Hospital (Sakanan) — 12


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១២ រូបភាពទី ១២ បុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានបើកភ្នែកនៅពេលដែលក្រុមគ្រូពេទ្យគាត់បានព្យួរសេរ៉ូមហើយ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញគាត់កំពុងតែគេងនៅលើគ្រែពេទ្យ ដោយគ្រែនោះគឺយើងអាចបត់បាន អញ្ចឹងយើងឃើញនៅជើង នៅផ្នែកខាងក្រោម គឺយើងឃើញត្រង់ធម្មតា ប៉ុន្តែផ្នែកខាងលើចាប់ពីចង្កេះដល់ក្បាល គឺយើងឃើញខ្ពស់ជាងខាងក្រោមបន្តិច គឺដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលគេង អញ្ចឹងគេធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលគេង ហើយយើងឃើញគាត់ឈឺជើងរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែគាត់ដួលបោកទៅនឹងថ្នល់ ហើយជើងរបស់គាត់បានប៉ះទង្គិចខ្លាំង ដូច្នេះគាត់ឈឺជើងយ៉ាងខ្លាំង ហើយនៅក្បែរគ្រែរបស់គាត់គេងយើងឃើញមានទូរទស្សន៍ចំនួនមួយ ដែលទូរទស្សន៍នោះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់វាស់ចង្វាក់បេះដូង អញ្ចឹងពេលខ្លះប្រសិនបើយើងធ្ងន់ធ្ងរ អ្នកជំងឺនោះធ្ងន់ធ្ងរ គឺគេត្រូវវាស់ចង្វាក់បេះដូងជានិច្ច ព្រោះដើម្បីឲ្យប្រាកដថាអ្នកជំងឺនោះ គាត់ ចង្វាក់បេះដូងរបស់គាត់នៅដើរ ដូច្នេះគាត់អាចនៅមានជីវិតរស់នៅ ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះប្រសិនបើចង្វាក់បេះដូងលែងដើរ ទូរទស្សន៍នោះក៏លែងលោតអំពីចង្វាក់បេះដូង អញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកជំងឺអាចបាត់បង់ជីវិត ឬក៏អាចស្លាប់បានដូច្នេះហើយនៅពេលដែលសង្គ្រោះបន្ទាន់ ក្រុមគ្រូពេទ្យតែងតែវាស់ចង្វាក់បេះដូងរបស់អ្នកជំងឺជានិច្ច ដើម្បីឲ្យប្រាកដថាអ្នកជំងឺគឺនៅរស់ ហើយយើងឃើញនៅក្បែរជាប់គ្រែរបស់គាត់គឺជាបង្គោលមួយ បង្គោលនោះគឺសម្រាប់ព្យួរដបសេរ៉ូម បានន័យថាគាត់កំពុងតែព្យួរសេរ៉ូម ដើម្បីបំបាត់ការឈឺចាប់ អញ្ចឹងសេរ៉ូមនេះអាចជាសេរ៉ូមថ្នាំស្ពឹក ឬក៏អាចជាសេរ៉ូមថ្នាំសន្លប់ ដោយសារតែគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ដូច្នេះពេលខ្លះពេទ្យគាត់អាចធ្វើការវះកាត់ អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការឈឺចាប់នៅពេលការវះកាត់ គេអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំស្ពឹក គឺថ្នាំម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងលែងមានអារម្មណ៍ថាឈឺ បានន័យថានៅពេលដែលយើងចាក់ថ្នាំស្ពឹកហើយ គឺកន្លែងដែលយើងចាក់ថ្នាំ គឺលែងមានអារម្មណ៍ថាឈឺ ទោះបីជាគេយកកាំបិត ឬក៏ម្ជុលមកវះ ឬក៏កាំបិតមកវះក៏ដោយ គឺយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើធ្ងន់ធ្ងរ ឬក៏គាត់ការវះកាត់នោះធំ គឺគេត្រូវប្រើថ្នាំសន្លប់ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវថ្នាំសន្លប់ គឺយើងសន្លប់អត់ដឹងខ្លួនទេ ដូច្នេះគេអាចធ្វើការវះកាត់បានដោយយើងអត់សូវឈឺ ដោយយើងអត់ដឹងខ្លួនថាឈឺនោះទេ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ភ្នែក pnɛɛk 1. eye
2. cell on the skin of a pineapple
3. future
4. to be next, forthcoming
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ក្រុម krom group, team
គ្រូពេទ្យ kruu pɛɛt medial doctor, medical practitioner
Notes: irregular pronunciation: ពែត
ព្យួរ pyuə 1. to hang, suspend
2. to allow to dangle
3. to postpone
សេរ៉ូម seeroum serum
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
គេង keeŋ to lie down, to sleep
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
គ្រែ krɛɛ bed, couch
ពេទ្យ pɛɛt 1. medical doctor, physician
2. medical
3. hospital
Notes: irregular pronunciation: ពែត
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
បត់ bɑt 1. to turn
2. to fold, bend, crease
3. to turn back/around, reverse direction
4. to veer
5. to bend/curve/wind (as a road)
6. to be winding, twisting
7. folding (as a pocket knife)
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
ផ្នែក pnaek part, portion, section, division, department
ខាងក្រោម kʰaaŋ kraom 1. below, underneath
2. at the bottom of
3. downstairs
4. southern
ត្រង់ trɑŋ 1. straight, directly
2. exactly in (some spot)
3. upright, vertical
4. frank, honest, fair
ធម្មតា tʰoam meaʔ taa 1. to be natural, habitual, usual, ordinary
2. usually, ordinarily
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ខាងលើ kʰaaŋ lǝǝ above, on, on top, upstairs
ចាប់ពី cap pii from, starting from
ចង្កេះ cɑŋkeh hip, waist
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
ខ្ពស់ kpʊəh high, tall
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
បែប baep kind, sort, model, type, style, form, shape, method, way
ឈឺ cʰɨɨ to be sick, to hurt, to be in pain
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ដួល duəl to fall, to fall over, to collapse
បោក baok 1. to beat (against a fixed object), smash, to slam, throw violently
2. to do the laundry, to wash clothes {បោកខោអាវ = to do the laundry, to wash clothes}
3. to launder, wash by beating
4. to overthrow
5. to throw oneself to the ground
6. to thresh
7. to cheat, dupe, swindle, trick
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ថ្នល់ tnɑl, knɑl raised road or path
ប៉ះទង្គិច pah tʊəŋkɨc 1. to clash, collide, bump into
2. to skirmish
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ក្បែរ kbae to be near, close to
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ទូរទស្សន៍ tuureaʔtʊəh TV
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ឧបករណ៍ ʔuʔpaʔkɑɑ 1. instrument, tool, implement, device
2. supplies, equipment
3. in general any instrument or means for achieving a purpose
4. part (of a mechanism)
5. assistance, aid, help, service, support, means of existence
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
វាស់ voah 1. to measure (linear extent, i.e., length, width, height, or distance)
2. to exercise care
3. all, the whole of (the)
4. all of the way up to, until
ចង្វាក់ cɑŋvak rhythm, beat, tempo, cadence (of music)
បេះដូង beh douŋ 1. heart
2. soul
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ធ្ងន់ធ្ងរ tŋʊən tŋɔɔ 1. to be serious, grave, heavy
2. to be patient, perseverant
3. to endure, bear up well under hardship
អ្នកជំងឺ neak cumŋɨɨ patient, sick person
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ជានិច្ច cie nɨc always
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ប្រាកដ prakɑt 1. clearly, certainly, without fail, precisely
2. certain, true, exact
3. famous, celebrated
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
ជីវិត ciivɨt life, living, existence
រស់នៅ rʊəh nɨv to live, exist, survive
លែង lɛɛŋ to stop, quit, leave, let go, release, set free
លោត loot 1. to jump, to spring, to leap
2. animal: to run swiftly
3. to surpass (all others, in wealth or position)
4. to be over excited (with joy or anger)
5. to display {លោតលេខ = to display a number [e.g., on a screen or monitor]}
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
បាត់បង់ជីវិត bat bɑŋ ciivɨt 1. to die
2. to be killed
3. to lose one's life
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ស្លាប់ slap 1. to die
2. dead
សង្គ្រោះ sɑŋkrʊəh 1. to help, save, rescue
2. to resuscitate
3. to support
4. help, saving, support, assistance
5. to be included
បន្ទាន់ bɑntoan 1. to hurry, make haste
2. to rush, speed up, hurry someone up
3. do with urgency
4. to be pressing, urgent, immediate
Notes: root: ទាន់
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
រស់ rʊəh 1. to be alive
2. to live, to exist
3. to survive
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
បង្គោល bɑŋkool post, pole
ដប dɑɑp bottle, jar
បំបាត់ bɑmbat 1. to eliminate, abolish
2. to remove, cause to disappear
3. to allay (hunger)
4. to stop, cease
5. to cheat, swindle, trick
6. to appropriate, seize, annex
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ឈឺចាប់ cʰɨɨ cap 1. to be sick, ill
2. to feel acute pain, hurt, suffer
3. to be hurt (physically or mentally)
ថ្នាំស្ពឹក tnam spɨk local anesthetic
ថ្នាំសន្លប់ tnam sɑnlɑp anesthetic, sedative
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ krʊək tnak cɑraacɑɑ 1. road accident
2. to have a road accident
ការវះកាត់ kaa veah kat surgical operation
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ថ្នាំ tnam 1. medicine
2. herb, tobacco
3. paint
ម្យ៉ាង myaaŋ one kind/category/way/method (contraction of មួយយ៉ាង )
Notes: also written ម៉្យាង
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
អារម្មណ៍ ʔaarɑm feelings, mood, attitude, impression
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ទោះបីជា tʊəh bəy cie although, even though
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
កាំបិត kambət knife
ម្ជុល mcul needle (for sewing, knitting, or giving injections), pin
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
វះ veah 1. to cut (open), slit, make an incision
2. to operate (on), perform surgery
3. to disembowel
ក៏ដោយ kɑɑ daoy 1. (who)soever, (what)soever
2. whether or not, it makes no difference, even if
3. even though, although
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
ប្រើ praə to use
សន្លប់ sɑnlɑp 1. to lose consciousness, pass out, faint
2. to be unconscious, in a coma
ដឹងខ្លួន dəŋ kluən 1. to understand, comprehend, feel, realize, imagine, conceive
2. to be aware, be conscious, be alert
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
អត់សូវ ʔɑt səv 1. not so much
2. rather not