Laundry (Sakanan) — 13


បន្ទាប់មកនៅក្នុងរូបភាពទី ១៣ ចូលដល់រូបភាពទី ១៣ បន្ទាប់ពីគាត់ហាលខោអាវហើយ បុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់គាត់វិញ បាទ ព្រោះថាគាត់ហាលខោអាវនៅខាងក្រៅផ្ទះ [នៅ]ហាលក្ដៅ អញ្ចឹងគាត់ត្រូវចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់គាត់វិញ ដើម្បីរង់ចាំឲ្យខោអាវគាត់ស្ងួត ដូច្នេះប្រសិនបើគាត់រង់ចាំនៅខាងក្រៅ គឺមានរយៈពេលយូរហើយក្ដៅ អញ្ចឹងគាត់អាចនឹងក្ដៅ ឬក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់មិនស្រួលនៅក្នុងខ្លួន ព្រោះថាគាត់ឈរហាលក្ដៅ ដូច្នេះគាត់ត្រូវចូលមកក្នុងផ្ទះ ដើម្បីរកម្លប់ ហើយអង្គុយលេងចុចទូរស័ព្ទ ដើម្បីរង់ចាំរហូតដល់ខោអាវរបស់គាត់ស្ងួតវិញ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថា គាត់កំពុងតែអង្គុយនៅលើសាឡុងមួយ បាទ អញ្ចឹងគាត់អង្គុយនៅលើសាឡុង ដោយដៃរបស់គាត់ដាក់នៅលើបង្កាន់ដៃសាឡុង ហើយខ្នងរបស់គាត់ផ្អែកទៅលើបង្អែករបស់សាឡុងនោះ បាទ ហើយដៃម្ខាងទៀត គាត់កំពុងតែចុចទូរស័ព្ទ ដោយភ្នែករបស់គាត់មើលទៅក្នុងទូរស័ព្ទ នៅក្នុងនេះគាត់អាចជាលេងហ្វេសប៊ុក ឬក៏គាត់អាចឆាតជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ គាត់អាចផ្ញើសារទៅលេងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជាដើម ឬក៏គាត់កំពុងតែលេងហ្គេមទូរស័ព្ទជាដើម ដូច្នេះគាត់អង្គុយលេងហ្គេមទូរស័ព្ទ ឬក៏គាត់លេងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដោយអង្គុយលើសាឡុង ដើម្បីរង់ចាំឲ្យខោអាវរបស់គាត់ស្ងួត

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ហាល haal 1. to dry (something in the sun or wind), expose to the elements
2. to spread out, display
3. to be in the open air
4. to be (sun)dried
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
វិញ vɨɲ again, back, instead
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
ក្ដៅ kdav hot, warm
Notes: ជើង ដ
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
រង់ចាំ rʊəŋ cam, rɔɔŋ cam to wait (for, until)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ស្ងួត sŋuət dry
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
រយៈពេល reaʔyeaʔ peel 1. interval/period of time
2. duration
3. allotted time
យូរ yuu 1. slow
2. (of time) long
3. late
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ស្រួល sruəl 1. to be easy, simple, proper
2. healthy, comfortable, pleasant
3. nice, carefree, without any complications
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ម្លប់ mlup shadow, shade
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
ចុច coc 1. to press (with the fingertip or the tip of a stick, as a button)
2. to poke
3. to point
4. to indicate, pick out, select
5. [colloquial] to dip
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
រហូតដល់ rɔhout dɑl until, up to, as far as
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
សាឡុង saaloŋ 1. sofa, chair
2. salon, living room, reception room
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
បង្កាន់ដៃ bɑŋkan day handrail
ខ្នង knɑɑŋ 1. the back, back of something
2. clf. for houses
ផ្អែក pʔaek 1. to lean back/on/against, recline
2. to lean something against
3. to rely on
4. to be supported (by)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
បង្អែក bɑŋʔaek 1. back-rest
2. support, back (of a chair, sofa, etc.)
3. leaning, propping
4. reliance, dependence
Notes: root: ផ្អែក
ម្ខាងទៀត mkʰaaŋ tiət the other side, the other one (of a pair)
ភ្នែក pnɛɛk 1. eye
2. cell on the skin of a pineapple
3. future
4. to be next, forthcoming
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ហ្វេសប៊ុក feehbuk Facebook
ឆាត cʰaat 1. chat (as in text chat on the internet, via Skype, Line etc.)
2. to swoop/dive (at) (as a bird of prey or airplane)
3. (of a flame) to flicker, lick at
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ផ្ញើ pɲaə 1. to send, deliver
2. to leave (someone or something) for a time in someone else's care (e.g., to leave a motorbike in a paid parking area), to trust (someone to do something)
3. របស់ផ្ញើ: present, gift
សារ saa, saaraʔ 1. letter, message, text
2. substance, essence, main point
3. strength, force, authority
4. to be important
5. to be strong, superior, brave
6. value, wealth, riches
7. to be true, exact
8. truth, precision
9. use, benefit, profit
10. war elephant
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ហ្គេម keem, kɛɛm game