Going To Bed (Sakanan) — 07


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់បានដើរទៅបើកកង្ហាររបស់គាត់ឲ្យវិលអញ្ចឹងជាធម្មតា ដើម្បីឲ្យត្រជាក់នៅក្នុងបន្ទប់ ប្រហែលជាបន្ទប់របស់គាត់គឺជាបន្ទប់បិទជិត ដូច្នេះវាអាចនឹងក្ដៅ វាអាចធ្វើឲ្យយើង ឲ្យគាត់ក្ដៅ ក្ដៅស្អុះ អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានភាពត្រជាក់ គឺគាត់ត្រូវប្រើកង្ហារ អញ្ចឹងអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់ជា មាន មានលុយ គាត់អាចទិញជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ដើម្បីដាក់នៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ អញ្ចឹងគាត់អត់ចាំបាច់ប្រើកង្ហារទេ គាត់អាចប្រើជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ហើយគាត់គ្រាន់តែបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ គឺបន្ទប់របស់គាត់នឹងត្រជាក់ក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគាត់អត់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេ នៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់អត់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេ ដូច្នេះគាត់ប្រើប្រាស់កង្ហារ ដែលយើង[កង្ហារ] ឃើញកង្ហាររបស់គាត់គឺមានពណ៌ផ្កាឈូក ហើយស្លាបកង្ហារគឺមានចំនួនបីមុំ អញ្ចឹងយើងមានស្លាបកង្ហារចំនួនបីមុំ ដើម្បីបក់ឲ្យមានខ្យល់ចេញពីកង្ហារនោះ ដើម្បីឲ្យយើងត្រជាក់ហើយកង្ហាររបស់គាត់គឺជាកូនកង្ហារតូច ដែលដាក់នៅលើកៅអីមួយ អញ្ចឹងគាត់មានកូនកៅអីតូចមួយដើម្បីដាក់កង្ហារ ដែលកៅអី កូនកៅអីនោះ ក៏មានជើងបួនផងដែរ ដើម្បីទ្រ ហើយយើងឃើញមានកង្ហារ គឺមានប៊ូតុងសម្រាប់ចុចអញ្ចឹងប៊ូតុងសម្រាប់ចុច គឺជាប៊ូតុងសម្រាប់កំណត់ល្បឿនកង្ហារឲ្យវិលខ្លាំងឬក៏ឲ្យវិលខ្សោយ តាមតម្រូវការរបស់យើងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់បានខ្យល់ខ្លាំង គឺយើងចុចប៊ូតុងដែលធ្វើឲ្យកង្ហារវិលខ្លាំង អញ្ចឹងស្លាបកង្ហារនឹងវិលខ្លាំង ហើយខ្យល់នឹងបញ្ចេញមកខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអត់ចូលចិត្តខ្យល់ខ្លាំងទេ យើងអាចបន្ថយល្បឿនកង្ហារ ដោយចុចប៊ូតុងផ្សេងទៀត ដើម្បីឲ្យវាដំណើរការវិលយឺតធ្វើឲ្យខ្យល់ចេញតិចៗ។ អញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គាត់ បន្ទាប់ពីគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយ គាត់ក៏បានមកដើរ បើកកង្ហារឲ្យវិល ដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ត្រជាក់នៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
កង្ហារ kɑŋhaa pinwheel, wind wheel, fan, propeller
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
វិល vɨl to turn (around), spin, revolve
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ជាធម្មតា cie tʰoam meaʔ taa normally, usually
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ត្រជាក់ trɑceak 1. to be cold/cool (to the touch, less intense than រងា​)
2. refreshing
3. to be subtle
បន្ទប់ bɑntup room
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ក្ដៅ kdav hot, warm
Notes: ជើង ដ
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ស្អុះ sʔoh 1. to be very hot, oppressive, stifling, sultry, muggy
2. to be restless, fidgety
3. exclamation indicating little desire to do something: ‘it's not required, it's not necessary, there's no need (to/for)’
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ភាព pʰiep state, condition, shape, manner
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ប្រើ praə to use
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
លុយ luy 1. money
2. small change, coin
ទិញ tɨɲ to buy
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ maasin trɑceak A/C, air conditioner
Notes: also pronounced maasɨn
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ចាំបាច់ cam bac 1. necessary, essential, indispendable
2. to need to
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ពណ៌ poa color, complexion
ផ្កាឈូក pkaa cʰuuk 1. color: pink
2. lotus flower
3. shower head
ស្លាប slaap 1. wing, feather, plumage (of a bird)
2. blade (e.g., of an oar or ventilating fan)
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
បី bəy three
មុំ mum 1. angle, corner
2. she (a sweet way to refer to/call a girl who one loves)
បក់ bɑk 1. wind: to blow
2. to fan
3. to blow out, extinguish
4. to wag, wave, shake, stir, rustle
ខ្យល់ kcɑl, kyɑl, ksɑl wind, air, breath (wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.)
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
កៅអី kav ʔəy chair, seat
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
បួន buən four
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ទ្រ trɔɔ 1. to support (from below), to carry (from underneath)
2. to uphold
3. to hold back, to restrain
ប៊ូតុង buutoŋ button
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ចុច coc 1. to press (with the fingertip or the tip of a stick, as a button)
2. to poke
3. to point
4. to indicate, pick out, select
5. [colloquial] to dip
កំណត់ kɑmnɑt 1. appointment
2. fixed period, limit, limitation
3. schedule
4. requirement, prerequisite
5. instruction
6. decision
7. propitious time (determined by an astrologer for beginning of various parts of the wedding ceremony)
8. piece, section
9. note, memo
10. notice
11. to set, fix, decide, stipulate, appoint, schedule, indicate
12. to note (down), record
13. to make a remark
ល្បឿន lbɨǝn 1. speed, velocity
2. rate, tempo
Notes: root: លឿន
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ខ្សោយ ksaoy weak, feeble, helpless, powerless
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
តម្រូវការ tɑmrəv kaa requirement
Notes: source: glosbe.com
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
បញ្ចេញ bɑɲcəɲ 1. to send/drive out, expel
2. to release, let go out
3. to issue, emit (e.g., a sound, rays, beams of light)
4. to publish, to bring out
5. to express (an opinion)
6. to show off
7. to enlarge, develop, to increase
8. to exaggerate
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
បន្ថយ bɑntʰɑɑy 1. to reduce, to lower, to decrease (in quantity or in price)
2. to cause to retreat, withdraw
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ផ្សេងទៀត pseeŋ tiət other
ដំណើរការ dɑmnaə kaa to function, run, work (especially of machinery)
យឺត yɨɨt 1. to be slow, late
2. to stretch, to be elastic
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with