Grilled Fish (Sakanan) — 02


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ដើរបានបន្តិចក្រោយមក អញ្ចឹងនៅពេលដែលបុរសម្នាក់នោះ គាត់បានដើរបន្តិចក្រោយមក យើងឃើញគាត់ដើរមកដល់កន្លែងលក់ត្រីអាំងមួយកន្លែង អញ្ចឹងយើងឃើញបុរសម្នាក់នោះ គាត់បានឈរសម្លឹងទៅលើកន្លែងលក់ត្រីអាំង ដែលនៅចិញ្ចើមផ្លូវ អញ្ចឹងជាទូទៅនៅកម្ពុជាគឺយើងមានការលក់ត្រីអាំងនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវជាច្រើនកន្លែងផងដែរ ដែលយើងឃើញគេអាំងមានត្រីច្រើនប្រភេទ ដែលមានអ្នកខ្លះអាំងត្រីដៀប អ្នកខ្លះអាំងត្រីរ៉ស់ អ្នកខ្លះទៀតអាំងត្រីក្រហម អ្នកខ្លះទៀតអាំងត្រីអណ្ដែងជាដើម អញ្ចឹងត្រីមានច្រើនប្រភេទដែលប្រជាជនកម្ពុជាចូលចិត្តអាំងដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺមានចង្អើរត្រីមួយ ដែលគេកំពុងតែអាំងនៅក្រោមឆត្រ អញ្ចឹងគឺគេមានចង្ក្រាន ការអាំងត្រីគឺត្រូវមានចង្ក្រាន ដែលចង្ក្រាននោះគឺយើងប្រើធ្យូងដើម្បីឲ្យមានរងើកភ្លើងអញ្ចឹងជាទូទៅការអាំងត្រីគឺយើងអត់ប្រើអុសនោះទេ ព្រោះអុសគឺជាឈើ អញ្ចឹងឈើ នៅពេលដែលត្រូវភ្លើង គឺឆេះ មានអណ្ដាតភ្លើង អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យត្រីអត់អាចអាំងបាននោះទេ វាអាចខ្លោច ដូច្នេះយើងត្រូវប្រើធ្យូង អញ្ចឹងធ្យូង នៅពេលដែលត្រូវភ្លើងគឺវាអត់មានអណ្ដាតភ្លើងទេ គឺវាមានតែរងើកភ្លើង អញ្ចឹងវាមានរងើកភ្លើង ដូច្នេះវាអត់អាចធ្វើឲ្យត្រីខ្លោចបានទេ អញ្ចឹងយើងអាចអាំងត្រីបានឆ្អិនល្អ ដែលនៅក្នុងនេះយើងឃើញមានចង្អើរមួយធំ នៅលើចង្ក្រានអាំងត្រី អញ្ចឹងគេអាំងត្រីនៅលើចង្ក្រាន ហើយដាក់ចង្អើរនៅលើចង្ក្រាននោះឲ្យខ្ពស់ផុតពីភ្លើងបន្តិច ហើយបន្ទាប់មកគេដាក់ត្រីនៅលើចង្អើរនោះ ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញគេកំពុងតែអាំងត្រីចំនួនបីនៅលើចង្អើរដែលធំមួយ ហើយមានបុរសម្នាក់ គាត់កំពុងតែអង្គុយនៅក្បែរចង្ក្រានអាំងត្រីនោះ ដែលគាត់ជាអ្នកលក់ អញ្ចឹងយើងឃើញគាត់អាំងបណ្ដើរ ហើយមានផ្សែងហុយចេញពីចង្ក្រានគាត់បណ្ដើរ បានន័យថាត្រីនោះគឺនៅក្ដៅ ហើយមានហុយក្លិនឈ្ងុយ មកតាមបរិយាកាស ឬក៏នៅក្នុងខ្យល់ អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានអ្នកដំណើរគឺគាត់ចង់ញ៉ាំដោយសារតែក្លិនឈ្ងុយនៃត្រី ដែលយើងឃើញនៅលើចង្ក្រាន គឺយើងឃើញមានឆត្រមួយផងដែរ អញ្ចឹងឆត្រនោះគឺជាឆត្រមួយដើម្បីការពារទឹកភ្លៀង ឬក៏ទឹកសន្សើមផ្សេងកុំឲ្យធ្លាក់ទៅលើត្រី ព្រោះប្រសិនបើត្រីអាំងត្រូវទឹកភ្លៀង គឺធ្វើឲ្យសាច់របស់វាខូច វាអាចធ្វើឲ្យទន់ពេក ឬក៏មិនឆ្ងាញ់ ដូច្នេះអ្នកលក់គាត់ត្រូវបាំងថ្ងៃបាំងភ្លៀង កុំឲ្យទទឹក ទៅទទឹកនឹងត្រីអាំង ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រសិនបើចង្ក្រានអាំងត្រីត្រូវទឹក វាអាចធ្វើឲ្យរលត់ភ្លើង អញ្ចឹងធ្វើឲ្យត្រីអាំងរបស់គាត់អត់ឆ្អិននោះទេ ដូច្នេះគាត់ត្រូវការពារអញ្ចឹងបុរសដែលពាក់អាវលឿង ដែលមានវ័យ ២៣ ឆ្នាំហ្នឹង គាត់បានដើរមកដល់កន្លែងលក់ត្រីអាំងមួយកន្លែង ដែលអ្នកលក់ គាត់ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ស្វាយ ខោជើងវែងពណ៌ ហើយគាត់ពាក់ស្បែកជើងប៊ូពណ៌ខ្មៅ អង្គុយលក់នៅក្បែរចង្ក្រានអាំងត្រីនោះផងដែរ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បន្តិចក្រោយមក bɑntəc kraoy mɔɔk soon after
Notes: ជើង ត
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
លក់ lʊək 1. to sell
2. asleep {ដេកលក់ = to be sound asleep, to sleep deeply} {ដេកមិនលក់ = to not be able to fall asleep, to have insomnia}
ត្រី trəy 1. generic term for fish
2. prefix in words of Indo-European origin: 'tri,' 'three,' 'triple' etc.
អាំង ʔaŋ 1. to bake, broil, roast, grill, toast
2. to roast by holding over a fire (in a rolled up shape, on a spit), barbecue
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
សម្លឹង samlǝŋ to gaze, to stare
Notes: root: ស្លឹង; also written សំឡឹង
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ចិញ្ចើមផ្លូវ cəɲcaəm pləv curb, sidewalk, roadside
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ប្រភេទ prɑpʰeet category, variety, class, kind, type, species, aspect, nature, characteristic
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
ត្រីដៀប trəy diəp kind of fish
ត្រីរ៉ស់ trəy rɑh kind of fish (Ophiocephalus striatus - it has a flat head covered with large scales and attains a length of about a yard)
ក្រហម krɑhɑɑm color: red
ត្រីអណ្ដែង trəy ʔɑndaeŋ kind of freshwater catfish (Clarias batraciu - they have barbs which can inject a poison that causes a painful wound)
Notes: ជើង ដ
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ប្រជាជន prɑciecʊən the people, the population
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ចង្អើរ cɑŋʔaə 1. rack (for roasting or grilling food, e.g., in an oven)
2. rear seat (on a bicycle, refers to the long, narrow grill-like seat over the rear wheel)
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
ឆត្រ cʰat 1. umbrella
2. parachute
3. halo, circle around the sun or moon
ចង្ក្រាន cɑŋkraan 1. oven, stove, furnace, hearth(stone)
2. kitchen
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ប្រើ praə to use
ធ្យូង kcuuŋ, tyuuŋ charcoal, carbon, coal, soot
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
រងើកភ្លើង rɔŋəək pləəŋ ember, live coal
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
អុស ʔoh firewood
Notes: also written ឧស
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ឈើ cʰəə 1. tree, wood
2. wooden
ភ្លើង pləəŋ 1. fire (and, by extension, any substance which has a burning taste or effect)
2. flame
3. light, flare
4. electricity
ឆេះ cʰeh 1. to burn (up), consume (of a fire)
2. to catch fire, to burst into flames, to blaze
3. to be enraged
4. to start up (of a car)
5. to be highly inflammable, on fire, burning
6. to be on (e.g., of a light)
អណ្ដាត ʔɑndaat 1. tongue
2. reed (of a musical instrument)
Notes: ជើង ដ
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ខ្លោច klaoc 1. to be burned, scorched
2. overcooked
3. to feel very strongly about something
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ឆ្អិន cʔən 1. to be cooked
2. mature, experienced, well-versed
3. of red: to be bright
4. to be pure/without impurities (especially of gold)
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ខ្ពស់ kpʊəh high, tall
ផុត pʰot 1. to come to an end, cease
2. to die
3. to come to the end of
4. to use up all of something
5. to be over, closed
6. to be free of/clear, out of the way
7. to escape, get free of
8. to avoid
9. to almost reach, barely miss
10. to place out of reach, be out of reach
11. to surpass
12. end, last of something
ពី pii from, since, of, about, at
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
បី bəy three
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
ក្បែរ kbae to be near, close to
អ្នកលក់ neak lʊək seller
បណ្ដើរ bɑndaə 1. to accompany, escort (by walking), conduct, take for a walk
2. (bicycle, motorbike) to push
3. to go together, go out with
4. to be simultaneous with
5. to keep on doing, continue
6. a little at a time, gradually
7. simultaneously, at the same time
8. while
Notes: ជើង ដ
ផ្សែង psaeŋ 1. smoke, steam
2. to be smoky
ហុយ hoy 1. to whirl/swirl/rise up (in a cloud, like dust or smoke) {ហុយក៏ហុយ ក្ដៅក៏ក្ដៅ = it’s dusty and hot}
2. to spread (e.g., of smoke or a smell)
3. to fume
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ក្ដៅ kdav hot, warm
Notes: ជើង ដ
ក្លិន klən odor, smell, scent
ឈ្ងុយ cŋuy to smell delicious/fragrant
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
បរិយាកាស paʔreʔyaakaah 1. air
2. atmosphere (of a situation or event), environment
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ខ្យល់ kcɑl, kyɑl, ksɑl wind, air, breath (wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.)
អ្នកដំណើរ neak dɑmnaə traveller
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ដោយសារតែ daoy saa tae because
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
ការពារ kaapie to protect, defend
ទឹកភ្លៀង tɨk pliəŋ rain, rainwater
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
សន្សើម sɑnsaǝm 1. moisture, dew
2. dampness, humidity
3. sundew (Drosera burmanni, kind of insectivorous plant, with pinkish furry leaves, which grows in damp places)
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
សាច់ sac 1. meat
2. pulp (of a fruit), wooden parts of a tree
3. substance, essence, essential part
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ខូច kʰouc 1. broken, damaged, ruined
2. bad, nasty
ទន់ tʊən 1. to be soft, supple, pliant, flexible
2. tender
3. gentle, kind
4. to be weak, lifeless, worn out, discouraged
ពេក peek too, too much, too many
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ឆ្ងាញ់ cŋaɲ tasty, delicious
បាំង baŋ to conceal, cover, hide (something), mask, obstruct, shield, protect (e.g., with an umbrella)
ថ្ងៃ tŋay 1. day, daytime
2. sun
ភ្លៀង pliəŋ 1. to rain
2. rain
ទទឹក tɔtɨk wet
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ម្យ៉ាងវិញទៀត myaaŋ vɨɲ tiət on the other hand
រលត់ rɔlʊət 1. to go out (as a fire/lamp)
2. to stall (of a car)
3. to die (down), disappear, fade away
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
លឿង lɨəŋ color: yellow
វ័យ vey age, range of age
Notes: also written វយ
ឆ្នាំ cnam year
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ពណ៌ poa color, complexion
ស្វាយ svaay 1. mango
2. color: purple, violet, mauve
ខោ kʰao pants, trousers
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
វែង vɛɛŋ long, tall
sɑɑ color: white
ស្បែកជើងប៊ូ sbaek cǝǝŋ puu leather shoes, boots
ខ្មៅ kmav black, dark (colored)