Phone (Sakanan) — 07


ចូលមកដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញមានបុរសម្នាក់អាយុប្រហែលជា ៣០ ឆ្នាំ ដដែលនោះ ដែលគាត់មានសក់ខ្លី ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ផ្កាឈូក ស្លៀកខោពណ៌ខ្មៅ អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដើម្បីថតសត្វឆ្មា អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺបុរសនោះ គាត់ប្រើប្រាស់ដៃទាំងសងខាងរបស់គាត់ ឬក៏ដៃទាំងពីររបស់គាត់ កំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់យ៉ាងជាប់ ហើយគាត់បើកកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទ ឬក៏បើកមុខងារម៉ាស៊ីនថតនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ ដើម្បីថតសត្វឆ្មានៅខាងមុខគាត់នោះផងដែរ ដោយយើងឃើញនៅខាងមុខគាត់គឺមានសត្វឆ្មាមួយពណ៌លឿង អញ្ចឹងសត្វឆ្មាគឺជាសត្វពាហនៈ ឬក៏សត្វជើងបួន អញ្ចឹងយើងឃើញសត្វឆ្មាពណ៌លឿងមួយកំពុងតែអង្គុយ អញ្ចឹងសត្វឆ្មាគឺមានត្រចៀកពីរវែងហើយមានពុកមាត់នៅនឹងច្រមុះរបស់វាផងដែរ អញ្ចឹងពុកមាត់របស់វាគឺដុះនៅលើមាត់ក្បែរច្រមុះ ហើយពុកមាត់របស់វាគឺវែងវាមានកន្ទុយមួយវែងនៅខាងក្រោយ ហើយកន្ទុយរបស់វាអាចបក់ទៅឆ្វេងទៅស្ដាំបាន ហើយវាមានជើងបួន អញ្ចឹងឆ្មាគឺវាដើរដោយជើងបួន ដោយវាមានរោមជិតខ្លួនតែម្ដង គឺសត្វឆ្មាគឺមានរោម ដែលរោមរបស់វាគឺរោមជិតខ្លួនជុំវិញខ្លួនរបស់វាតែម្ដង អញ្ចឹងខ្លួនរបស់សត្វឆ្មាគឺពោរពេញដោយរោម ហើយនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ សត្វឆ្មាកំពុងតែអង្គុយ ដើម្បីឲ្យបុរសដែលមានវ័យប្រហែល ៣០ ឆ្នាំនោះ គាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ ដើម្បីបើកកាមេរ៉ាថតរូប យករូបសត្វឆ្មានោះផងដែរ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
អាយុ ʔaayuʔ 1. to be ... years old
2. age
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ឆ្នាំ cnam year
ដដែល dɑdael 1. to be identical, alike, the same
2. as before, over and over, in the same way
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
សក់ sɑk hair
ខ្លី kləy short (in length)
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ពណ៌ poa color, complexion
ផ្កាឈូក pkaa cʰuuk 1. color: pink
2. lotus flower
3. shower head
ស្លៀក sliək to put on or wear clothing (below the waist only: skirts, trousers)
ខោ kʰao pants, trousers
ខ្មៅ kmav black, dark (colored)
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ថត tʰɑɑt 1. to photograph, take pictures
2. to record (sound)
3. to X-ray
4. to untie
5. to take out
6. drawer
សត្វ sat 1. animal, living being (human or animal)
2. life, soul
ឆ្មា cmaa cat
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
សងខាង sɑɑŋ kʰaaŋ both sides, two sides
Notes: also written សង្ខាង
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ពីរ pii, pɨl two
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
កាមេរ៉ា kaameeraa camera
មុខងារ muk ŋie 1. function, duty
2. job, position, occupation, work
ម៉ាស៊ីន maasin machine, motor, engine, device
Notes: also pronounced maasɨn
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
លឿង lɨəŋ color: yellow
សត្វពាហនៈ sat piehaʔnaʔ domestic animal
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
បួន buən four
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
ត្រចៀក trɑciək 1. ear
2. generic term for many kinds of (especially paired) projections such as hinges (e.g., of a door) or handles (of clay pots)
វែង vɛɛŋ long, tall
ពុកមាត់ puk moat mustache
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ច្រមុះ crɑmoh nose, snout
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ដុះ doh 1. to grow, germinate, sprout
2. to rise (referring to cliffs, mountains, etc.), to spring (up), to bud, put out shoots
3. to appear, emerge
4. to increase, improve
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
ក្បែរ kbae to be near, close to
កន្ទុយ kɑntuy 1. tail
2. end, tip
3. clf. for fish
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
បក់ bɑk 1. wind: to blow
2. to fan
3. to blow out, extinguish
4. to wag, wave, shake, stir, rustle
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
រោម room 1. body hair (except head hair and pubic hair)
2. fur, down (of birds)
3. to encircle, surround, cluster around, swarm all over something (e.g., like flies, bees, or ants)
4. to mass, beset from all sides
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ជុំវិញ cum vɨɲ 1. around, surrounding, on all sides
2. about, concerning
ពោរពេញ poo pɨɲ 1. to be abundant, plentiful
2. to be filled (with), full of
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
វ័យ vey age, range of age
Notes: also written វយ
ទូរស័ព្ទដៃ tuureaʔsap day mobile phone
រូប ruup 1. image, picture, body, figure, shape, portrait, statue
2. clf. for respected people, monks, pictures, statues
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve