Khmer New Year (Sakanan) — 08


ចូលដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីគឺជារូបភាពមួយដែលអ្នក ក្នុងពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរ ប្រជាជនខ្មែរតែងតែធ្វើទាំងអស់គ្នា គឺជាការ ពិធីស្រង់ព្រះ អញ្ចឹងពិធីស្រង់ព្រះ គឺ កូនឬក៏ចៅត្រូវយកទឹកទៅស្រោច ឬក៏ទៅងូតឲ្យមនុស្សចាស់នៅក្នុងផ្ទះ ដូចជាជីដូនជីតា ឬក៏ឪពុកម្ដាយជាដើមអញ្ចឹងពាក្យថាស្រង់ព្រះនៅទីនេះ គឺបានន័យថាងូតទឹកឲ្យមនុស្សចាស់ ឬក៏ងូតទឹកឲ្យអ្នកមានគុណអ្នកមានគុណ គឺយើងសំដៅទៅលើឪពុកម្ដាយ ឬក៏ជីដូនជីតាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថាមានមនុស្សចាស់ពីរនាក់ កំពុងតែអង្គុយនៅលើកៅអី អញ្ចឹងមនុស្សចាស់ពីរនាក់នោះគឺជាយាយនិងតា ឬក៏យើងអាចហៅថា ជីដូនឬក៏ជីតា អញ្ចឹងជីដូនគឺជាយាយ ជីតាគឺជាតាយើងឃើញជីដូននិងជីតាកំពុងតែអង្គុយនៅលើកៅអី ហើយក្មេងប្រុសម្នាក់ គាត់លុតជង្គង់ ដោយចាក់ទឹកទៅលើដៃរបស់ជីតារបស់គេ អញ្ចឹងគេធ្វើបែបនេះ គឺយើងហៅថាស្រង់ព្រះ បានន័យថាយើងលាងជម្រះខ្លួនប្រាណ លាងជម្រះដៃជើង ទៅឲ្យអ្នកមានគុណ ឬក៏ឲ្យជីដូនជីតារបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺរាល់ពេលចូលឆ្នាំ គឺយើងតែងតែធ្វើពិធីស្រង់ព្រះ ដើម្បីរំលឹកគុណ ឬក៏ដើម្បីធ្វើនូវសេចក្តីដឹងគុណទៅដល់អ្នកដែលមានគុណរបស់យើង នៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺក្មេងប្រុស គាត់កំពុងតែស្រង់ព្រះទៅដល់ជីដូនជីតារបស់គាត់ ហើយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ ឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសនោះ កំពុងតែឈរមើលនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងការស្រង់ព្រះ គឺយើងធ្វើការស្រង់ម្ដងម្នាក់ ដោយដំបូងឡើយ គឺឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងស្រង់ ស្រង់ទឹក ឬក៏យកទឹកទៅលាងជម្រះជីដូនជីតារបស់យើង ឬក៏ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ អញ្ចឹងបន្ទាប់មក គឺយើងយកទឹកទៅលាងជម្រះកាយទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងវិញម្ដងដូច្នេះគឺយើងស្រង់ព្រះម្ដងម្នាក់ ហើយតាមឋានានុក្រម អញ្ចឹងអ្នកណាចាស់ គឺយើងត្រូវឲ្យគាត់ស្រង់ព្រះមុន ឬក៏ឲ្យគាត់លាងជម្រះកាយមុន បន្ទាប់មកអ្នក អ្នកណាក្មេងគឺត្រូវលាងជម្រះកាយបន្តបន្ទាប់គ្នា

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ពិធី piʔtʰii 1. ceremony, celebration, ritual
2. occasion
3. process, method, way
4. traditions, customary rules
ចូលឆ្នាំខ្មែរ coul cnam kmae Khmer New Year
ប្រជាជន prɑciecʊən the people, the population
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ទាំងអស់គ្នា teaŋ ʔɑh knie 1. everybody
2. all, all of
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ស្រង់ srɑŋ 1. to pull/fish something out (of a liquid)
2. to save (a drowning person)
3. to extract (e.g., an article from a newspaper)
4. to rescue, save
5. to bathe (a Buddha statue, divinity, clergy)
6. to wash (oneself) (of the king or monks)
7. name of a mountain in Kompong Speu province
8. name of a large pond in front of the temple of Banteay Kdei in Siem Reap province, Cambodian kings in ancient times often went swimming in it
ព្រះ preah 1. Buddha, God, holy being
2. to be holy, sacred, divine
3. excellent, distinguished, superior (commonly used as a prefix before nominals referring to members of the royal family, Buddhist priests, the Buddha, God, and certain deified elements, such as earth and fire, where it serves as an honorific particle)
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ចៅ cav 1. grandchild
2. little one, young one (term of address to small children)
3. owner, chief, boss
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ស្រោច sraoc 1. to sprinkle, spray, water, irrigate, pour
2. to bathe (someone)
3. to touch, hit
4. to concern
5. all together, unanimously
6. simultaneously (especially to complain)
ងូត ŋuut 1. to wash oneself in a bath or shower
2. to bathe
3. clf. for light rains
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ចាស់ cah 1. old, mature
2. (of colors) to be intense, dark, (of seasonings) to be strong, excessive, (of fruits) to be almost ripe
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ជីដូនជីតា cii doun cii taa 1. grandparents
2. ancestors
ឪពុកម្ដាយ ʔǝv puk mdaay 1. parents
2. father and mother
Notes: ជើង ដ
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ពាក្យ piek word, term, expression, phrase
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ទីនេះ tii nih here
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ងូតទឹក ŋuut tɨk to take a shower
មានគុណ mien kun 1. to have done good deeds
2. to be grateful
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
សំដៅ sɑmdav 1. to note, indicate, point out, emphasize
2. to aim (at), head (straight) for
3. to go somewhere for an express purpose
4. to allude
5. (directly) to, at, toward, in the direction of
6. about, concerning
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ពីរ pii, pɨl two
នាក់ neak clf. for people
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
កៅអី kav ʔəy chair, seat
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
យាយ yiey 1. grandmother
2. old lady
3. polite term used to address an old woman
និង nɨŋ and
តា taa 1. grandfather
2. respectful term for addressing an old man
3. ancestor (often used in the names of spirits)
4. spoken form of តែ {តាម៉ាភ្លែតអេ = តែមួយភ្លែតទេ = [it's] just a few minutes!}
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ជីដូន cii doun grandmother
ជីតា cii taa grandfather
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
លុតជង្គង់ lut cʊəŋkʊəŋ to kneel down
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
បែប baep kind, sort, model, type, style, form, shape, method, way
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
លាង lieŋ 1. to wash, to clean (with a liquid)
2. to purify, to clear
ជម្រះ cumreah 1. to clean, to clean up, to wash away dirt and dust
2. to level, scrape, clean off
3. to clear away, weed, cut off at the roots, to clear with a hoe
4. to purify
5. to discharge
6. to judge, resolve (a dispute), decide (a case)
7. to make a clear-cut decision
8. to review, to edit (a text)
Notes: root: ជ្រះ; also written ជំរះ
ខ្លួនប្រាណ kluən praan 1. body, physique
2. oneself
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
រាល់ roal every, each, all
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ចូលឆ្នាំ coul cnam New Year
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
រំលឹក rumlɨk 1. to remind, refresh one's memory, make someone remember
2. to recall, to think of (especially an absent person or a past event), bring up something from the past, commemorate
3. to miss, feel the loss of
គុណ kun 1. merit, good deed, favor, kindness, virtue, something worthy of remembrance
2. to multiply, increase
3. class, stage
4. quality, value
5. aspect
6. progress
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
សេចក្តី səckdəy 1. affair, matter, case
2. subject, meaning, concept
3. reason, cause
4. nominalizing particle, forms abstract nouns from verbs and adjectives
5. these derivative nouns generally have the meaning of: the condition or state of … {សេចក្តីល្អ = goodness}
Notes: ជើង ត, pronunciation: ជើង ដ
ដឹងគុណ dəŋ kun to be grateful
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ធ្វើការ tvəə kaa to work
ម្ដងម្នាក់ mdɑɑŋ mneak one person at a time
Notes: ជើង ដ
ដំបូង dɑmbouŋ 1. first, first of all, before
2. at first, in the beginning
ឡើយ laəy 1. at all, absolutely
2. generally used with the negative particles កុំ, គ្មាន, ពុំ, មិន, ឥត, to express the idea of incompleted action, existence or progressing action
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
កាយ kaay 1. to scrape, scratch
2. body (formal)
វិញ vɨɲ again, back, instead
ម្ដង mdɑɑŋ 1. one time, once
2. for a change
Notes: ជើង ដ; contraction of មួយដង
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ឋានានុក្រម tʰaanaanuʔkrɑm 1. rank, degree, grade, level
2. specifically an ecclesiastical rank
អ្នកណា neak naa 1. who, which one
2. someone, anyone
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
ក្មេង kmeeŋ 1. child, young person
2. young
បន្ត bɑntɑɑ 1. to continue (something), to keep on (doing something)
2. to add, to join
Notes: root: ត
បន្ទាប់ bɑntoap next, next to, following
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons