Cold Season (Sakanan) — 02


ចូលដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះបានក្រោកឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីគឺក្មេងប្រុសនោះ គាត់ក្រោកពីគេងក៏ប៉ុន្តែគាត់ពុំទាន់បានដើរចេញពីគ្រែនោះទេ ដោយគាត់គ្រាន់តែងើបអង្គុយបាទ មុនគាត់ នៅក្នុងរូបភាពទីគាត់គេងនៅលើខ្នើយ ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពទីក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គឺគាត់ងើបអង្គុយឡើង ដោយជើងរបស់គាត់ដណ្ដប់នៅក្នុងភួយបាទ ជើងរបស់គាត់ គឺដាក់ដណ្ដប់នៅក្នុងភួយហើយគាត់អង្គុយដោយលើកដៃរបស់គាត់ឡើងលើមួយចំហៀង និងយកមួយចំហៀងទៀត យកមកខ្ទប់មាត់របស់គាត់ដែលកំពុងតែស្ងាបអញ្ចឹងយើងឃើញថា ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគេងដោយពាក់អាវសម្រាប់គេងយប់ គឺមានអាវដៃវែងពណ៌លឿងបាទ គាត់ងើបពីគេង ក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់បាត់ងងុយគេងនោះទេដោយយើងឃើញថា យើងមើលមាត់របស់គាត់ មាត់របស់គាត់គឺកំពុងតែស្ងាប ហើយគាត់កំពុងតែធ្វើកាយវិការ ដើម្បីពត់ខ្លួនអញ្ចឹងជាទូទៅ ក្រោយពីយើងងើបពីគេង យើងតែងតែមានអារម្មណ៍ និងមានកាយវិការមួយគឺស្ងាបនិងពត់ខ្លួន ហើយយើងមើលមកក្មេងនេះ គាត់កំពុងតែស្ងាប ហើយដៃរបស់គាត់មួយចំហៀង គាត់កំពុងតែយកទៅខ្ទប់នឹងមាត់របស់គាត់បាទ ហើយមួយចំហៀងទៀតគាត់លើកឡើងលើ ព្រោះ ធ្វើបែបនេះ គឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនមែនទែន បន្ទាប់ពីយើងងើបពីគេងភ្លាមនោះផងដែរ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ក្រោក kraok to get up/arise (from sitting or lying position), stand up
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ពី pii from, since, of, about, at
គេង keeŋ to lie down, to sleep
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ពុំទាន់ pum toan not yet
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
គ្រែ krɛɛ bed, couch
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
ងើប ŋəəp 1. to rise/get up
2. to lift/draw oneself up
3. to raise one's head
4. to come to the surface
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ខ្នើយ knaəy cushion, pillow
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ដណ្ដប់ dɑndɑp 1. to cover (someone) with a blanket or clothing
2. to wrap up
3. to bump against a cart (of the oxen which are pulling the cart)
4. ten, -teen (used only in compound numbers from 11 to 19)
Notes: ជើង ដ
ភួយ pʰuəy 1. blanket
2. quilt
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ចំហៀង cɑmhiəŋ 1. half, side, flank, part
2. on the side, on one's side
3. to be incomplete, not full, partial, in profile
និង nɨŋ and
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ខ្ទប់ ktup 1. to shut/close, to enclose, to cover
2. to shut in, block, fence in
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ស្ងាប sŋaap 1. to yawn
2. to gape
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
យប់ yup night, evening
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
វែង vɛɛŋ long, tall
ពណ៌ poa color, complexion
លឿង lɨəŋ color: yellow
មិនទាន់ mɨn toan not yet
បាត់ bat 1. to lose, to disappear
2. to stop, to be finished
3. already
4. sentence-final: expressing disappointment or that something is unfortunate
ងងុយ ŋɔŋuy 1. to be sleepy
2. sleepiness
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
កាយវិការ kaayviʔkaa gesture, any movement of a part of the body
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ពត់ខ្លួន pʊət kluən to stretch oneself
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
អារម្មណ៍ ʔaarɑm feelings, mood, attitude, impression
ក្មេង kmeeŋ 1. child, young person
2. young
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ព្រោះ prʊəh because (of), since
បែប baep kind, sort, model, type, style, form, shape, method, way
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ស្រួលខ្លួន sruǝl kluən 1. to be well, healthy
2. to feel good
3. to be comfortable
មែនទែន mɛɛn tɛɛn 1. really, truly, surely, in fact, as it should be, certainly
2. seriously, actually
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ភ្លាម pliem 1. immediately, at once, right away
2. suddenly
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well