Personal Hygiene (Sakanan) — 12


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១២ រូបភាពទី ១២ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់ងូតទឹកដុសសាប៊ូរួចរាល់អស់ហើយ គាត់ក៏បានបិទទឹក រួចក៏គាត់ដើរចេញពីកន្លែងងូតទឹក ដោយយើងឃើញកន្លែងងូតទឹករបស់គាត់ គឺមានបាំងវាំងននមួយ មានបាំងវាំងននដើម្បីកុំឲ្យខ្ទាតទឹកចេញមកខាងក្រៅ អញ្ចឹងបន្ទប់ទឹករបស់គាត់ចែកចេញជាពីរ គឺកន្លែងលាងដៃ និងកន្លែងងូតទឹក ហើយកន្លែងងូតទឹកត្រូវបាំងវាំងនន ដើម្បីកុំឲ្យមានទឹកខ្ទាតចេញមកខាងក្រៅ ដែលធ្វើឲ្យប្រឡាក់ គគ្រិច អញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺគាត់ចេញពីកន្លែងងូតទឹក ហើយគាត់យកបានយកកន្សែងពោះគោមួយ គាត់បានយកកន្សែងពោះគោមកជូតខ្លួនរបស់គាត់ ដែលកន្សែងរបស់គាត់គឺមានពណ៌លឿង អញ្ចឹងគាត់កាន់កន្សែងរបស់គាត់ ដោយយកកន្សែងរបស់គាត់ជូតនឹង ហើយរុំនឹងខ្លួន អញ្ចឹងគាត់ជូតខ្លួនគាត់ឲ្យបានស្អាតមុននឹងគាត់ចេញពីបន្ទប់ទឹក ព្រោះថាប្រសិនបើខ្លួនគាត់អត់ទាន់ស្ងួត ហើយគាត់ដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះ ឬក៏គាត់ចេញពីបន្ទប់ទឹកដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះ នោះផ្ទះរបស់គាត់នឹងសើម ហើយអាចនឹងរអិល អញ្ចឹងគាត់អាចនឹងរអិលដួល ប្រសិនបើយើងសើម ខ្លួនយើងសើម ហើយជើងរបស់យើងសើម ហើយជើងជាន់ទៅលើឥដ្ឋការ៉ូ នោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងរអិលដួល និងមានគ្រោះថ្នាក់បាន ដូច្នេះមុនពេលដែលយើងចេញពីបន្ទប់ទឹក យើងត្រូវជូតខ្លួនយើងឲ្យបានស្អាតជាមុនសិន ព្រោះប្រសិនបើមានទឹកនៅដក់ជាប់នឹងខ្លួនយើង ធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់យើងប្រឡាក់និងសើមដោយសារទឹក ដូច្នេះមុននឹងយើងចេញពីបន្ទប់ទឹក យើងត្រូវជូតខ្លួនយើងឲ្យបានស្អាតជាមុនសិន

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ងូតទឹក ŋuut tɨk to take a shower
ដុស doh 1. to scrub, to polish
2. to brush (one's teeth)
3. to rub (off), to wipe (off)
4. to chafe
សាប៊ូ saabuu soap
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
បាំងវាំងនន baŋ veaŋ nɔɔn to hang a curtain
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ខ្ទាត ktiet 1. to scatter, jump away, fly off
2. to splash, splatter
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
បន្ទប់ទឹក bɑntup tɨk bathroom
ចែកចេញជា caek cəɲ cie to be divided into
ពីរ pii, pɨl two
លាង lieŋ 1. to wash, to clean (with a liquid)
2. to purify, to clear
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
និង nɨŋ and
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ប្រឡាក់ prɑlak 1. dirty, soiled, stained
2. salty
3. to marinate, to salt (in order to preserve)
គគ្រិច kɔkrɨc 1. to be dirty, muddy, filthy
2. bad, vile
3. distasteful
4. disgraceful
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
កន្សែងពោះគោ kɑnsaeŋ pʊəh koo towel
ជូត cuut 1. to wipe (off), clean (off), dry (with a towel)
2. to dust
3. to rub, polish
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
កន្សែង kɑnsaeŋ 1. scarf, towel, napkin, handkerchief
2. [royal] to weep, to cry
ពណ៌ poa color, complexion
លឿង lɨəŋ color: yellow
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
kɑɑ 1. neck
2. collar {កអាវ = collar of a shirt}
រុំ rum 1. to bandage, wrap
2. to dress (a wound)
3. to wind around, coil
4. to turn (something round)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
មុននឹង mun nɨŋ before (doing something)
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
ស្ងួត sŋuət dry
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
សើម saəm damp, humid, wet, moist
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
រអិល rɔʔəl 1. to slip, slide
2. to be slippery, slick, smooth
3. to be glib
4. by heart, fluently, smoothly
រអិលដួល rɔʔəl duəl to slip and fall
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
ជាន់ coan 1. floor, story, level, stage, class, status
2. to step on, trample on, walk on
3. of events: to overlap
4. to dominate, to control, administer, be in charge of
5. to pound (grain in a mortar using a foot-powered pestle)
6. to strike repeatedly
7. (of animals) to mount/mate with
8. surrounding wall, fortification
9. period of time
10. (especially of an evil spirit or bad influence) to possess, take possession of
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ឥដ្ឋ ʔət 1. brick, tile
2. to be desirable
3. pleasing, likable, preferable, satisfying
4. necessary
5. ideal
6. dear, beloved, favorite
ការ៉ូ karou (glazed) tile
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ជាមុនសិន cie mun sən first
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ដក់ dɑk 1. to put into a pocket or bag, wrap something (e.g., money) in the top hem of a skirt
2. to fill with a liquid
3. to accumulate (in one spot, of liquids)
4. to become a puddle
5. to be constantly on one's mind
6. to dwell (e.g., on some thought)
ជាប់នឹង coap nɨŋ 1. next to, adjacent to, near
2. to stick/attach to
ដោយសារ daoy saa 1. because of, thanks to
2. depending on