Rainy Season (Sakanan) — 06


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញម៉ូតូកំពុងតែជិះនៅក្នុងទឹកផងដែរ អញ្ចឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងកំពុងតែបើកបរ ឬក៏ជិះនៅក្នុងទឹក ដោយយើងឃើញបុរសម្នាក់ គាត់ពាក់អាវពណ៌បៃតងដៃខ្លី ស្លៀកខោជើងវែងពណ៌ គាត់កំពុងតែជិះម៉ូតូពណ៌មួយនៅក្រោមភ្លៀងដោយសារតែគាត់អត់បានត្រៀមខ្លួនមុន ដូច្នេះគាត់អត់មានអាវភ្លៀងនោះទេ អញ្ចឹងគាត់អត់មានអាវភ្លៀងនោះទេ គាត់ជិះម៉ូតូ ដែលនៅក្នុងទឹក ដោយជិះកាត់ក្រោមភ្លៀង ដោយយើងឃើញគាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពពណ៌ទឹកក្រូចផងដែរអញ្ចឹង ម៉ូតូរបស់គាត់ យើងឃើញនៅខាងមុខ នៅជិតដៃចង្កូតគឺមានកញ្ចក់សម្រាប់មើលក្រោយមួយអញ្ចឹងកញ្ចក់សម្រាប់មើលក្រោយ គឺជាកញ្ចក់សម្រាប់ឲ្យយើងអាចដឹងអំពីស្ថានភាពនៅខាងក្រោយម៉ូតូរបស់យើងបាន ដោយយើងអត់ចាំបាច់ងាកខាងក្រោយទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់មើលផ្លូវ ឬក៏មើលអ្វីដែលនៅខាងក្រោយ យើងគ្រាន់តែក្រឡេកមើលកញ្ចក់ គឺយើងអាចមើលឃើញពុំខាន អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ងាកក្រោយទេ ព្រោះថាប្រសិនបើយើងងាកក្រោយ ពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់បានហើយនៅខាងមុខគឺមានអំពូលភ្លើង ឬក៏ចង្កៀងភ្លើង អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគាត់ជិះម៉ូតូកាត់ភ្លៀង ដោយគាត់បើកភ្លើងផងដែរ ព្រោះដើម្បីមើលផ្លូវ ពេលខ្លះគឺពិបាកមើលផ្លូវ ប្រសិនបើយើងអត់បើកភ្លើងនោះទេ ហើយអ្នកដែលនៅខាងមុខ ក៏អត់ដឹងថាយើងកំពុងតែជិះម៉ូតូដែរ អញ្ចឹងគេអត់អាចមើលយើងឃើញ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបើកឃើញ បើយើង បើសិន បើយើងបើកភ្លើង គឺអ្នកនៅខាងមុខគេអាចមើលយើងឃើញផងដែរ ហើយនៅខាងក្រោយគឺយើងឃើញម៉ូតូរបស់គាត់ គឺមានឃ្លុបមួយ អញ្ចឹងឃ្លុបនោះ គឺជាឃ្លុបសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់ អញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់អាចដាក់សៀវភៅ ឬក៏កាតាបរបស់គាត់ ឬក៏អីវ៉ាន់របស់គាត់ផ្សេងដាក់នៅ[ឃ្លុប] នៅក្រោម នៅក្នុងឃ្លុបខាងក្រោយនោះបាន ដោយមិនចាំបាច់ចងខ្សែ ឬក៏មិនចាំបាច់កាន់នោះទេ ដោយឃ្លុបនោះគឺជាប់ទៅនឹងម៉ូតូ ដូច្នេះប្រសិនបើយើងដាក់អីវ៉ាន់ចូលទៅក្នុងឃ្លុប គឺវាអត់ជ្រុះនោះទេអញ្ចឹងម៉ូតូកំពុងតែបើកកាត់ទឹក ហើយម៉ូតូគាត់ត្រូវជិះយឺតព្រោះថាគាត់អត់អាចមើលផ្លូវឃើញ ដោយសារតែផ្លូវលិចទឹក អញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ជិះលឿន ប្រសិនបើផ្លូវមានក្រឡុក អញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់ដួលបាន ប្រសិនបើគាត់ជិះធ្លាក់ក្រឡុក អាចធ្វើឲ្យគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ ដោយគាត់ដួលម៉ូតូជាដើម អញ្ចឹងគាត់ត្រូវជិះយឺតនិងប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុត នៅពេលដែលមានមេឃភ្លៀង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ម៉ូតូ moutou motorbike, motorcycle
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
គ្រឿង krɨəŋ 1. tool, instrument
2. ingredient, spice, seasoning
3. clf. for machines, vehicles etc.
បើកបរ baək bɑɑ to drive (e.g., an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ពណ៌ poa color, complexion
បៃតង baytɑɑŋ color: green (e.g., as banana leaves)
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ស្លៀក sliək to put on or wear clothing (below the waist only: skirts, trousers)
ខោ kʰao pants, trousers
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
វែង vɛɛŋ long, tall
sɑɑ color: white
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
ភ្លៀង pliəŋ 1. to rain
2. rain
ដោយសារតែ daoy saa tae because
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ត្រៀម triəm 1. to get ready, to prepare oneself
2. to be ready, prepared
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
កាត់ kat 1. to cut, slice, slit
2. to divide, detach
3. to penetrate, pass through, cut through/across, take a short cut
4. to interrupt
5. to solve, untangle
6. to settle (a matter)
7. to decide (a legal case)
8. to ignite, catch/start (of a fire)
9. to be hybrid, of mixed blood or ethnic origin
10. across, through
11. briefly
12. to set, to fix, to judge
មួកសុវត្ថិភាព muək soʔvattʰeʔpʰiep helmet, motorcycle helmet
ទឹកក្រូច tɨk krouc 1. orange juice
2. generic term for soft drinks
3. color: orange
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ចង្កូត cɑŋkout rudder, helm, tiller, steering mechanism/wheel, controls (of a motor) {ចង្កូតឡាន = steering wheel (of a car)} {ចង្កូតម៉ូតូ = handlebar (of a motorbike)}
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
ស្ថានភាព stʰaanpʰiep 1. position
2. state of affairs, situation
3. condition, posture, attitude, pose, stance
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ចាំបាច់ cam bac 1. necessary, essential, indispendable
2. to need to
ងាក ŋiek 1. to turn (especially the head), change direction, turn aside, turn away
2. to move away
3. to turn one's attention (from/to), turn one's back on
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
អ្វី ʔvəy 1. what?
2. anything, something, nothing
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
ក្រឡេក krɑleek 1. to glance
2. to look at sideways
3. to tickle
មើលឃើញ məəl kʰəəɲ to see, to look at and see, to distinguish
ពុំខាន pum kʰaan without fail, without a doubt, certainly
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អំពូលភ្លើង ʔɑmpuul pləəŋ light bulb
ចង្កៀង cɑŋkiəŋ 1. lamp, light
2. to speak in such a way as to inspire people to follow one
3. winnigly, inspiringly
4. hinting repeatedly or persistently
ភ្លើង pləəŋ 1. fire (and, by extension, any substance which has a burning taste or effect)
2. flame
3. light, flare
4. electricity
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
បើ baə 1. if, may be
2. although
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
ឃ្លុប klup 1. cover, covering
2. cape, shawl
3. hatch (on a boat)
4. trunk (of a car, motorbike etc.)
5. to be unlucky (of a day, as determined by fortunetellers)
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
អីវ៉ាន់ ʔəyvan objects, things, merchandise, goods, baggage
សៀវភៅ siǝv pʰɨv 1. book
2. pad, notebook
កាតាប kaataap 1. briefcase, satchel
2. backpack
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ចងខ្សែ cɑɑŋ ksae to tie or link with a rope
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ជ្រុះ cruh 1. to fall down, fall off, drop, shed
2. to fall out (e.g., of hair)
3. to separate, work loose, come off/apart
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
យឺត yɨɨt 1. to be slow, late
2. to stretch, to be elastic
លិច lɨc 1. to sink, disappear (into)
2. to set (e.g., of the sun)
3. to dwindle
4. to submerge/sink something, immerse
5. to flood, cover with water
លឿន lɨən fast, quick
ក្រឡុក krɑlok 1. to shake, agitate
2. hole, pothole, bump (especially in a road)
ដួល duəl to fall, to fall over, to collapse
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
និង nɨŋ and
ប្រុងប្រយ័ត្ន proŋ prɑyat to be careful, be on the alert, be vigilant, be aware of
ជាទីបំផុត cie tii bɑmpʰot 1. finally, in conclusion
2. extremely, the most ...
មេឃ meek 1. sky
2. cloud
3. weather {នៅពេលដែលមេឃក្ដៅ = when it's hot}