Going To Bed (Sakanan) — 03


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ដើរមកដល់បន្ទប់គេងរបស់គាត់ហើយ គាត់អត់បានចូលទៅគ្រែគេងគាត់ភ្លាមនោះទេ អញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់ចូលគេងភ្លាមនោះទេ ដោយគាត់ដើរសំដៅមករកបន្ទប់ទឹករបស់គាត់សិនអញ្ចឹងជាធម្មតាយើងឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គឺគាត់ពាក់អាវខៀវដដែល គឺគាត់អត់ទាន់ផ្លាស់ខោអាវទេ ហើយគាត់ស្លៀកខោជើងវែងពណ៌ខ្មៅ ប៉ុន្តែយើងអត់ឃើញគាត់ពាក់ស្បែកជើងនោះទេអញ្ចឹងជាទូទៅ នៅពេលដែលយើងចូលដល់ក្នុងផ្ទះ យើងតែងតែដោះស្បែកជើង ឬក៏ទ្រនាប់ជើងចេញ ហើយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងមកដល់ក្នុងបន្ទប់គេង គឺយើងអត់ពាក់ស្បែកជើង ឬក៏ទ្រនាប់ជើងទេ ព្រោះពេលខ្លះ ស្បែកជើង ឬក៏ទ្រនាប់ជើងដែលយើងពាក់យកមកពីក្រៅ គឺមានធូលី ឬក៏មានដីប្រឡាក់ អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងពាក់ចូលក្នុងផ្ទះ គឺវាអាចធ្វើឲ្យប្រឡាក់ផ្ទះយើងបាន ដែលយើងឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គឺគាត់អត់ពាក់ស្បែកជើងចូលក្នុងបន្ទប់របស់គាត់នោះទេ ដោយសារតែខ្លាចប្រឡាក់អញ្ចឹងគាត់បានដើរដោះស្បែកជើង ហើយសំដៅមករកបន្ទប់ទឹករបស់គាត់ ដោយយើងឃើញគាត់ចូលតាមទ្វារបន្ទប់ទឹក ដែលយើងឃើញបន្ទប់ទឹករបស់គាត់ នៅលើជញ្ជាំង ក្បែរទ្វារ គឺមានបង្អួចកញ្ចក់មួយ អញ្ចឹងបង្អួចកញ្ចក់ គឺសម្រាប់ឲ្យខ្យល់ចេញចូលបាន ព្រោះជាទូទៅបន្ទប់ទឹកគឺតូច ហើយហប់ អត់សូវមានខ្យល់ចេញចូលទេ ដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើបង្អួច ដើម្បីកុំឲ្យហប់អញ្ចឹងបង្អួចនេះ គឺយើងអាចបើកបិទបានដោយវានៅខ្ពស់ជាងយើងបន្តិច ដូច្នេះគេអត់អាចមើលឃើញពីបង្អួចមកទេ អញ្ចឹងអ្នកដែលនៅខាងក្រៅបន្ទប់ទឹក គឺគាត់អត់អាចមើលឃើញយើងតាមបង្អួចទេ ដោយសារតែបង្អួចនៅខ្ពស់ អញ្ចឹងនៅខ្ពស់ជាងយើង អញ្ចឹងគេអត់អាចមើលឃើញទេហើយនៅក្បែរបង្អួចនោះ គឺមានទូកញ្ចក់មួយ កូនទូកញ្ចក់ចាប់ជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំងអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់កូនទូកញ្ចក់នេះគឺ ប្រើកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះមុខផង ហើយនៅក្នុងទូកញ្ចក់នោះ គឺយើងអាចដាក់សម្ភារៈផ្សេងផងដែរ ដូចជាថ្នាំដុសធ្មេញ ច្រាសដុសធ្មេញ សាប៊ូដុសខ្លួន ឬក៏សាប៊ូកក់សក់ផងដែរអញ្ចឹងជាទូទៅយើងប្រើប្រាស់ទូកញ្ចក់ កូនទូកញ្ចក់តូចមួយ ហើយដាក់ភ្ជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំង ដែលយើងឃើញនៅក្រោមទូកញ្ចក់ គឺមានឡាបូសម្រាប់លាងដៃមួយអញ្ចឹងជាធម្មតានៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅតាមទីក្រុង គឺយើងតែងតែដាក់នូវឡាបូសម្រាប់លាងដៃ ដែលយើងឃើញឡាបូ នៅលើឡាបូគឺមានក្បាលរ៉ូប៊ីនេទឹកមួយ អញ្ចឹងក្បាលរ៉ូប៊ីនេទឹក គឺមានកន្លែងសម្រាប់បើកទឹកម៉ាស៊ីនឲ្យហូរចេញមកអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ទៅដួសទឹក ដោយប្រើផ្តិល ឬក៏ដោយប្រើកាទឹកនោះទេ គឺយើងគ្រាន់តែមួលក្បាលរ៉ូប៊ីនេ គឺទឹកនឹងចេញតាមបំពង់ទុយោហូរមកឲ្យយើងប្រើប្រាស់តែម្ដងដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺមានក្បាលរ៉ូប៊ីនេទឹកមួយនៅលើឡាបូលាងដៃ សម្រាប់ឲ្យគាត់បើកទឹកលាងដៃ ឬក៏ដុសធ្មេញ ឬក៏លុបមុខទៅតាមតម្រូវការរបស់គាត់ ដែលជាទូទៅបើតាមនៅស្រុកស្រែចំការ គឺគាត់អត់មានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ អញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់ទឹករែក អាចគាត់ដួស ដួសពីស្រះ ឬក៏ដួសពីបឹង ហើយពេលខ្លះគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកភ្លៀង អញ្ចឹងគាត់ត្រងទឹកភ្លៀង ប៉ុន្តែនៅក្នុងទីក្រុង គឺយើងប្រើប្រាស់ទឹកម៉ាស៊ីន ដោយយើងប្រើប្រាស់ យើងបើកតែក្បាលរ៉ូប៊ីនេទឹក នោះនឹងមានទឹកមកហូរមកឲ្យយើងប្រើប្រាស់

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
បន្ទប់គេង bɑntup keeŋ bedroom
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
គ្រែ krɛɛ bed, couch
គេង keeŋ to lie down, to sleep
ភ្លាម pliem 1. immediately, at once, right away
2. suddenly
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
ចូលគេង coul keeŋ to go to bed, to go to sleep
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
សំដៅ sɑmdav 1. to note, indicate, point out, emphasize
2. to aim (at), head (straight) for
3. to go somewhere for an express purpose
4. to allude
5. (directly) to, at, toward, in the direction of
6. about, concerning
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
បន្ទប់ទឹក bɑntup tɨk bathroom
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
ជាធម្មតា cie tʰoam meaʔ taa normally, usually
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ខៀវ kʰiəv blue, green (generally covering the spectrum of colors which includes blues and greens)
ដដែល dɑdael 1. to be identical, alike, the same
2. as before, over and over, in the same way
ផ្លាស់ plah 1. to replace, to change (e.g., clothes), to exchange
2. to transfer
3. to be transferred, changed, replaced
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing
ស្លៀក sliək to put on or wear clothing (below the waist only: skirts, trousers)
ខោ kʰao pants, trousers
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
វែង vɛɛŋ long, tall
ពណ៌ poa color, complexion
ខ្មៅ kmav black, dark (colored)
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ស្បែកជើង sbaek cǝǝŋ shoes, boots, footwear
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ដោះ dɑh 1. breast(s), udder
2. to undo, untie
3. to take off (clothing), remove
4. to lift (a curse)
5. to release, free
6. to save, rescue
7. to solve, explain, settle (a question), resolve
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ទ្រនាប់ជើង trɔnoap cəəŋ shoes, slippers, socks
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ជាពិសេស cie piʔseeh especially
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ពី pii from, since, of, about, at
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ធូលី tʰuulii dust
ដី dəy 1. earth, land, ground, soil
2. territory
ប្រឡាក់ prɑlak 1. dirty, soiled, stained
2. salty
3. to marinate, to salt (in order to preserve)
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
បន្ទប់ bɑntup room
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ខ្លាច klaac to fear, to be afraid of
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ទ្វារ tvie 1. door, entrance, opening, gate
2. mountain pass
3. bay, gulf
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ជញ្ជាំង cʊəɲceaŋ wall
ក្បែរ kbae to be near, close to
បង្អួច bɑŋʔuəc window
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ខ្យល់ kcɑl, kyɑl, ksɑl wind, air, breath (wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.)
ចេញចូល cəɲ coul 1. to go in and out
2. to shuttle
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
ហប់ hɑp 1. to be stuffy, close
2. muggy
3. to melt/fuse (metal to mend cracks)
4. to temper (metal in order to make it rustproof)
5. to bind/tie (with fiber from the ramie plant or fan palm)
6. to twist fibers together in order to make rope
7. eaves of a roof
អត់សូវ ʔɑt səv 1. not so much
2. rather not
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
ខ្ពស់ kpʊəh high, tall
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
មើលឃើញ məəl kʰəəɲ to see, to look at and see, to distinguish
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
ទូកញ្ចក់ tuu kɑɲcɑk wardrobe or case having a mirror or glass pane in front
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
ចាប់ cap 1. to catch, capture, seize, grasp, get
2. to receive (e.g., a radio or television broadcast)
3. to select
4. clf. for handfuls
5. to begin to, undertake, start
6. to be painful
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ប្រើ praə to use
ឆ្លុះ cloh 1. to view something through a lens
2. to look in a mirror
3. to (give an) x-ray
4. to be visible through (e.g., a lens)
5. to be x-rayed
6. to illuminate, to light up
7. to reflect
8. to give of light, shine
9. to be clear, lucid, bright, highly polished, shining
10. to be reflected
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
សម្ភារៈ sɑmpʰiereaʔ 1. materials, equipment, supplies
2. matter, substance
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ថ្នាំដុសធ្មេញ tnam doh tmɨɲ toothpaste
ច្រាសដុសធ្មេញ craah doh tmɨɲ toothbrush
សាប៊ូដុសខ្លួន saabuu doh kluən shower gel/cream
សាប៊ូកក់សក់ saabuu kɑk sɑk shampoo
ភ្ជាប់ pcoap 1. to fasten, attach, connect, bring/put together
2. to adjust, fit, set
3. to coordinate with
Notes: root: ជាប់
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
ឡាបូ laabou sink
លាង lieŋ 1. to wash, to clean (with a liquid)
2. to purify, to clear
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ទីក្រុង tii kroŋ city, town
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
ក្បាលរ៉ូប៊ីនេទឹក kbaal roubiinee tɨk faucet, tap
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ទឹកម៉ាស៊ីន tɨk maasin tap water
Notes: also pronounced maasɨn
ហូរ hou 1. to flow, stream, pour
2. to trot (especially of cattle or water buffalo)
3. to be fluent
4. fluently, eloquently
5. in a flowing manner
ចាំបាច់ cam bac 1. necessary, essential, indispendable
2. to need to
ដួស duəh 1. to scoop up/out, dip up
2. to serve food
3. to ladle/apportion (with a spoon)
4. to skim off (e.g., scum)
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ផ្តិល ptəl kind of metal bowl, bowl or basin generally made of copper or silver
Notes: ជើង ត
កាទឹក kaa tɨk water pot (e.g., made from tin or other metal)
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
មួល muəl 1. to turn (something around), twist, screw
2. to distort
3. dysentery
ក្បាលរ៉ូប៊ីនេ kbaal roubiinee faucet, tap
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
បំពង់ bɑmpʊəŋ container (of cylindrical shape), tube, pipe
ទុយោ tuyoo pipe, pipeline, hose, tube
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
ដុសធ្មេញ doh tmɨɲ to brush the teeth
លុបមុខ lup muk to wash the face
ទៅតាម tɨv taam 1. by, according to, through {គេគិតតម្លៃទៅតាមគីឡូ = they’re charging by the kilo}
2. to pursue, go after, go along with
3. to send for
4. to retrieve
តម្រូវការ tɑmrəv kaa requirement
Notes: source: glosbe.com
បើ baə 1. if, may be
2. although
ស្រុកស្រែ srok srae countryside
ចំការ cɑmkaa 1. farm (where vegetables or fruit crops are grown), plantation, orchard
2. clearing, cleared field
Notes: also written ចម្ការ
រែក rɛɛk 1. to carry by means of a yoke or pole across the shoulders with things suspended from both ends
2. to carry on a yoke
3. to take on two tasks at the same time
4. to take charge of a difficult matter
5. to be impartial, unbiased
6. kind of board game similar to checkers played with one king and 15 pawns on each side
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ស្រះ srah 1. pond, reservoir, pool
2. man-made pond on the grounds of a temple, ornamental pond
3. moat
បឹង bəŋ 1. lake, pond, pool
2. swamp, marsh, bog
3. lagoon
ទឹកភ្លៀង tɨk pliəŋ rain, rainwater
ត្រង trɑɑŋ 1. to filter, screen, strain, purify, decant
2. to collect, catch liquid (in a container)
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea