Going To Bed (Sakanan) — 08


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់បើកកង្ហារហើយ ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ចេញ ព្រោះពេលខ្លះ នៅពេលដែលយើងមកពីក្រៅ សម្លៀកបំពាក់ដែលយើងពាក់មកពីក្រៅ គឺធ្វើឲ្យមានការប្រឡាក់ បានន័យថានៅពេលដែលយើងដើរលេងនៅខាងក្រៅ ឬក៏ធ្វើការអាចមានដីហុយនៅតាមផ្លូវ ឬក៏អាចមានប្រឡាក់នូវធូលីតាមផ្លូវបាន ដូច្នេះយើងអត់ត្រូវពាក់ខោអាវ ដែលយើងពាក់មកពីក្រៅគេងនោះទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមិនស្រួលខ្លួន ឬក៏ស្អុះស្អាប់ ឬក៏ស្កៀប ដោយសារតែមានប្រឡាក់នៅ នៅជាប់នឹងខោអាវម្យ៉ាងវិញទៀត ខោអាវដែលយើងពាក់នៅតាមផ្លូវ នៅចេញទៅក្រៅ វាអាចជាខោអាវដែលមានដៃវែង ជើងវែង ឬក៏ក្រាស់អញ្ចឹងយើងពាក់ទៅអត់ស្រួលខ្លួនទេនៅពេលដែលយើងគេងព្រោះខោអាវក្រាស់គឺយើងពាក់ទៅក្រៅដើម្បីការពារកម្ដៅថ្ងៃ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលដល់បន្ទប់គេង ប្រសិនបើយើងពាក់ខោអាវក្រាស់គឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងគេងមិនស្រួល បានន័យថាគេងលក់អត់ស្រួល អញ្ចឹងយើងត្រូវផ្លាស់ខោអាវ ដែលយើងពាក់ចេញទៅក្រៅចេញ ដោយយើងផ្លាស់ជំនួសមកវិញនូវខោអាវដែលគេងយប់អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានស្រាតខោគាត់ចេញ អញ្ចឹងគាត់ស្រាតខោខ្មៅជើងវែងរបស់គាត់ចេញ ដោយយើងឃើញខោខ្មៅជើងវែងរបស់គាត់ គាត់ស្រាតហើយ គាត់ដាក់នៅលើគ្រែគេងរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ស្រាតខោចេញ គាត់ស្លៀកតែខោលីអូតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងជាទូទៅ យើងស្លៀកខោជើងវែងផង យើងស្លៀកខោលីអូផង ឬក៏ខោទ្រនាប់ ឬក៏ខោក្នុង យើងអាចហៅបានបី យើងអាចហៅថាខោលីអូ យើងហៅថាខោក្នុង ឬក៏ហៅថាខោទ្រនាប់បានអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ស្លៀកខោលីអូពណ៌ ហើយគាត់កំពុងតែដោះអាវរបស់គាត់ចេញផងដែរ បានន័យថាគាត់កំពុងតែផ្លាស់ខោអាវអញ្ចឹងគាត់លើកដៃឡើង ហើយចាប់ទាញកអាវរបស់គាត់ឡើងឲ្យផុតពីមុខ អញ្ចឹងគាត់ដោះអាវក្រៅ ដោះអាវរបស់គាត់ចេញ ដែលគាត់ពាក់ទៅខាងក្រៅ អញ្ចឹងគាត់ដោះអាវរបស់គាត់ចេញ ដោយផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់គេងយប់អញ្ចឹងគាត់នឹងផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់គេងយប់ ដោយ ដោយប្ដូរពីខោអាវពាក់ទៅខាងក្រៅ មកជាសម្លៀកបំពាក់គេងយប់វិញ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
កង្ហារ kɑŋhaa pinwheel, wind wheel, fan, propeller
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
ផ្លាស់ plah 1. to replace, to change (e.g., clothes), to exchange
2. to transfer
3. to be transferred, changed, replaced
សម្លៀកបំពាក់ sɑmliək bɑmpeak clothes
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ពី pii from, since, of, about, at
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ប្រឡាក់ prɑlak 1. dirty, soiled, stained
2. salty
3. to marinate, to salt (in order to preserve)
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ដើរលេង daə leeŋ 1. to go for a walk/stroll
2. to travel, to go for a trip
3. to go out
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ធ្វើការ tvəə kaa to work
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ដី dəy 1. earth, land, ground, soil
2. territory
ហុយ hoy 1. to whirl/swirl/rise up (in a cloud, like dust or smoke) {ហុយក៏ហុយ ក្ដៅក៏ក្ដៅ = it’s dusty and hot}
2. to spread (e.g., of smoke or a smell)
3. to fume
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
ធូលី tʰuulii dust
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing
គេង keeŋ to lie down, to sleep
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ស្រួលខ្លួន sruǝl kluən 1. to be well, healthy
2. to feel good
3. to be comfortable
ស្អុះស្អាប់ sʔoh sʔap to be hot and sticky/humid, sultry, muggy
ស្កៀប skiǝp 1. to feel/be irritated (e.g., as the skin feels after being exposed to unhusked rice or pine needles)
2. to itch
3. to be itching/prickling, to be irritated
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ជាប់នឹង coap nɨŋ 1. next to, adjacent to, near
2. to stick/attach to
ម្យ៉ាងវិញទៀត myaaŋ vɨɲ tiət on the other hand
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
វែង vɛɛŋ long, tall
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
ក្រាស់ krah thick, dense
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ការពារ kaapie to protect, defend
កម្ដៅ kɑmdav heat
Notes: ជើង ដ; root: ក្ដៅ
ថ្ងៃ tŋay 1. day, daytime
2. sun
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
បន្ទប់គេង bɑntup keeŋ bedroom
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ស្រួល sruəl 1. to be easy, simple, proper
2. healthy, comfortable, pleasant
3. nice, carefree, without any complications
គេងលក់ keeŋ lʊək 1. to sleep
2. to sleep well, to be sound asleep
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ជំនួស cumnuəh 1. instead of, in place of
2. to replace
3. replacement
វិញ vɨɲ again, back, instead
យប់ yup night, evening
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ស្រាត sraat 1. to undress
2. to go naked
3. to be naked, nude, bare
ខោ kʰao pants, trousers
ខ្មៅ kmav black, dark (colored)
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
គ្រែ krɛɛ bed, couch
ស្លៀក sliək to put on or wear clothing (below the waist only: skirts, trousers)
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
លីអូ liiʔou underwear
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
ខោទ្រនាប់ kʰao trɔnoap jockey shorts, briefs, panties
ខោក្នុង kʰao knoŋ boxer shorts
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
បី bəy three
ពណ៌ poa color, complexion
sɑɑ color: white
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ដោះ dɑh 1. breast(s), udder
2. to undo, untie
3. to take off (clothing), remove
4. to lift (a curse)
5. to release, free
6. to save, rescue
7. to solve, explain, settle (a question), resolve
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ចាប់ cap 1. to catch, capture, seize, grasp, get
2. to receive (e.g., a radio or television broadcast)
3. to select
4. clf. for handfuls
5. to begin to, undertake, start
6. to be painful
ទាញ tieɲ to pull, drag
កអាវ kɑɑ ʔaav collar (of a shirt)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ផុត pʰot 1. to come to an end, cease
2. to die
3. to come to the end of
4. to use up all of something
5. to be over, closed
6. to be free of/clear, out of the way
7. to escape, get free of
8. to avoid
9. to almost reach, barely miss
10. to place out of reach, be out of reach
11. to surpass
12. end, last of something
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ប្ដូរ pdou 1. to exchange, change, replace
2. to swap, barter, trade
Notes: ជើង ដ; root: ដូរ