint/impress (a seal), stamp, affix
11. to publish
12. to sell in large quantities with limited profit
13. to take a step
ទៅមុខ tɨv muk 1. to go forward, to advance, to go in front
2. forward
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
សម្លឹង samlǝŋ to gaze, to stare
Notes: root: ស្លឹង; also written សំឡឹង
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ទឹកក្រូច tɨk krouc 1. orange juice
2. generic term for soft drinks
3. color: orange
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ពួកគាត់ puək koat they
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ណាស់ nah very, very much
ដោយសារតែ daoy saa tae because
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
សប្បាយ sapbaay 1. happy, pleasant, fun
2. kind, beneficial, healthy
គិត kɨt 1. to think, to realize
2. to calculate
3. to charge
4. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
5. to come to a conclusion, realize, understand
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
អត់សូវ ʔɑt səv 1. not so much
2. rather not
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
យូរ yuu 1. slow
2. (of time) long
3. late
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ឈឺ cʰɨɨ to be sick, to hurt, to be in pain
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ផ្ដាសាយ pdaasaay 1. to have a cold
2. a cold
Notes: ជើង ដ
ក្ដៅខ្លួន kdav kluən 1. to have a fever
2. to burn, to be hot
Notes: ជើង ដ
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ហៀរសំបោរ hiǝ sɑmbao to have a running nose
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time