Cold Season (Sakanan) — 03


ចូលមកដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសនោះ គាត់ងើបពីគេងហើយបាទ គាត់បានដើរចេញពីបន្ទប់គេងរបស់គាត់អញ្ចឹងក្មេងប្រុសទី ក្មេងប្រុសនោះ គាត់ដើរចេញពីបន្ទប់គេង គាត់ដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់ទឹកបាទ យើងឃើញថា នៅក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់គាត់ គឺមានលក្ខណៈទំនើបផងដែរហើយក្មេងប្រុសនោះ គាត់ដើរមកក្នុងបន្ទប់ទឹក ដោយនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់គេងរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់គេង បាទ គឺមានខោជើងវែង ដែលខោជាខោរលុង បានន័យថាខោនោះទូលាយជាងខ្លួនគាត់ ព្រោះថាយើងស្លៀកខោទូលាយ ខោរលុង ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគេង ហើយគាត់ពាក់អាវដៃវែងពណ៌លឿងនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ គឺមានកាន់កន្សែងពោះគោមួយ អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចូលទៅងូតទឹក ឬក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹក យើងគួរតែយកកន្សែងពោះគោទៅតាមខ្លួន ព្រោះថានៅពេលដែលយើងយកកន្សែងពោះគោទៅ នៅពេលដែលយើងងូតទឹករួច ខ្លួនយើងនឹងទទឹក ដូច្នេះយើងយកកន្សែងពោះគោ ដើម្បីទៅជូតខ្លួនអញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គាត់អាច គាត់បានយកកន្សែងទៅជូតខ្លួនរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកផងដែរយើងឃើញ បើយើងមើលទៅលើជើងរបស់ក្មេងប្រុសនោះ គឺគាត់មានពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ អញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ គឺមានស្បែកជើងផ្ទាត់សម្រាប់ពាក់នៅក្នុងបន្ទប់ ហើយមានស្បែកជើងផ្ទាត់សម្រាប់ពាក់ចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកព្រោះគេធ្វើបែបនេះ បានន័យថា នៅទីក្រុង ជាទូទៅ គឺបន្ទប់ទឹកគឺ យើងធ្វើអំពីឥដ្ឋ ហើយនិងមានបិទឥដ្ឋការ៉ូជាមួយផងដែរដែលឥដ្ឋការ៉ូ គឺនៅពេលដែលត្រូវទឹក គឺ គឺរអិលអញ្ចឹងគាត់ត្រូវពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ ដើម្បីកុំឲ្យរអិលហើយនៅក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់គាត់ យើងឃើញថា មានក្រណាត់ជូតជើងផងដែរ អញ្ចឹងគាត់មានក្រណាត់ជូតជើងមួយទៀត ដើម្បីជូតឲ្យស្ងួត មុននឹងដើរលើឥដ្ឋការ៉ូ នៅពេលដែលយើងងូតទឹករួចយើងឃើញថា បន្ទប់ទឹករបស់គាត់ ត្រូវបានខណ្ឌចែកចេញជាពីរកន្លែង ដែលមួយ គឺខាងបង្គន់ មួយទៀតកន្លែងងូតទឹក ដោយកន្លែងទាំងពីរនោះ គឺខណ្ឌដោយវាំងននមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញមានវាំងននមួយ ដែលនៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានវាំងនននោះ គឺយើងមានឃើញក្បាលទឹកផ្កាឈូកអញ្ចឹងក្បាលទឹកផ្កាឈូក គឺជាក្បាលទឹក ដែលសម្រាប់យើងងូតទឹកបាទ នៅទីក្រុងគឺយើងប្រើប្រាស់ទឹកផ្កាឈូកដើម្បីងូតទឹក [...] ទឹកផ្កាឈូកគឺភ្ជាប់ទៅនឹងក្បាលរ៉ូប៊ីនេទឹក ដែលបើកទឹកម៉ាស៊ីនចេញមកអញ្ចឹងទឹកម៉ាស៊ីនចេញមកឆ្លងកាត់ក្បាលទឹកផ្កាឈូក យើងអាចងូតបាន ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជនបទ គឺគេប្រើប្រាស់ទឹកពាងដើម្បីងូតតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះពុំមានទឹកផ្កាឈូកទឹកម៉ាស៊ីននោះទេ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ងើប ŋəəp 1. to rise/get up
2. to lift/draw oneself up
3. to raise one's head
4. to come to the surface
ពី pii from, since, of, about, at
គេង keeŋ to lie down, to sleep
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
បន្ទប់គេង bɑntup keeŋ bedroom
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
បន្ទប់ទឹក bɑntup tɨk bathroom
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
លក្ខណៈ leakkʰaʔnaʔ 1. attribute, (physical) characteristic, distinctive feature
2. character, nature, quality
3. appearance, shape, form
4. condition, criterion, qualification
5. meaning
6. section (of a law text)
ទំនើប tumnəəp modern, up-to-date, recent
Notes: root: ទើប
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
សម្លៀកបំពាក់ sɑmliək bɑmpeak clothes
ស្លៀក sliək to put on or wear clothing (below the waist only: skirts, trousers)
ខោ kʰao pants, trousers
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
វែង vɛɛŋ long, tall
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
រលុង rɔluŋ 1. to be large, roomy, loose-fitting, too big (e.g., of clothing)
2. to be relaxed (e.g., of an atmosphere)
3. easy-going, lackadaisical
4. gullible, easily convinced
5. to be easy to understand
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ទូលាយ tuuliey to be spacious, wide, vast, large and roomy
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
ព្រោះ prʊəh because (of), since
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ពណ៌ poa color, complexion
លឿង lɨəŋ color: yellow
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
កន្សែងពោះគោ kɑnsaeŋ pʊəh koo towel
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ងូតទឹក ŋuut tɨk to take a shower
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
គួរតែ kuə tae ought to, should, it's right to
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ទៅតាម tɨv taam 1. by, according to, through {គេគិតតម្លៃទៅតាមគីឡូ = they’re charging by the kilo}
2. to pursue, go after, go along with
3. to send for
4. to retrieve
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ទទឹក tɔtɨk wet
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ជូត cuut 1. to wipe (off), clean (off), dry (with a towel)
2. to dust
3. to rub, polish
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
កន្សែង kɑnsaeŋ 1. scarf, towel, napkin, handkerchief
2. [royal] to weep, to cry
បើ baə 1. if, may be
2. although
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ស្បែកជើងផ្ទាត់ sbaek cəəŋ ptoat slippers, flip flops
បន្ទប់ bɑntup room
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
បែប baep kind, sort, model, type, style, form, shape, method, way
ទីក្រុង tii kroŋ city, town
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
ឥដ្ឋ ʔət 1. brick, tile
2. to be desirable
3. pleasing, likable, preferable, satisfying
4. necessary
5. ideal
6. dear, beloved, favorite
ហើយនិង haǝy nɨŋ and (followed by the last in a series), with
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
ការ៉ូ karou (glazed) tile
ជាមួយ cie muəy with
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
រអិល rɔʔəl 1. to slip, slide
2. to be slippery, slick, smooth
3. to be glib
4. by heart, fluently, smoothly
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ក្រណាត់ krɑnat cloth, fabric
មួយទៀត muəy tiət one more, once more, moreover, on the other hand, furthermore
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ស្ងួត sŋuət dry
មុននឹង mun nɨŋ before (doing something)
ខណ្ឌ kʰan 1. to partition, divide, separate
2. limit
3. order, curfew
4. area
5. partition
6. group, aggregate
7. limitation
8. administrative district, sector, quarter
9. period (at the end of a sentence or a stanza of poetry)
ចែកចេញជា caek cəɲ cie to be divided into
ពីរ pii, pɨl two
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
បង្គន់ bɑŋkʊən 1. toilet, bathroom
2. receptacle (such as a pit in the ground) for use as a toilet, toilet bowl, latrine
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
វាំងនន veaŋ nɔɔn curtain
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
ផ្កាឈូក pkaa cʰuuk 1. color: pink
2. lotus flower
3. shower head
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
tɑɑ 1. to connect, to link, to join together, to attach
2. to continue
3. one after another, from one to another {និយាយតៗគ្នា = to spread information by talking to each other}
ភ្ជាប់ pcoap 1. to fasten, attach, connect, bring/put together
2. to adjust, fit, set
3. to coordinate with
Notes: root: ជាប់
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ក្បាលរ៉ូប៊ីនេទឹក kbaal roubiinee tɨk faucet, tap
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ទឹកម៉ាស៊ីន tɨk maasin tap water
Notes: also pronounced maasɨn
ឆ្លងកាត់ clɑɑŋ kat to go/pass through (usually expresses passing through a difficult experience)
ងូត ŋuut 1. to wash oneself in a bath or shower
2. to bathe
3. clf. for light rains
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ជនបទ cʊəneaʔbɑt, cɔɔnbɑt country, countryside
ពាង pieŋ 1. large earthenware storage jar (especially for storing water)
2. kind of vulture
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
ពុំ pum negative particle: not, non-, without
Notes: ពុំ is a stylistic variant of មិន and may replace it in many cases, like មិន it usually occurs with the final particle ទេ់; ពុំ is somewhat more respectful than other negative particles and is commonly used when addressing a superior
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}