Fruits (Sakanan) — 01


ដោយជាក់ស្ដែងយើងមកមើលនៅក្នុងរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញមាននារីម្នាក់ ដែលគាត់ពាក់អាវពណ៌ប្រផេះ សំពត់ពណ៌ ស្លៀកសំពត់ពណ៌ គាត់កំពុងតែដើរមករកតូបលក់ផ្លែឈើមួយ អញ្ចឹងនៅក្នុងតូបលក់ផ្លែឈើនោះ យើងឃើញមានបុរសម្នាក់កំពុងតែឈរលក់ផ្លែឈើ ដោយបុរសម្នាក់នោះ មានអាយុគាត់ប្រហែលជា ២០ ឆ្នាំ គឺគាត់នៅក្មេង គាត់ពាក់មួកពណ៌ទឹកក្រូច គាត់ពាក់អាវពណ៌ខៀវដៃខ្លី ហើយគាត់មានពាក់អៀមផងដែរ ពាក់អៀមពណ៌ ដើម្បីការពារកុំឲ្យប្រឡាក់អាវរបស់គាត់ អញ្ចឹងដោយសារតែបន្លែ ឬក៏ដោយសារតែផ្លែឈើ គឺមានជាតិទឹក ដូច្នេះវាអាចខ្ទាតប្រឡាក់អាវរបស់គាត់ នៅពេលដែលគាត់ចិតផ្លែឈើឲ្យអតិថិជន អញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវតែពាក់អៀម ដើម្បីការពារខោអាវរបស់គាត់កុំឲ្យប្រឡាក់ ដែលបុរសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែឈរនៅក្រោមតូប ឬក៏នៅក្រោមតង់មួយ ដែលយើងឃើញនៅលើ [...]នៅលើ បុរសម្នាក់នោះគឺមានដំបូល អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់លក់នៅក្រោមដំបូលតង់មួយដោយសារតែដើម្បីការពារកុំឲ្យក្ដៅ ហើយនិងក៏ដូចជាកុំឲ្យមានភ្លៀងសើម ឬក៏ភ្លៀងទទឹក គឺយើងគ្រាន់តែដាក់ដំបូលមួយ ធ្វើជាតង់ដើម្បីឈរនៅក្រោមនោះ ដែលដំបូលតង់នោះ វាអាចធ្វើឲ្យយើងមានម្លប់ ឬក៏មិនឲ្យភ្លៀងទទឹកយើងបាន អញ្ចឹងហើយគាត់ឈរលក់នៅក្រោមតង់ចំណែកឯផ្លែឈើរបស់គាត់ គឺគាត់ដាក់នៅក្នុងរទេះកញ្ចក់ អញ្ចឹងគាត់មានរទេះមួយ សម្រាប់ដាក់ផ្លែឈើ ដែលយើងឃើញរទេះនោះ គឺមានកង់ចំនួនពីរ ដែលកង់ពណ៌ខ្មៅ ហើយនិងមានកាំកង់ផងដែរ ដែលនៅខាងក្រោយរទេះ គឺយើងឃើញមានដៃរុញ អញ្ចឹងគេរុញរទេះនោះដោយដៃរុញរទេះ ដោយយើងចាប់កាន់ដៃទាំងពីរទៅលើដៃរុញ ហើយរុញរទេះ ចំណែកឯនៅខាងមុខរទេះ យើងឃើញមានចន្ទល់មួយ ទល់កុំឲ្យរទេះបះ អញ្ចឹងដោយសារតែកង់រទេះវែង ដោយសារតែរទេះជារទេះវែង ហើយកង់រទេះនៅខាងក្រោយ ដូច្នេះប្រសិនបើអត់មានចន្ទល់ទេ រទេះនោះនឹងបះខាងមុខ បានន័យថាវាធ្លាក់ខាងមុខមកក្រោយ ហើយបះខាងក្រោយទៅលើ ដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យរទេះ និងផ្លែឈើនៅក្នុងរទេះនោះ ខូចខាតបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេឈប់ គេត្រូវដាក់ចន្ទល់រទេះនៅខាងមុខ ដើម្បីទប់វាឲ្យស្មើគ្នា បានន័យថាឲ្យស្មើកម្ពស់គ្នាទាំងមុខទាំងក្រោយ អញ្ចឹងរទេះនឹងអត់បះនោះទេ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអត់មានចន្ទល់ គឺវាអាចធ្វើឲ្យរទេះបះបាន ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងរុញ យើងគ្រាន់តែដោះចន្ទល់ចេញ យើងអាចរុញទៅមុខបាន ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងឈប់ យើងត្រូវដាក់ចន្ទល់ដោយយើងឃើញនៅលើរទេះនោះគឺជាទូកញ្ចក់ អញ្ចឹងគាត់ដាក់ទូកញ្ចក់របស់គាត់នៅលើរទេះ ដើម្បីដាក់ផ្លែឈើនៅក្នុងនោះជាទូទៅការដាក់ទូកញ្ចក់នៅលើរទេះ គឺវាធ្វើឲ្យរទេះរបស់យើងមើលទៅស្អាត ហើយរក្សាអនាម័យដល់ផ្លែឈើដែលនៅក្នុងនោះផងដែរ ព្រោះថាទូកញ្ចក់គឺស្អាត អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ផ្លែឈើចូល ផ្លែឈើនោះនឹងមានអនាម័យផងដែរ ដោយវាមិនប្រឡាក់ដី ឬក៏មិនមានមេរោគនោះទេ ហើយវាអាចការពារវាកុំឲ្យដីហុយចូលបាន ប្រសិនបើយើងអត់ដាក់ទូកញ្ចក់ទេ នៅពេលដែលមានខ្យល់ មានដីហុយមក វាអាចធ្វើឲ្យប្រឡាក់ផ្លែឈើរបស់យើង ធ្វើឲ្យវាអត់ស្អាត អញ្ចឹងវាអាចមានមេរោគ [នៅ]ពេលដែលអតិថិជនទិញញ៉ាំ អាចធ្វើឲ្យអតិថិជនឈឺបានដូច្នេះអ្នកលក់ត្រូវតែថែរក្សាអនាម័យចំពោះផ្លែឈើរបស់ខ្លួន

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
នារី nierii girl, young woman
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ពណ៌ poa color, complexion
ប្រផេះ prɑpʰeh color: grey
សំពត់ sɑmpʊət wrap-around skirt, sarong
sɑɑ color: white
ស្លៀក sliək to put on or wear clothing (below the waist only: skirts, trousers)
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
តូប toup 1. hut, cottage
2. kiosk, stand, stall
3. pavilion
4. small shrine
លក់ lʊək 1. to sell
2. asleep {ដេកលក់ = to be sound asleep, to sleep deeply} {ដេកមិនលក់ = to not be able to fall asleep, to have insomnia}
ផ្លែឈើ plae cʰəə fruit
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
បុរស boʔrɑh man, male person
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
អាយុ ʔaayuʔ 1. to be ... years old
2. age
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ឆ្នាំ cnam year
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ក្មេង kmeeŋ 1. child, young person
2. young
មួក muək hat, cap
ទឹកក្រូច tɨk krouc 1. orange juice
2. generic term for soft drinks
3. color: orange
ខៀវ kʰiəv blue, green (generally covering the spectrum of colors which includes blues and greens)
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អៀម ʔiǝm 1. apron
2. halter-top
3. kind of sleeveless upper garment usually worn by baby girls
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ការពារ kaapie to protect, defend
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ប្រឡាក់ prɑlak 1. dirty, soiled, stained
2. salty
3. to marinate, to salt (in order to preserve)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ដោយសារតែ daoy saa tae because
បន្លែ bɑnlae vegetable
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ជាតិ ciet 1. matter, substance, material, essence, essential constituent {ជាតិទឹក = to be liquid, fluid} {ជាតិខ្លាញ់ = to be oily, greasy} {ម្នាស់មានជាតិអាស៊ីតច្រើន = pineapples have a lot of acid/are acidic/are quite sour}
2. flavor, taste
3. genuine or true state of anything
4. birth, nation, race, line, nationality
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ខ្ទាត ktiet 1. to scatter, jump away, fly off
2. to splash, splatter
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ចិត cət 1. to pare, peel
2. to cut into pieces, slice
3. to sharpen (e.g., a pencil)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
អតិថិជន ʔaʔteʔtʰeʔ cɔɔn customer, client
Notes: formal
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
តង់ tɑŋ 1. tent
2. tank (vehicle)
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ដំបូល dɑmboul 1. roof
2. top, cover
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ក្ដៅ kdav hot, warm
Notes: ជើង ដ
ហើយនិង haǝy nɨŋ and (followed by the last in a series), with
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ភ្លៀង pliəŋ 1. to rain
2. rain
សើម saəm damp, humid, wet, moist
ទទឹក tɔtɨk wet
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ម្លប់ mlup shadow, shade
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
រទេះ rɔteh 1. cart, vehicle
2. wagon
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
កង់ kɑŋ 1. wheel, tire
2. bicycle
3. piece, slice, circle, something round
4. chop (of meat), piece (of fish), slice (of fish)
5. clf. for pipes, logs, slices
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ពីរ pii, pɨl two
ខ្មៅ kmav black, dark (colored)
កាំកង់ kam kɑŋ spoke (of a wheel)
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
រុញ ruɲ to push, push forward
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ចាប់កាន់ cap kan to grab, grasp, catch (with the hands)
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
ចន្ទល់ cɑntʊəl support, supporting bar (usually of wood), prop
ទល់ tʊəl 1. to support (from below), prop up
2. to secure
3. to confront
4. to frame/cover/support (with timbers)
5. (of defecation or urination) to hold back/in, to be constipated
6. to be adjacent, against, facing, face to face, opposite
7. to be opposed to, at odds with
8. until, up to
បះ bah 1. to stand up, rise, become erect (as a dog's tail)
2. to ride up on one side (and down on the other)
3. uneven, warped, having one side lower than the other
វែង vɛɛŋ long, tall
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
និង nɨŋ and
ខូចខាត kʰouc kʰaat 1. to damage
2. to be damaged
3. to lose (through destruction)
ឈប់ cʰup 1. to stop, halt, cease {ឈប់ធ្វើការ = to quit one's job} {ឈប់ពីការងារ = to quit one's job} {ឡានពេទ្យបានឈប់ខាងមុខខ្លោងទ្វារមន្ទីរពេទ្យ = the ambulance stops in front of the hospital}
2. to stop, wait, hold on {ឈប់សិន = wait a moment!}
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ទប់ tup to bar, to block, to obstruct, to stop, to control, to dam up
ស្មើគ្នា smaǝ knie 1. equal, identical (in size, height etc.)
2. alike, equivalent, even
ស្មើ smaə 1. to be equal, comparable, alike, the same
2. even, impartial
កម្ពស់ kɑmpʊəh height
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ដោះ dɑh 1. breast(s), udder
2. to undo, untie
3. to take off (clothing), remove
4. to lift (a curse)
5. to release, free
6. to save, rescue
7. to solve, explain, settle (a question), resolve
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ទៅមុខ tɨv muk 1. to go forward, to advance, to go in front
2. forward
ទូកញ្ចក់ tuu kɑɲcɑk wardrobe or case having a mirror or glass pane in front
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
រក្សា reaksaa 1. to take care of, protect
2. to keep, maintain
3. to observe, pay attention to, watch
អនាម័យ ʔaʔnaamay 1. hygiene, sanitation
2. health
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដី dəy 1. earth, land, ground, soil
2. territory
មេរោគ mee rook micro-organism, germ, virus, microbe
ហុយ hoy 1. to whirl/swirl/rise up (in a cloud, like dust or smoke) {ហុយក៏ហុយ ក្ដៅក៏ក្ដៅ = it’s dusty and hot}
2. to spread (e.g., of smoke or a smell)
3. to fume
ខ្យល់ kcɑl, kyɑl, ksɑl wind, air, breath (wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.)
ទិញ tɨɲ to buy
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ឈឺ cʰɨɨ to be sick, to hurt, to be in pain
អ្នកលក់ neak lʊək seller
ថែរក្សា tʰae reaksaa to care for, to take care of
ចំពោះ cɑmpʊəh toward, to, about, as for
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.