Khmer New Year (Sakanan) — 02


ចូលដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញមានមនុស្សបីនាក់ បាទ មនុស្សបីនាក់ ដែលជាគ្រួសារតែមួយ បាទ មនុស្សបីនាក់ ដែលជាគ្រួសារតែមួយ ដែលនៅខាងមុខគេ គឺជាបុរសម្នាក់ ដែលគាត់មានអាយុប្រហែលជា ៤០ ឆ្នាំ បាទ គាត់មានអាយុប្រហែលជា ៤០ ឆ្នាំ គាត់ពាក់អាវក្រណាត់ សាច់ក្រណាត់ ដៃខ្លី អាវគាត់ពណ៌ស្វាយ គាត់ស្លៀកខោជើងវែង ប៉ុន្តែមិនមានពាក់ស្បែកជើងនោះទេ បាទ ហើយគាត់ស្លៀកខោជើងវែងពណ៌ នៅនឹងដៃរបស់គាត់ គឺកាន់ស្លាដក់មួយ នៅនឹងដៃកាន់ស្លាដក់ ស្លាដក់គឺជាថាសមួយដែលគេដាក់នូវចង្ហាន់ ក៏ដូចជាវត្ថុផ្សេងសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃ ដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាស្ករស មានដូចជាតែ មានដូចជាធូប និងមានដូចជាទៀនជាដើមអញ្ចឹងគេរៀបចំវត្ថុទាំងអស់នោះដាក់នៅលើថាស បន្ទាប់មកគេខ្ចប់ដោយថង់មួយ គេខ្ចប់ដោយថង់មួយ ដែលយើងហៅថាស្លាដក់នៅខាងក្រោយបុរសម្នាក់នោះគឺមាននារីម្នាក់ បាទ គាត់អាយុប្រហែលជាខ្ទង់ ៤០ ឆ្នាំដូចគ្នា គាត់ប្រហែលជាប្រពន្ធរបស់បុរសម្នាក់នោះ បាទ នារីម្នាក់នោះ គាត់ពាក់អាវប៉ាក់ គាត់ពាក់អាវប៉ាក់ពណ៌ និងស្លៀកសំពត់ហូលឬក៏ផាមួងពណ៌ប្រផេះ ដើរដោយមិនមានពាក់ស្បែកជើងនោះទេអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅពេលដែលចូលឆ្នាំខ្មែរ គេតែងតែទៅវត្ត ហើយទៅវត្ត នារីដែល នៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាដែលជានារី គឺគាត់តែងតែស្លៀកពាក់ខោអាវប្រពៃណី ឬក៏សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណី ដែលសម្លៀកបំពាក់ទាំងនោះមានដូចជាអាវប៉ាក់ ហូល ផាមួងជាដើម អញ្ចឹងនារីម្នាក់នេះ គាត់ពាក់អាវប៉ាក់និងហូលឬក៏ផាមួង ដើរនៅក្រោយប្តីរបស់គាត់ចំណែកនៅខាងក្រោយនារីម្នាក់នោះគឺមានក្មេងប្រុសម្នាក់ បាទ ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គឺជាកូនរបស់អ្នកទាំងពីរដែលនៅខាងមុខអញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ ដើរតាមខាងក្រោយនារីម្នាក់នោះ គឺក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ និងស្លៀកខោជើងខ្លីពណ៌ដែរអញ្ចឹងគាត់ដើរមកវត្តជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ គាត់ដើរមកវត្តជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ បាទ ជាទូទៅ នៅពេលដែលយើងដើរចូលវត្ត យើងមិនត្រូវពាក់មួកនោះទេ យើងត្រូវដោះមួកចេញ ព្រោះជាសុជីវធម៌ អញ្ចឹងដើម្បីរក្សាសុជីវធម៌ ព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រកាន់នូវសុជីវធម៌ជាធំ ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចូលវត្ត យើងមិនត្រូវពាក់មួកនោះទេហើយមួយវិញទៀត នៅពេលដែលយើងចូលព្រះវិហារ យើងត្រូវដោះស្បែកជើង បាទ ព្រោះព្រះវិហារគឺជាកន្លែងដាក់ព្រះពុទ្ធបដិមា អញ្ចឹងយើងមិនអាចពាក់ស្បែកជើងចូលនោះទេ យើងត្រូវតែគោរពជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺមនុស្សទាំងបីនាក់ គាត់កំពុងតែដើរទៅកាន់ព្រះវិហារ ដូច្នេះយើងមិនមានឃើញគាត់ពាក់មួក ឬក៏ពាក់ស្បែកជើងនោះទេ ព្រោះគាត់ត្រូវរក្សាសុជីវធម៌ និងគោរពទៅដល់ព្រះពុទ្ធបដិមា ដែលនៅក្នុងព្រះវិហារ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
បី bəy three
នាក់ neak clf. for people
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
គ្រួសារ kruəsaa family
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
អាយុ ʔaayuʔ 1. to be ... years old
2. age
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ឆ្នាំ cnam year
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ក្រណាត់ krɑnat cloth, fabric
សាច់ក្រណាត់ sac krɑnat fabric
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ពណ៌ poa color, complexion
ស្វាយ svaay 1. mango
2. color: purple, violet, mauve
ស្លៀក sliək to put on or wear clothing (below the waist only: skirts, trousers)
ខោ kʰao pants, trousers
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
វែង vɛɛŋ long, tall
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ស្បែកជើង sbaek cǝǝŋ shoes, boots, footwear
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
sɑɑ color: white
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ស្លាដក់ slaadɑk things given to monks (to gain merit)
Notes: translation to be confirmed
ថាស tʰaah 1. disc, plate, platter, tray, discus
2. (phonograph) record
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
ចង្ហាន់ cɑŋhan food (for Buddhist monks)
Notes: root: ឆាន់
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
វត្ថុ voattʰoʔ 1. thing, object
2. matter, substance
3. wealth, property, place, farm, dwelling
4. reason, basis
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ប្រគេន prɑkeen 1. to present/give/offer (to a Buddhist monk)
2. for, on, behalf
ព្រះសង្ឃ preah sɑŋ 1. Buddhist monk
2. priest
ស្ករស skɑɑ sɑɑ white/refined sugar
ធូប tʰuup incense stick
និង nɨŋ and
ទៀន tien 1. candle
2. catheter
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
រៀបចំ riəp cɑm 1. to organize, prepare
2. to put in good order, arrange
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ខ្ចប់ kcɑp to pack, wrap, make into a package
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ថង់ tʰɑŋ bag, pouch, small sack, shoulder bag, purse
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
នារី nierii girl, young woman
ខ្ទង់ ktʊəŋ 1. beam, cross-beam
2. fret
3. rib (of a boat, cart etc.)
4. section, row, column, part
5. alignment
6. to align
7. clf. for fields, digits
8. to be approximate, about
ដូចគ្នា douc knie 1. to be alike, like, just as, like each other, same, the same kind of thing, such as
2. + នឹង: to resemble
3. as a response to a good wish etc.: same to you
ប្រពន្ធ prɑpʊən wife
ប៉ាក់ pak 1. to embroider
2. cushion for the back {ប៉ាក់ថៅ}
3. to be bobbing up and down, rocking, unstable, wobbly, nodding (of one's head)
4. to be uneven (as floor boards) {សត្វប៉ាក់ប៉ើក}
5. kind of bird, a wagtail {ប៉ាក់ប៉ើក}
សំពត់ហូល sɑmpʊət houl kind of highly-decorated silk skirt
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ផាមួង pʰaa muəŋ 1. traditional Khmer clothing worn by men or women
2. solid-colored silk skirt
ប្រផេះ prɑpʰeh color: grey
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ចូលឆ្នាំខ្មែរ coul cnam kmae Khmer New Year
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
វត្ត voat 1. Buddhist monastery, pagoda/temple complex
2. respect, esteem
3. tradition, discipline
4. application, fulfillment, implement-ation
5. profession, job, assignment, task
6. habit
7. actions, behavior, conduct
Notes: ជើង ត
ប្រជាជន prɑciecʊən the people, the population
ស្លៀកពាក់ sliǝk peak to dress, get dressed, be dressed, wear clothes
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing
ប្រពៃណី prɑpeynii tradition, custom
សម្លៀកបំពាក់ sɑmliək bɑmpeak clothes
ទាំងនោះ teaŋ nuh all of those
ហូល houl kind of handwoven fabric (usually silk, with multicolored geometric designs)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
ប្តី pdəy husband
Notes: ជើង ត; pronunciation ជើង ដ
ចំណែក cɑmnaek 1. as for, as to, regarding
2. part, division, portion, fragment, quotient 
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ខ្លី kləy short (in length)
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ឪពុកម្ដាយ ʔǝv puk mdaay 1. parents
2. father and mother
Notes: ជើង ដ
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
មួក muək hat, cap
ដោះ dɑh 1. breast(s), udder
2. to undo, untie
3. to take off (clothing), remove
4. to lift (a curse)
5. to release, free
6. to save, rescue
7. to solve, explain, settle (a question), resolve
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ព្រោះ prʊəh because (of), since
សុជីវធម៌ soʔciiveaʔtʰoa 1. savoir vivre, courtesy, manners, good-breeding
2. knowledge of the world, ability to live elegantly
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
រក្សា reaksaa 1. to take care of, protect
2. to keep, maintain
3. to observe, pay attention to, watch
ប្រកាន់ prɑkan 1. to claim, to maintain, to adopt, to uphold
2. to count on, to take for granted
3. to take offense easily, to be very sensitive
4. to claim first, to put one's claims first, to reserve
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
មួយវិញទៀត muəy vɨɲ tiət moreover, and another thing, furthermore, in addition, besides
ព្រះវិហារ preah viʔhie 1. temple, sanctuary of a Buddhist temple
2. Preah Vihear (name of a Cambodian province and a well-known temple complex on the Cambodian-Thai border)
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ព្រះពុទ្ធ preah put Buddha
បដិមា paʔdeʔmaa statue, idol, image, figure, icon
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
គោរព koorup 1. to respect, obey, honor
2. respect
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ទៅកាន់ tɨv kan to, toward
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward