Alms Round (Sakanan) — 07


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញ បន្តិចក្រោយមក គឺមានព្រះសង្ឃមួយអង្គកំពុងតែនិមន្តមក អញ្ចឹងព្រះសង្ឃ គឺជាទូទៅគឺគាត់អត់មានសក់ទេ បានន័យថាយើងកោរសក់ចេញ ព្រះសង្ឃគឺកោរសក់ ហើយគាត់អត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ ឬក៏ខោអាវដូចយើងធម្មតាទេ គឺព្រះសង្ឃយើងហៅថាគ្រងស្បង់ចីវរ ឬក៏ស្បង់ចីពរអញ្ចឹងព្រះសង្ឃគឺយើងហៅថាគ្រងស្បង់ចីពរ យើងអត់ហៅថាស្លៀកពាក់ទេ ដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ ព្រះសង្ឃគាត់គ្រងស្បង់ចីពរពណ៌លឿង ហើយនៅដៃរបស់ព្រះសង្ឃ គឺកំពុងតែកាន់បាត្រមួយ ដែលបាត្រនោះពណ៌ ហើយមានគម្របបាត្រពណ៌ខ្មៅ អញ្ចឹងជាទូទៅបាត្រគឺ បាត្រព្រះសង្ឃគឺសម្រាប់ដាក់ចង្ហាន់ ឬក៏ដាក់បាយ ដូច្នេះត្រូវតែមានគម្រប ព្រោះប្រសិនបើអត់គម្របទេ នៅពេលដែលព្រះសង្ឃដើរបិណ្ឌបាត ឬក៏ដើរបិណ្ឌចង្ហាន់នៅតាមផ្លូវ អាចដីហុយប្រឡាក់ចង្ហាន់បាន ដូច្នេះបាត្រត្រូវតែមានគម្របបិទឲ្យជិត បិទឲ្យស្អាត ហើយជាទូទៅព្រះសង្ឃអត់ពាក់ទ្រនាប់ជើងទេ ឬក៏អត់ពាក់ស្បែកជើងទេ ដោយសារតែព្រះសង្ឃគឺត្រូវតែដើរដោះស្បែកជើង អញ្ចឹងព្រះសង្ឃអត់អាចពាក់ ភាគច្រើនព្រះសង្ឃដើរបិណ្ឌបាត គឺអត់ពាក់ទ្រនាប់ជើង ឬក៏ស្បែកជើងនោះទេ ហើយយើងឃើញនៅខាងក្រោយព្រះសង្ឃគឺមានក្មេងប្រុសម្នាក់ ដែលក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ អាយុគាត់ប្រហែលជា ១០ ឆ្នាំ ឬក៏ ១២ ឆ្នាំ អញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គឺយើងហៅថាកូនសិស្សលោកដោយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគឺដើរតាមព្រះសង្ឃជានិច្ចនៅពេល[…] នៅពេលដែលព្រះសង្ឃដើរបិណ្ឌបាត ដោយក្មេង នៅចំហៀងក្មេងប្រុសនោះ គឺស្ពាយថង់យាមមួយ អញ្ចឹងគាត់ស្ពាយថង់យាមដើរ ដើរបិណ្ឌបាតជាមួយនឹងព្រះសង្ឃ ដោយកូនសិស្សលោកគឺជាអ្នកដែលរស់នៅជាមួយនឹងលោក ឬក៏អ្នកដែលរស់នៅនៅក្នុងវត្ត ហើយកូនសិស្សលោកគឺគាត់អត់ទៅផ្ទះទេ បានន័យថាគាត់ស្នាក់នៅនឹងវត្ត រៀននៅវត្ត ហើយជួយធ្វើការងារវត្ត និងហូបបាយនៅវត្តតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ទុកវត្តដូចជាផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងដែរ ដោយគាត់ស្នាក់នៅជាមួយនឹងលោកតែម្ដង អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះសង្ឃដើរបិណ្ឌបាត ឬក៏និមន្តទៅណាមកណា កូនសិស្សលោកតែងតែដើរទៅជាមួយ ដើម្បីជួយការងាររបស់ព្រះសង្ឃ ដូចជាស្ពាយយាម ឬក៏កាន់ថង់ កាន់បាត្រជាដើម ដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គឺគាត់ពាក់អាវដៃខ្លី ខោជើងខ្លីពណ៌ ហើយពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ ហើយនៅដៃខាងឆ្វេងរបស់គាត់ គឺមានស្ពាយថង់យាម អញ្ចឹងកាបូបរបស់ព្រះសង្ឃយើងហៅថាថង់យាម

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
បន្តិចក្រោយមក bɑntəc kraoy mɔɔk soon after
Notes: ជើង ត
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ព្រះសង្ឃ preah sɑŋ 1. Buddhist monk
2. priest
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
អង្គ ʔɑŋ 1. body
2. torso, trunk
3. corpse
4. build, figure
5. appearance
6. form, shape
7. quality, virtue
8. (main) reason, (basic) cause
9. base, basis, grounds
10. quantity, amount, number
11. sort, kind, type, variety
12. group, organization, institution, establishment
13. corps (military or diplomatic)
14. clf. for royalty, clergy, statues of the Buddha, deities, and letters of the alphabet
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
និមន្ត niʔmʊən 1. to come, go (of a Buddhist monk)
2. honorific initiating verb, similar to អញ្ជើញ, preceding verbs which have a monk as the subject, especially verbs of movement
3. to invite (a Buddhist monk)
Notes: ជើង ត
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
សក់ sɑk hair
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
កោរ kao 1. to shave
2. to take advantage of, cheat, swindle, rip-off
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ស្លៀក sliək to put on or wear clothing (below the waist only: skirts, trousers)
សម្លៀកបំពាក់ sɑmliək bɑmpeak clothes
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing
ដូច douc alike, similar, like, as
ធម្មតា tʰoam meaʔ taa 1. to be natural, habitual, usual, ordinary
2. usually, ordinarily
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
គ្រង krɔɔŋ 1. to govern, administer, manage, direct
2. to look after, watch over
3. to defend, guard, protect
4. (of monks) to wear the robe over one shoulder leaving the other shoulder bare
ស្បង់ sbɑŋ Buddhist monk's skirt-like lower garment (one of the three items of clothing worn by a Buddhist monk)
ចីវរ ciivɔɔ Buddhist monk's robe (it is made of several pieces of saffron cotton or silk sewed together in a large rectangle and is worn over the left shoulder, one of the three items of clothing worn by a Buddhist monk)
Notes: see also ចីពរ
ចីពរ ciipɔɔ Buddhist monk's robe (it is made of several pieces of saffron cotton or silk sewed together in a large rectangle and is worn over the left shoulder, one of the three items of clothing worn by a Buddhist monk)
ស្លៀកពាក់ sliǝk peak to dress, get dressed, be dressed, wear clothes
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ពណ៌ poa color, complexion
លឿង lɨəŋ color: yellow
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
បាត្រ baat Buddhist monk's alms bowl
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
sɑɑ color: white
គម្រប kumrɔɔp lid, cover
Notes: root: គ្រប; also written គំរប
ខ្មៅ kmav black, dark (colored)
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ចង្ហាន់ cɑŋhan food (for Buddhist monks)
Notes: root: ឆាន់
បាយ baay 1. cooked rice
2. food, meal
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
បិណ្ឌបាត bənbaat 1. [clerical] to beg for food
2. [clerical] daily morning food quest of Buddhist monks
បិណ្ឌ bən 1. [clerical] to beg for food
2. [clerical] to ask
3. rolling up, twisting
4. gathering into a bundle, rolling up into a ball (e.g., of rice, meat, etc.)
5. putting together into a lump
6. ball (especially of rice)
7. major annual Buddhist festival held to honour the ancestors
8. earning a living
9. maintaining life
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ដី dəy 1. earth, land, ground, soil
2. territory
ហុយ hoy 1. to whirl/swirl/rise up (in a cloud, like dust or smoke) {ហុយក៏ហុយ ក្ដៅក៏ក្ដៅ = it’s dusty and hot}
2. to spread (e.g., of smoke or a smell)
3. to fume
ប្រឡាក់ prɑlak 1. dirty, soiled, stained
2. salty
3. to marinate, to salt (in order to preserve)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
ទ្រនាប់ជើង trɔnoap cəəŋ shoes, slippers, socks
ស្បែកជើង sbaek cǝǝŋ shoes, boots, footwear
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ដោះ dɑh 1. breast(s), udder
2. to undo, untie
3. to take off (clothing), remove
4. to lift (a curse)
5. to release, free
6. to save, rescue
7. to solve, explain, settle (a question), resolve
ភាគច្រើន pʰiek craən 1. mostly
2. majority
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
អាយុ ʔaayuʔ 1. to be ... years old
2. age
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ឆ្នាំ cnam year
កូនសិស្សលោក koun səh look temple-boy
ជានិច្ច cie nɨc always
ក្មេង kmeeŋ 1. child, young person
2. young
ចំហៀង cɑmhiəŋ 1. half, side, flank, part
2. on the side, on one's side
3. to be incomplete, not full, partial, in profile
ស្ពាយ spiey 1. to carry slung across/suspended from the shoulder, carry by means of a shoulder strap
2. shoulder strap (e.g., of a rifle)
ថង់យាម tʰɑŋ yiem Buddhist monk's cloth shoulder bag
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
រស់នៅ rʊəh nɨv to live, exist, survive
លោក look 1. you (used in addressing adult males who are of approximately equal rank with the speaker and Buddhist monks)
2. he (used in referring to adult males who are of approximately equal rank with the speaker and Buddhist monks)
3. monk, man (who is respected)
4. sir, mister (commonly used before a title or given name)
5. world, sphere of existence
6. universe
វត្ត voat 1. Buddhist monastery, pagoda/temple complex
2. respect, esteem
3. tradition, discipline
4. application, fulfillment, implement-ation
5. profession, job, assignment, task
6. habit
7. actions, behavior, conduct
Notes: ជើង ត
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
ស្នាក់ snak 1. to dwell, live at
2. to stop over, spend the night, stay for a short time
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
រៀន riən to study, to learn, to practice
ជួយ cuəy to help, to assist
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ការងារ kaaŋie job, work, profession, duty, task
និង nɨŋ and
ហូប houp to eat
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ជាមួយ cie muəy with
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
យាម yiem 1. to guard, stand guard
2. to patrol
3. guard, watchman
4. shift, watch (period of three or four hours - formerly a night was divided into three ‘watches’ from 6:00 p.m. to 10:00 p.m., 10:00 p.m. to 2:00 a.m., and 2:00 a.m. to 6:00 a.m.)
5. pouch under the beaks of certain birds
6. handle of a plow
7. cloth (shoulder) bag
8. auspices, omens, signs of the future
9. prediction
ថង់ tʰɑŋ bag, pouch, small sack, shoulder bag, purse
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ខោ kʰao pants, trousers
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
ខ្លី kləy short (in length)
ស្បែកជើងផ្ទាត់ sbaek cəəŋ ptoat slippers, flip flops
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
កាបូប kaaboup 1. bag
2. purse, wallet