Cold Season (Sakanan) — 15


ចូលដល់រូបភាពទី ១៥ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៥ យើងឃើញថា នៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺនិយាយអំពីផ្ទះមួយ បាទ ដែលនៅក្នុងផ្ទះនោះគឺមាននាឡិកាមួយ គឺចង្អុលម៉ោងនិងលើសបន្តិច បាទ ប្រហែលជាម៉ោងពីរនាទីបាទ អញ្ចឹងនៅក្នុងរដូវត្រជាក់ នៅពេលដែលម៉ោងនៅពេលដែលល្ងាច គឺសីតុណ្ហភាពចាប់ផ្ដើមចុះត្រជាក់វិញបាទ អញ្ចឹងពេលព្រឹកពីម៉ោងពីម៉ោងទៅ គឺចាប់ផ្ដើមសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ រហូតដល់ម៉ោង ១០ រហូតទៅដល់ម៉ោងល្ងាច ម៉ោងគឺសីតុណ្ហភាពចាប់ផ្ដើមឡើងកម្ដៅវិញអញ្ចឹងពីម៉ោងព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ១០ ព្រឹក គឺមានអាកាសធាតុត្រជាក់ចំណែកចាប់ពីម៉ោង ១០ ព្រឹក រហូតទៅដល់ម៉ោងល្ងាច គឺមានសីតុណ្ហភាពក្ដៅខ្លាំង អញ្ចឹងទោះជារដូវរងាក៏សីតុណ្ហភាពក្ដៅដែរ ប៉ុន្តែចាប់ពីម៉ោងល្ងាច រហូតដល់ម៉ោងព្រឹក គឺអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមត្រជាក់ ហើយត្រជាក់ខ្លាំងជាងពេលព្រឹកទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងរដូវរងាគឺសីតុណ្ហភាពគឺត្រជាក់ច្រើនជាងក្ដៅ នៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថាគឺម៉ោងល្ងាច ដោយយើងឃើញនៅតាមបង្អួច បាទ បង្អួចដែលបើកវាំងនននោះ គឺយើងឃើញព្រះអាទិត្យកំពុងតែលិចនៅក្បែរភ្នំអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីពេលម៉ោងទៅ គឺព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមលិច ហើយព្រះអាទិត្យលិចនៅទិសខាងលិច ព្រះអាទិត្យរះនៅទិសខាងកើតអញ្ចឹងពេលម៉ោងព្រឹក គឺព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមរះ ចំណែកម៉ោងល្ងាច គឺព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមលិចអញ្ចឹងបានន័យថា នៅពេលដែលព្រះអាទិត្យលិច គឺជាពេលយប់ហើយបាទ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថាមានផ្ទះមួយ ដែលនៅក្បែរជើងភ្នំ ហើយព្រះអាទិត្យកំពុងតែលិចនៅក្បែរភ្នំនោះផងដែរបាទ មើលទៅគឺរូបភាពនេះគឺស្រស់ស្អាត ដោយសារតែបង្ហាញអំពីទេសភាពនាពេលថ្ងៃលិច

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
នាឡិកា nieleʔkaa 1. clock, watch
2. hour
ចង្អុល cɑŋʔol 1. to point directly at, indicate, point out, show (by pointing)
2. to confirm
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
និង nɨŋ and
លើស lǝǝh 1. to pass/go beyond, exceed, surpass
2. more, too (much), over
3. in addition, more than necessary
4. the most, more than all others
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ពីរ pii, pɨl two
នាទី nietii 1. minute
2. domain, scope, jurisdiction
3. role, function, duty, area of concern, business
4. rank
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
រដូវត្រជាក់ rɔdəv trɑceak cold season
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ល្ងាច lŋiec evening, late afternoon
សីតុណ្ហភាព səytonhaʔpʰiep 1. temperature
2. climate
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
ចុះ coh 1. to move downwards, descend, go down, get down, dismount
2. get off/out of
3. to go downstream
4. (of rain) to fall
5. (of fog/mist) to appear
6. to flow, run
7. to decrease, diminish
8. to lower a price, to give a discount
9. to submit, give up, comply
10. down (adverbial denoting movement downwards physically, in status or class, or in price)
11. downstream
12. to register, sign
13. to make an entry, record
14. to formalize
15. to conduct, carry out (e.g., an investigation)
16. to relax
17. to release
18. to be dated (with a calendrical date)
19. to work something out
20. to have diarrhea
ត្រជាក់ trɑceak 1. to be cold/cool (to the touch, less intense than រងា​)
2. refreshing
3. to be subtle
វិញ vɨɲ again, back, instead
ពេលព្រឹក peel prɨk morning, in the morning
ពី pii from, since, of, about, at
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
រហូតដល់ rɔhout dɑl until, up to, as far as
រហូត rɔhout 1. until, up to, all the way to, as far as, through
2. to the very end, for ever
3. all the time
4. without intermission
5. from then on, permanently
6. to fall out
7. to become loosened or detached
8. to escape
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
កម្ដៅ kɑmdav heat
Notes: ជើង ដ; root: ក្ដៅ
ព្រឹក prɨk morning
អាកាសធាតុ ʔaakaasaʔtʰiet climate, weather
ចំណែក cɑmnaek 1. as for, as to, regarding
2. part, division, portion, fragment, quotient 
ចាប់ពី cap pii from, starting from
ក្ដៅ kdav hot, warm
Notes: ជើង ដ
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ទោះជា tʊəh cie even though, although
រដូវរងា rɔdəv rɔŋie cold season
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
បង្អួច bɑŋʔuəc window
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
វាំងនន veaŋ nɔɔn curtain
ព្រះអាទិត្យ preah ʔaatɨt sun
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
លិច lɨc 1. to sink, disappear (into)
2. to set (e.g., of the sun)
3. to dwindle
4. to submerge/sink something, immerse
5. to flood, cover with water
ក្បែរ kbae to be near, close to
ភ្នំ pnum mountain, hill
ទិស tɨh direction
ខាងលិច kʰaaŋ lɨc west, western, to the west
រះ reah 1. to shine, become visible
2. to appear, rise (of heavenly bodies)
3. to make a sweeping motion
4. to fire in a fan or sheaf-shaped pattern
5. to spread out radially
6. to move or turn in all different directions
7. to cover all points
8. to please all sides (e.g., in an argument)
9. all, completely, in full
10. to go (while the dew is still on the ground)
11. to start out on a journey early in the morning
12. to scurry about in the morning
13. the period symbol
14. to write a period
15. to beat/play (a percussion instrument) with rapid short strokes
16. to play a trill (on a wind instrument)
17. to demolish an old house and build a new one
ខាងកើត kʰaaŋ kaət east, eastern, to the east
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ពេលយប់ peel yup night, at night
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ស្រស់ស្អាត srɑh sʔaat beautiful
ដោយសារតែ daoy saa tae because
បង្ហាញ bɑŋhaaɲ 1. to show, exhibit, reveal, to indicate
2. to demonstrate, to teach
3. to introduce (someone to someone)
ទេសភាព teehsaʔpʰiep landscape, view, scenery
នា nie 1. at, in, on, under (of time or place)
2. concerning, with regard to
Notes: formal
ពេលថ្ងៃ peel tŋay daytime, in the daytime