Going To The ATM (Sakanan) — 03


ចូលដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា នារីម្នាក់នោះ គាត់បានដើរមកដល់ធនាគារ ក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនចូលទៅក្នុងធនាគារនោះទេ បាទ គាត់អត់ចូលទៅក្នុងធនាគារទេ គឺគាត់ដើរមករកតម្រង់ជួរវិញអញ្ចឹងគាត់តម្រង់ជួរនៅក្នុងមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងរូបភាពទីនេះ យើងឃើញមនុស្សជាច្រើននាក់ ដែលឈរតម្រង់ជួរគ្នា បាទ អញ្ចឹងយើងឃើញមនុស្សជាច្រើនឈរតម្រង់ជួរគ្នា ដែលនៅខាងមុខគេបង្អស់ បាទ នៅខាងមុខគេបង្អស់ គឺនៅខាងស្ដាំដៃបង្អស់ គឺមានបុរសម្នាក់ គាត់ពាក់អាវពណ៌ ស្លៀកខោពណ៌ ហើយពាក់ស្បែកជើងពណ៌ដែរបន្ទាប់ពីបុរសនោះ យើងឃើញមានកុមារីម្នាក់ បាទ ឬក៏ក្មេងស្រី បាទ យើងអាចហៅបានពីរ កុមារីក៏បាន ក្មេងស្រីក៏បានកុមារីនោះ គាត់ពាក់អាវពណ៌ ស្លៀកខោពណ៌ខ្មៅ ហើយចងសក់ទីទុយ បាទ កុមារីនោះ គាត់ឈរនៅក្បែរឪពុករបស់គាត់ បាទ ឪពុករបស់គាត់ ដែលមានពាក់អាវពណ៌លឿង ដៃខ្លី ស្លៀកខោជើងវែងពណ៌ បាទ កុមារីនិងឪពុកនោះ គាត់កំពុងតែឈរតម្រង់ជួរហើយទាំងពីរអ្នក ឪពុកកូន គឺឈរនៅចំកណ្ដាលតែម្ដង បាទ បានន័យថា គាត់នៅឈរចំកណ្ដាលនៃជួរ គឺខាងមុខគាត់គឺមានបុរសម្នាក់ នៅខាងក្រោយគាត់មានបុរសម្នាក់ទៀតហើយបុរសម្នាក់ទៀតដែលឈរនៅខាងក្រោយ បុរសដែលជាឪពុកនោះ គឺពាក់អាវពណ៌ស្វាយ ដៃខ្លី ស្លៀកខោជើងវែងពណ៌ ហើយគាត់មានសក់ខ្លី អញ្ចឹងគាត់ពាក់អាវដៃវែង ដៃខ្លីពណ៌ស្វាយដៃស្ដាំរបស់បុរសនោះ គឺគាត់ច្រត់ទៅក្នុង[...] ហោប៉ៅរបស់គាត់ អញ្ចឹងគាត់បានឈរច្រត់ហោប៉ៅ ឬក៏ជ្រែងហោប៉ៅ ដោយដាក់ដៃស្ដាំចូលទៅក្នុងហោប៉ៅខោ អញ្ចឹងខោរបស់គាត់គឺមានហោប៉ៅមួយ បាទ អញ្ចឹងគាត់ដាក់ដៃស្ដាំរបស់គាត់ចូលក្នុងហោប៉ៅពួកគេទាំងបីនាក់កំពុងតែឈរតម្រង់ជួរគ្នាបាទ ពួកគេទាំងបីនាក់កំពុងតែឈរតម្រង់ជួរគ្នាហើយពេលនោះ នារីដែលមានវ័យអាយុប្រហែលជាម្ភៃប្រាំឆ្នាំ ដែលស្ពាយកាបូបធំនោះ គាត់បានដើរមកដល់ការតម្រង់ជួរនោះ គឺគាត់ឃើញមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែឈរតម្រង់ជួរគ្នា

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
នារី nierii girl, young woman
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
ធនាគារ tʰeaʔniekie 1. bank
2. treasury
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
តម្រង់ tɑmrɑŋ 1. to straighten (out), to put in a straight line {តម្រង់ជួរ = to queue}
2. to direct, to aim
3. to rectify
4. in a straight line
Notes: root: ត្រង់
ជួរ cuə 1. column, line, row
2. formation, rank
3. family line, lineage
4. clf. for rows, lines, 12-year cycles, generations
វិញ vɨɲ again, back, instead
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
នាក់ neak clf. for people
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
បង្អស់ bɑŋʔɑh 1. to consume, use up, exhaust, waste
2. to spend
3. to complete, conclude
4. to be the most, extreme, highest
5. the best/most/last/first of all
6. end, tip, peak, extremity
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
បុរស boʔrɑh man, male person
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ពណ៌ poa color, complexion
sɑɑ color: white
ស្លៀក sliək to put on or wear clothing (below the waist only: skirts, trousers)
ខោ kʰao pants, trousers
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ស្បែកជើង sbaek cǝǝŋ shoes, boots, footwear
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
កុមារី koʔmaarəy 1. young girl
2. young
Notes: formal
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ក្មេងស្រី kmeeŋ srǝy girl
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ពីរ pii, pɨl two
ខ្មៅ kmav black, dark (colored)
ចង cɑɑŋ to tie, bind, fasten, link, attach, connect
សក់ sɑk hair
ទីទុយ tiituy 1. kind of owl
2. kind of hairstyle as in សក់ទីទុយ
ក្បែរ kbae to be near, close to
ឪពុក ʔǝv puk father
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
លឿង lɨəŋ color: yellow
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
វែង vɛɛŋ long, tall
និង nɨŋ and
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
ចំកណ្ដាល cɑm kɑndaal 1. right in the center, exactly in the middle
2. just what is needed
Notes: ជើង ដ
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ស្វាយ svaay 1. mango
2. color: purple, violet, mauve
ខ្លី kləy short (in length)
ច្រត់ crɑt 1. to lean upon, support oneself with the hand(s) or a cane
2. to have the hands in the pockets {គាត់ច្រត់ហោប៉ៅ = he has his hands in his pockets}
ហោប៉ៅ hao pav pocket
ជ្រែងហោប៉ៅ crɛɛŋ hao pav to have the hands in the pockets
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ពួកគេ puək kee they
បី bəy three
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
វ័យ vey age, range of age
Notes: also written វយ
អាយុ ʔaayuʔ 1. to be ... years old
2. age
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ម្ភៃ mpʰey twenty
ប្រាំ pram five
ឆ្នាំ cnam year
ស្ពាយ spiey 1. to carry slung across/suspended from the shoulder, carry by means of a shoulder strap
2. shoulder strap (e.g., of a rifle)
កាបូប kaaboup 1. bag
2. purse, wallet
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)