Boats (Sakanan) — 05


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីបន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរគាត់ចេញអស់ពីទូកហើយ យើងឃើញបុរសដែលពាក់អាវស្វាយ គាត់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងទូកម្ដង អញ្ចឹងជាទូទៅគឺទូកនិងកំពង់ផែ គឺអត់នៅកៀកគ្នាទេ គឺមានចន្លោះធំ ព្រោះយើងឃើញថាគម្លាតនៃកង់ឡាន ទំហំកង់ឡានគឺក្រាស់ អញ្ចឹងនៅពេលដែលទូកប៉ះនឹងកង់ឡាន គឺធ្វើឲ្យវាអត់ដល់ផែទេ អត់ដល់កំពង់ផែទេ ដូច្នេះធ្វើឲ្យមានចន្លោះ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឡើងលើទូក យើងត្រូវឈានជំហានឲ្យធំ ឬក៏បោះជំហានឲ្យវែង ជាក់ស្ដែងបុរសម្នាក់នេះ គាត់បោះជំហានយ៉ាងវែង ដើម្បីឡើងលើទូក ដោយជើងឆ្វេងរបស់គាត់នៅលើកំពង់ផែ រីឯជើងស្ដាំគាត់ឈានយ៉ាងវែងឡើងទៅលើទូក ដោយសារតែទូកនិងកំពង់ផែគឺមានចន្លោះរវាងគ្នានិងគ្នា គឺអត់ជិតគ្នាទេ អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងឈានជំហានតិចពេក យើងឈានជំហានយើងជំហានខ្លីពេក គឺអាចធ្វើឲ្យយើងមិនដល់ទូក ឈានអត់ដល់ទូក ដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់នៅក្នុងទឹក ធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បាន ឬក៏ធ្វើឲ្យយើងដួលប៉ះទង្គិចទៅនឹងទូក ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់បានដូចគ្នា អញ្ចឹងដើម្បីឡើងលើទូក យើងត្រូវបោះជំហានឲ្យវែងឲ្យផុតចន្លោះ ដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ទឹក ម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើក្មេង ក្មេងគាត់អត់អាចឈានដល់ទេ គឺគាត់ឈានអត់ដល់ទេ អញ្ចឹងប្រសិនបើមានក្មេងចង់ជិះទូក យើងត្រូវលើក[ពោរ?]ក្មេងឡើង ឬក៏ជួយលើកក្មេង ដើម្បីដាក់ចូលទៅលើទូក ដោយអត់ឲ្យគាត់ឈានខ្លួនឯងទេ ព្រោះថាប្រសិនបើគាត់ឈានឡើងលើទូកខ្លួនឯង គាត់អាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ ដោយសារតែគាត់ឈានអត់ដល់ ជាក់ស្ដែងបុរសម្នាក់នេះ គាត់បោះជំហានយ៉ាងវែង ដោយដៃរបស់គាត់ម្ខាងកាន់ផែនទី ហើយដៃម្ខាងរបស់ទៀតគាត់បោះថយក្រោយ គឺដើម្បីឈានជំហានឲ្យបានវែង ហើយយើងឃើញនារីដែលឈរខាងក្រោយនោះ គាត់កំពុងតែដើរឡើងលើទូកដែរ ដោយដៃម្ខាងគាត់យួរកាបូប ដៃម្ខាងគាត់តោងទូកនៅខាងលើ បានន័យថាគាត់តោងដំបូលទូក ហើយគាត់ក៏ឈានជើងឡើងលើទូកផងដែរ ដោយអ្នកទាំងពីរត្រូវឈានជំហានឲ្យវែងដើម្បីឡើងលើទូក កុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ កុំឲ្យរអិលដួល ឬក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹក

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
អ្នកដំណើរ neak dɑmnaə traveller
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
ពី pii from, since, of, about, at
ទូក tuuk boat, sampan, canoe, (especially boats without motors)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
បុរស boʔrɑh man, male person
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ស្វាយ svaay 1. mango
2. color: purple, violet, mauve
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ម្ដង mdɑɑŋ 1. one time, once
2. for a change
Notes: ជើង ដ; contraction of មួយដង
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
និង nɨŋ and
កំពង់ផែ kɑmpʊəŋ pʰae harbor, dock, wharf
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
កៀក kiək 1. to put an arm around
2. to be adjacent, close
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ចន្លោះ cɑnlɑh interval, gap, space, omission
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
គម្លាត kumliet separation, gap, distance apart
Notes: Headley has គំលាត, but this spelling is much less frequent
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
កង់ kɑŋ 1. wheel, tire
2. bicycle
3. piece, slice, circle, something round
4. chop (of meat), piece (of fish), slice (of fish)
5. clf. for pipes, logs, slices
ឡាន laan car, motor vehicle
ទំហំ tumhum size, dimension
ក្រាស់ krah thick, dense
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ប៉ះ pah 1. to hit, to collide with
2. to touch, come in contact with
3. to meet, encounter, confront
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ផែ pʰae harbor, dock, wharf
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ឈាន cʰien to take a step, step forward, walk {ឈានជំហាន = to take a step}
ជំហាន cumhien step, pace
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
បោះជំហាន bɑh cumhien 1. to take a step/steps
2. to make progress, advance
វែង vɛɛŋ long, tall
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
រីឯ rii ʔae as for, regarding
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ដោយសារតែ daoy saa tae because
រវាង rɔvieŋ 1. between
2. during
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
ពេក peek too, too much, too many
ខ្លី kləy short (in length)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ដួល duəl to fall, to fall over, to collapse
ប៉ះទង្គិច pah tʊəŋkɨc 1. to clash, collide, bump into
2. to skirmish
ដូចគ្នា douc knie 1. to be alike, like, just as, like each other, same, the same kind of thing, such as
2. + នឹង: to resemble
3. as a response to a good wish etc.: same to you
ផុត pʰot 1. to come to an end, cease
2. to die
3. to come to the end of
4. to use up all of something
5. to be over, closed
6. to be free of/clear, out of the way
7. to escape, get free of
8. to avoid
9. to almost reach, barely miss
10. to place out of reach, be out of reach
11. to surpass
12. end, last of something
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ម្យ៉ាងវិញទៀត myaaŋ vɨɲ tiət on the other hand
ក្មេង kmeeŋ 1. child, young person
2. young
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ពោរ pou 1. water level: to be rising up to the rim/bank
2. to be full, overflowing
ជួយ cuəy to help, to assist
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ផែនទី pʰaen tii map, model
បោះ bɑh 1. to throw (away), cast, fling
2. to cast (a vote) {ខ្ញុំបោះហើយ = I've voted already}
3. to scatter
4. to broadcast
5. to sow (seed)
6. to thrust (down) into, force in, insert, drive/fix (a stake in the ground)
7. to implant, set up
8. to locate, station, pitch a camp
9. to crush, grind, gin (cotton)
10. to imprint/impress (a seal), stamp, affix
11. to publish
12. to sell in large quantities with limited profit
13. to take a step
ថយក្រោយ tʰɑɑy kraoy 1. to back up, step back
2. to decrease
3. to have a set-back, relapse
នារី nierii girl, young woman
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
យួរ yuə to carry (by a handle)
កាបូប kaaboup 1. bag
2. purse, wallet
តោង taoŋ 1. to hang on to, catch hold of, to cling to/stick to
2. should, ought to, must, have to
ខាងលើ kʰaaŋ lǝǝ above, on, on top, upstairs
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ដំបូល dɑmboul 1. roof
2. top, cover
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
រអិលដួល rɔʔəl duəl to slip and fall