Going To Bed (Sakanan) — 06


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពគឺទីនៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីគាត់ដុសធ្មេញគាត់ស្អាតហើយ អញ្ចឹងគាត់បានដុសសម្អាតធ្មេញរបស់គាត់បានយ៉ាងស្អាត បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចេញពីបន្ទប់ទឹក អញ្ចឹងគាត់ដើរសំដៅចូលមកក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់ ដោយដើរសំដៅមករកគ្រែគេងដែលនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ យើងឃើញគាត់កំពុងតែដើរចូលតាមមាត់ទ្វារ អញ្ចឹងគាត់ឈានជើងចូលក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់តាមមាត់ទ្វារ ហើយដើរសំដៅមករកគ្រែគេងរបស់គាត់ដោយយើងឃើញនៅក្បែរគាត់គឺមានគ្រែគេងមួយអញ្ចឹងគ្រែគេងនោះ យើងឃើញនៅលើគ្រែគេងគឺមានពូកមួយ និងមានភួយមួយ ហើយមានខ្នើយកើយចំនួនមួយផងដែរនៅលើគ្រែ ដែលពូកយើងប្រើសម្រាប់គេងទីលើនោះ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគេង គឺយើងគេងនៅលើពូក សម្រាប់អ្នកទីក្រុងគឺយើងគេងនៅលើពូក ចំណែកឯអ្នកអត់មានពូកគេងគឺគេងនៅលើកន្ទេលអញ្ចឹងគាត់គេងនៅលើពូក ហើយដណ្ដប់ភួយភួយដែលដាក់នៅលើគ្រែ គឺគាត់ដណ្ដប់ភួយ ដោយយកភួយដណ្ដប់លើខ្លួនរបស់គាត់ហើយគាត់នឹងកើយនៅលើខ្នើយ នៅពេលដែលគាត់គេងអញ្ចឹងគ្រែនេះគឺយើងឃើញមានជើងបួន គ្រែជើងបួន ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពទីគឺមានជើងតែបីទេ ដោយសារតែបាំងមួយ អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមើលជុំវិញគ្រែ គឺយើងឃើញ នឹងឃើញមានជើងបួនជាក់ជាមិនខាន ដោយសារតែគ្រែតែងតែមានជើងបួនហើយនៅក្បែរគ្រែនៅជាប់ជញ្ជាំង យើងឃើញមានបង្អួចមួយ ដែលបង្អួចនោះគឺជាបង្អួចកញ្ចក់ អញ្ចឹងបង្អួចកញ្ចក់ គឺជាបង្អួចដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញទៅខាងក្រៅបាន អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់បើកបង្អួចទេ ក៏យើងអាចមើលឃើញទៅខាងក្រៅដែរ ដោយសារតែវាជាកញ្ចក់ អញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញឆ្លងកញ្ចក់បាន បានន័យថាយើងអាចមើលឃើញពីម្ខាងទៅម្ខាងបាន ដោយមិនចាំបាច់បើកកញ្ចក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែបង្អួចរបស់គាត់យើងឃើញមានវាំងននពីរអញ្ចឹងវាំងននបង្អួចគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់បិទឬក៏បើកនៅពេលដែលយើងមិនចង់ឲ្យមានពន្លឺចូលអញ្ចឹងពេលខ្លះប្រសិនបើយើងខ្លាចចាំងថ្ងៃឬក៏កុំចង់ឲ្យមានពន្លឺព្រះចន្ទចូលនៅពេលដែលយើងគេង យើងអាចទាញវាំងននបិទបង្អួចបាន ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងគិតថាចង់មើលព្រះចន្ទ ឬក៏ចង់ឲ្យមានពន្លឺចេញចូលក្នុងបន្ទប់របស់យើង យើងគ្រាន់តែទាញវាំងននចេញពីបង្អួចនោះជាការស្រេច គឺអាចធ្វើឲ្យមានពន្លឺចេញចូលបានអញ្ចឹងវាំងននគឺដាក់សម្រាប់ដើម្បីបាំងកុំឲ្យមានពន្លឺចូល ចូលទៅក្នុងបង្អួច ឬក៏កុំឲ្យមាននរណាម្នាក់មើលឃើញយើងពីក្រៅតាមរយៈបង្អួចនោះបាន

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ដុសធ្មេញ doh tmɨɲ to brush the teeth
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដុស doh 1. to scrub, to polish
2. to brush (one's teeth)
3. to rub (off), to wipe (off)
4. to chafe
សម្អាត sɑmʔaat 1. to clean {ដើម្បីសម្អាតវាឲ្យបានស្អាត = in order to clean it} {បោកសម្អាតខោអាវ = to wash the clothes clean}
2. to clean up, to sweep
3. to groom
Notes: root: ស្អាត; also written សំអាត
ធ្មេញ tmɨɲ tooth
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
បន្ទប់ទឹក bɑntup tɨk bathroom
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
សំដៅ sɑmdav 1. to note, indicate, point out, emphasize
2. to aim (at), head (straight) for
3. to go somewhere for an express purpose
4. to allude
5. (directly) to, at, toward, in the direction of
6. about, concerning
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
បន្ទប់គេង bɑntup keeŋ bedroom
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
គ្រែ krɛɛ bed, couch
គេង keeŋ to lie down, to sleep
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
ទ្វារ tvie 1. door, entrance, opening, gate
2. mountain pass
3. bay, gulf
ឈាន cʰien to take a step, step forward, walk {ឈានជំហាន = to take a step}
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
ក្បែរ kbae to be near, close to
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ពូក puuk 1. mattress
2. cushion
និង nɨŋ and
ភួយ pʰuəy 1. blanket
2. quilt
ខ្នើយកើយ knaəy kaəy pillow for the head
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ប្រើ praə to use
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ទីក្រុង tii kroŋ city, town
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
កន្ទេល kɑnteel mat
Notes: may be woven of many different grasses such as ជ្រេ, រំចេក, រុន, but it is commonly woven of កក់
ដណ្ដប់ dɑndɑp 1. to cover (someone) with a blanket or clothing
2. to wrap up
3. to bump against a cart (of the oxen which are pulling the cart)
4. ten, -teen (used only in compound numbers from 11 to 19)
Notes: ជើង ដ
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
កើយ kaəy 1. to lay one's head on, to rest or support (the head)
2. platform (for loading or unloading goods), loading dock
3. ladder (for climbing onto a tall animal or into a high carriage)
4. to project/stick out in the rear
ខ្នើយ knaəy cushion, pillow
បួន buən four
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
បី bəy three
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដោយសារតែ daoy saa tae because
បាំង baŋ to conceal, cover, hide (something), mask, obstruct, shield, protect (e.g., with an umbrella)
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ជុំវិញ cum vɨɲ 1. around, surrounding, on all sides
2. about, concerning
ជាក់ជា ceak cie surely
មិនខាន mɨn kʰaan certainly, without fail
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
ជញ្ជាំង cʊəɲceaŋ wall
បង្អួច bɑŋʔuəc window
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
មើលឃើញ məəl kʰəəɲ to see, to look at and see, to distinguish
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
ចាំបាច់ cam bac 1. necessary, essential, indispendable
2. to need to
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ឆ្លង clɑɑŋ 1. to cross, move across/through (by land, water, or air)
2. to spread (of a disease)
3. to communicate, transmit
4. to copy
5. to intersect
6. to be contaminated, contagious, infected
7. to contract (a disease)
8. to adopt, pick up (e.g., a bad habit)
9. to celebrate
10. to dedicate, inaugurate
11. to survive (an accident or disaster)
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
វាំងនន veaŋ nɔɔn curtain
ពីរ pii, pɨl two
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ពន្លឺ pʊənlɨɨ light, ray/flash of light, illumination, brightness
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
ខ្លាច klaac to fear, to be afraid of
ចាំងថ្ងៃ caŋ tŋay 1. to be blinded by the sun
2. to be bathed in sunlight, be brightly illuminated by the sun
កុំ kom do not ...
ព្រះចន្ទ preah can moon
ទាញ tieɲ to pull, drag
គិត kɨt 1. to think, to realize
2. to calculate
3. to charge
4. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
5. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ចេញចូល cəɲ coul 1. to go in and out
2. to shuttle
បន្ទប់ bɑntup room
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
ជាការស្រេច cie kaa srac complete, finished
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
នរណាម្នាក់ nɔɔnaa mneak somebody, anybody
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
តាមរយៈ taam reaʔyeaʔ 1. by means of
2. through, by way of, via, through the mediation (of someone)