Going To Bed (Sakanan) — 10


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១០ រូបភាពទី ១០ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ស្លៀកពាក់ខោអាវហើយ អញ្ចឹងគាត់ផ្លាស់ខោអាវរួចរាល់ហើយ ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានឡើងមកអង្គុយនៅលើគ្រែ អញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់គេងភ្លាមទេ គឺគាត់មកអង្គុយដោយផ្អែកខ្នងគាត់ទៅនឹងក្បាលគ្រែ ហើយគាត់ដាក់ខ្នើយដើម្បីផ្អែកទៅនឹងខ្នងរបស់គាត់ បន្ទាប់មកគាត់អង្គុយសណ្ដូកជើង ដោយជើងម្ខាងរបស់គាត់សណ្ដូកនៅលើគ្រែ ជើងម្ខាងទៀត គឺគាត់បញ្ឈរជង្គង់ឡើងអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែអង្គុយសណ្ដូកជើងនិងបញ្ឈរជង្គង់នៅលើគ្រែ ដោយជើងស្ដាំ យើងឃើញគាត់សណ្ដូកនៅលើគ្រែ ដោយជើងឆ្វេង គាត់ឃើញ យើងឃើញគាត់បញ្ឈរជង្គង់ឡើង ហើយគាត់អង្គុយនៅលើភួយ ដោយដាក់ដៃនៅលើជើងរបស់គាត់ អញ្ចឹងគាត់ដាក់ដៃស្ដាំនៅលើជើងស្ដាំរបស់គាត់ ហើយដៃឆ្វេងគឺគាត់ទម្លាក់នៅលើគ្រែអញ្ចឹងយើងឃើញក្បែរគ្រែរបស់គាត់ គឺមានកូនកៅអីតូចមួយសម្រាប់ដាក់កង្ហារ ដែលកង្ហារកំពុងតែវិលបញ្ចេញខ្យល់ចេញមកក្រៅ អញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់អត់ប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេ គឺគាត់ប្រើកង្ហារ អញ្ចឹងគាត់បើកកង្ហារឲ្យមានខ្យល់ ដើម្បីឲ្យខ្លួនគាត់ត្រជាក់ ដែលយើងឃើញនៅក្បែរកៅអីកង្ហារនោះ គឺយើងឃើញមានកូនតុមួយ ឬក៏កូនទូមួយ ដែលកូនទូនោះយើងឃើញមានចំនួនបីថត អញ្ចឹងកូនទូនេះគឺប្រើសម្រាប់ដាក់ទ្រទូរទស្សន៍ ដោយយើងឃើញនៅលើកូនទូនោះ គឺមានទូរទស្សន៍មួយ ដែលទូរទស្សន៍នោះកំពុងតែបិទអញ្ចឹងគាត់មានទូរទស្សន៍មួយដាក់នៅលើកូនទូ ដែលកូនទូនោះគឺមានចំនួនបីថតដែលយើង ថតទាំងបីនោះ គឺយើងអាចដាក់សម្ភារៈផ្សេងដូចជាតេឡេទូរទស្សន៍ ឬក៏សៀវភៅ ឬក៏ខោអាវនានាបាន អញ្ចឹងថតទូគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់សម្ភារៈផ្សេងចូលទៅក្នុងទូ ហើយទូរទស្សន៍ គឺជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ឬក៏ជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមើលជារឿង ឬក៏មើលជាវីដេអូ ឬក៏មើលព័ត៌មានបានអញ្ចឹងយើងមើលវីដេអូ មើលរឿង មើលព័ត៌មាន ដោយប្រើប្រាស់ទូរទស្សន៍ដែលយើងឃើញទូរទស្សន៍របស់គាត់ គឺនៅលើកូនទូតូចមួយ ដែលមានចំនួនបីថតហើយនៅលើជញ្ជាំងរបស់គាត់គឺមានបង្អួច ដែលបង្អួចគាត់គេងអត់បិទវាំងនននោះទេអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ចូលចិត្តភ្លឺ គាត់ចង់បានពន្លឺព្រះចន្ទ ដូច្នេះគាត់អត់បិទវាំងននបង្អួចរបស់គាត់នោះទេ ដោយគាត់បើកចំហវាំងននរបស់គាត់អញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ បន្ទាប់ពីគាត់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់រួចហើយ គាត់អត់ទាន់ចូលគេងភ្លាមទេ គឺគាត់អង្គុយសណ្ដូកជើងនៅលើគ្រែរបស់គាត់ ដោយអង្គុយបញ្ឈរជង្គង់ម្ខាង និងសណ្ដូកជើងម្ខាងនៅលើគ្រែ នៅខាងមុខទូរទស្សន៍

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ស្លៀកពាក់ sliǝk peak to dress, get dressed, be dressed, wear clothes
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ផ្លាស់ plah 1. to replace, to change (e.g., clothes), to exchange
2. to transfer
3. to be transferred, changed, replaced
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
គ្រែ krɛɛ bed, couch
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
គេង keeŋ to lie down, to sleep
ភ្លាម pliem 1. immediately, at once, right away
2. suddenly
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ផ្អែក pʔaek 1. to lean back/on/against, recline
2. to lean something against
3. to rely on
4. to be supported (by)
ខ្នង knɑɑŋ 1. the back, back of something
2. clf. for houses
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ខ្នើយ knaəy cushion, pillow
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
សណ្ដូកជើង sɑndouk cəəŋ to stretch the legs
Notes: ជើង ដ
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
សណ្ដូក sɑndouk 1. to stretch/draw out, to extend
2. to be extended
Notes: ជើង ដ
ម្ខាងទៀត mkʰaaŋ tiət the other side, the other one (of a pair)
បញ្ឈរជង្គង់ bɑɲcʰɔɔ cʊəŋkʊəŋ to raise up the knees, (to sit with the) knees drawn up against the chest
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
និង nɨŋ and
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ភួយ pʰuəy 1. blanket
2. quilt
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ទម្លាក់ tumleak to drop, to let something fall
ក្បែរ kbae to be near, close to
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
កៅអី kav ʔəy chair, seat
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
កង្ហារ kɑŋhaa pinwheel, wind wheel, fan, propeller
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
វិល vɨl to turn (around), spin, revolve
បញ្ចេញ bɑɲcəɲ 1. to send/drive out, expel
2. to release, let go out
3. to issue, emit (e.g., a sound, rays, beams of light)
4. to publish, to bring out
5. to express (an opinion)
6. to show off
7. to enlarge, develop, to increase
8. to exaggerate
ខ្យល់ kcɑl, kyɑl, ksɑl wind, air, breath (wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.)
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ប្រើ praə to use
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ maasin trɑceak A/C, air conditioner
Notes: also pronounced maasɨn
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
ត្រជាក់ trɑceak 1. to be cold/cool (to the touch, less intense than រងា​)
2. refreshing
3. to be subtle
តុ tok 1. table, desk
2. small plate on legs for fruit or dessert
Notes: irregular pronunciation
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ទូ tuu 1. cabinet, cupboard, closet, wardrobe {ទូអេធីអឹម = ATM} {ទូខោអាវ = wardrobe}
2. compartment (in a train)
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
បី bəy three
ថត tʰɑɑt 1. to photograph, take pictures
2. to record (sound)
3. to X-ray
4. to untie
5. to take out
6. drawer
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ទ្រ trɔɔ 1. to support (from below), to carry (from underneath)
2. to uphold
3. to hold back, to restrain
ទូរទស្សន៍ tuureaʔtʊəh TV
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
សម្ភារៈ sɑmpʰiereaʔ 1. materials, equipment, supplies
2. matter, substance
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
តេឡេ teelee remote control
សៀវភៅ siǝv pʰɨv 1. book
2. pad, notebook
នានា nienie 1. various
2. different, diverse, all, of all sorts (also occurs as a prenominal particle)
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
គ្រឿង krɨəŋ 1. tool, instrument
2. ingredient, spice, seasoning
3. clf. for machines, vehicles etc.
អេឡិចត្រូនិច eeləttrounɨt electronic
Notes: also written អេឡិចត្រូនិក; neither in Headley nor Chuon
ឧបករណ៍ ʔuʔpaʔkɑɑ 1. instrument, tool, implement, device
2. supplies, equipment
3. in general any instrument or means for achieving a purpose
4. part (of a mechanism)
5. assistance, aid, help, service, support, means of existence
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
រឿង rɨəŋ 1. story, novel
2. cause, case, event, conflict
វីដេអូ viideeʔou video
ព័ត៌មាន poadɑɑmien news, information {សួរព័ត៌មាន = to make an enquiry, to ask for information}
Notes: also written ពត៌មាន
ជញ្ជាំង cʊəɲceaŋ wall
បង្អួច bɑŋʔuəc window
វាំងនន veaŋ nɔɔn curtain
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
ភ្លឺ plɨɨ 1. daybreak, early morning
2. to shine, give off light
3. to be clear, bright, distinct, perceptible
4. dike (separating rice fields), dam, embankment
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ពន្លឺ pʊənlɨɨ light, ray/flash of light, illumination, brightness
ព្រះចន្ទ preah can moon
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
បើកចំហ baək cɑmhɑɑ 1. to leave (e.g., a door) open, to open wide
2. to be wide open
សម្លៀកបំពាក់ sɑmliək bɑmpeak clothes
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ចូលគេង coul keeŋ to go to bed, to go to sleep
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming