Hospital (Sakanan) — 05


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីបន្ទាប់ពីរត់មកមើលជនរងគ្រោះហើយ នារីម្នាក់នោះ គាត់ក៏សម្រេចចិត្តតេទៅកាន់ឡានពេទ្យ អញ្ចឹងពេលខ្លះ នៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ អ្នកដែលនៅជិតខាង អ្នកដែលនៅកន្លែងកើតហេតុ គាត់រត់មកមើលជនរងគ្រោះថាតើជនរងគ្រោះរបួសធ្ងន់ទេ អញ្ចឹងពេលខ្លះប្រសិនបើរបួសគាត់គ្រាន់តែរបួសស្រាល បានន័យថារបួសស្រាលគឺគាត់របួសអត់ធ្ងន់ធ្ងរទេ គឺរបួសគាត់ត្រឹមតែរលាត់ដៃ រលាត់ជើង ឬក៏រលាត់ស្បែកតែប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹងគាត់អាចលាបថ្នាំ ឬក៏យកថ្នាំទៅលេបគឺអាចជាសះស្បើយ ដូច្នេះគាត់អត់ចាំបាច់ទៅពេទ្យទេ ដោយសារតែគាត់មានរបួសស្រាល ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀត គាត់ នៅពេលដែលគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺគាត់របួសធ្ងន់ ដូចជាដោយសារតែគាត់ជិះលឿន ឬក៏ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះគឺធ្ងន់ធ្ងរ ដូច្នេះអ្នកខ្លះគាត់អាចបាក់ដៃ បាក់ជើង អ្នកខ្លះគាត់អាចបែកក្បាល ឬក៏អ្នកខ្លះគាត់អាចសន្លប់ អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរ អ្នកដែលនៅកន្លែងកើតហេតុ ឬក៏អ្នកដែលនៅក្បែរនោះ គាត់តែងតែតេទៅហៅឡានពេទ្យឲ្យមកជួយសង្គ្រោះ ព្រោះថាប្រសិនបើអត់ហៅឡានពេទ្យទេ គាត់អាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបាន អញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មានរបួសស្រាល គឺយើងអត់ចាំបាច់ហៅឡានពេទ្យទេ គឺយើងគ្រាន់តែអាចទៅពេទ្យដោយខ្លួនឯង ឬក៏ទៅគ្លីនិកដែលនៅជិតនោះ ដើម្បីទិញថ្នាំ ឬក៏ដើម្បីលាងរបួសជាការស្រេច ដោយយើងអត់ចាំបាច់ទៅពេទ្យទេ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្លាំង គឺយើងត្រូវទៅពេទ្យ ដែលមានឡានពេទ្យមកជំនួយ ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺបុរសម្នាក់នោះ គាត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមានរបួសធ្ងន់ ដូច្នេះអ្នកដែលនៅក្បែរនោះ ដែលជានារីម្នាក់ដែលពាក់អាវដៃខ្លី និងមានពាក់វ៉ែនតានោះ គាត់បានសម្រេចចិត្តតេហៅឡានពេទ្យ ដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះគាត់ឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
រត់ rʊət 1. to run (away), flee, escape
2. to run/function well
3. to coincide
4. to work out
5. to work as a runner/motorcycle taxi/rickshaw driver
6. to be fast
7. to be fluent
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ជនរងគ្រោះ cɔɔn rɔɔŋ krʊək victim
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
នារី nierii girl, young woman
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
សម្រេចចិត្ត sɑmrac cət to decide to, to make up one's mind
Notes: ជើង ត; also written សំរេចចិត្ត
តេ tee to call, to phone {តេអត់ចូលសោះ = I can’t reach [her], I don’t get through}
ទៅកាន់ tɨv kan to, toward
ឡានពេទ្យ laan pɛɛt ambulance
Notes: irregular pronunciation: ពែត
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ krʊək tnak cɑraacɑɑ 1. road accident
2. to have a road accident
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ជិតខាង cɨt kʰaaŋ neighboring, nearby, next door
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
កើត kaət 1. to be born, created
2. to be, become
3. to come into existence, arise, appear
4. to rise (of the sun)
5. to happen, occur
6. to give birth to
7. to have/suffer (from a disease), contract (an illness)
8. to be affected (by an emotion)
9. to succeed
10. to be possible
11. to be able
12. (the) east
13. eastern
14. period (or day) of the waxing moon (the days in the 15-day period between the new moon and the full moon)
ហេតុ haet 1. cause, reason, motive
2. source, origin
3. because of, for the reason that
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
របួស rɔbuəh 1. to be injured, wounded
2. wound, injury
ធ្ងន់ tŋʊən 1. heavy, not light
2. to weigh
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
ស្រាល sraal 1. to be light (in weight), not heavy, weightless
2. to be slight, trifling, insignificant
3. not serious, petty (of a crime), early (of crops)
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ធ្ងន់ធ្ងរ tŋʊən tŋɔɔ 1. to be serious, grave, heavy
2. to be patient, perseverant
3. to endure, bear up well under hardship
ត្រឹមតែ trəm tae just, only
រលាត់ rɔloat 1. to be scratched, scraped, skinned, cut, peeling off
2. to scratch, scrape, chafe
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ស្បែក sbaek 1. skin
2. hide, leather
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
លាប liep 1. to cover a surface with a liquid, paste or powder
2. to coat, to paint, to smear, to plaster
3. to associate with
ថ្នាំ tnam 1. medicine
2. herb, tobacco
3. paint
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
លេប leep 1. to swallow, gulp down
2. to absorb, assimilate, incorporate
3. to cover up, hide, mask
ជាសះស្បើយ cie sah sbaǝy completely healed/cured
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ចាំបាច់ cam bac 1. necessary, essential, indispendable
2. to need to
ពេទ្យ pɛɛt 1. medical doctor, physician
2. medical
3. hospital
Notes: irregular pronunciation: ពែត
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
លឿន lɨən fast, quick
បាក់ bak 1. to be broken (of something long and rigid), have a fracture
2. to break, shatter, come apart
3. to spoil, corrupt
4. to smash, rout (an army)
5. baccalaureate
6. to be undernourished (especially of a child)
7. not to get enough (food, milk)
8. (of water) to fall/flow violently (as in a waterfall or rapids)
បែក baek 1. to break, crack
2. to go flat (of a tire)
3. to break apart, break up, branch off
4. to be broken
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
សន្លប់ sɑnlɑp 1. to lose consciousness, pass out, faint
2. to be unconscious, in a coma
ក្បែរ kbae to be near, close to
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ជួយសង្គ្រោះ cuəy sɑŋkrʊəh to help, rescue, come to someone's assistance
ព្រោះ prʊəh because (of), since
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ជីវិត ciivɨt life, living, existence
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
គ្លីនិក kliinək clinic
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ទិញ tɨɲ to buy
លាង lieŋ 1. to wash, to clean (with a liquid)
2. to purify, to clear
ជាការស្រេច cie kaa srac complete, finished
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ជំនួយ cumnuəy 1. aid, help, assistance
2. to be helpful
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
បុរស boʔrɑh man, male person
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
sɑɑ color: white
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
និង nɨŋ and
វ៉ែនតា vaentaa (pair of) glasses
Notes: also written វែនតា
ផុត pʰot 1. to come to an end, cease
2. to die
3. to come to the end of
4. to use up all of something
5. to be over, closed
6. to be free of/clear, out of the way
7. to escape, get free of
8. to avoid
9. to almost reach, barely miss
10. to place out of reach, be out of reach
11. to surpass
12. end, last of something
ពី pii from, since, of, about, at