Going To The ATM (Sakanan) — 04


នៅក្នុងរូបភាពទីចូលមកដល់រូបភាពទីយើងឃើញថា ការតម្រង់ជួរគ្នានោះ គឺមនុស្សទាំងអស់រង់ចាំតម្រង់ជួរគ្នា នៅខាងមុខទូអេធីអឹម ឬក៏ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់ យើងពុំចាំបាច់ចូលទៅក្នុងធនាគារទេ ព្រោះថាគ្រប់ធនាគារទាំងអស់ តែងតែមានម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ ឬក៏យើងអាចហៅថា អេធីអឹមអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គ្រប់ធនាគារ គឺសុទ្ធតែមានម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ទាំងអស់ ហើយប្រជាជនកម្ពុជា ភាគច្រើន គាត់ពុំសូវហៅម៉ាស៊ីនដកប្រាក់នោះទេ ព្រោះវាវែង បាទ ឈ្មោះវាវែងពេក អញ្ចឹងគេហៅអក្សរកាត់ដូចគ្នាគឺ អេធីអឹម ឬក៏ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ មនុស្សទាំងអស់កំពុងតែឈរតម្រង់ជួរនៅខាងមុខម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ព្រោះថានៅពេលដែលមានមនុស្សច្រើន ដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ យើងត្រូវឈរតម្រង់ជួរគ្នា អ្នកណាមកមុន គឺឈរខាងមុខ ហើយអ្នកណាមកក្រោយ គឺឈរខាងក្រោយ បាទ នៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថា បុរសដែលពាក់អាវ ខោជើង[] ខោជើងវែងពណ៌ គាត់ឈរខាងមុខគេ នៅជាប់ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមតែម្ដង គឺគាត់កំពុងតែដកប្រាក់ អញ្ចឹង បានន័យថា បុរសនោះ គាត់មកមុនគេ អញ្ចឹងគាត់ត្រូវឈរខាងមុខ បន្ទាប់មកបុរសពាក់អាវលឿង និងកូនស្រី គឺគាត់មកទីគឺគាត់ឈរបន្ទាប់ បុរសពាក់អាវស្វាយ គាត់មកបន្ទាប់ គឺគាត់ឈរខាងក្រោយទីរីឯនារីម្នាក់នោះ គាត់ឈរខាងក្រោយគេ ព្រោះថាគាត់មកខាងក្រោយគេ ទោះបីជាមានអាការៈប្រញាប់ប្រញាល់ក៏ដោយ ក៏នារីម្នាក់នោះមិនប្រជែង ឬក៏ប្រជ្រៀតទៅខាងមុខដែរ ព្រោះថាគាត់មកខាងក្រោយ គឺត្រូវឈរខាងក្រោយ ដូច្នេះវាអាចរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ និងបានន័យថា យើងបង្ហាញអំពីសុជីវធម៌ និងសីលធម៌របស់យើងផងដែរ ព្រោះថាជាទូទៅ ការមកមុន គឺត្រូវឈរខាងមុខ ការមកក្រោយ គឺត្រូវឈរខាងក្រោយ វាគឺជាសុជីវធម៌ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់មួយល្អផងដែរ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
តម្រង់ tɑmrɑŋ 1. to straighten (out), to put in a straight line {តម្រង់ជួរ = to queue}
2. to direct, to aim
3. to rectify
4. in a straight line
Notes: root: ត្រង់
ជួរ cuə 1. column, line, row
2. formation, rank
3. family line, lineage
4. clf. for rows, lines, 12-year cycles, generations
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
រង់ចាំ rʊəŋ cam, rɔɔŋ cam to wait (for, until)
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
ទូ tuu 1. cabinet, cupboard, closet, wardrobe {ទូអេធីអឹម = ATM} {ទូខោអាវ = wardrobe}
2. compartment (in a train)
អេធីអឹម ʔee tʰii ʔəm ATM
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ម៉ាស៊ីន maasin machine, motor, engine, device
Notes: also pronounced maasɨn
ដកប្រាក់ dɑɑk prak to withdraw money
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ពុំ pum negative particle: not, non-, without
Notes: ពុំ is a stylistic variant of មិន and may replace it in many cases, like មិន it usually occurs with the final particle ទេ់; ពុំ is somewhat more respectful than other negative particles and is commonly used when addressing a superior
ចាំបាច់ cam bac 1. necessary, essential, indispendable
2. to need to
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ធនាគារ tʰeaʔniekie 1. bank
2. treasury
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
គ្រប់ krup 1. all of, every
2. to be enough, complete, whole, entire
3. to rule, administer, govern
4. to manage
5. to take care of
6. to regulate
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
សុទ្ធតែ sot tae all, only, exclusively, completely, without exception, nothing but
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ប្រជាជន prɑciecʊən the people, the population
ភាគច្រើន pʰiek craən 1. mostly
2. majority
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ពុំសូវ pum səv 1. not so much
2. rather not
3. without (having to)
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
វែង vɛɛŋ long, tall
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
ឈ្មោះ cmʊəh 1. name
2. to be named/called
ពេក peek too, too much, too many
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
អក្សរកាត់ ʔaksɑɑ kat abbreviated form of a word
ដូចគ្នា douc knie 1. to be alike, like, just as, like each other, same, the same kind of thing, such as
2. + នឹង: to resemble
3. as a response to a good wish etc.: same to you
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
រក្សា reaksaa 1. to take care of, protect
2. to keep, maintain
3. to observe, pay attention to, watch
សណ្ដាប់ធ្នាប់ sɑndap tnoap 1. conduct, manners, behavior, discipline, personality, order, method, arrangement
2. act, action
Notes: ជើង ដ
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
អ្នកណា neak naa 1. who, which one
2. someone, anyone
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
បុរស boʔrɑh man, male person
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
sɑɑ color: white
ខោ kʰao pants, trousers
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
ពណ៌ poa color, complexion
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
លឿង lɨəŋ color: yellow
និង nɨŋ and
កូនស្រី koun srǝy daughter
បន្ទាប់ bɑntoap next, next to, following
ស្វាយ svaay 1. mango
2. color: purple, violet, mauve
រីឯ rii ʔae as for, regarding
នារី nierii girl, young woman
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ទោះបីជា tʊəh bəy cie although, even though
អាការៈ ʔaakaa, ʔaakaaraʔ 1. symptom, characteristic, sign
2. special sign, omen
3. appearance, look, aspect, attribute
4. way, method
5. attitude, manner, conduct, behavior
6. action, situation, condition
7. letter of the alphabet
8. letter
ប្រញាប់ប្រញាល់ prɑɲap prɑɲal 1. to hurry up
2. quickly, in a (great) hurry, urgently
ក៏ដោយ kɑɑ daoy 1. (who)soever, (what)soever
2. whether or not, it makes no difference, even if
3. even though, although
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ប្រជែង prɑcɛɛŋ 1. to argue, dispute, object, compete
2. to struggle to win someone over
3. to outrun, outdistance, pass ahead, leave behind
Notes: root: ជែង
ប្រជ្រៀត prɑcriet 1. to squeeze/cram/insert/climb (into a narrow/crowded place)
2. close together
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
បង្ហាញ bɑŋhaaɲ 1. to show, exhibit, reveal, to indicate
2. to demonstrate, to teach
3. to introduce (someone to someone)
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
សុជីវធម៌ soʔciiveaʔtʰoa 1. savoir vivre, courtesy, manners, good-breeding
2. knowledge of the world, ability to live elegantly
សីលធម៌ sel tʰoa, sǝl tʰoa 1. ethics, morals, virtue
2. morality
3. manners and behavior that lead one to do good and avoid evil
4. precepts of righteousness
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper