Rainy Season (Sakanan) — 04


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថាមេឃភ្លៀងធ្វើឲ្យលិចទឹក ជា យ៉ាងជ្រៅ នៅក្នុងទីក្រុង ដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺយើងឃើញមានអគារជាច្រើន ឬក៏ផ្ទះជាច្រើន ដែលនៅក្នុងរូបភាពនេះ ហើយមានមនុស្សប្រុសស្រីជាច្រើន កំពុងតែដើរនៅក្នុងទឹក បានន័យថាមានទឹកជំនន់កើតឡើងបន្ទាប់ពីមេឃភ្លៀងដោយយើងឃើញនៅក្បែរផ្ទះនោះ យើងឃើញមានបុរសម្នាក់ ដែលគាត់ពាក់អាវដៃខ្លី ពណ៌ ស្លៀកខោពណ៌បៃតង គាត់កំពុងតែឈរនៅក្នុងទឹក ហើយដៃរបស់គាត់ទាំងពីរ កំពុងតែលើកឡើងលើ ដោយកាន់ឯកសារ ឬក៏កាន់ថង់អ្វីមួយដើម្បីយកបាំងអញ្ចឹងគាត់កាន់លើកឡើងលើ ដើម្បីយកបាំងក្បាលរបស់គាត់ កុំឲ្យមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងគាត់កាន់ឯកសារ ឬក៏កាន់ក្រដាសអ្វីមួយ ដើម្បីបាំងមេឃកុំឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ទទឹកគាត់ ហើយយើងឃើញនៅក្បែរនោះគឺមាននារីម្នាក់ ដែលគាត់ពាក់អាវដៃវែងពណ៌ទឹកក្រូច ស្លៀកខោពណ៌ អញ្ចឹងនៅដៃរបស់នារីម្នាក់នោះ គឺគាត់កំពុងតែកាន់កាបូប ឬក៏[...]កាន់ថង់ចំនួនពីរ អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែលើកថង់ ឬក៏កាបូបគាត់ឡើង គាត់ព្យាយាមលើកឡើងដើម្បីឲ្យផុតពីទឹក ព្រោះគាត់អត់ចង់ឲ្យកាបូបរបស់គាត់សើមទៅនឹងទឹកនោះទេ ដូច្នេះគាត់លើកឲ្យខ្ពស់ ដើម្បីឲ្យផុតពីទឹកកុំឲ្យសើម ដោយសារតែមេឃភ្លៀង ហើយទីក្រុងគឺត្រូវបានទឹកជំនន់ជន់លិចដែលយើងឃើញរូបភាពនៅកណ្ដាល គឺមានបុរសម្នាក់ទៀតរៀងចំណាស់បន្តិច គាត់ពាក់អាវដៃខ្លី ស្លៀកខោពណ៌ជើងខ្លី នៅដៃខាងឆ្វេងរបស់គាត់គឺកំពុងតែកាន់ឆត្រមួយ អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែកាន់ឆត្រ គាត់បាំងឆត្រ ដើម្បីកុំឲ្យភ្លៀងសើមគាត់ ឬក៏ដើម្បីកុំឲ្យភ្លៀងទទឹកគាត់ ព្រោះគាត់ខ្លាចឈឺ ប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែដើរនៅក្នុងទឹក ដើម្បីទៅរកកន្លែងគោកមួយ ហើយនៅក្បែរនោះយើងឃើញមាននារីម្នាក់ទៀត ដែលគាត់ស្លៀកសំពត់ពណ៌លឿង ពាក់អាវដៃវែង ដៃខ្លីពណ៌ ដោយគាត់កំពុងតែដើរនៅក្នុងទឹក គាត់ដើរលុយទឹកបណ្ដើរ ដើម្បីទៅដើរទៅរកកន្លែងដែលគោក ដែលអត់មានកន្លែងលិចទឹកអញ្ចឹងមេឃភ្លៀង គឺធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកក្នុងការរស់នៅ បានន័យថាបន្ទាប់ពីមេឃភ្លៀង ធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់ជន់លិច ដូច្នេះធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកធ្វើដំណើរ និងពិបាករស់នៅជាខ្លាំងដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺម្នាក់គឺកំពុងតែដើរលុយទឹក ដើម្បីទៅរកកន្លែងគោក ព្រោះនៅក្នុងទឹក គឺពិបាកធ្វើដំណើរម្យ៉ាងវិញទៀតយើងឃើញសូម្បីតែសត្វឆ្កែ សត្វឆ្កែក៏ពិបាកដែរ យើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺសត្វឆ្កែកំពុងតែហែលទឹកដើម្បីទៅរកកន្លែងគោក ដោយសារតែទឹកបានលិចខ្លួនវាអស់ហើយ ដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺសត្វឆ្កែនៅសល់តែក្បាលតែប៉ុណ្ណោះ ដែលអណ្ដែតនៅលើទឹក អញ្ចឹង[គាត់]វាហែលទឹកបណ្ដើរ វាព្យាយាមហែលទឹកដើម្បីឲ្យផុតពីទឹក ដើម្បីទៅរកកន្លែងគោក ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
មេឃ meek 1. sky
2. cloud
3. weather {នៅពេលដែលមេឃក្ដៅ = when it's hot}
ភ្លៀង pliəŋ 1. to rain
2. rain
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
លិច lɨc 1. to sink, disappear (into)
2. to set (e.g., of the sun)
3. to dwindle
4. to submerge/sink something, immerse
5. to flood, cover with water
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
ជ្រៅ crɨv 1. deep
2. profound
ទីក្រុង tii kroŋ city, town
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
អគារ ʔaʔkie building, house
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ប្រុស proh man, male
ស្រី srəy woman, female
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ទឹកជំនន់ tɨk cumnʊən flood, inundation
Notes: root: ជន់
កើតឡើង kaət laəŋ to happen, occur
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ក្បែរ kbae to be near, close to
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ពណ៌ poa color, complexion
sɑɑ color: white
ស្លៀក sliək to put on or wear clothing (below the waist only: skirts, trousers)
ខោ kʰao pants, trousers
បៃតង baytɑɑŋ color: green (e.g., as banana leaves)
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ឯកសារ ʔaekaʔsaa 1. document
2. message
3. essential
ថង់ tʰɑŋ bag, pouch, small sack, shoulder bag, purse
អ្វីមួយ ʔvǝymuǝy 1. what?
2. any, some, a certain one
3. anything, nothing, something
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
បាំង baŋ to conceal, cover, hide (something), mask, obstruct, shield, protect (e.g., with an umbrella)
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ក្រដាស krɑdaah 1. paper
2. membrane
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
ទទឹក tɔtɨk wet
នារី nierii girl, young woman
វែង vɛɛŋ long, tall
ទឹកក្រូច tɨk krouc 1. orange juice
2. generic term for soft drinks
3. color: orange
កាបូប kaaboup 1. bag
2. purse, wallet
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ព្យាយាម pyieyiem 1. to persist, to persevere, to try hard
2. perseverance, effort, endeavour, diligence, zeal
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ផុត pʰot 1. to come to an end, cease
2. to die
3. to come to the end of
4. to use up all of something
5. to be over, closed
6. to be free of/clear, out of the way
7. to escape, get free of
8. to avoid
9. to almost reach, barely miss
10. to place out of reach, be out of reach
11. to surpass
12. end, last of something
ពី pii from, since, of, about, at
ព្រោះ prʊəh because (of), since
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
សើម saəm damp, humid, wet, moist
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ខ្ពស់ kpʊəh high, tall
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ជន់ cʊən 1. to flood
2. to rise (of water level)
3. to deluge
4. to abound in
5. to be plentiful
កណ្ដាល kɑndaal 1. center, middle
2. mean, medium
3. to be medium, average, intermediate
4. central
5. between, in the middle of
Notes: ជើង ដ
រៀង riəŋ 1. រៀង + adj. + បន្តិច/តិច = a bit + adj. {រៀងពិបាកបន្តិច = a bit difficult} {រៀងប្រៃបន្តិច = a bit salty}
2. to arrange in series, ranks, rows, order or style
3. in sequence, in order, in rows
4. all, each, every
ចំណាស់ cɑmnah 1. to be elderly
2. age, old age
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
ខ្លី kləy short (in length)
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ឆត្រ cʰat 1. umbrella
2. parachute
3. halo, circle around the sun or moon
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ខ្លាច klaac to fear, to be afraid of
ឈឺ cʰɨɨ to be sick, to hurt, to be in pain
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
គោក kook 1. ground, dry land
2. dry {មីគោក = noodle dish similar to noodle soup but without the soup}
សំពត់ sɑmpʊət wrap-around skirt, sarong
លឿង lɨəŋ color: yellow
លុយ luy 1. to wade, ford, walk through shallow water or vegetation
2. to run by or through, pass by, cross into
បណ្ដើរ bɑndaə 1. to accompany, escort (by walking), conduct, take for a walk
2. (bicycle, motorbike) to push
3. to go together, go out with
4. to be simultaneous with
5. to keep on doing, continue
6. a little at a time, gradually
7. simultaneously, at the same time
8. while
Notes: ជើង ដ
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
រស់នៅ rʊəh nɨv to live, exist, survive
ធ្វើដំណើរ tvəə dɑmnaə to make a trip, travel
និង nɨŋ and
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
ម្យ៉ាងវិញទៀត myaaŋ vɨɲ tiət on the other hand
សូម្បីតែ soumbəy tae 1. even
2. even though, although, nevertheless
សត្វ sat 1. animal, living being (human or animal)
2. life, soul
ឆ្កែ ckae dog
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ហែលទឹក hael tɨk to swim
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
សល់ sɑl 1. to remain, be left over {នៅសល់ = to remain, be left over}
2. to be in excess
3. remainder, surplus
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
អណ្ដែត ʔɑndaet 1. to float, drift
2. to soar, come to the surface
3. to be fortunate, lucky
4. to be clever, intelligent, shrewd
Notes: ជើង ដ
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)